Bebyggelsesprocent

Du skal være opmærksom på bebyggelsesprocenten, hvis du vil bygge nyt eller til. Normalt vil bebyggelsesprocenten være på 30 procent i parcelhuskvarterer, men der kan sagtens være undtagelser. Læs her, hvad du skal være opmærksom på.

bebyggelse på parcel er 30 procent

Bebyggelsesprocenten på almindelige parcelhusgrunde er 30 i Danmark med mindre andet er bestemt i lokalplaner og servitutter. Foto: Scanpix

Hvad er bebyggelsesprocent?

Bebyggelsesprocenten er den procentdel af grundens areal, som den samlede bebyggede del af grunden må udgøre. Bebyggelsesprocenten angiver, hvor meget areal du må bygge ift. grundens størrelse. Kort sagt kan man sige, at alt hvad der er bygget på grunden tæller med, når man skal udregne hvad bebyggelsesprocenten på en grund er.

Hvorfor er der regler om bebyggelsesprocenten?

Bebyggelsesprocenter er en måde at regulere byggeriets tæthed. Fx kan en lav bebyggelsesprocent sikre, at der i tæt beboede områder stadig er tilstrækkeligt med friarealer, og at der ikke bor så mange mennesker, at der ikke kan skabes sunde og velfungerende områder. På samme måde ser man, at bebyggelsesprocenter i sommerhusområder generelt er på 15 procent, for at holde områderne åbne og bevare sommerhusområdets karakter.

Når du bygger til eller bygger nyt, skal du sikre dig, at nybyggeriet, tilbygning, udnyttelses af 1.sal eller lignende ikke medfører, at den maksimale bebyggelsesprocent for grunden overskrides. Der dit ansvar at sikre, at bebyggelsesprocenten på din grund ikke overskrides. Hvis bebyggelsesprocenten overskrides, kan kommunen kræve, at du nedriver den merbebyggelse, der overskrider det tilladte areal. Det gælder også fx udhuse, udestuer, carporte og overdækkede terrasser.

Hvordan regner du bebyggelsesprocenten ud?

Bebyggelsesprocenten udregnes ved at sammenholde det samlede boligareal plus øvrige småbygninger, udestuer, overdækkede terrasser m.v.  med grundens størrelse.

Dog kan de første 35 m2 (for rækkehuse 20m2) overdækning af fx terrasse, udhus, carport o.l. fratrækkes, når man udregner en bebyggelsesprocent.

Eksempel på beregning af bebyggelsesprocent

Hvis du har et hus med et etageareal på 120 kvadratmeter + 40 kvadratmeter udhuse, garageoverdækning mv., og en grund på 1000 kvadratmeter, beregner du bebyggelsesprocenten således:

120 + (40 -35) = 125 kvadratmeter

125 x 100/1000 = 12,5 procent

Hvis du ønsker at se, hvad bebyggelsesprocenten bliver, hvis du laver en tilbygning, skal arealet af tilbygningen blot lægges til det nye hus.  

Hvis du så vil udvide boligarealet med en tilbygning på 25 m2, og samtidig bygge et skur, carport eller overdækket terrasse på 20 m2 vil regnestykket se ud på denne måde:  

(120 + 25)+ ((40+20) -35) = 170m2

(eksisterende boligareal + ny tilbygning) + ((eksisterende skure udhus + ny overdækning/carport) – fradraget på 35) = bruttoetagearealet

170 x 100/1000 = 17 procent
(bruttoetagearealet x100)/1000=bebyggelsesprocenten

Bebyggelsesprocenten for en ejendom beregnes som etagearealet (summen af bruttoarealet for alle etager) i procent af grundens areal. Udestuer, lukkede overdækninger, lukkede altaner, lukkede overdækkede gårde, forbindelsesgange og lignende, der kan indrettes til personophold, skal således regnes med til etagearealet.+ den del af sekundære bygninger der overstiger de 35 m2 (20 for rækkehuse)

Der er en del forhold, der har betydning for, hvor meget der skal regnes med i bruttoetagearealet.

Læs mere om beregningsreglerne i Bygningsreglementet

Grundens areal er det areal, som er angivet på matrikelnummeret. Det fremgår af BBR meddelelsen, som kan findes på OIS.dk under fanebladet Jordstykke.

LÆS MERE: Bygningsreglementet

Hvad er bebyggelsesprocenten for dobbelthuse?

Arealet af fx skure, der skal medregnes i bebyggelsesprocenten, varierer bl.a. efter hvorvidt der er tale om sammenbyggede dobbelthuse eller fritstående huse. Foto: Scanpix

Hvilken betydning har bebyggelsesprocenten i praksis?

Hvis du ønsker at bygge til eller helt nyt, skal du være opmærksom på den arealmæssige begrænsning, der ligger i den maksimale bebyggelsesprocent for grunden.

Så inden du går i gang med udvidelse af boligen, skal du udregne, hvor stort et areal du har mulighed for at bygge ud med eller inddrage til beboelse.

Garager, carporte, udhuse, overdækninger mm. indgår i arealet og har derfor også betydning for bebyggelsesprocenten.

En mindre del af arealet af sekundære bygninger – altså garager, udhuse, overdækninger mv., der ikke kan indrettes til boligareal, indgår ikke i beregningen.

For fritliggende enfamiliehuse er det det areal af sekundære bygninger, der overstiger 35m2, der skal medregnes. For fx sammenbyggede  dobbelthuse, rækkehuse og klyngehuse er det det areal af sekundære bygninger, der overstiger 20 m2, der skal medregnes.

Hvor meget må du bygge på din grund?

I følge Bygningsreglementet 2.2.1 stk 1. gælder det at:

  • For sammenbyggede enfamiliehuse som fx dobbelthuse rækkehus mv er bebyggelsesprocenten 40
  • For fritliggende enfamiliehuse samt tofamiliehuse, hvor der er vandret lejlighedsskel er bebyggelsesprocenten 30.
  • For sommerhuse er bebyggelsesprocenten 15.
  • For etagebebyggelse er bebyggelsesprocenten 60.
  • For øvrige bebyggelser er bebyggelsesprocenten 45.

Bebyggelsesprocenten vil generelt være som ovenfor. Men ofte er der i forbindelse med udarbejdelse af Lokalplan for de enkelte områder fastsat en anden bebyggelsesprocent. Også forskellige servitutter kan have betydning for hvor meget og hvordan, du må bygge på din grund.

Derfor skal du altid forhøre dig hos kommunen for at finde ud af, hvilken bebyggelsesprocent, der gælder for den enkelte ejendom inden du sætter gang i dit byggeprojekt.

Kilder og henvisninger

Kilder:

  • Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside
  • Bygningsreglement 08
  • BBR.dk
  • Home.dk
  • DS 13000

Henvisninger:

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab