Hvad er en bevaringsværdig bygning?

Et hus erklæres bevaringsværdigt, fordi det har nogle særlige arkitektoniske eller byggetekniske kvaliteter, som anses for bevaringsværdige, og som har en lokal eller regional betydning.

Det vurderes ikke alene, om huset er særligt gammelt eller smukt, men også om huset som helhed anses som unikt for sin tid eller hustype.

I Kulturstyrelsens database over fredede og bevaringsværdige bygninger (FBB) er der registreret ca. 355.000 bevaringsværdige bygninger (2017).

Når et hus har status som et bevaringsværdigt hus, er det kun bygningens ydre som facade, vinduer, døre, tag, kviste og skorstene, der er kendt bevaringsværdigt. Her kan der være nogle særlige konstruktioner, detaljer eller materialer, der er specielle eller unikke.

Er et hus derimod fredet, er det hele huset, der er fredet.

Hvem afgør, om et hus er bevaringsværdigt?

Det er kommunerne, der administrerer og har ansvaret for de bevaringsværdige bygninger.

Et hus kan blive kendt bevaringsværdigt på 2 måder:

 • Kommunen kan udpege et hus som bevaringsværdigt i forbindelse med et kommuneatlas, en byplanvedtægt eller udarbejdelse/ændringer af lokalplan.
 • Kulturstyrelsen kan udpege bygninger som bevaringsværdige. Det kan ske efter indstilling fra Det Særlige Bygningssyn eller på styrelsens eget initiativ.

LÆS OGSÅ: Fredede huse

Hvordan erklæres et hus bevaringsværdigt?

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneatlas registreres alle bygninger, og bygninger får en række såkaldte SAVE-karakterer (Survey of Architectural Values in the Environment).

Bygningerne får karakterer fra 1 til 9 ud fra forskellige kriterier. Karaktererne 1-3 regnes for en høj værdi, 4-6 for middel værdi og 7-9 for lav værdi.

Når en bolig registreres, tildeles den karakterer for følgende forhold: 

 • Arkitektonisk værdi 
  Vedrører huset som helhed. Der ses på husets proportioner, og om det er harmonisk og konsekvent opført inden for sin stilart. Huset kan fx også være et særlig unikt eksempel på en ny byggestil eller have en særlig konstruktion.
 • Kulturhistorisk værdi 
  Her har det betydning, om huset er et godt eksempel på en lokal byggetradition, enten inden for en bestemt stilart eller en særpræget anvendelse af materialer. Det kan også være afgørende, at huset har en særlig historisk betydning eller tilbage i tiden har haft en betydning for lokalområdet.
 • Miljømæssig værdi 
  Den miljømæssige værdi fastsættes ud fra husets sammenhæng med de omkringliggende boliger og bygninger. Om huset er med til at understrege eller give et kvarter eller et område et særligt præg.
 • Originalitet 
  Originaliteten bedømmes både ud fra, om huset står med sit oprindelige udtryk, og i hvilken stand det er. Huset kan godt være istandsat, men det har betydning, om istandsættelsen og eventuelle ændringer understreger husets originalitet.
 • Tilstand 
  Husets tilstand indgår også i den samlede vurdering. Det er en konstatering af, om huset er vedligeholdt eller forsømt.

Hvis et hus udpeges som bevaringsværdigt, får ejeren af huset skriftlig besked fra enten kommunen eller Kulturstyrelsen.

Hvis der senere sker ændringer med bygningen, kan karaktererne ændre sig. Fx kan bygning ved en god tilbageføring eller renovering opnå en højere bevaringsværdighed end ved den oprindelige vurdering.

Bevaringsværdien siger ikke noget om husets brugsværdi.

Hvilke bygninger kan blive kendt bevaringsværdige?

Når Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen og en kommune udarbejder et kommuneatlas, bliver alle bygninger registreret og fotograferet. Alle bygninger og hustyper kan derfor i princippet kendes bevaringsværdige.

Et hus vil normalt blive med at være bevaringsværdigt, men juridisk er kendelsen ikke mere bindende, end at fx en ny kommunalbestyrelse kan ophæve den.

Hvilke love og regler gælder for bevaringsværdige huse?

De bevaringsværdige bygninger er kommunens ansvar. Det er frivilligt for kommunen at kende bygninger bevaringsværdige, og derfor kan holdningen til, hvor mange bygninger og boliger i kommunen der skal kendes bevaringsværdige, ændre sig fra valgperiode til valgperiode.

De bløde forpligtelser

Ud over de love og regler, der gælder for bevaringsværdige huse, er der de "bløde" forpligtelser.

Som ejer af et bevaringsværdigt hus skal du værne om de arkitektoniske og kulturelle værdier, som huset er blevet kendt bevaringsværdigt for. Det handler fx om valg af vinduer, døre, kviste og tag, men også om at bevare nogle af de overflader, stofligheder og teksturer, som huset har.

For at bevare disse træk kan du vælge særlige malingstyper, teknikker og legeringer (blandinger).

I de fleste tilfælde er det ikke så besværligt, som det umiddelbart lyder. Med lidt råd, vejledning og inspiration fra en professionel rådgiver, fx en arkitekt, kan opgaven blive nemmere at gå til.

Når et hus i første omgang registreres som bevaringsværdigt, betyder det ikke, at ejeren skal ansøge kommunen, hvis han/hun vil ændre noget på huset.

Forpligtelserne kommer i fase 2, hvor kommunen udarbejder eller reviderer den eksisterende lokalplan. Efter udarbejdelse eller revision bliver der i lokalplanen defineret en række krav til området og husene - fx retningslinjer for, hvilke materialer og farver der må anvendes.

Kommunen har ret til at stille krav til husets ydre, fordi formålet med at kende huset bevaringsværdigt er at sikre husets eller kvarterets oprindelige udtryk. Du må heller ikke rive dit bevaringsværdige hus ned uden tilladelse fra kommunen.

Ønsker du at istandsætte huset i modstrid med kommunens krav, kan du søge dispensation.

Sanktioner, hvis du bryder reglerne

Får du ikke dispensationen og istandsætter alligevel, kan kommunen kræve, at du laver arbejdet om inden for en angivet tidsfrist. Det er naturligvis vanskeligt for kommunen at opdage, at du evt. har istandsat dit bevaringsværdige hus i modstrid med dens krav, men det vil kunne opdages i forbindelse med en ombygning, hvor der skal søges byggetilladelse hos kommunen, eller ved salg af huset. Når du sælger huset, skriver du under på, at huset er lovligt, og du har derfor ansvaret for, at huset er opført i overensstemmelse med kommunens krav.

Udgifterne ved at skulle føre huset tilbage til oprindelig stand er ikke omfattet af en ejerskifteforsikring. Er dit hus bevaringsværdigt, er det derfor en god idé at spørge kommunen, om det, du har tænkt dig at gøre, er i orden.

Du kan gå ind på din kommunes hjemmeside og læse om, hvilke retningslinjer der er for bevaringsværdige huse i din kommune og dit lokalområde.

Hvis du overvejer at købe et hus, der er bevaringsværdigt, er det en god idé at få et overblik over, hvilke krav der stilles til huset, og om gældende krav er overholdt. Du kan ende med at blive draget ansvarlig, hvis husets tidligere ejer ikke har overholdt reglerne. I så fald skal du selv stå for at gøre krav gældende mod husets tidligere ejer.

Hvilke støttemuligheder er der for bevaringsværdige huse?

Er der defineret retningslinjer for, hvordan du må istandsætte dit bevaringsværdige hus, har du mulighed for at søge støtte til bygningsforbedring hos kommunen.

Du kan søge støtte til istandsættelse af husets ydre, dvs. facade, tag, vinduer, døre, kviste og skorsten. Støtten kan højst udgøre en tredjedel af de samlede udgifter til istandsættelsen.

Læs mere om støtte til bygningsforbedring hos Byggekultur Danmark

Yder din kommune støtte, vil der typisk være krav til vedligeholdelsen/istandsættelsen, ligesom det vil blive tjekket, at kravene bliver overholdt.

Er huset fx bygget med blankt murværk, vil du nok ikke få lov til at pudse det op. Er huset bygget med dannebrogsvinduer, får du højst sandsynligt ikke lov til at ændre på vinduesformatet osv.

Derudover er der forskellige regler for tilbagebetaling, hvis du sælger boligen kort tid efter, at du har modtaget støtte.

Det varierer fra kommune til kommune, hvilke bygninger der kan søges støtte til. I visse kommuner er det ikke muligt for sommerhusejere at søge støtte, ligesom ejere af lejligheder i en karré, der er blevet kendt bevaringsværdig, heller ikke har så mange muligheder for at få støtte.

 

Hvor kan du se, om dit hus er bevaringsværdigt?

Kulturstyrelsens database over fredede og bevaringsværdige bygninger (FBB)  indeholder oplysninger om de bevaringsværdige bygninger i Danmark.

Derudover har de kommuner, der har fået udarbejdet et kommuneatlas, en oversigt på deres hjemmeside over byområder med angivelse af, hvilke bygninger og huse der er kendt bevaringsværdige og i hvilken grad.

Det kan også være beskrevet i lokalplan, kommuneplan eller byplansvedtægter, at et hus er bevaringsværdigt, samt hvilke krav kommunen stiller til husets ydre.