Indhold

Tilbud fra håndværkere

Hvad er forskellen på et tilbud og et overslag? Hvad vil det sige at få udført arbejde "efter regning"? Hvordan tyder du et tilbud fra en håndværker? Hvor mange tilbud må du indhente?

Hvad er et tilbud?

Et tilbud er håndværkerens bindende tilsagn om at udføre et nærmere defineret stykke arbejde til en bestemt pris. Et tilbud kan gives både skriftligt og mundtligt, og begge er lige bindende. Et skriftligt tilbud er dog bedst, da det ved et mundtligt tilbud kan være svært at bevise, hvad der egentlig blev aftalt, hvis noget går galt.

Et tilbud dækker udførelsen af det arbejde, der knytter sig til tilbuddet. Omfanget af håndværkerens arbejde kan være defineret på selve tilbuddet eller i et andet dokument (beskrivelse af arbejdets omfang og kvalitet, evt. tegninger m.v.). Arbejdsopgaver, som ikke er nævnt i tilbuddet eller eventuelle bilag, kan du ikke forvente bliver udført inden for den tilbudte pris. Derfor er det meget vigtigt, at du har en god, skriftlig beskrivelse af, hvad det er, håndværkeren skal udføre, så håndværkeren kan give dig et præcist tilbud.

I byggebranchen anvendes ordet "tilbud" i ovennævnte betydning, så der er altså ikke tale om, at prisen er lavere end normalt (som når f.eks. et tv-apparat er "på tilbud").

At indhente faste tilbud fra håndværkere på denne måde kan anbefales, når det er nemt at forudse, hvad der skal laves, og der kan laves en præcis opgavebeskrivelse.

Ny_bigstockphoto_Power_Drill_694193.jpgMedmindre der undervejs i byggeforløbet bliver aftalt ekstra arbejde, eller arbejdets omfang bliver reduceret, skal håndværkerens regning svare til tilbuddet.

Hvad er et overslag?

Et overslag er en pris for arbejdet, som ikke er bindende. Det vil sige, at håndværkeren ikke er forpligtet til at udføre opgaven, og prisen er heller ikke fast. Dermed ved du ikke, hvad arbejdet reelt kommer til at koste. Du betaler for materialer samt det antal timer, der bliver brugt, til en timepris, du (måske) ikke på forhånd kender (du kan dog godt spørge om timeprisen på forhånd). Arbejdets pris kender du først, når det er udført.

Håndværkerens endelige regning kan og må godt afvige fra det overslag, han gav dig forud for arbejdet, dog ikke i urimelig grad. Hvis håndværkeren under arbejdets udførelse opdager, at hans overslag sandsynligvis er skudt helt ved siden af, bør han straks informere dig i stedet for bare at arbejde videre.

Overslag fra en håndværker kan anvendes, når det er meget vanskeligt på forhånd at definere det præcise omfang af arbejdet. Det kan f.eks. være, at der skal repareres nogle rådne spær, og man kan ikke sige, hvor mange det drejer sig om, fordi tagbelægningen endnu ikke er fjernet. I en sådan situation kan du få et overslag fra håndværkeren, der laver et løst skøn over, hvor mange spær der skal repareres, og så kan I (evt.) aftale en mere præcis pris, når arbejdet går i gang, og tagbelægningen bliver fjernet, så man kan overskue skadernes nærmere omfang.

Hvad vil det sige at få udført et stykke arbejde "efter regning"?

At få udført håndværkerarbejde "efter regning" (kaldes også "efter medgået tid") vil sige, at du stort set bare beder håndværkeren gå i gang uden at få et tilbud eller overslag på forhånd. Prisen på det arbejde, der udføres, udregnes efter, hvor mange timer der er brugt på det, plus forbrug af materialer. Det ligner arbejde efter overslag. Forskellen mellem overslag og "efter regning" er, at et overslag trods alt er lidt forpligtende for håndværkeren, mens du ikke har mange muligheder for at klage over den endelige regning, når håndværkeren arbejder efter regning. Du kan kun klage, hvis håndværkerens samlede slutpris afviger væsentligt fra, hvad du med rimelighed kunne forvente, at det givne arbejde kostede. 

Typisk bliver småreparationer udført efter regning.

Hvad er en ordrebekræftelse?

Hvis du får et mundtligt tilbud fra håndværkeren, skal det bekræftes skriftligt, og det sker ofte i form af en ordrebekræftelse, som håndværkeren sender. En ordrebekræftelse er at sidestille med et tilbud. Du skal være opmærksom på, at det er ordrebekræftelsen, der er gældende. Det gælder også, hvis der først har været sendt et tilbud, som du efterfølgende har accepteret, og håndværkeren dernæst sender en ordrebekræftelse. Du skal være specielt opmærksom på, om tilbud og ordrebekræftelse er ens.

Hvad skal være afklaret, før et håndværkertilbud indhentes?

Før du begynder at kontakte håndværkere og evt. indhente tilbud, skal du være klar over, præcis hvilke opgaver du vil have udført, og hvilke forventninger du har til det færdige resultat. Det er spild af både din egen og håndværkerens tid at indhente tilbud på et uklart grundlag.

Der er meget vigtigt, at du og håndværkeren fra begyndelsen er enige om kvaliteten og omfanget og om, hvornår opgaven skal være færdig, for at den endelige aftale, og dermed også den endelige pris, kan fastlægges.

Hvis det arbejde, du skal have udført (det hele eller dele af det), ikke på forhånd kan beskrives præcist, kan du med fordel benytte forskellige former for prisindhentning. For eksempel kan du bede håndværkeren om et fast tilbud på de dele af arbejdet, som godt kan forudses og beskrives præcist, kombineret med et overslag på resten.

Det er vigtigt, at de forskellige håndværkere, du beder om pris fra, får det samme skriftlige grundlag at give tilbud ud fra (beskrivelser/tegninger), ellers kan du ikke sammenligne deres tilbud.

Hvor mange tilbud må du indhente?

Som privatperson må du indhente så mange tilbud, du ønsker. Tidligere begrænsede licitationsloven antallet til to (medmindre du afholdt en egentlig licitation med de komplicerede regler, der fulgte med), men licitationsloven blev afskaffet for nogle år siden, så nu er der ingen regler for private boligejere.

I praksis er det dog nok klogt at begrænse sig til nogle få tilbud, f.eks. tre-fire stykker. Dels tager det tid for dig at gennemgå de forskellige tilbud, og dels tager det også tid for håndværkeren at udarbejde et præcist og seriøst tilbud.

Koster et tilbud noget?

Håndværkeren kan godt kræve betaling for at afgive et tilbud, men kun hvis det er aftalt på forhånd. Nogle håndværkere tager kun betaling for tilbuddet, hvis de ikke får opgaven, men her skal prisen for afgivelse af tilbud også være aftalt på forhånd. Ellers er du i din gode ret til at afvise at betale for indhentede tilbud.

Hvad skal tilbuddet indeholde?

Tilbuddet (eller de tilhørende beskrivelser/tegninger) skal beskrive præcist, hvad arbejdet omfatter, hvornår det forventes udført og afsluttet samt prisen. I et tilbud kan du også kræve at få oplyst timepriser på henholdsvis lærlinge- og svendetimer, så du kan styre prisen for eventuelt ekstra arbejde, der måtte blive aftalt under arbejdets udførelse.


I et tilbud skal der stå:

 • Dato for tilbuddet.
 • Aat det er et tilbud (og altså ikke et overslag).
 • Hvilken opgave tilbuddet vedrøre.
 • Hhvem der bestiller opgaven (dig)
 • En nøje beskrivelse af opgaven og omfanget (evt. ved at henvise til bilag i form af beskrivelser/tegninger)
 • En tidsplan, start- og sluttidspunkt
 • Pris på de enkelte delarbejder og/eller det samlede arbejde, og om prisen er inklusive eller eksklusive moms
 • Hvor lang tid tilbuddet gælder
 • Firmaoplysninger på den, der afgiver tilbudet (håndværkeren).

Hvad er forbehold?

Ved tilbuddet vedlægger håndværkeren ofte et ark med standardforbehold, udarbejdet af brancheorganisationer.

Standardforbeholdene er vilkår, som håndværkeren vil lægge til grund for aftalen og arbejdets udførelse. Det kan f.eks. være, at håndværkeren tager forbehold for prisreguleringer, at snerydning er uden for tilbuddet, at håndværkeren ikke hæfter for forsinkelser pga. uforudsete ting m.v. Typisk kan du acceptere disse forbehold uden videre.

Håndværkeren kan derudover også have nogle individuelle forbehold. De kan være svære at gennemskue for lægmand. For eksempel kan en håndværker tage det forbehold, at han ikke stiller den i AB92 krævede sikkerhedsstillelse. Konsekvenserne af det kan de færreste almindelige boligejere gennemskue. Andre forbehold kan have en direkte indflydelse på tilbudsprisen, hvilket betyder, at tilbuddene ikke er direkte sammenlignelige.

At gennemskue, hvad forbehold betyder for dig, er ofte noget, en fagmand kan og bør hjælpe dig med.

Hvordan vurderer og sammenligner du tilbuddene?

Umiddelbart kan du tage de indkomne tilbud og direkte sammenligne priserne, hvis grundlaget for tilbuddene har været det samme materiale, og hvis tilbuddene omfatter de samme ydelser.

Men måske skriver den ene af håndværkerne i sit tilbud, at han ikke kan levere den rustfri stålbordplade, som du ønskede, og at hans tilbud i stedet indeholder en laminatplade. Hvis de to andre tilbud er inklusive bordplade af rustfrit stål, er tilbuddene ikke længere sammenlignelige. Laminatpladen er jo billigere end stål, så hvilket tilbud er nu samlet set bedst?

At gennemgå tilbud på denne måde kan være vanskeligt, men er helt nødvendigt for at finde frem til det bedste tilbud og den rette pris.

Der kan ofte være behov for en justering af både arbejde og pris, før du og håndværkeren bliver helt enige og kan udarbejde og underskrive en endelig aftale.

Medmindre du føler dig kompetent til selv at gennemgå tilbuddene og forhandle med håndværkeren, er dette noget du med stor fordel kan få hjælpe til fra en professionel rådgiver (arkitekt/bygningskonstruktør/ingeniør).

Hvor længe gælder tilbuddet?

Tilbuddet gælder, fra du står med det i hånden. Hvor længe det er gældende, skal fremgå af tilbuddet, typisk vil det være mellem en og tre måneder. Hvis aftalegrundlaget er det frivillige regelsæt AB92, gælder tilbuddet i 20 arbejdsdage. Du kan også selv komme med et bud på, hvor længe du ønsker, det skal gælde, og se, om håndværkeren godtager det.

Hvordan accepteres et tilbud?

Når du er klar til at acceptere håndværkerens tilbud, kan du enten sende en skriftlig accept til ham eller udforme en særlig entreprisekontrakt. I det ene tilfælde er det de to dokumenter (håndværkerens tilbud og din skriftlige accept), som tilsammen danner aftalegrundlaget, mens det i det andet tilfælde er det, der står i entreprisekontrakten, der gælder (håndværkerens tilbud kan så være et bilag til entreprisekontrakten).

Journalist / Kilder

Kommentarer () 1. imran ahmed den 23.11.2010
  jeres definition af hvad en ordrebekræftelse er fejlagtig.. se venligst markedsføringsloven. http://www.markedsforingsloven.dk/e-handelsjura/ordrebekraeftelse/om-ordrebekraeftelse.html
  (0)Svar og se andres svar


Annonce
Annonce

Bolius - et helejet Realdania selskab