Carporte og garager

Hvornår må du opføre en garage uden at søge tilladelse hos kommunen? Må du bruge din garage til beboelse? Hvor tæt må du bygge din carport på skel? Find svar på det og mere her.

Carport med let konstruktion

Flot carport med let konstruktion.

garage med ensartet facade

Elegant garage, hvor facaden fremstår ensartet, når porten er lukket.

Hvad er en carport?

En carport er en mindre, delvis åben bygning til overdækning af bilen. Carporten kan være beregnet til 1, 2 eller måske 3 biler. Den er sædvanligvis fritstående, men taget kan også være gjort fast til huset på den ene side eller ligefrem bygget med ind i husets tag.

Afskærmninger eller vægge er typisk en bræddebeklædning, men kan også være lavet som en muret væg på fundament. Carporten kan også være bygget sammen med et udhus til opbevaring af cykler, brænde eller haveredskaber.

Carporten er normalt en let konstruktion, hvis tag hviler på stolper af træ eller søjler af stål eller aluminium. Tagbelægningen kan fx være teglsten, tagpap, stålplader, fibercement, zink eller plastplader.

Hvad er en garage?

En garage er en lukket bygning til en eller flere biler. Også garagen kan være fritstående, helt eller delvist bygget sammen med huset,et udhus, værksted el.lign. Garagens ydervægge kan være en let trækonstruktion eller tunge, murede ydervægge.

Taget kan ligesom på carporten være lavet af forskellige materialer. Garagen vil have en port i den ene side, typisk en vippeport med en overflade af træ eller stål.

Carport, med tilhørende lukket skur.

Carport med tilhørende lukket skur.

Hvilke regler gælder for carport og garage?

Når du skal i gang med at bygge en garage og carport, er det i første omgang vigtigt at undersøge, om du skal søge byggetilladelse til projektet. Alt efter om du bor i et rækkehus eller et fritliggende enfamiliehus gælder der forskellige regler for, hvor stort du må bygge uden at søge om tilladelse. Reglerne fremgår af bygningsreglementet og er kort ridset op her:

  • Bor du i rækkehus eller en anden form for sammenbygget enfamiliehus, må du bygge en garage eller carport på op til 20 m2 uden at anmelde det til kommunen.
  • Bor du i et fritliggende enfamiliehuse, må du bygge op til 35 m2 garage eller carport uden at anmelde det til kommunen
  • Er garagen eller carporten mellem 35 og 50 m2, skal den anmeldes til kommunen.
  • Overstiger det samlede areal 50 m2, skal du søge om byggetilladelse.

LÆS OGSÅ: Regler og pligter, når du bygger om, til eller nyt

Det er vigtigt, at du undersøger, om der er lokalplaner eller servitutter for dit område eller på din grund. Der kan være bestemmelser om garager og carporte, som skal overholdes, uanset om du har pligt til at anmelde eller søge om byggetilladelse.

Normalt skal al bebyggelse placeres mindst 2,5 meter fra naboskellene, men du må godt placere en carport eller garage i skel, hvis nedenstående punkter er overholdt.

carport i skel

Carport i tæt på skel, som er bygget sammen med hovedhuset. Arkivfoto.

Carport med let konstruktion placeret i skel

En carport opført i et skel kan fx opføres med en let konstruktion, så den er til mindst mulig gene for naboerne. Den åbne konstruktion sikrer, at indkørslens grønne islet ikke forsvinder. Foto: Arkivfoto.

Placering af carport og garage i skel

Du kan placere din carport eller garage i skel eller nærmere end 2,5 meter til skel, når en række betingelser er opfyldt:

  • Den samlede længde af de sider, som vender mod skel, må højst være 12 meter. Anbringes en bygning i et hjørne af grunden, medregnes kun den længste side.
  • En carports længde beregnes ud fra tagfladens fulde længde. Er der udhæng på under 50 cm kan dette fratrækkes i begge ender. Ingen del af bygningens ydervægge eller tag må inden for 2,5 meter fra skel være højere end 2,5 meter.
  • Der må ikke være vindue, døre eller andre åbninger mod skel, hvis bebyggelsen er nærmere skel end 2,5 meter.
  • Tagvandet skal holdes inde på din egen grund, hvilket betyder at tagrende og tagnedløb også skal være på din side af skellet. Du kan evt. vælge at opsamle vandet i en regnvandstønde.
Klassisk garage

Klassisk garage med vippeport, som er bygget sammen med boligen. Foto: Arkivfoto.

Brandsikring af garager og carporte

For at forhindre, at en evt. brand breder sig til nabobygningen, er der en række brandmæssige krav til bygninger, der opføres 2,5 meter fra skel eller tættere på. Der gælder også særlige brandkrav, hvis bygningen er bygget sammen med boligen eller ligger mindre end 1 meter fra den.

For at undgå, at en brand spreder sig fra en bygning til en anden, må carporte og garager ikke være sammenbygget med din bolig og samtidig være nærmere skel end 2,5 meter.

Dette krav kan fraviges, hvis væggen mellem din bolig og carporten eller garagen er brandsikret. Der må heller ikke være vinduer i den, og en evt. dør skal være en branddør. Du kan læse mere om brandsikring på Energistyrelsens hjemmeside.

Denne fravigelse må du kun lave i ét naboskel. Du må altså ikke lave samme konstruktion op mod flere nabogrunde på én gang.

Hvornår må en garage bruges til beboelse?

Mangler du plads, kan det være fristende at inddrage en garage, som er bygget sammen med, eller som helt er integreret med huset. Inden du går i gang med planlægningen, skal du dog være opmærksom på, at det er ensbetydende med en udvidelse af etagearealet. Du skal derfor sikre dig, at du ikke kommer over grundens bebyggelsesprocent, der i parcelhusområder normalt er 30 procent.

Ligeledes skal garagen ligge mindst 2,5 meter fra skel, hvis den skal kunne bruges som beboelse. Desuden skal garagen efter ombygning opfylde samme krav til beboelsesrum som en ny tilbygning. Det vil sige, at en lang række regler om bl.a. rumhøjde, flugtveje og isolering skal være opfyldt.

LÆS OGSÅ: Fra garage til beboelse

Vil du inddrage garagen til beboelse, skal du indsende en ansøgning til kommunen og afvente byggetilladelsen, inden du må gå i gang med arbejdet.

Hvilke forsikringsregler gælder for carporte og garager?

Når du opfører ny carport eller garage eller udvider den eksisterende, skal du give dit forsikringsselskab besked, så policen på din husforsikring til enhver tid er opdateret. Forsikringen dækker nemlig kun de bygninger, der er anført på din police. Det har betydning for udbetaling af erstatning, hvis der opstår brand eller anden skade.

Ændrer du væsentligt på din brug af garagen, fx ved at ombygge den til beboelse, skal du også oplyse det.

Dobbeltcarport

Dobbeltcarport opført i materialer, som passer godt ind med omgivelserne. Foto: Arkivfoto.

Hvordan skal carporten eller garagen se ud?

Færdige carporte spænder lige fra billige byggesæt, som kan erhverves for få tusinde kroner i nærmeste byggemarked til mere eksklusive modeller fra firmaer, der både leverer materialer, design og står for selve byggeriet, og hvor du i nogen grad kan få carporten skræddersyet.

LÆS OGSÅ: Byg hytten selv eller køb et samlesæt hvad er bedst

Du kan også selv tegne carporten, eller få en arkitekt til at hjælpe dig. Under alle omstændigheder er det vigtigt at tage hensyn til huset og andre bygninger i haven. Carportens udseende og materialer behøver ikke nødvendigvis at ligne husets, da en carport med sin åbenhed under alle omstændigheder en helt anden type bygning. Et billigt samlesæt af trykimprægneret træ med fladt plasttag, der er stillet klos op ad en typisk murermestervilla, vil dog trække det samlede indtryk ned.

LÆS OGSÅ: Hvilken carport skal jeg vælge

Når det gælder den lukkede garage, der har karakter af en egentlig bygning, er det endnu vigtigere, at den spiller sammen med huset.

I nogle tilfælde kan det give et meget vellykket resultat, at garagen bygges med samme type facade, tagdækning og taghældning som hovedhuset. I andre tilfælde kan den rigtige løsning være helt modsat, nemlig at lave en carport eller garage, som markant skiller sig ud fra huset og er helt sin egen i form og materialer. Det kan fx gøres ved at vælge moderne materialer som zink, stål og glas, der står i kontrast til et ældre og mere klassisk hus.

En godt råd er at undgå at gøre carporten eller garagen for pompøs. Er den meget stor eller bygget af meget eksklusive materialer eller i stærke farver, risikerer du, at den kommer til at dominere hovedhuset og får det til at fremstå som et kedeligt anneks til carporten eller garagen.

Alternativ carport

En carport behøver ikke nødvendigvis være købt i samlesæt. Med lidt fantasi kan du sætte dit individuelle præg på den. Foto: Arkivfoto.

Se videoen 'Hvor tæt på skel må du bygge?'


Få styr på de vigtigste opgaver i dit hus og have

Det er vigtigt at holde styr på, hvilke opgaver du skal lave i hus og have, så du undgår besvær og store ekstra-regninger. Med Bolius’ app Husets Kalender kan du nemt holde overblikket.

Hver måned har vores fageksperter udvalgt 3-6 vigtige opgaver. Vi viser dig, hvordan du løser dem, og hvor vigtige de er – og så er appen endda gratis og reklamefri.

Download appen i dag, og gør dit liv som boligejer nemmere.

Kilder og henvisninger

Kilder:

  • ¨"Den private bygherre" | Jan Felland & Jan Stadsberg, Nyt Nordisk Forlag, 2002
  • "Bogen om huset" | Søren Vasegaard, Borgen, 2002

Henvisninger:

Vi besvarer spørgsmål bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab