Etablering af radonmembran

En radonmembran eller radonspærrre kan begrænse mængden af radon, der siver op i din bolig fra undergrunden. Radonmembraner fås både som folier og som en smøremembran, der tætner dit hus mod terrænet.

Hvad er en radonmembran?

Radonmembranen kan eksempelvis ligge under betonpladen i terrændækket, hvis du ønsker klinkegulv. Arkivfoto.

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv luftart, som dannes af grundstoffet radium. Radon, der er kræftfremkaldende, findes overalt i jorden, og kan trænge ind i din bolig igennem utætheder i boligens kældervægge og gulvkonstruktion. Radon kan især være et problem i rum, som ligger med gulv og ydervægge mod jord, eksempelvis i stueetagen i huse med terrændæk eller i kælderen, hvis huset har sådan en.

En landsdækkende undersøgelse har vist, at cirka 350.000 enfamiliehuse i Danmark har for højt radonniveau i indeklimaet.

Det er desuden umuligt at fjerne al radon i boligen, eftersom radon eksisterer naturligt i vores atmosfære. Gasserne er ikke et problem, når vi færdes udendørs, da den hurtigt fortyndes.

Hvad er radonspærre?

Hvis der er revner i terrændækket, kan jordluft indeholdende radon trænge ind. Foto: Torben Klint

Hvad er en radonmembran eller radonspærre?

En radonmembran - eller radonspærre - er ofte fremstillet af plastmaterialer, som har til formål at skabe et lufttæt plan over eller under fx betonpladen i boligens terrændæk. Der findes også flydende membraner, også kaldet smøremembraner, som påføres med rulle, inden man fx lægger fliser, gulvspartel el.lign.

En armeret betonplade med en tykkelse på 10 cm er i princippet tæt mod indtrængning af radon, hvis den opfylder en række kvalitetskrav, men hvis der opstår revner i pladen, vil der kunne trænge radon igennem.

I langt de fleste boliger er der en betonplade i terrændækket. Men i mange tilfælde er der tale om en tynd, uarmeret betonplade på 7 cm eller mindre, hvor der let opstår revner. Betonplader i terrændæk blev almindeligt fra omkring århundredeskiftet (1800-1900), og før det blev materialer som fx stampet jord, mursten el. lign brugt i stedet.

Hvornår bør jeg overveje en radonmembran?

Med en radonmembran kan du i nogle tilfælde effektivt dæmme op for tilstrømningen af radon til indeluften. Ventilation med udeluft fortynder indeluften og reducerer gassernes ophobning inde i boligen. Radonmembranen kan være en løsning, hvis du har målt radonniveauet i din bolig over 200 Bq/m³.

Energistyrelsen anbefaler, at du gennemfører tiltag, som kan reducere radonniveauet i din bolig, allerede når indholdet af radon overskrider 100 Bq/m³.

At etablere en radonmembran kan være en dyr affære, hvis der er gulvbelægning på. Membranen skal ligge under gulvbelægningen, hvilket betyder, at alt gulvbelægning først skal fjernes og derefter reetableres.

Man må ikke have flere tætte membraner i konstruktioner, som ikke ligger lige op ad hinanden, da det vil kunne give fugtskader, da fugt kan fanges mellem membranerne. Inden du etablerer radonmembran skal du derfor sikre dig, at der ikke allerede er en plastmembran i konstruktionen. Hvis der er det, skal du lægge den nye plastmembran/radonsikring på det samme sted eller fjerne den gamle membran.

Radon hvad gør man?

En radonmembran - eller radonspærre - er ofte fremstillet af plastmaterialer, som har til formål at skabe et lufttæt plan over eller under fx betonpladen i boligens terrændæk. Foto: Pia Konstantin Berg

Hvor effektiv er en radonmembran?

Der er erfaring for, at en radonmembran øjeblikkeligt kan reducere radonniveauet i luften i din bolig med 10-50 procent. Effektiviteten varierer afhængig af kvaliteten af den membran, der etableres, og det håndværk, der ligger bag udførelsen.

Det er meget vigtigt, at membranen udlægges med stor præcision, så der ikke opstår huller eller utætte samlinger, der kan reducere eller ligefrem ødelægge membranens radonmodstand. Hvis du vil etablere en flydende radonmembran, anbefales det at bruge en produktcertificeret håndværker til udførelsen.

Samtidig med etablering af membranen skal du sikre, at der ikke er revner ved overgangen mellem terrændækket (den vandrette del) og fundamentet/kælderydervæggen (den lodrette del). Du kan evt. fuge med en elastisk fuge for at tætne disse overgange.

Desuden er det meget vigtigt, at du tætner ved alle rørgennemføringer. Til det formål findes der nogle manchetter, som er specialdesignet til radonsikring.

Kan både nye og gamle huse få en radonmembran?

Skal du bygge nyt, er det et lovkrav, at du overholder kravet om, at radonindholdet i indeluften ikke overstiger 100 Bq/m3 indeluft som angivet i Bygningsreglementet, og her vil det være oplagt at sikre, at din bolig er tæt mod terræn. En anden mulighed er at etablere et radonsug eller forberede til et radonsug, så du nemt og billigt kan reducere radonniveauet, hvis det viser sig, at niveauet er for højt, når du tager bygningen i brug.

Bor du i et ældre hus, er en radonmembran et mere kompliceret indgreb, hvis du skal tætne effektivt. Men skal der alligevel etableres nyt gulv eller gulvvarme, kan du overveje i samme forbindelse at montere en radonmembran.

Lidt lettere er det imidlertid, hvis du har kælder eller tilgængelig krybekælder og vil installere en radonmembran.

Kan en radonmembran fjerne al radon i min bolig?

Der kan ikke udstedes en garanti for, at en radonmembran vil være nok til at forhindre et for højt radonniveau ind i boligen. Er niveauet fortsat for højt, selvom du har fået en radonmembran, skal du overveje at etablere et radonsug, der effektivt kan reducere indtrængningen af radon, ved at sænke lufttrykket i det kapillarbrydende lag under gulvkonstruktionen. Det kræver, at du har et kapillarbrydende lag i terrændækket. Har din bolig ikke det, er indgrebet straks mere kompliceret.

Hvad koster radonspærre?

Vær opmærksom på ikke at beskadige en eksisterende radonmembran, når du trækker nye rør. Sørg for at tætne efter ved de nye rør. Foto: Torben Klint

Skal en radonmembran vedligeholdes?

Når først radonmembranen er på plads, skal den typisk ikke vedligeholdes. Men du skal være opmærksom på, at du ikke perforerer membranen ved et uheld, hvis du fx etablerer nye afløb, gennemføringer fx til rør eller andre installationer, der skal forankres i boligens gulvkonstruktion.

Vær særligt opmærksom på, at der fx ved rørgennemføringer skal sikres lufttæthed ved fugning. Den membran, du vælger, skal desuden være robust og kan eventuelt lægges med fiberdug, hvis du ønsker en ekstra beskyttelse.

Hvad koster en radonmembran?

Hvor meget en radonmembran koster, afhænger af installationens omfang. Et skøn er, at det ca. koster ml. 100-800 kr. pr. m2 at etablere en radonmembran.

Prisen kan variere alt efter den membrantype, du vælger, ligesom antal rørgennemføringer og arealet, der skal dækkes, har indflydelse på projektets omkostninger.

Skal du først fjerne den eksisterende gulvbelægning, hugge betonpladen op, reetablere betonpladen og gulvbelægningen, skal du regne med, at det koster omkring 2.500 kr. ekstra pr. m2. Priser er inkl. moms og arbejdsløn og er fra 2015.

Hvordan kommer du i gang med at etablere en radonmembran?

Før du går i gang bør du rådføre dig med en bygningssagkyndig med forstand på radonsikring, da en radonmembran ikke nødvendigvis er den billigste og bedste løsning til dit hus.

En bygningssagkyndig kan hjælpe med at vurdere, om der findes alternative løsninger, der er mere effektive for netop dit hus.

Kilder og henvisninger

Kilder:

  • "Radonsikring – nye bygninger" | BYG-ERFA (99) 14 12 09
  • ”Radon-95: En undersøgelse Faf metoder til reduktion af radonkoncentration i danske enfamiliehuse” | Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Statens Institut for Strålehygiejne
  • ”Etablering af radonmembran” | Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
  • ”Radon og enfamiliehuse” | Energistyrelsen
  • SBi-anvisning 247 Radonsikring af eksisterende bygninger
  • Torben Valdbjørn Rasmussen, seniorforsker, Statens Byggeforskningsinstitut

Henvisninger:

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab