Fald på terræn tæt på huset

Undgå alvorlige fugtskader på huset ved at sørge for, at terrænet tæt ved huset har et fald, så regnvandet kan løbe væk fra husets sokkel. Få tips til et fugtfrit hjem her.

Mand måler fald fra hus med vaterpas

Husets sokkel kan tage skade af, at stå og soppe i vand igennem længere tid. Derfor er det vigtigt at der er et fald væk fra huset. Foto: Torben Klint

Hvorfor er det vigtigt, at der er fald på terrænet tæt på huset?

Skybrud, større mængder regn, ekstreme snefald og tøbrud – vi oplever forandringer i vores klima, som især påvirker vores huse. Tagrender, tagnedløb og kloakker bliver sat under pres, når der falder store mængder nedbør, og derfor er det vigtig også at tage højde for den nedbør, der lander i området omkring vores huse. 
Terrænfald mod huset medfører ofte problemer med overflade-vand, der ledes ind mod huset. Konstant påvirkning af vand har følgevirkninger for hele husets indeklima og holdbarhed - og stiller store krav til husets udførelse.

Derfor er det vigtigt, at terrænet omkring huset har et fald, så over-fladevandet løber væk fra husets sokkel. For selvom husets ydermur og sokkel godt kan tåle at blive våd af nedbør og fugt, kan huset ikke tåle så at sige at soppe i vand igennem længere tid.Hvis huset udsættes for stående vand eller fugt gennem længere tid, kan det give alvorlige skader:

 • Huset kan få råd og svamp, som nedbryder det, når fugten trænger ind i soklen eller muren og kommer i kontakt med hu-sets træværk, fx hvis huset har krybekælder eller er lavet af træ.
 • Huset kan blive angrebet af skimmelsvampe, når fugten træn-ger ind i muren. Skimmelsvampene kan både vokse på indersi-den af væggen eller inde i selve vægkonstruktionen. Skimmel-svampe nedbryder ikke huset, men kan være sundhedsskade-lige for dig og din familie.

LÆS OGSÅ: Fundamenter

Hvad sker der hvis soklen er fugtig?

Den vedvarende fugt langs soklen medfører, at fugten ”vandrer” opad. Arkivfoto.

Hvilke tegn på fugtskader på huset er der?

Ligger huset lavere end det omkringliggende terræn - fx terrasse, græsplæne eller indkørsel - løber overfladevandet ind mod huset. Overfladevand, der ikke ledes væk fra huset, kan medføre, at sokkel og facader bliver gennemvædet, i værste fald ledes vandet direkte ind i huset. 

Ældre huse fra før betonens tid er særlig udsatte. Deres funda-ment og kældervægge er typisk lavet i hårdtbrændte mursten, hvor risikoen for fugtgennemtrængning er større end for fundamenter i beton.
Helt galt går det i ældre huse med krybekælder, hvis krybekælderens udluftningsriste er placeret i højde med terræn. Herved kan overfladevand løbe direkte ind i krybekælderen.

Hvis dit hus har et af følgende tegn, tyder det på, at det har fugt-problemer:

 • Mørke aftegninger på sokkel eller mur, som er der permanente.
 • Bevægelsesrevner eller svindrevner i sokkel eller i murens fuger.
 • Afskallende eller porøs puds.
 • Mislyd når man slår med knoerne, i form af hul lyd i pudsen. Det er tegn på manglende vedhæftning.

Vær opmærksom på, at facader, der ligger i skygge, fx fordi de ligger nord- eller østvendt, typisk er udsatte for fugtproblemer. Det skyldes, at solen ikke bidrager til at tørre sokkel eller facade.

Fugt og vand på facader og i kældre kan medføre skimmel på vægge, råd i vægbeklædninger og svamp i etageadskillelser.

På selve soklen og evt. det pudsede murværk uden på soklen, vil pudsen blive opfugtet, og frosten vil medføre, at pudsen bliver hul og løs og efterfølgende skaller af i store flager.

Er murværket over soklen fugtigt, vil fugten også bevirke, at mør-telfugerne bliver porøse og med tiden falder ud.

LÆS OGSÅ: Tjek husets sokkel

Parcelhus med flisebelægning helt op til huset

Et fald på 15 promille, er fint hvis der ligger fliser helt op til huset. Foto: Morten Thun

Hvor stort skal faldet fra huset være?

Du kan ikke forhindre, at jorden langs husets facade bliver våd af regn og smeltende sne, eller at facaden rammes af slagregn. Men du kan sørge for, at terrænet har fald væk fra huset, så vandet ledes hurtigt væk. Der er krav om større fald hvis huset har kæl-der, ligesom faldet også skal være større, hvis det er bare jordare-aler, der grænser op til sokkel.

I huse med kælder og jordarealer skal faldet skal være på mindst 20 promille, dvs. at terrænet skal falde med to cm for hver meter. Er huset uden kælder, skal faldet være mindst 10 promille, dvs. at terrænet skal falde med en cm for hver meter.

Terrænet skal i hvert fald have fald på de tre meter, der ligger nærmest huset, men gerne mere.

I huse med kælder, hvor der ligger fliser, asfalt eller anden fast belægning helt op til huset, kan du nøjes med et fald på 15 promille, altså 1,5 cm pr. meter. Er huset uden kælder, skal faldet være mindst 7 promille, dvs. at terrænet skal falde med 0,7 cm for hver meter. Det er et lille fald, der kun lige kan anes med det blotte øje.

I nogle tilfælde kan det være umuligt at etablere et fald over 3 meter, fx fordi huset ligger i en fordybning i terrænet. Her kan du i stedet etablere en rende i jorden, fx. som en fordybning i en be-lægning, ca. 0,75-1,50 meter fra husets sokkel, hvor vandet kan løbe ned og blive ledt væk fra huset. Mellem huset og renden kan der lægges strandsten (syldsten), granitskærver eller perlesten, der leder vandet hurtigt ned i jorden.

baghave med delvis flisebelægning

Når der er et terrænfald mod huset, er der flere ting du kan gøre for at undgå skade på huset. Arkivfoto.

Hvad kan du ellers gøre, hvis dit hus har fugtpro-blemer?

Hvis dit hus har fugtproblemer, kan det følgende ofte bidrage til at løse dem:

 • Undgå, at der er fordybninger eller huller i jorden i nærheden af facaden, hvor vandet kan samle sig i pytter.
 • Undgå lerjord tæt op ad soklen. Lerjord holder længere på van-det end sandjord. Jorden kan blandes med grus, som dræner vandet hurtigt væk fra husets sokkel.
 • Læg gerne en belægning af fliser el.lign. helt op til huset. Hvis fliserne har det rette fald, vil vandet hurtigt blive ledt væk fra huset.  Derudover undgår du, at jord kan sprøjte op på facaden, når det regner.
 • Undgå beplantning tæt op ad husets facade, hvis du har pro-blemer med en fugtig facade. Beplantningen kan være med til at holde på fugten.
 • Sørg for at have en sokkelhøjde på minimum 15 cm.

Har du lokale fugtproblemer omkring huset?

Lokale fugtproblemer kan ofte ses lige omkring et nedløbsrør. Den slags fugtskader skyldes ofte, at nedløbsrøret, nedløbsbrønden (der, hvor nedløbsrøret ender ved jorden) eller kloakken er utæt eller forstoppet, så vandet ledes ud i jorden i stedet for at blive ledt væk via kloakken.

Hvordan renser jeg mine brønde?

Rens jævnligt brønde for at undgå tilstoppelse. Foto: Torben Klint

Den slags lokale fugtproblemer kan forebygges:

 • Tjek løbende jorden omkring nedløbsrør og -brønde. Sørg for, at terrænet omkring nedløbsrør og -brønd er nemt at tilse. Fjern fx beplantning, som gør det svært at komme til at tilse brønden.
 • Rens jævnligt nedløbsrør og -brønde, så de ikke bliver tilstoppet. Læg gerne fliser eller anden fast belægning ved nedløbsrør og -brønd. Det begrænser mængden af snavs og mudder, der ender i nedløbsbrønden.
 • Har du en mistanke om at kloakledningerne er utætte, så få foretaget en tv-inspektion ved en kloakmester.
 • Det er godt at skifte jorden omkring nedløbsbrønden ud med sand og grus, som dræner vandet hurtigere væk end almindelig havejord og især lerjord.

Lokale fugtproblemer kan også skyldes, at faldet lige netop på det-te sted er forkert, så vandet løber ind mod huset, eller at der er fordybninger, hvor vandet kan samle sig.

Står grundvandet højt på grunden?

Hvis fugtproblemerne skyldes, at grundvandet står højt på grunden, hjælper det ikke at etablere korrekt fald eller fliser langs facaden. Her må der andre og væsentligt dyrere tiltag til for at løse problemerne. Det kan fx være at etablere omfangsdræn rundt om huset eller dræn under huset.

Du kan tjekke, om grundvandet står højt på din grund ved at grave et 1,5 meter dybt hul ved husets facade. Hvis der står vand i hul-let, er det tegn på, at grundvandet står højt.

Hvilke huse kræver særlig opmærksomhed?

Ligegyldigt hvilket hus du bor i, er det vigtigt at sørge for, at faldet på terrænet er korrekt. Men i nogle huse er det særlig vigtigt at være opmærksom på fugtproblemer. Det gælder:

 • Huse med kælder, da kælderydervæggene er meget udsatte for fugt fra jorden. I ældre huse fra før 1940 er kælderydervæggene ofte meget fugtfølsomme. Særligt hvis kældervæggene er murede, så vil fugten have sværere ved at komme væk, da mursten suger fugt til sig.
 • Ældre huse med fundament af tegl er meget fugtfølsomme, og det gælder også for de første huse, der blev bygget med fundament af beton. Først fra midten af 1900 blev betonen bedre.
 • Huse med stråtag er sårbare. De har ingen tagrende, så vandet fra taget løber direkte ned i jorden ud for facaden. Har du flise-belægning rundt om huset med stråtaget, så vil dråberne hoppe tilbage og opfugte både sokkel og ydervæg.
 • Desuden har ældre bondehuse som regel et gammelt og skrøbeligt fundament. Det betyder, at disse huse er ekstra fugtfølsomme. Løsningen for gamle landhuse er ofte at lægge en bred række strand- eller syldsten langs soklen.

Hvis fugtproblemerne er omfattende, og det er svært at finde ud af, hvad årsagen er, er det en god idé at få hjælp af en byggeteknisk rådgiver til at hjælpe med at udrede problemerne og komme med forslag til løsninger.

Grav en vandrende langs soklen og fjern vandet

Med en vandrende langs soklen fjernes vandet. Arkivfoto.

En rendesten af brosten sørger for, at terrassevandet ikke når ind til facaden

En rendesten af brosten sørger for, at vandet ikke når ind til facaden. Arkivfoto.

Kilder og henvisninger

Henvisninger:

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab