Love og regler om gør det selv-arbejde

Hvilke gør det selv-arbejde må du gerne selv udføre? Må du fx selv montere nye stikkontakter eller udskifte din vandhane? Se her, hvilket gør det selv-arbejde du selv må udføre i dit hjem.

Hvad kan jeg selv lave indenfor i huset?

Er du fiks på fingrene, er der mange ting, du selv kan udføre i dit hjem. Det meste el-arbejde bør du dog holde fingrene fra. Foto: Torben Klint

Hvad må du selv lave i huset, og hvad må du ikke lave?

Inden for el-, vvs- og kloak- området er der krav om, at bestemte former for arbejder skal udføres af faglærte håndværkere med autorisation. Grænserne er dog ikke altid helt klare.
Men er dine hænder skruet rigtigt på, kan du udføre en del gør det selv-arbejde i dit hjem, uden, du overtræder love og regler.

Er du i tvivl om, hvilket el- og vvsarbejde, du selv må udføre, så spørg fx Tekniq, elektrikernes og vvs-installatørernes fagorganisation, til råds.

Du skal følge de gældende normer og standarder for at sikre, at det udførte arbejde er i orden.

LÆS OGSÅ: Personsikkerhed ved gør det selv arbejde

Hvilket elarbejde må du lave?

Du må kun udføre elarbejde, som ikke ændrer grundlæggende ved en installation. Mere kompliceret elarbejde må du overlade til en uddannet elektriker. Kompliceret arbejde er den type, der kan resultere i brand eller personskade, hvis det ikke laves ordentligt.

Husk at slukke på kontakten, når du:

 • Udskifter og monterer stikpropper
 • Udskifter og monterer ledningsafbrydere
 • Udskifter og monterer apparatkontakter
 • Udskifter og monterer transportable stikkontakter - bl.a. forlængerledninger og stikdåser med 3 stik (tristikdåser).
Hvad må man selv el i huset

Du må gerne udskifte fatningen på en lampe selv. Foto: Torben Klint

Hvilke elinstallationer må du selv fikse?

Du må også gerne udskifte indendørs stikkontakter op til 250 volt - såfremt boligens elinstallation er beskyttet med en fejlstrømsafbryder. Arkivfoto.

 • Reparerer elapparater, fx udskifter ledningen, der fører strøm til apparatet (en tilledning). Vær dog opmærksom på at garantien sjældent dækker, hvis du selv har forsøgt at reparere den.
 • Udskifter en fatning på en lampe.
 • Udskifter indendørs afbrydere og stikkontakter op til 250 volt - både stikkontakter med og uden jord, såfremt boligens elinstallation er beskyttet med en fejlstrømsafbryder (HFI- eller HPFI-afbryder).
 • Når du monterer lamper i et udtag og også når du afmonterer dem.  Det gælder også halogenlamper, hvis de er leveret i et samlet sæt med transformer, lamper, ledninger og monteringsvejledning Husk at der skal være adgang til transformeren, den må ikke lukkes inde i fx et nedsænket loft.
 • Udskifter almindelige afbrydere med lysdæmpere eller med afbrydere med tidsfunktion og lign.
 • Ændrer og reparerer svagstrømsstyrings- og reguleringssystemer, som fx bruges til at omprogrammere intelligente styringer. (IBI Intelligente bygningssystemer hvor et af de mere kendte systemer er IHC)  

Hvilke regler for elarbejde gælder på badeværelset?

Husk der er særlige regler for elarbejde i badeværelser. Alt efter hvor i baderummet udtagene eller stikkontakterne er placeret, gælder der særlige tæthedskrav.

Normalt er der i et vådrum 4 forskellige zoner - område 0, 1, 2 og 3, som indikerer hvor meget fugt, der typisk kan være i den pågældende zone. Område 0 svarer til nede i et badekar, mens område 3 svarer til loftet, hvis rumhøjden er over 2,25 meter.

Lamper skal være vådrumssikret i område 0, 1 og 2, hvor lamperne skal være mærket med en speciel inkapslingsklasse. Når der skal udføres el-installationer i vådrumsområderne 0, 1 og 2, bør du kontakte en autoriseret el-installatør.

I område 3 er der ikke specielle krav til indkapslingen. Her må du gerne hænge almindelige lamper op.

LÆS OGSÅ: Sikre lamper i badeværelset

Hvilket elarbejde må du ikke selv udføre?

På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde en vejledning i, hvordan du udfører nogle af de almindeligste elopgaver korrekt.

Du må ikke selv:

 • Sætte halogenlamper op, hvis transformer, lamper og ledninger er købt hver for sig.
 • Trække nye kabler til nye installationer og montere nye stikkontakter.
 • Ændre på de faste installationer og kabelføringer med en spænding over 250 volt.
 • Lave elarbejde i måler- eller gruppetavle.
 • Installere eller udskifte udendørs afbrydere eller stikkontakter.
Vvs-installationer og brugsvandsanlæg må du ikke selv udføre.

Du må ikke selv lave nye vvs-installationer eller udbygge et brugsvandsanlæg. Foto: Bigstockphoto

Hvilket vvs-arbejde må du selv lave?

Du må ikke selv lave nye vvs-installationer eller udbygge et brugsvandsanlæg.

Der er dog en hel del vvs-arbejde du godt må udføre selv, hvis du har mod og evner til det. I hovedtræk må du arbejde fra afspærringsventilen (ballofix) til den hane, hvor rørene fra wc'et eller vandhanen er sluttet til.

Undgå at sætte jernrør efter kobberrør i vandets retning, da ioner fra kobberet får jern til at ruste.
Husk altid at prøve, om tingene fungerer, når du er færdig. Hvis noget går galt, risikerer du, at der løber vand ud i din bolig med skader til følge.

Du må selv:

 • Tilslutte blandingsbatteri, bruserarmatur og toilet, hvis der er afspærringsventil monteret på vandtilførslen umiddelbart inden aftapningsstedet.
 • Udskifte vandhaner og pakninger i vandhaner.
 • Slutte vandet til en vaskemaskine.
 • Montere et wc, hvis det har samme tilslutningstype som det wc, du fjerner.
 • Montere en vask i en bordplade og tilslutte afløbet fra vasken, hvis en eventuel vandlås er monteret synligt.
 • Lave og tilslutte gulvvarme.
 • Opsætte og tilslutte radiator.
 • Udskifte vaske- og opvaskemaskiner, hvis de gamle maskiner er koblet til en spule- eller afspærringsventil.
 • Ændre på centralvarmesystemet med fjernvarme, hvis fjernvarmen slutter i en varmeveksler.

Du må ikke:

 • Lave nye vvs-installationer.
 • Tilslutte gulvafløb.
 • Ændre på eksisterende brugsvandsanlæg.
 • Ændre på centralvarmesystemet, hvis der løber fjernvarmevand i systemet.
 • Udbygge et brugsvandsanlæg (vandrør til nye vandhaner, osv.).
 • Lave nogen former for arbejde på gasinstallationer.

LÆS OGSÅ: Vedligeholdelse af afløb

Hvilket kloakarbejde må du lave?

For kloakarbejde er grænsen mellem, hvad du selv må gøre og hvad du skal have en professionel til meget klar: Uden autorisation må du ikke lave nogen former for kloakarbejde med undtagelse af etablering af faskiner eller lignede, som fører regnvandet væk fra boligen og holder det på egen jord.
Man må ikke på nogen måde føre noget som helst til kloaksystemet.

Hvilket tømrerarbejde må du lave?

I princippet må du lave alt tømrerarbejde selv. Vær opmærksom på, at gældende normer og standarder skal overholdes, hvis du udfører bærende konstruktioner.

Du skal bl.a. andet beregne, om konstruktionen kan holde og sørge for at udføre arbejdet med træ i en bestemt kvalitet.

Her vil det oftest være en god idé at få en ingeniør (statiker) til at lave de nødvendige beregninger for dig.

Vil du fx bygge din egen carport eller kaste dig ud i et andet større projekt, kan din kommune kræve, at du viser dem statiske beregninger på tømmerets bæreevne, og de beregninger er svære at lave selv.
Kommunen vil dog i mange tilfælde sige god for projektet, hvis du følger de byggeblade (anvisninger), som Træinformation udgiver.

Du må ikke ukritisk rive vægge ned. De kan være bærende, og derfor skal den overliggende konstruktion understøttes ved nedrivning. Her bør du under alle omstændigheder få en ingeniør til at udføre de nødvendige beregninger, da manglende understøtning og fejlkonstruktion kan få alvorlige følger for din bolig.

Generelt skal man følge producenternes anvisninger nøje.

LÆS OGSÅ: Bærende vægge

Tjek altid bygningsreglementet, hvis du er i tvivl om, hvordan du udfører større byggeprojekter.

Hvilket murerarbejde må man selv lave?

I princippet må du lave alt maler-, murer- og tømrerarbejde selv. Men sørg for at overholde gældende standarder og normer. Arkivfoto.

Hvilket murerarbejde må du lave?

Du må i princippet også lave alt murerarbejde selv. Men husk at følge normer og anvisninger, så arbejdet bliver lovligt og fagmæssigt korrekt. Tjek bygningsreglementet og relevante SBI anvisninger, hvis du er i tvivl.

Også ved murerarbejde er det vigtigt, at du ikke river bærende eller stabiliserende vægge ned.

LÆS OGSÅ: Generelt om gør det selv arbejde

Hvilket malerarbejde må du lave?

Du må lave alt malerarbejde selv, men vær især omhyggelig med forbehandlingen, når du svinger penslen i badeværelset.

Sørg også for at vælge den rigtige type maling. Nogle overflader skal kunne ånde, og her er det nødvendigt at vælge en diffusionsåben malingtype, så du undgår problemer med opfugtning senere hen.

Det kan fx få alvorlige konsekvenser, hvis du vælger en ikke åndbar maling til facaden - her kan du risikere, at der hober sig fugt op i husets ydervægge.

LÆS OGSÅ: Vælg den rigtige maling til facaden

Må du selv sætte et ventilationssystem op?

Du må selv installere et ventilationssystem i huset. Men husk, at du skal have en elektriker til at tilslutte systemet.

Må du selv sætte brændeovn og skorsten op?

Du har frie hænder til selv at montere både brændeovn og skorsten, men der er enkelte ting, du ikke må gøre selv.

Hvis brændeovnen skal sluttes til centralvarmeanlægget, skal en vvs-installatør i visse tilfælde gøre det. Spørg der, hvor du køber brændeovnen, hvis du er i tvivl.

Hvis skorstenen også er forbundet til andre varmekilder, skal du også være opmærksom på, at der er regler for, hvad du må og ikke må. Du må fx ikke slutte din brændeovn til, hvis dit gasfyr er tilsluttet samme skorsten.

Husk, at du skal overholde bygningsreglementets regler for afstandskrav og følge vejledningerne, så du ikke risikerer brand i huset.

Skal du installere en ny brændeovn, er det vigtigt, at den får en prøvningsattest, som viser, at den overholder miljøkravene til partikelforurening.

Husk også at kontakte skorstensfejermesteren, når skorstenen og/eller brændeovnen er monteret. Han skal syne og godkende den, hvorefter den bliver tilmeldt lovpligtig fejning.

LÆS OGSÅ: Skorstensfejning

Hvad er risikoen ved at overtræde reglerne og at lave dårligt gør det selv-arbejde?

Den største fare ved ikke at overholde reglerne er på elområdet. Hjemmelavede løsninger har gennem tiderne været skyld i en del brande, endda flere dødsbrande. Også skorstene og brændeovne, der ikke er tilsluttet korrekt, kan medføre brand.

På vvs-området kan ulovligt og dårligt arbejde resultere i vandskade med ødelagte konstruktioner og inventar til følge.

Dårligt udført tømrer- og murerarbejde kan i værste fald være livsfarligt, hvis de bærende og stabiliserende konstruktioner ikke er dimensioneret korrekt og udført forsvarligt. Mindre fejl kan resultere i en ringere holdbarhed.

Ulovligt og dårligt gør det selv-arbejde kan også være en ulempe den dag, huset skal sælges.

En ulovlig installation sænker normalt husets værdi med det, det koster at udskifte installationen, og du risikerer at skræmme potentielle købere væk, hvis de kan læse om ulovlige installationer i tilstandsrapporten. Der er eksempler på huse, hvor prisen er sat flere hundrede tusinde kroner ned, fordi der var lavet dårligt gør det selv-arbejde.

LÆS OGSÅ: Forsikringer ved gør det selv arbejde

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab