Indhold

Byggeloven

Byggeloven er den overordnede lov, der gælder for byggeri. Loven indeholder bl.a. bestemmelser om, hvor stort dit hus må være, og angiver, hvornår du skal søge byggetilladelse til et byggeri.

Rund carport.
Byggeloven indeholder de overordnede regler for byggeri i Danmark.

I samarbejde med advokat Simon Heising, Centura Advokater, www.centura.dk.

Hvad er Byggeloven?

Byggeloven er det overordnede regelsæt for byggeri i Danmark. Formålet med Byggeloven er at sikre, at bygninger bliver opført og indrettet, så de er brandsikre, og så de i øvrigt er sikre og sunde at opholde sig i.

Desuden skal loven sikre, at bygningerne og de ubebyggede arealer på grunden får en tilfredsstillende kvalitet, og at de vedligeholdes forsvarligt, samt at der ikke bruges unødvendige ressourcer til byggeriet.

Hvilken betydning har Byggeloven for private boligejere?

Byggeloven er relevant for boligejere, da den indeholder de grundlæggende regler for bygninger, grunde og byggeri.

Størrelse på bygning og grund

Byggeloven bestemmer bl.a.:

 • At der som hovedregel ikke må udstykkes ejendomme med en grund, der er mindre end 700 kvadratmeter. I sommerhusområder er kravet mindst 1.200 kvadratmeter.
 • At en ejendoms bebyggelsesprocent som hovedregel ikke må overstige 25 procent for parcelhuse til helårsbeboelse og 10 procent for sommerhuse ved nybygning, ombygning eller tilbygning. Det samlede boligareal for et parcelhus må altså højst være 200 kvadratmeter, hvis grunden er 800 kvadratmeter.
 • At en bygning som hovedregel ikke må have mere end to etager, og at bygningens højeste punkt ikke må være højere end 8,5 m. Der kan gælde andre regler i sommerhusområder.
 • At bygninger som hovedregel skal placeres, så der er mindst 2,5 m til skellet mod en anden grund eller en sti. I sommerhusområder er kravet 5 m. Rækkehuse, dobbelthuse og lign. kan dog være bygget sammen i skellet. Der gælder andre regler for garager og udhuse.

Byggetilladelse

Byggeloven bestemmer, at du som boligejer skal søge en byggetilladelse hos kommunen, før du:

 • Opfører nye bygninger eller tilbygninger til en eksisterende bygning.
 • Foretager en større ombygning eller andre forandringer i en bygning.
 • Ændrer på brugen af en bygning.
 • River en bygning ned.

Kommunalbestyrelsen skal desuden godkende det færdigbyggede byggeri, før det må tages i brug.

Læs mere i BOLIUS Fakta: Byggetilladelse og anmeldelse af byggeri

Varsling af naboer

Byggeloven bestemmer, at du skal sørge for at sikre omkringliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg af enhver art, inden du går i gang med at grave eller ændrer på højden af jorden på grunden (terrænhøjden). Ligeledes hvis du etablerer et bæredygtigt underlag for en ny bygning (fundering). I nogle tilfælde skal de omkringboende boligejere selv betale en del af udgiften til sikringen.

Du skal også sørge for at varsle dine naboer og genboer senest 14 dage, før du går i gang med arbejdet.

Vedligeholdelse

Byggeloven bestemmer, at du skal holde både bygningen og de ubebyggede arealer på grunden i sømmelig og forsvarlig stand, så de ikke er til fare for beboerne eller andre.

Dispensation

Du kan søge om dispensation fra kravene i Byggeloven hos kommunen. Hvis du søger dispensation for krav, der har betydning for dine naboer, skal kommunen sørge for, at naboerne bliver hørt, inden de kan give dig en dispensation.

Selvom du har fået en dispensation, skal du stadig søge kommunen om byggetilladelse. Dispensationen bortfalder, hvis du ikke har fået byggetilladelsen inden to år.

Klage

Du har mulighed for at klage til Statsforvaltningen i din region, hvis du er utilfreds med din kommunes afgørelse i sager, der vedrører Byggeloven.

Hvad sker der, hvis du overtræder Byggeloven?

Som boligejer har du pligt til at sørge for, at din ejendom lever op til kravene i Byggeloven.

Hvis kommunen finder ud af, at din ejendom ikke overholder kravene i loven, vil man i første omgang skrive til dig og bede dig om at rette op på de ulovlige forhold. Efterkommer en du ikke et sådan påbud inden for tidsfristen, kan du blive idømt bøder. Og i sidste ende kan kommunen vælge at udbedre de ulovlige forhold på din regning.

Du kan også blive idømt bøder, hvis du:

 • Igangsætter et byggeri uden at have søgt byggetilladelse.
 • Gennemfører et byggeri på anden måde, end kommunen har givet tilladelse til.
 • Undlader at vedligeholde din ejendom, så den ender med at være til fare for andre.

Det er en god idé at kontakte teknisk forvaltning i din kommune, inden du går i gang med en større ombygning el.lign., så du er sikker på, at dit byggeprojekt er lovligt.

Er Byggeloven og bygningsreglementet det samme?

Nej, Byggeloven er den overordnede lov på byggeområdet, mens bygningsreglementerne indeholder de mere detaljerede regler for byggeri. Bygningsreglementet uddyber reglerne for bl.a. beregning af bygningshøjder og arealer, placering af bygninger i forhold til skel, brandsikkerhed, installationer og energiforbrug m.m.

Der findes i dag kun et bygningsreglement, istedet for de to tidligere BRS 98 og BR95.

Oprindeligt publiceret d. , senest ajourført d.

Journalist / Kilder
Af:

Henvisninger:
Læs hele Byggeloven på retsinfo.dk Læs Bygningsreglement

Kommentarer (3)

 1. Fagredaktør Tine R. Sode
  Vi svarer ikke på spørgsmål i dette felt. Klik på det orange felt med ordene: "? klik og stil dit spørgsmål nu" og stil spørgsmålet til vores eksperter. Så får du svar i løbet af en til 2 dage.
  (0)Svar og se andres svar


 2. Sebastian
  se dog at få svaret Hr Nielsen...
  (0)Svar og se andres svar


 3. Lars Nielsen
  Hej Kære Bolius

  Tak for en fin artikel vedr. Byggeloven. Mangler dog en klarhed, som jeg kunne vise mit forsikrings selskab, som hævder vedr. "ulovlige forhold" i en udvidet ejerskifte forsikring, at der kun er en byggelov - byggeloven! Dvs. at bygningsreglementet samt henvisninger hertil til feks. SBI anvisning 100 om hvordan et bad skal udføres, ikke er en del af byggeloven. Ergo, er det ikke ulovlige forhold, når der f. eks. af bagfald i badeværelse, ingen vådrumsmembram, eller 3 cm. manglende niveau forskel mellem gulv ved indgangsdør og brusenichens (eneste afløb i rummet) afløb.

  Kunne i ikke skrive klart her på siden, at byggelovgivningen består af den overordnede byggelov, samt den mere detaljerede bygningsreglement samt SBI anvisninger. At når byggeloven er udført således, er det fordi at ministeren ikke skal ændre en lov hver gang en detalje ændres af statens byggeforsknings institut og ministeriet. Det vil lette ikke så let i slåskampen om upræcist formulerede ejerskifte forsikringer og forsikrings selskaber der allerede har formuleret forsikringer, så at kun "væsentlige skader" for bygningen der giver værditab dækkes. En rigtig gummiparagraf, de forstår at bruge med stor fantasi. Vi har varmeanlæg der kun kan varme til 18 grader når der fryser, bad uden vådrumsmembramer, bagfald og manglende højde forskel, utætte ydermure, som vandet trænger ind af - og det hele afvises. "ikke dækningsberretiget skade". Der er tale om nyt hus opført i 2004 eftrer BR 98 og en 10 årig udvidet ejerskifte forsikring også for ulovlige forhold og ting der ikke fungerer. Topsikring. - "smart" forsikrings selskab.
  (0)Svar og se andres svar


Annonce
Annonce

Bolius - et helejet Realdania selskab