Indhold i denne artikel

Hold krybekælderen ventileret

Det er vigtigt, at en krybekælder er tør. Ellers kan fugt og kondens give skimmelsvamp, råd og borebiller. Løsningen er god ventilation og eventuelt dræning og isolering.

Det er vigtigt, at en krybekælder er tør.
Det er vigtigt, at en krybekælder er tør.

Hvad er en krybekælder?

En krybekælder er en lav kælder under et hus. Højden på en krybekælder er normalt mellem 60 cm og 1 meter. Der er med andre ord kun lige plads til at krybe frem og inspicere undersiden af gulvet i stueetagen, også kaldet etageadskillelsen. Der er som regel kun adgang til en krybekælder fra stueetagen via en lem, hvad der ikke giver de store muligheder for opbevaring. Nogle krybekældre er lidt højere og derfor nemmere at komme frem i. Når højden begynder at nærme sig mandshøjde, betegnes kælderen en lav kælder frem for en krybekælder.

Hvorfor har visse huse krybekælder?

De fleste huse fra århundredeskiftet og frem til omkring 1960 har en krybekælder. Den oprindelige funktion var at hæve huset fra den fugtige jord, hovedsageligt med det formål at beskytte de bærende træbjælker under gulvet i stueetagen mod fugt og dermed risikoen for råd.

En anden grund til at bygge krybekælder var, at i krybekælderen kunne vand- og varmerør ligge skjult under gulvet i stueetagen, samtidig med at man rimeligt nemt kunne inspicere og reparere dem, hvis det var nødvendigt.

Hvis der er gode adgangsforhold og støbt betongulv, og krybekælderen ellers er tør og godt ventileret, kan du muligvis bruge den til opbevaring.

Hvilke problemer kan der være med en krybekælder?

De typiske problemer, der kan opstå med en krybekælder, er:

 • Opstigende fugt fra jorden under kælderen
 • Opfugtning af fundament og sokkel fra jorden
 • Kondens
 • Utilstrækkelig ventilation
 • Utætte vandrør eller varmerør.

Der er flest problemer med opstigende fugt fra jorden til kælderen i de tilfælde, hvor huset er bygget på lerjord. Men også hvis huset er bygget på sandjord, eller hvis kælderens betongulv er støbt direkte på jorden, kan problemet opstå. Fugten kan stige op igennem murværk, piller eller opklodsninger, der bærer bjælkelaget under gulvet i stueetagen, og dermed give risiko for råd, svamp eller besøg af borebiller i træet i kælderen. Hvis der er risiko for opstigende fugt, bør der derfor altid lægges et lag murpap under bjælkerne der, hvor de hviler på underlaget, så fugten ikke kan trænge op til bjælkerne.

Fundamentet eller soklen kan også optage fugt fra jorden. Årsagen til en sådan opfugtning kan også være overfladevand, som skyldes forkert fald rundt om huset, utætte tagrender el.lign. Når fugten i fundament eller sokkel skal ud igen (det sker i varme, tørre perioder), kan den komme ud enten i krybekælderen eller i det fri. Det betyder, at fugtindholdet i luften inde i krybekælderen kan blive meget højt, særlig hvis fugten ikke kan komme ud i det fri, fordi kældervæggen er tætnet udvendigt.

Ved affugtning af fundament eller sokkel kan der også komme kondens på krybekælderens kolde bygningsdele, dvs. at fugten sætter sig som vand på koldere bygningsdele. Det samme sker, når varm fugtig udeluft kommer ind i krybekælderen, eller når varm fugtig luft fra etagen ovenover kommer ned i krybekælderen. Kondensvand på overflader giver grobund for skimmelsvamp.

Det er vigtigt, at krybekælderen er ventileret tilstrækkeligt, så fugten føres ud i det fri. Ellers kan det give angreb af råd, svamp og borebiller.

Endelig kan vandrør, varmerør eller afløbsrør huset være utætte, uden at man opdager det, fordi de ligger under gulvet. Det kan selvsagt også give opfugtning med de samme skadelige bivirkninger til følge.

Hvilke fordele er der ved en krybekælder?

En krybekælder er god at have, hvis du bor i et område med fare for oversvømmelser. Ved en oversvømmelse vil vandet trænge ind i kælderen i stedet for i stueetagen, hvor skaderne vil være meget større. Det er relativt nemt at pumpe vandet ud af kælderen igen og få den tør igen med affugtningsudstyr, hvis uheldet er ude.

Hvornår fungerer en krybekælder optimalt?

En krybekælder skal frem for alt være ventileret for at fungere optimalt. Det kræver, at der er ventilationsåbninger i begge sider af huset, så luften frit kan strømme igennem krybekælderen. Hvis der er bærende skillevægge nede i krybekælderen, skal der være krybepassager med udluftningshuller gennem dem. Der skal være ét udluftningshul pr. 6 meter ydervæg. Udluftningshullet skal være 150 kvadratcentimeter eller det, der svarer til 10 x 15 cm. Hullerne skal placeres mindst 10 cm over jordoverfladen udenfor og må under ingen omstændigheder stoppes eller lukkes til! Der skal dog være en rist for, så rotter og andre skadedyr ikke kan komme ind.

Hvis der er et støbt gulv i kælderen, som fugten ikke kan komme op igennem (gerne med en fugtspærre af plastic under), kan man nøjes med at have halvt så store huller til ventilation eller undlade nogen af dem. Der skal dog altid være mindst én åbning ved alle hjørner af huset.

Hvis gulvet og væggene i krybekælderen er isoleret (en såkaldt varm krybekælder), kan ventilationsåbningerne gøres endnu mindre. Man kan måske nøjes med en åbning på hver side af huset på ca. 5 x 10 cm.

Plan over krybekælder.
Plan over krybekælder.

Ud over at være ventileret skal krybekælderen også helst være tør. Grunden uden for huset skal have fald væk fra huset, så overfladevand som regnvand og smeltet sne ledes bort fra huset. En krybekælder skal helst være drænet på samme måde som en fuld kælder. Det vil sige, at der er lagt drænrør ned i jorden rundt om huset, som leder vandet væk og ned i kloakken.

Kort sagt: Jo mindre fugt der kommer ind i krybekælderen, jo mindre ventilation behøver den for at fungere optimalt.

Snit i krybekælder.
Snit i krybekælder.

Bør gulve mod krybekælderen isoleres?

For at undgå træk og varmespild bør gulv i stueetager over en krybekælder altid isoleres. Isoleringen skal udføres meget omhyggeligt. Det er meget vigtigt, at dampspærren (normalt en 0,20 mm tyk plasticfolie, der rulles ud) placeres rigtigt, dvs. over isoleringen og lige under trægulvet. Dampspærren skal være lufttæt. Det betyder, at også alle samlinger ved væggen skal være tætte. Dampspærren beskytter mod træk fra krybekælderen og mod gasarten radon, der naturligt kommer op igennem jorden. Derudover sørger dampspærren for, at varm fugtig luft fra stueetagen ikke trænger ned i kælderen og kondenserer.

Det er vigtigt at sikre samme ventilation som hidtil eller forbedre den, da en kraftig isolering ellers kan medvirke til, at fugtproblemerne i krybekælderen forværres. Det kan ske, fordi varmen oppefra - inden isoleringen blev udført - var med til at gøre ventilationsluften varmere, så der dermed kunne transporteres mere fugt ud af kælderen via udluftning. Etageadskillesen ned mod krybekælderen kan normalt efterisoleres til en U-værdi på 0,3, hvilket svarer til knap 150 mm isolering efter ovenstående principper. Det lever ikke op til nutidige krav til isoleringstykkelser, men det er bedre end ingen isolering.

LÆS OGSÅ: Sådan isolerer du din krybekælder

En anden mulighed for at isolere din krybekælder er at etablere en varm krybekælder, dvs. en krybekælder, der har isolerede vægge og gulve. Endnu bedre er det, hvis krybekælderen - ud over at være varm - er drænet.

Det er ikke nogen god idé at fylde krybekælderen op med isolerende leca-nødder, for det betyder samtidig, at ventilationen af krybekælderen forsvinder.

Hvis man ikke længer ønsker en krybekælder, er der to muligheder. Enten etablerer man et isoleret terrændæk med et drænlag under, eller også graver man kælderen ud og får en fuld kælder. Begge løsninger kræver professionel hjælp og er temmelig dyre.

Bygger man krybekældre i nye huse?

I dag bygges de fleste huse uden krybekældre. Det skyldes blandt andet, at Bygningsreglement for småhuse kræver "niveaufri adgang til indgangsdøre". Det vil sige, at man skal kunne komme ind ad hoveddøren uden at skulle gå op ad en udvendig trappe.

Hvis der er tale om fritliggende enfamiliehuse, kan der gives dispensation, hvis huset opføres af ejeren til eget brug, eller hvis særlige forhold som f.eks. skrånende terræn taler for det.

En anden grund til, at langt de fleste huse bygges uden krybekælder, kan være, at de fleste nye huse i dag bygges med et isoleret gulv af beton og ofte med gulvvarme. På den måde sikres huset mod opsivende radon med få midler, idet radonsikringen består af et lag plastic, der lægges mellem betonen og isoleringen, inden gulvet støbes.

Oprindeligt publiceret d. , senest ajourført d.

Kilder og henvisninger

Kilder:

"Bygningers fugtisolering" |SBi-anvisning 178 | Statens Byggeforskningsinstitut
"Småhuse. Isolering-Fugt-Lyd-Brand-Ventilation-Styrke" | SBi-anvisning 189 | Statens Byggeforskningsinstitut
"Udeluftventilerede krybekældre - fugtproblemer og lugtgener" | BYG-ERFA 020625  
Fotos og illustrationer: Jan Pasternak

Henvisninger:
Læs også om ventilation af krybekælderen på huseftersynsinfo

Kommentarer (4)

 1. Sisse
  Hej Charlotte !
  JEg ville kontakte Lejernes LO. Det er ikke så dyrt at blive medlem. De ved hvordan du evt. kan fritstilles fra lejekontrakten.
  (0)Svar og se andres svar


 2. charlotte nielsen
  Hej jeg bor i et række hus med delvis kælder og delvis krybekælder. Men isoleringer i krybekælderen op mod gulvet til stuerne er drivvåde og jeg mener drivvåde det drypper fra dem og man kunne vride isoleringen hvis det var. Det er en lejebolig og gulvet i stuen er begyndt at løfte sig. Nu siger udlejer at der bare skal stå åbent i lemmen der ind til, men lemmen sidder i et værelse der er beboet, det kan da ikke være sundt for hverken personen eller ting og møbler. Så en affugter der ind. Vi vil så gerne væk fra denne bolig og har en anden bedre på hånden men har jo 3 mdr opsigelse kan man ikke bliver fritaget og komme væk når huset er så fugtigt med stor fare for at her er skimmel men det mener udlejer jo ikke her er. udlejer er min kommune.
  (0)Svar og se andres svar


 3. Michael Webersen
  Rigtig god og uddybende artikel. Anbefalet læsning til folk med eller interesse for krybekældre!
  (0)Svar og se andres svar


 4. Michael Webersen
  Rigtig god og uddybende artikel!
  (0)Svar og se andres svar


Annonce
Annonce

Bolius - et helejet Realdania selskab