Forbrugeraftale ved håndværkerarbejde

I begyndelsen af 2006 udviklede Forbrugerrådet i samarbejde med en række parter en aftaleskabelon, der kan være til god støtte for dig som forbruger, når du bestiller håndværkerarbejde. Læs her om indholdet af den nye forbrugeraftale.

 

I samarbejde med advokat Simon Heising, Centura Advokater, www.centura.dk

INDHOLDHvad er den nye forbrugeraftale om håndværkerarbejde?

Ny_fotolia_551761.jpg I februar 2006 offentliggjorde Forbrugerrådet sin forbrugeraftale til brug for indgåelse af aftaler om håndværkerarbejde. Aftaleskabelonen er udarbejdet af Forbrugerrådet i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen samt størsteparten af brancheorganisationerne i byggesektoren.

Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og den virksomhed, som skal udføre arbejdet, i højere grad end tidligere får udfærdiget en skriftlig kontrakt for håndværkerarbejdet. Dette sikrer desuden, at aftalens parter samtidig får afstemt de forventninger, de har til arbejdets udførelse.

Den nye forbrugeraftale må ses som et skridt på vejen i retning af en bedre beskyttelse af forbrugere ved indgåelse af aftaler om håndværkerarbejde.

Pas på "regningsarbejde"

Forbrugeraftalen skal dog samtidig opfattes som et kompromis mellem interesseorganisationerne, idet der fortsat er behov for en bedre beskyttelse af forbrugerne end den beskyttelse, som den nye forbrugeraftale giver.

Eksempelvis lægger forbrugeraftalen om håndværkerarbejder op til, at arbejdet kan udføres som regningsarbejde, hvilket der på det kraftigste må advares imod. Arbejde, der udføres som regningsarbejde, er nemlig i praksis ensbetydende med, at du efter arbejdets udførelse vil være forpligtet til at betale den pris, håndværkeren forlanger - hvis prisen vel at mærke ikke kan betragtes som urimeligt høj.

Regningsarbejde kan altså blive en dyr fornøjelse, hvis eksempelvis håndværkere på timebetaling af en eller anden grund er længere tid om at udføre arbejdet end oprindeligt skitseret. Derfor bør du altid aftale en fast pris på forhånd.

Hvilke standardaftaler kan du med fordel bruge?

Det er vigtigt at holde sig for øje, at der i Danmark er aftalefrihed, hvad angår indgåelsen af aftaler med håndværkere. Som minimum bør du dog sikre dig, at aftalen med håndværkeren regulerer:

  • Hvilket arbejde der præcist skal udføres.

  • Hvor arbejdet skal finde sted.

  • Hvor meget arbejde der skal udføres.

  • I hvilken kvalitet arbejdet skal udføres.

  • Hvem der udfører arbejdet.

  • Hvornår arbejdet skal begyndes, og hvornår det skal være færdigt.

  • Prisen for arbejdets udførelse.

  • Hvilke sanktioner der skal træde i kraft, såfremt aftalen ikke overholdes.

Desuden skal du være opmærksom på, at selvom standardaftaler om store eller mindre håndværkerarbejder dækker mange eventualiteter, vil der alligevel ofte opstå behov for, at aftalen suppleres med en række vilkår, der er specifikke for netop det arbejde, du skal have udført.

Få alt på skrift!

Det er værd at huske, at selvom mundtlige aftaler principielt er lige så bindende for aftalens parter som skriftlige, er det klogt at få aftalen skrevet ned, så indholdet ikke er til at misforstå. Ikke mindst fordi det tvinger både dig og håndværkeren til at tage stilling til eventuelle tvivlsspørgsmål, inden det første søm slås i.

Endnu mere afgørende er det måske, at hvis der senere skulle opstå uenigheder mellem dig og håndværkervirksomheden, er det svært at bevise, hvad I helt præcist aftalte, hvis du ikke har aftalen på skrift.

Forbrugeraftale er velegnet til små byggeopgaver

Overordnet tjener den nye forbrugeraftale som et ganske godt redskab til at indgå kontrakter om mindre byggeopgaver i størrelsesordenen op til 10.-15.000 kr.

Forbrugeraftalen sikrer imidlertid ikke, at du får særskilt rådgivning om, hvordan håndværksarbejdet bedst bør udføres. Det kan være et problem, eftersom håndværkeren ofte har en interesse i at vælge den - for ham - billigst mulige løsningsmodel. Og i den forbindelse kan du ikke automatisk gå ud fra, at den valgte løsning er den bedst tænkelige for dig som forbruger.

Det kan derfor være en god idé, at du konsulterer en byggesagkyndig, inden du indgår en aftale, også om mindre byggeopgaver. På den måde får du selv viden om, hvordan arbejdet bør udføres, og skal ikke læne dig op ad håndværkerens vurdering. En udgift til byggesagkyndig rådgivning på 5.000 kr. kan derfor i nogle tilfælde være givet ganske godt ud, selv i forbindelse med aftaler om mindre håndværkerarbejde.

Hvilke aftaler er velegnede til mellemstore byggeopgaver?

Ved mellemstore byggeopgaver i størrelsesordenen 15.-150.000 kr. kan det være en fordel, at aftalegrundlaget reguleres mere detaljeret, end der lægges op til i den nye forbrugeraftale.

Det kan således være en god idé, at du får udarbejdet en detaljeret entreprisekontrakt, hvori det aftales, at Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) skal indgå i reguleringen af parternes indbyrdes aftaleforhold.

Læs mere i BOLIUS Fakta: Regelsættene AB 92 og ABT 93?

I forbindelse med byggeopgaver i størrelsesordenen 50.-150.000 kr. kan det endvidere anbefales, at du søger advokatbistand til udfærdigelse af entreprisekontrakter.

Ligeledes må det her - i endnu højere grad end ved udførelsen af mindre håndværkerarbejder - anbefales, at du gør brug af byggeteknisk rådgivning i forbindelse med planlægningen af arbejdets udførelse. Du bør søge denne rådgivning, inden du underskriver den endelige aftale med håndværkeren/entreprenøren.

Husk professionel rådgivning til store byggeprojekter

Ved store byggeprojekter/entreprisearbejder over 150.000 kr. må det anbefales, at der udarbejdes en detaljeret entreprisekontrakt. Her kan det med fordel aftales, at der tages udgangspunkt i AB 92 eller ABT 93 (Almindelige betingelser for totalentreprise).

Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du skal have udført større ombygninger eller tilbygninger, eller hvis du for den sags skyld skal have bygget et helt nyt hus.

ABT 93 kan anvendes i de situationer, hvor der er tale om såkaldt totalentreprise. Det vil sige de situationer, hvor entreprenøren ikke alene udfører det praktiske byggearbejde, men også varetager den væsentligste del af projekteringen (tegninger og beregninger).

Omvendt er AB 92 mest velegnet som aftalegrundlag, hvis entreprenøren alene forestår udførelsen af entreprisen - altså det praktiske arbejde.

Ved indgåelse af entreprisekontrakter ved store opgaver bør du under alle omstændigheder søge bistand hos en advokat med speciale i entrepriseret. Advokaten vil nemlig ofte være i stand til at se, hvilke juridiske problemstillinger der kan opstå i forbindelse med entreprisens udførelse. Det giver dig den bedst tænkelige sikkerhed for, at der tages højde for disse eventuelle problemstillinger (og andre - potentielt kostbare!) overraskelser i forbindelse med entreprisekontraktens indgåelse.

Læs mere i BOLIUS Fakta: Regelsættene AB 92 og ABT 93?


 

 

 

Kilder og henvisninger

Kilder:

  • Simon Heising, advokat, Centura Advokater

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab