Indhold

Indefrysning af ejendomsskat

Er du eller din ægtefælle over 65 år, eller modtager en af jer efterløn, social pension eller delpension, har du/I mulighed for at udsætte betalingen af ejendomsskatten i jeres helårsbolig eller sommerhus, dvs. "indefryse ejendomsskatten".

I nogle tilfælde kan du få lov til at udsætte betalingen af ejendomsskat - det kaldes at "indefryse" skatten.
I nogle tilfælde kan du få lov til at udsætte betalingen af ejendomsskat - det kaldes at "indefryse" skatten.

Hvad betyder det at "indefryse ejendomsskatten"?

Ifølge den nugældende Lov om lån til betaling af ejendomsskatter er alle kommuner forpligtet til at give nogle husejere tilbud om, at de kan "indefryse ejendomsskatten". Det vil sige, at de får mulighed for at udsætte betalingen af ejendomsskat i helårsboliger og sommerhuse. Det sker, ved at der gives et lån til dækning af skatterne.

Ordningen blev indført med virkning fra skatteåret 1965-1966. Det var oprindelig frivilligt for kommunerne, om de ville indføre ordningen, som var indtægtsbestemt og kun omfattede parcel- og rækkehuse. Ordningen er siden hen blevet justeret, og "indefrysning af ejendomsskatterne" omfatter nedenstående:
 
Kommunen tilbyder lån

Den kommune, som en ejendom ligger i, skal tilbyde lån til dækning af ejendomsskatterne til bl.a. folkepensionister, så de slipper for at betale de løbende ejendomsskatter. Det er dog en forudsætning at der skal være friværdi i huset, før man kan få lånet.

Ordningen gælder for helårs- og fritidsboliger
Lån skal ydes til både helårsboliger, herunder ejerlejligheder, og fritidsboliger, men der kan ikke ydes lån til mere end en ejendom pr. person.

Ordningen omfatter ejendomsskatter og tilslutningsafgifter
Kommunens pligt til at yde lån gælder for ejendomsskatter og tilslutningsafgifter (f.eks. til fjernvarme), men den enkelte kommune kan beslutte, at låneordningen også skal omfatte vej- og kloakafgifter og lign.

Lånet forrentes med en årlig rente

Lånebeløbene forrentes med en årlig rente, svarende til halvdelen af Nationalbankens diskonto den 1. oktober året før. Renten er p.t. 2,125 procent (juni 2009), hvilket er lavt. Dog skal du være opmærksom på, at renten lægges til lånet i slutningen af hvert år. Der betales altså "rentes rente". Renten kan ikke trækkes fra på selvangivelsen.

Lånet sikres ved skadesløsbrev eller ejerpantebrev i huset
Lånet sikres ved et skadesløsbrev eller et ejerpantebrev i huset.

Et skadesløsbrev udstedes af ejeren til kommunen og giver sikkerhed i ejendommen for de indefrosne skatter op til pantebrevets pålydende beløb, der normalt svarer til cirka fem års ejendomsskatter. Efter fem års indefrysning skal der oprettes et nyt skadesløsbrev.

Et ejerpantebrev udstedes af ejeren til ejeren selv og afleveres til kommunen, der gennem en såkaldt håndpantsætningserklæring får sikkerhed i pantebrevet og dermed i ejendommen. Pantebrevets hovedstol sættes normalt til, hvad der svarer til cirka fem års ejendomsskatter. Forskellen mellem de to typer pantebreve er hårfin, og det er normalt et skadesløsbrev, der forlanges.

Lånebeløbet må udgøre 95 procent af skadesløsbrev eller ejerpantebrev
Der kan ydes lån, indtil lånebeløbet med tilskrevne renter udgør 95 procent af skadesløsbrevets eller ejerpantebrevets pålydende. Er der f. eks. sikkerhed for 200.000 kr., skal der stilles ny sikkerhed, når det indefrosne beløb inkl. renter er nået op på 95 procent heraf, dvs. 190.000 kr.

Der skal derefter tages stilling til, om der er basis for en forhøjelse af sikkerheden, og i bekræftende fald kan ordningen fortsætte. Hvis ikke, skal ejeren fremover betale ejendomsskatter (grundskyld) m.v. med tillæg af de renter, der fra dette tidspunkt skal betales af lånet.

Kommunen skal have sikkerhed for lån
Skadesløsbrevet eller ejerpantebrevet skal respektere (dvs. ligge efter) de pantehæftelser, der er i ejendommen i forvejen. Pantebrevet rykker op efter de foranliggende pantehæftelser, efterhånden som disse afvikles. Kommunens sikkerhed skal have så god en placering, at den holdes inden for den senest meddelte ejendomsvurdering.

Placeringen finder man ved at se på, hvilke lån der i øvrigt er i ejendommen, og hvor stor sikkerheden til kommunen er. Hvis ejendomsværdien f.eks. er 1 mio. kr., og der i forvejen er lån i ejendommen for 800.000 kr., kan sikkerheden ikke blive på mere end 200.000 kr. Er der inkl. renter allerede indefrosset 190.000 kr., svarende til 95 procent af sikkerheden, kan ordningen ikke fortsætte.

Kommunen kan tillade, at der optages nye lån, som kommunens lån "rykker" for. Desuden kan kommunen tillade en omprioritering af de lån, som ligger foran kommunens sikkerhed i tingbogen. Du kan spørge i kommunen, hvilke retningslinjer og praksis man følger.

Information om lånets størrelse gives en gang årligt
Hvert år inden 1. marts har du krav på at få besked om, hvor stort lånet inkl. tilskrevne renter er blevet.

Lånet betales tilbage ved ejerskifte
Lånet forfalder ved ejerskifte. Der gælder dog visse undtagelser, især hvis ejendommen efter ejerens død overtages af ægtefællen. Lånet kan til enhver tid indfries.

Hvem har mulighed for at udsætte betaling af ejendomsskat?

For at benytte indefrysningsordningen skal ejeren eller dennes ægtefælle/registrerede partner:

 • have fast bopæl her i landet på det tidspunkt, hvor de pågældende ejendomsskatter m.v. forfalder
 • og enten være fyldt 65 år
 • eller være på efterløn eller få pension i henhold til loven om førtidspension, social pension eller delpension.

Hvad er fordelen ved at udsætte betaling af ejendomsskat?

Formålet med indefrysningsordningen er at give ældre og pensionister mulighed for en økonomisk aflastning, så de kan blive i eget hus eller beholde sommerhuset, selvom de ikke længere er i arbejde.

Ordningen er økonomisk set ret attraktiv, og lånet betegnes ofte som Danmarks billigste. Den benyttes af mange pensionister, givetvis også en del, som godt kan klare ejendomsskatterne, men som enten får en vitaminindsprøjtning til forbruget eller får mulighed for investeringer. Måske regner de med et større afkast af deres investeringer end den renteudgift, som er forbundet med indefrysningsordningen. Det kan dog være en farlig tankegang på det nuværende marked, hvor deciderede tab er blevet hverdagskost (juni 2009).

Formanden for Kommunernes Landsforening, Erik Fabrin, har den 2. juni 2009 udtalt sig kritisk om ordningen, som kommunerne typisk skal finansiere ved at optage lån til markedsvilkår. Det kan derfor ikke udelukkes, at der igen indføres en eller anden form for indtægtsgrænse, så det kun er folk med en indtægt under en bestemt grænse, der kan bruge ordningen.

Hvordan udsætter du betaling af ejendomsskat?

Opfylder du betingelserne for at benytte indefrysningsordningen, kan du få et ansøgningsskema hos den kommune, hvor ejendommen ligger. Du kan sikkert også hente et ansøgningsskema på den pågældende kommunes hjemmeside, hvor ordningen typisk også er beskrevet.

Journalist / Kilder

Kommentarer (5)

 1. Jørgen Jønsson
  Hvad er reglerne når man sælger sin bolig og flytter? man skal vel så betale kommunen tilbage? Men er der ikke nogle regler om at kommunen modregner med nogle renter tilbage til den der har indefrosset sine ejendomsskatter?
  (0)Svar og se andres svar


 2. Jørgen Jønsson
  Hvordan er reglerne når man sælger sit hus, så skal kommunen vel have sit tilgodehavende. Men er der ikke noget om at der så modregnes nogle renter ?
  Mvh

  Jørgen Jønsson
  (0)Svar og se andres svar


 3. Arne Madsen
  Omkostningerne i fobindelde med skadeløsbrev - ejerpantebrev betales af kommunen
  (0)Svar og se andres svar


 4. Folmer Agerbo Nielsen
  Hvad koster det at oprette
  1) skadesløsbrev
  2) ejerpantebrev
  Gebyr til Kommunen , stempelmærker, andre omkostninger ??
  Er der forskel på omkostningerne fra kommune til kommune ??
  (0)Svar og se andres svar


 5. Folmer Agerbo Nielsen
  Hvad koster det at oprette
  1) skadesløsbrev
  2) ejerpantebrev
  Gebyr til Kommunen , stempelmærker, andre omkostninger ??
  Er der forskel på omkostningerne fra kommune til kommune ??
  (0)Svar og se andres svar


Annonce
Annonce

Bolius - et helejet Realdania selskab