Hegnsloven og hegnsyn

Hvor højt må dit hegn være, og er der bestemte krav til materialer og udformning? Og hvad gør du, hvis du og din nabo er uenige om hegnet mellem jeres grunde? Læs mere her.

Hegnslov og hegnsyn. Læs om reglerne for hæk og hegn her.

Når det gamle hegn skal skiftes mellem din og naboens grund, må I først og fremmest forsøge at nå til enighed om, hvordan det nye hegn skal se ud. Kan det ikke lade sig gøre, kan hegnsloven og evt. hegnsynet være med til at hjælpe jer på vej. Foto: Torben Klint

LÆS OGSÅ: Nabo overtræder hegnslov - skal jeg kontakte kommune eller politi?

Hvad er Hegnsloven?

Hegnsloven beskriver hvilke rettigheder og pligter du har, både når du skal have rejst et nyt hegn eller vedligeholde det gamle. Den beskriver både reglerne for dine egne hegn, og de hegn du deler med din nabo. I Hegnsloven finder du alle paragrafferne i loven.

Hegnsloven er ikke altid fyldestgørende i sig selv, da der kan være begrænsninger og undtagelser anført i lokalplaner, tinglyste servitutter eller lokale politivedtægter, som i stedet gør sig gældende. Det kan fx være, at det af lokalplanen fremgår, at hegn mod vej og naboskel skal være et levende hegn.

I udgangspunktet er det op til dig og din nabo at blive enige om opsætning og vedligeholdelse af hegn og hæk mellem jeres grunde. Udformningen og placeringen er op til dig og din nabo i den udstrækning, at I overholder de eventuelle begrænsninger og undtagelser, der kan gælder for jeres grunde. Hvis I ikke blive enige om hegnets udformning og placering, skal reglerne i hegnsloven følges.

I Københavns Kommune, er der en række bestemmelser i hegnsloven, som ikke gælder. Det skyldes, at reglerne for hegn her bliver udarbejdet af borgerrepræsentationen. Så bor du i Københavns Kommune, skal du undersøge kommunens lokale vedtægter og evt. rådføre dig med kommunen, inden du etablerer eller udskifter et hegn, såfremt du er i tvivl.

Hvis du er i tvivl om, hvilke regler der gælder i dit område, er det i det hele taget en god idé, at du henvender dig til den tekniske forvaltning i din kommune. Du kan også læse pjecen "Hegn og godt naboskab".

Forskellige måder at opstille et hegn. Her er illustreret opstilling fælles hegn, eget hegn og indre hegn.

Illustration af fælles hegn, eget hegn og indre hegn. Fælles hegn står direkte i skel, mens indre hegn er placeret på egen grund i en afstand på op til 1,75 meter fra skellet. Indre hegn er de hegn, der er længere end 1,75 meter fra skellet på egen grund.

Hvilke typer hegn dækker hegnsloven over?

I princippet kan et hegn være lavet af alle typer materialer. Hegn er i denne sammenhæng en fællesbetegnelse for både hække, plankeværker, rafte- og pilehegn, trådhegn og egentlige mure. Hegnsloven beskriver 3 forskellige typer hegn, "fælleshegn", "eget hegn" og "indre hegn":

  • Fælleshegn står direkte i skellet mellem 2 grunde.
  • Eget hegn står langs skellet i en afstand på op til 1,75 meter til skel.
  • Indre hegn er hegn, som enten ikke følger skellinjen, eller som står mere end 1,75 meter inde på den ene grund.

Hegnsloven gælder kun for fælleshegn og eget hegn.

En trærække vil kun i nogle tilfælde blive regnet som et hegn. Det gælder bl.a., at der skal være et vist antal træer, trækronerne skal være vokset sammen og træerne skal udgøre en væsentlig del af skellets længde. Desuden skal de stå på række med kort afstand og have nogenlunde samme udseende og størrelse. Det er kommunens hegnsyn, der kan afgøre, om træerne har "karakter af et hegn".

Småbygninger som garager og udhuse må normalt gerne stå i skel og kan erstatte et hegn. Her gælder hegnsloven ikke, men derimod bygningsreglementet. Der gælder særlige regler for småbygninger opført i skel, - bl.a. at de ikke må være højere end 2,5 meter.

LÆS OGSÅ: Carporte og garager

Hvis du og din nabo er tvivl om, hvor skellet går mellem jeres grunde, kan du få en landinspektør til at afsætte skellet på ny. Prisen varierer, men ligger typist et sted mellem 4.000-8.000 kroner.

Hvad er reglerne for opsætning og vedligeholdelse af fælleshegn?

Som udgangspunkt skal du og din nabo deles om arbejdet og udgifterne til opsætning og vedligeholdelse af et fælleshegn.

Du har altså pligt til at vedligeholde din side af hegnet. Hvis der er tale om en hæk, skal du derfor klippe den mindst én gang om året og sørge for, at den holdes nede i den aftalte højde på din side hegnet.

Man har pligt til at deltage i arbejde og udgifter med de naboer, der ønsker fælleshegn. 

LÆS OGSÅ: Få styr på hæk og hegn

Hegnsloven og vedligeholdelse af fælles hegn.

Du har pligt til at vedligeholde din egen side af et fælleshegn. Hvis det er en hæk, skal du derfor klippe den mindst én gang om året og sørge for at holde den nede i den højde, du har aftalt med din nabo. Aktivfoto

Du og din nabo skal desuden være enige om eventuelle ændringer af hegnet. Hvis den ene part har andre ønsker til hegnet end den anden, er det værd at overveje, om I kan løse problemet ved at tænke alternativt i forhold til udgifter og pligter.

Hvis den ene part fx ønsker et meget dyrt hegn, som den anden part enten ikke ønsker eller har råd til, kan I overveje at aftale, at udgifterne til etablering ikke nødvendigvis bliver delt ligeligt imellem jer.

Det kan også være, at den ene part har særlige krav til udseendet. Hvis hegnet fx står meget tæt på dit hus, men ligger skjult bagerst i din nabos baghave, vil det være oplagt, at du afholder flere udgifter end din nabo, hvis der skal sættes et bestemt hegn op efter dit ønske.

Som grundejer kan du kræve, at der bliver sat hegn i skellet, også selvom din nabo ikke er interesseret. Udgangspunktet vil så stadig være en ligelig fordeling af udgifterne til etablering og vedligeholdelse.

Hvis du og din nabo ikke kan blive enige om fælleshegnets udseende og beliggenhed, kan I få hegnsynet til at træffe en afgørelse for jer. Afgørelsen vil typisk ende med en hegnshøjde på mellem 1,8 meter og 2 meter, medmindre der foreligger ganske særlige forhold, som taler for noget andet. For eksempel kan udsigt over vand og fredede arealer begrunde en lavere hegnshøjde.

LÆS OGSÅ: Må du klippe hækken ind til naboen, som du vil?

Hvad er reglerne for opsætning og vedligeholdelse af eget hegn?

Du må selv bestemme, hvordan et eget hegn skal se ud, så længe det ikke påfører naboen større ulempe end fælleshegnet. Det betyder, at egne hegn ikke må være højere end fælleshegnet med et tillæg svarende til afstanden fra hegnet til skellinjen.

Hvis dig og din nabo fx har et 1,8 meter højt fælleshegn, og dit eget hegn står 30 cm fra skellinjen, må eget hegn være 2,1 meter højt.

Ønsker du at sætte et eget hegn op ind mod din nabos grund eller ændre på dit eksisterende eget hegn et sted, hvor der ikke er noget fælleshegn, skal du give naboen besked mindst en måned i forvejen.

Hvis du skal sætte et hegn op, der grænser op til vej, sti eller plads, der er offentligt tilgængelig, gælder der bl.a. regler om, at hegnet skal stå på din egen grund, og at det ikke må vokse ud over grunden. Du har selv pligt til at vedligeholde egne hegn.

LÆS OGSÅ: Plankeværk og faste hegn

Du har vedligeholdelsespligten til dit hegn, som vender ud mod gaden og offentlige områder.

I tilfælde, hvor du og din nabo ikke kan blive enige om jeres fælleshegn, er det muligt at få hegnsynet til at mægle mellem jer. Lykkes det ikke, træffer hegnsynet en afgørelse for jer. Foto: Lisbeth Holten

Hvad er et hegnsyn?

Hvis du ikke kan blive enig med naboen om hegnets, udseende, højde, placering, vedligeholdelse m.m., kan du henvende dig skriftligt til din kommune, der så sender det lokale hegnsyn ud for at se på sagen.

Hegnsynet består af tre uvildige personer udpeget af kommunen, som så vidt muligt vil forsøge at mægle mellem parterne, for at nå frem til løsning. Hvis det ikke giver resultat, er det hegnsynets afgørelse, som vil være gældende.

Prisen for et hegnsyn ligger p.t. på 1.768 kr. (2014) i hele landet. Det er typisk den part, som afgørelsen går imod, som skal betale regningen. Bliver der indgået et forlig, deler I regningen.

Hvis du er utilfreds med hegnsynets afgørelse, kan du indbringe sagen for retten senest 4 uger efter synets afgørelse, men det vil normalt være en langsommelig og bekostelig affære, der heller ikke nødvendigvis gavner det fremtidige naboskab.

Hvilke regler gælder for træer der vokser tæt på hegn?

Du har kun lov til at beskære grenene på din nabos træer, hvis de er vokset igennem hegnet, er så tæt på hegnet, at de risikerer at skade det eller er til ulempe for nødvendig færdsel på din grund.

Det er ikke unormalt at træer, som fx skygger, tager udsigten eller på anden måde er til gene for den ene part, er årsag til nabostrid. Hvis du føler dig generet af din nabos træer, er det bedste du kan gøre at tage en snak med din nabo.

Hegnsynet kan pålægge din nabo at fjerne grene, der på grund af råd eller alder skønnes at være til fare for sikkerheden på din grund.

Er du utilfreds med hegnsynets afgørelse, er den sidste udvej at tage en retssag, for at få naboen til at fælde eller beskære sine træer. Men ud fra gældende retspraksis er chancen for, at du får medhold, ikke ret stor.

LÆS OGSÅ: Må du save grene af naboens træer?


Få styr på de vigtigste opgaver i dit hus og have

Det er vigtigt at holde styr på, hvilke opgaver du skal lave i hus og have, så du undgår besvær og store ekstra-regninger. Med Bolius’ app Husets Kalender kan du nemt holde overblikket.

Hver måned har vores fageksperter udvalgt 3-6 vigtige opgaver. Vi viser dig, hvordan du løser dem, og hvor vigtige de er – og så er appen endda gratis og reklamefri.

Download appen i dag, og gør dit liv som boligejer nemmere.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab