Sundhedsskadeligt radon i boligen

Radon medvirker til, at 250-300 danskere om året dør af lungekræft. Koncentrationen af radon i de danske boliger afhænger bl.a. af lokale jordbundsforhold og boligens konstruktion. Med en enkel test kan du selv undersøge, om der er for meget radon i dit hus. Læs, hvad du kan gøre for at mindske radonindholdet.

Kortet viser andelen af enfamiliehuse med radonkoncentrationer over 200 B q pr. kubikmeter i de 275 gamle kommuner. Jo mørkere farven er, jo højere er andelen.
Illustration: Statens Institut for Strålebeskyttelse.
Kortet viser andelen af enfamiliehuse med radonkoncentrationer over 200 B q pr. kubikmeter i de 275 gamle kommuner. Jo mørkere farven er, jo højere er andelen.
Illustration: Statens Institut for Strålebeskyttelse.

Hvad er radon?

Radon er en radioaktiv luftart, som stammer fra det naturligt forekommende radium, der bl.a. findes i jord og byggematerialer. Luftarten radon er i stand til at trænge ind i boligen fra jorden under huset, specielt ved kældre- og stueetager, hvis der er utætheder i fundamentet eller fejl i konstruktionen. Radon kan hverken lugtes, ses eller smages.

Koncentrationen af radon i luften angives i enheden Bq pr. kubikmeter, dvs. becquerel pr. kubikmeter. Becquerel er den almindeligt anvendte måleenhed for radioaktiv stråling. Hvis koncentrationen af radon i boligen er målt til eksempelvis 10 Bq pr. kubikmeter, betyder det, at en kubikmeter luft hvert sekund udsender radioaktiv stråling fra 10 radonatomer.

Hvor i landet er problemet med radon størst?

Omfanget af udsivning af radon fra undergrunden er afhængigt af, hvor i landet boligen ligger. Statens Institut for Strålehygiejne, Forskningscenter Risø samt Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse kortlagde i 2001 radonforholdene i danske boliger.

Der blev på den baggrund fremstillet et kort, som kommune for kommune angiver andelen af enfamiliehuse med værdier over 200 Bq/m3. Kortlægningen viser, at 4,6 procent af boligerne, svarende til 65.000 huse, har en koncentration af radon, der er højere end den daværende vejledende grænseværdi på 200 Bq pr. kubikmeter. I oktober 2009 blev grænseværdien sænket til 100 Bq pr. kubikmeter.

Rent geografisk er spredningen stor. Der er konstateret meget begrænset udsivning i boliger beliggende i Vest- og Nordjylland samt i Nordsjælland. Eksempelvis har mindre end 1 procent af boligerne i Nordjylland en radonkoncentration på over 200 Bq pr. kubikmeter.

På Fyn og Bornholm er mere end hver 10. bolig udsat for en radonkoncentration over 200 Bq pr. kubikmeter. 15 huse i undersøgelsen havde værdier over 400 Bq pr. kubikmeter. ?

Du kan tjekke radon-niveauet for dit område her

Koncentrationen af radon i boligen afhænger af 3 elementer:

 • Husets kælderforhold: Huse uden kælder har størst koncentration.
 • Landsdel: Boliger på Sjælland, øerne og Bornholm har de største koncentrationer af radon.
 • Jordbundsforhold: Moræneler, smeltevandsgrus og morænesand afgiver mest radon.

Hvilken sundhedsskadelig virkning har radon?

Luftarten radon udsender radioaktive stråler, der ved indånding bestråler lungerne. Under nedbrydning af radonatomerne kan cellerne i lungerne blive beskadiget, hvilket øger risikoen for lungekræft.

Tobaksrygning er i Danmark den væsentligste enkeltårsag til lungekræft, og radon er den næstvigtigste. Radon er en medvirkende årsag til, at mellem 250 og 300 danskere hvert år dør af lungekræft. Kombinationen at være ryger og bo i et hus med høje radonværdier giver en meget større  risikoen for lungekræft. Hvis man er ryger og bor i en bolig, med forhøjet radon, øger røgpartiklerne fra cigaretterne risikoen for at få lungekræft fra radon med 25 gange.

Forekomsten af radon tages særdeles seriøst af myndighederne, der i bygningsreglementet har angivet specifikke regler for beskyttelse mod radon i boligen.

LÆS OGSÅ: Radon er langt farligere for rygere

Hvordan undersøger du, om der er radon i boligen?

En række firmaer foretager målinger for forekomsten af radon i den enkelte bolig. Det er ret ukompliceret og ikke særlig dyrt. En måling af forekomsten fx 3 steder i huset kan foretages for mellem 500 og 1.000 kr.

Firmaerne sender radonmålere – dosismetre – med posten, og så skal du selv måle radonindholdet i 2-3 måneder fra oktober til april. Du kan se en liste over målefirmaer på boligejer.dk. 

En undersøgelse af radonindholdet i boligen er særlig relevant for ældre boliger, og i de tilfælde hvor du benytter kælderen som opholdsrum. Sørg for at måle over en længere periode og i flere af boligens rum.

Hvad er grænseværdien for radon?

Den gennemsnitlige koncentration af radon i danske enfamiliehuse ligger på 59 Bq pr. kubikmeter, hvilket ikke bør give anledning til bekymring. ?Myndighederne i Danmark og en række andre lande har fastsat en vejledende grænseværdi for radon. Den var tidligere 200 Bq pr. kubikmeter, men i oktober 2009 blev den sænket til 100 Bq pr. kubikmeter.

En undersøgelse, som Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) foretog i 2008 om “Radonkoncentration i nye enfamiliehuse” viste, at radonforekomsten er faldet mærkbart, efter at der i 1998 indførte krav om radonsikret byggeri.

Ligger niveauet i boligen over grænsen på 100 Bq pr. kubikmeter, anbefaler myndighederne, at der iværksættes enkle og billige foranstaltninger med henblik på at reducere niveauet. Overstiger niveauet 200 Bq pr. kubikmeter, anbefales der mere effektive og dyrere løsninger på problemet, fx radonsug.

Hvilke krav er der til nybyggeri?

Siden 1998 har der været krav om, at alt nybyggeri opføres med en radonsikker konstruktion mod undergrunden, dvs., at gulvkonstruktionen gøres tæt. I bygningsreglementet (BR10) er kravet, at radonindholdet i nybyggede boliger maksimalt må være 100 Bq/m3.

Det er bygningsejeren, der har ansvaret for, at reglerne i bygningsreglementet overholdes.

En undersøgelse, som rådgivningsfirmaet Niras lavede for Boligfonden Kuben i 2011, viste, at radonniveauet væsentligt oversteg de tilladte 100 Bq/m3 i halvdelen af 16 nye huse. Det skyldtes usikre tekniske løsninger og håndværkerfejl. Dermed er et nyere hus ingen garanti for, at radonniveauet er under grænseværdien.

Hvis du køber et nybygget hus, hvor du efterfølgende måler et radonniveau over 100 Bq/m3, har den professionelle bygherre ikke opfyldt bygningsreglementets krav om radonsikker konstruktion, og er ansvarlig for, at forbedre boligens konstruktion således, at radonniveauet kommer under 100 Bq/m3.

LÆS OGSÅ: 1-års og 5-årsgennemgang (eftersyn)

Hvordan begrænser du koncentrationen af radon i boligen?

Du har flere muligheder for at reducere luftens indhold af radon, hvis koncentrationen er over de vejledende 100 Bq pr. kubikmeter.

Ligger koncentrationen mellem 100 og 200 Bq pr. kubikmeter, vil en række enkle løsninger normalt være tilstrækkelige.

Første punkt er at sikre en ordentlig udluftning i boligen ved regelmæssigt at åbne døre og vinduer. Luftens indhold af radon bliver fortyndet og dermed mindre skadeligt.

Dernæst kan du etablere udeluftventiler i de enkelte rum, hvis boligen ikke allerede er udstyret med sådanne. Endelig kan du supplere med mekanisk udluftning i form af emhætte i køkkenet eller et varmegenvindingsanlæg.

Har boligen kælder, kan du undersøge kældergulv og -vægge grundigt for revner og andre utætheder, tætne dem og sikre dig, at døre mellem kælder og beboelse lukker tæt. Tilsvarende gælder det for huse uden kælder, men med gulv opbygget som terrændæk, direkte mod jord. Du bør også tætne utætheder i fundamentet og ved rørgennemføringer og afløb.

Overstiger koncentrationen 200 Bq pr. kubikmeter, anbefales mere radikale løsninger. En mulighed er en såkaldt radonsikring med radonsug.

Hvad er radonsikring med sug?

Den mest avancerede metode til sænkning af radonindholdet i boligen består i at skabe et undertryk og suge den radonholdige luft væk under gulvniveau, inden den kommer op i boligen. Det kan gøres med et radonsug.

Med et passivt radonsug føres et rør fra det kapillarbrydende lag under gulvet, gennem huset og op over tagryggen. Man opnår en såkaldt skorstensvirkning ved hjælp af temperaturforskel og vind, og det reducerer trykket under gulvet.

Et aktivt sug består af det samme rør, der har monteret en ventilator. Dermed fungerer arrangementet populært sagt som en emhætte.

Udgiften til montering af et radonsug er afhængig af de konkrete forhold, men ligger skønsmæssigt mellem 30.000 og 50.000 kr.

Oprindeligt publiceret d. , senest ajourført d.

Kilder og henvisninger

Kilder:

Arbejdsmiljøinstituttet
Miljøministeriet
"Naturlig stråling i danske boliger" | Sundhedsstyrelsen, 1987
"Radon og enfamiliehuse" | Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2007
"Nye standarder for boligbyggeri. Minimering af radonindtræk i boligen" | Kuben Byg Vest, 2005
"Radon i danske boliger. Kortlægning af lands-, amts- og kommuneværdier" | Statens Institut for Strålehygiejne, 2001
"Radon - boliger - strålingsdosis - lungekræftrisiko" | Statens Institut for Strålehygiejne og Sundhedsstyrelsen, 1987
"Radon og nybyggeri" | Bygge- og Boligstyrelsen, 1993
“Radonsikring af nye bygninger” I SBI-anvisning 233 I Statens Byggeforskningsinstitut, 2011 “Radonkoncentration i nye enfamiliehuse” I Undersøgelse I Statens Byggeforskningsinstitut, 2008

Henvisninger:
Læs bl.a. om risikoen for radon i dit hus i radonguiden fra boligejer.dk Læs Statens Byggeforskningsinstituts rapport "Radonkoncentration i nye enfamiliehuse" Læs mere om radon på Dansk Radonanalyses hjemmeside Læs mere om radon i boliger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Læs, hvilke regler der gælder for radon i boliger i bygningsregelmentet Læs mere om radon på Radonfris hjemmeside Læs mere om radon på Radon Husets hjemmeside

Kommentarer (10)

 1. Jørgen Pedersen
  @John Nielsen
  nu fremgår det klart af artiklen at det er over 20 år siden du beskæftigede dig med emnet er i de over 20 år sket meget med bygningregelementet,, med kravom radon sikring. .. ligeledes er der kun ganske få der ikke ventiler deres bolig, til strækeligt, men der findes da folk der lader deres børn overnatte i ulovlige kælder, hvor koncentrationen er fare truende, hvad skal vi stille op med dem?? Skal kommunen tvangsfjerne dem?? eller hvad mener du med kommunen gør for lidt?-
  (0)Svar og se andres svar


 2. Jørgen Pedersen
  Nu er radon, jo en giftgas, fra jordens indre, derfor forskel i de forskelige koncentrationer fra område i Danmark, ligeledes er der forskel fra hus til hus.
  men er din hus af nyere dato er fundamentet sikret for radon, være står det til i meget gamle huse, hvor husejerne har hævet lofthøjden ved at sænke gulvene, her har der nemt kunne opstår revner mod undergrunden, som lækker radon til boligen, men ventiler man sin bolig, grundigt undgår man det usynlige radon og et hvert spor af SKIMMEL SVAMPE. Ps. forsæt endeligt med vandre ture i det fri, trods radon,,langt flere dør fordi de røre sig for lidt.
  (0)Svar og se andres svar


 3. Allan Rabe
  ups, glemte webadressen
  www.RadonFri.dk
  (0)Svar og se andres svar


 4. Allan Rabe
  På finder du flere artikler om radon. Desuden kan du købe Danmarks billigste gør-det-selv radonmålinger
  (0)Svar og se andres svar


 5. Bjarke
  Der er også kommet et nyt firma der er billigst med elektroniske radonmålere. Specielt Kanarie RadonMåler kan nu købes til 1.950,- og kan lejes for 550,-. Så hvis man skal måle mange gange, eller man skal bruge måleren til at spore hvor radon kommer ind i boligen, så er det rigtig godt med en elektronisk måler. Websiderne hedder:
  www.radon-måler.dk
  www.ag-radonmaaling.dk
  (0)Svar og se andres svar


 6. Jens Sørensen
  Radon slipper man let af med ved at have en rist eller et vindue på klem - ganske gratis. Man har et apparat til at måle radon med, så det skal der laves et stort nummer ud af.
  Man har ikke noget apparat til at måle farlig jordstråling med, så derfor siger autoriteterne, at jordstråling er noget pjat. Og det selvom mange mange tusinde lider dagligt af strålingen. Den er da ikke uskadelig, fordi man ikke har noget måleapparat. Strålingen kan let fjernes, men det må den ikke for autoriteterne.
  (0)Svar og se andres svar


 7. John Nielsen
  Radon... Se geografisk skitsering.
  Vi ligger næsten alle midt i risikofeldtet. Husk det!
  Skala/skema er logaritmisk.
  Forestil dig et koordinatsystem. Så er det påfaldende tydeligt at de 3 første/laveste målinger forholder sig alle inde for en relativ lille stigning.
  %´satsen 30, er helt malplaceret og burde mindst erstattes med; Over 10. Præcis som 0-0,3 %´satsen skulle udgå.
  I øvrigt forholder plaseringen sig ikke til at 10-30 %´satsen, kun optræder på relativ få lokaliteter.

  Skemaet kan derfor nemt opfattes falsk betryggende.
  I mit område (falster) ligger vi tilsyneladende i 1-3 enhed pr. m3. området.. Grænseværdien er 1!!!
  Det er rystende, at man tror man kan nøjes med et reklamespot på tv2, som ingenlunde fortæller sandheden.
  Det er nu 20 år siden jeg arbejede med bl.a. redon og eliminering af evt. risiko. Der er intet sket på området siden..
  Kommunen har enten ikke nosser eller midler til at agere anstændigt.

  V. John Nielsen
  (0)Svar og se andres svar


 8. Mai Laustrup
  Hvor kan jeg se om der er problemer i min egen kommune?
  (0)Svar og se andres svar


 9. Bjarke Jacobsen
  Der er ofte priskrig på at købe en radonmåling. På www.RadonHuset.dk kan du købe en radontest til kr. 285,- eller 3 stk. radontest til kr. 660,-.

  Man kan også købe et elektronisk radon-måleapparat, hvis man selv vil følge radon-niveauet fra dag til dag. Den kan også købes på www.RadonHuset.dk

  Her er leveringstiden og servicen også i top!

  Mvh.

  Bjarke
  (0)Svar og se andres svar


 10. Torben Jørgensen
  Tak for tippet.

  Har selv lige købt to radonmålinger via radonfri.dk.

  Fin informativ hjemmeside og hurtig levering af radonmåleboksene.
  (0)Svar og se andres svar


Annonce
Annonce

Bolius - et helejet Realdania selskab