Byggeloven

Byggeloven er den overordnede lov, der gælder for byggeri. Loven indeholder bl.a. bestemmelser om, hvor stort dit hus må være og angiver, hvornår du skal søge byggetilladelse til et byggeri.

Byggeloven udstykker regler for, hvor og hvordan du må udføre dit hus.
Byggeloven indeholder de overordnede regler for alt byggeri i Danmark. Arkivfoto.

Hvad indeholder Byggeloven?

Byggeloven er det overordnede regelsæt for byggeri i Danmark. Formålet med Byggeloven er at sikre kvaliteten i dansk byggeri, herunder at bygninger overholder en række minimumskrav til bl.a. indretning, opførelse, sikkerhed, brandsikring, tilgængelighed, komfort, ressourceforbrug og arkitektur.

Byggeloven har til formål

 • at sikre, at bebyggelse udføres og indrettes således, at den frembyder tilfredsstillende tryghed i brand- og sikkerheds- og sundhedsmæssig henseende,
 • at sikre, at bebyggelse og ejendommens ubebyggede arealer får en tilfredsstillende kvalitet under hensyn til den tilsigtede brug og vedligeholdes forsvarligt,
 • at sikre, at byggeskader udbedres,
 • at fremme handicaptilgængelig indretning af bebyggelse,
 • at fremme arkitektonisk kvalitet i byggeriet,
 • at fremme foranstaltninger, der kan øge byggeriets produktivitet,
 • at fremme foranstaltninger, som kan modvirke unødvendigt ressourceforbrug i bebyggelser,
 • at fremme foranstaltninger, som kan modvirke unødvendigt råstofforbrug i bebyggelser.

Uddrag af Byggeloven

Loven skal sikre, at bygninger og de ubebyggede arealer på en grund får en tilfredsstillende kvalitet, at de vedligeholdes forsvarligt, og at der ikke bruges unødvendige ressourcer til byggeriet.

Hvilken betydning har byggeloven for private boligejere?

Da byggeloven er en rammelov, som indeholder de grundlæggende regler for bygninger, grunde og byggeri, har den ikke en direkte relevans for den enkelte boligejer - som boligejere bør du i stedet forholde dig til bygningsreglementet.

Mens byggeloven angiver de overordnende regler, som et byggeri skal opføres efter, angiver bygningsreglementet til sammenligning en mere detaljeret beskrivelse af krav til byggerier, mens SBI-anvisninger angiver, hvordan byggeriet kan opføres, så det overholder kravene i bygningsreglementet. Desuden findes der en række normer og danske standarder, der også skal overholdes ved byggeri.

Byggeloven sætter dog nogle overordnede rammer for fx størrelsen på byggeri og ansøgning om byggetilladelse.

Vær opmærksom på, at der kan gælde andre bestemmelser i lokalplaner og i tinglyste servitutter for dit område, der stiller skærpede krav til din ejendom eller dit byggeprojekt, herunder særlige krav til bebyggelsesprocenten eller udformningen af byggeriet.

Størrelsen på bygninger

Byggeloven indeholder bl.a. overordnede bestemmelser for:

 • At der som hovedregel ikke må udstykkes ejendomme med en grund, der er mindre end 700 kvadratmeter. I sommerhusområder er kravet mindst 1.200 kvadratmeter.
 • At en ejendoms bebyggelsesprocent som hovedregel, men dog med undtagelser, ikke må overstige 30 procent for parcelhuse til helårsbeboelse og 15 procent for sommerhuse. Det samlede boligareal for et parcelhus må altså højst være 240 kvadratmeter, hvis grunden er 800 kvadratmeter.
 • At et parcelhus som hovedregel ikke må have mere end 2 etager, og at bygningens højeste punkt ikke må være højere end 8,5 meter. Der gælder andre regler i fx sommerhusområder og haveforeninger med helårsstatus.
 • At bygninger som hovedregel skal placeres, så der er mindst 2,5 meter til skellet mod en anden grund eller en sti. I sommerhusområder er kravet 5 meter. Rækkehuse, dobbelthuse og lign. kan dog være bygget sammen i skellet. Der gælder andre regler for garager og udhuse.

LÆS OGSÅ: Love og regler for udhuse og skure

Byggetilladelse

Byggeloven bestemmer, at du som boligejer skal søge en byggetilladelse hos kommunen, før du:

 • Opfører nye bygninger eller tilbygninger til en eksisterende bygning.
 • Foretager en større ombygning eller andre forandringer i en bygning.
 • Ændrer på brugen af en bygning.
 • River en bygning ned.

På baggrund af din ansøgning vurderer kommunalbestyrelsen, om dit byggeprojekt lever op til forhold som fx tilgængelighed, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og installationer.

Kommunalbestyrelsen skal desuden godkende det færdigbyggede byggeri, før det må tages i brug.

LÆS OGSÅ: Byggetilladelse og anmeldelse af byggeri

Vær opmærksom på, at der kan være lokalplaner og servitutter, der, foruden byggeloven, også skal overholdes, og som kan begrænse dit byggeprojekt. Det er altså ikke nok blot at overholde byggeloven, når du skal bygge - du skal også overholde de lokale bestemmelser, der kan være for din ejendom.

LÆS OGSÅ: Lokalplaner

Dispensation

Du kan søge om dispensation fra kravene i byggeloven og evt. lokalplan hos din kommune. Hvis du søger dispensation for krav, der har betydning for dine naboer, skal kommunen sørge for, at naboerne bliver hørt, inden kommunen kan give dig en dispensation.

Selvom du har fået en dispensation, skal du stadig søge kommunen om byggetilladelse. Dispensationen bortfalder, hvis du ikke har fået byggetilladelsen inden 2 år.

Klage

Du har mulighed for at klage til Statsforvaltningen i din region, hvis du er utilfreds med din kommunes afgørelse i sager, der vedrører byggeloven.

Hvad sker der, hvis du overtræder byggeloven?

Ulovligt byggeri kan medføre bødestraf.
Hvis kommunen finder ud af, at du har ulovligt byggeri, kan du risikere at få en bøde. I værste fald kan kommunen beslutte at udbedre det ulovlige byggeri på din regning, hvis du ikke selv gør noget ved det. Arkivfoto.

Som boligejer har du pligt til at sørge for, at din ejendom lever op til kravene i byggeloven.

Hvis kommunen finder ud af, at din ejendom ikke overholder kravene i loven, vil man i første omgang skrive til dig og bede dig om at rette op på de ulovlige forhold. Efterkommer du ikke et sådan påbud inden for tidsfristen, kan du blive idømt bøder. Og i sidste ende kan kommunen vælge at udbedre de ulovlige forhold på din regning.

Du kan også blive idømt bøder, hvis du:

 • Igangsætter et byggeri uden at have søgt byggetilladelse.
 • Gennemfører et byggeri på anden måde, end kommunen har givet tilladelse til.
 • Undlader at vedligeholde din ejendom, så den ender med at være til fare for andre.

Sørg altid for at kontakte teknisk forvaltning i din kommune, inden du går i gang med detailplanerne til en større ombygning el. lign., hvis du er usikker på, om dit planlagte byggeprojekt er lovligt. Kommunens tekniske forvaltning vil kunne vejlede dig, så dit projekt overholder gældende love og regler.

Er Byggeloven og bygningsreglementet det samme?

Nej, byggeloven er den overordnede lov på byggeområdet, mens bygningsreglementerne indeholder de mere detaljerede regler for byggeri.

Bygningsreglementerne uddyber reglerne for bl.a. beregning af bygningshøjder og arealer, placering af bygninger i forhold til skel, brandsikkerhed, installationer og energiforbrug m.m. Der kommer med års mellemrum nyt bygningsreglement, som er med til at sikre, at nybyggeri overholder nutidens krav til byggeri.

LÆS OGSÅ: Bygningsreglementet

Kilder og henvisninger

Kilder:

Henvisninger:

Vi besvarer spørgsmål bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab