Områdeklassificering af grunde

Siden 1. januar 2008 har næsten al byzone været omfattet af reglerne for områdeklassificering. For de fleste boligejere betyder det, at kommunen nu betragter deres ejendom som lettere forurenet.

Jorden i byzonerne indeholder ofte forurenende stoffer fra trafik, industri, deponering og opfyld.

Jorden i byzonerne indeholder ofte forurenende stoffer fra trafik, industri, deponering og opfyld. Disse områder er derfor blevet områdeklassificeret. Foto: Arkivfoto.

Hvad er områdeklassifikation?

Områdeklassifikation er en generel klassifikation af grunde i byzone som "lettere forurenet". Normalt taler man om "kortlægning" af forurenede grunde i forbindelse med jordforurening, men så er der tale om et konkret kendskab til en forurening eller en begrundet mistanke om en forurening. Med områdeklassifikation er store områder klassificeret, primært fordi de ligger i byzone.

Reglerne om områdeklassifikation og flytning af jord fra områdeklassificerede grunde er indført, fordi miljøundersøgelser har vist, at jorden i byzone ofte indeholder forurenende stoffer fra trafik, industri, deponering og opfyld. Formålet med reglerne er at hindre, at den lettere forurenede jord skader mennesker eller miljø.

Hvis hver enkelt ejendom i byzone skulle undersøges for forurening, ville det være en stor og kostbar opgave. Derfor har man valgt, at al byzone som udgangspunkt skal klassificeres som lettere forurenet, og at flytning af jord i disse områder skal følge bestemte regler. De betyder, at omkring 90.000 grunde i Danmark er områdeklassificeret (2015).

Det er kommunerne, som har ansvaret for at klassificere grunde i byzone som lettere forurenede. Hvis kommunen har viden om større områder i byzone, som ikke er forurenede, skal disse tages ud af klassificeringen (ved hjælp af et regulativ). Hvis kommunen omvendt har viden om større forurenede arealer uden for byzonen, skal disse også inddrages i klassificeringen.

Hvis du vil vide, om din bolig er omfattet af områdeklassificeringen kan du finde oplysningerne på Danmark Miljøportal. Her vil du også kunne se, om din grund er kortlagt som forurenet.

LÆS OGSÅ: Håndtering af forurenet jord

Hvad betyder det i praksis, at en grund er områdeklassificeret?

Hvis en grund er områdeklassificeret, har det i visse tilfælde praktiske konsekvenser:

 • Hvis du skal flytte jord.
 • Hvis du skal købe hus eller byggegrund.

Hvilken betydning har områdeklassificering, hvis du skal flytte jord?

Hvis du i forbindelse med byggearbejder el.lign. skal flytte jord fra et areal, som er omfattet af områdeklassificeringen, skal det ske efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen. Det betyder, at du (eller din entreprenør) skal indsende en anmeldelse til kommunen.

I forbindelse med anmeldelsen vil der i de mange tilfælde skulle foretages analyse af jorden. Det vil sige, at der skal tages prøver af jorden, som så skal analyseres hos et miljølaboratorium. På baggrund af analysen fastlægges jordens forureningskategori, og kommunen kan anvise jorden til deponering eller genbrug.
Hvis du skal skaffe dig af med områdeklassificeret jord, vil det ofte også være muligt at aflevere jorden på en modtagestation, som herefter foretager analysen og sørger for, at jorden ender det rette sted.

Hvis kommunen har tilstrækkelig og konkret viden om forureningsforholdene inden for dele af et klassificeret område, kan den bestemme, at al overfladejord i dette delområde skal betragtes som kategori 1-jord (uforurenet jord) eller kategori 2-jord (lettere forurenet jord).

Hvis fx et større lokalområde er blevet totalt oprenset, kan kommunen betegne overfladejorden som kategori 1-jord, dvs. uforurenet jord.

Hvis undersøgelser inden for et lokalområde derimod har vist, at jorden generelt er lettere forurenet, kan kommunen beslutte, at al overfladejord i dette lokalområde skal betragtes som kategori 2-jord.

Skal du flytte jord fra en grund i et område, som kommunen har kategoriseret, er der ikke noget krav om yderligere analyser. Disse områder kalder kommunen "analysefrie § 14-områder". Du skal dog stadig anmelde jordflytningen til kommunen.

LÆS OGSÅ: Køb og afskaffelse af jord

Sådan anmelder du en jordflytning

 • Du kan få et standardskema til anmeldelsen hos kommunen eller på kommunens hjemmeside. På skemaet skal du bl.a. oplyse om grundejers navn og adresse, ejendommens matrikelnummer, eventuel forurening på ejendommen samt den mængde jord, du ønsker at flytte.
 • Du kan desuden oplyse, hvor du forventer, at jorden skal transporteres hen. Ellers vil kommunen anvise jorden til et godkendt modtageanlæg.
 • Sammen med anmeldelsen skal du evt. aflevere analyseresultater og oplysninger om forureningskategori, dvs. den kategori, jorden er inddelt i på baggrund af de kemiske analyser.
 • Jorden må først flyttes, når du har fået tilladelse fra kommunen. Kommunen kan bruge op til fire uger efter anmeldelsen til at ekspedere sagen. Har du ikke hørt fra kommunen inden for 4 uger efter anmeldelsen er modtaget, kan du flytte jorden.
 • Du kan i stedet køre jorden direkte til et godkendt modtageanlæg, som kan få jorden analyseret og kategoriseret og derefter vil underrette kommunen.

Du har lov til at aflevere et trailerlæs (op til 1 kubikmeter) uforurenet jord på den lokale affaldsstation uden analyse eller forudgående anmeldelse, selvom det kommer fra en områdeklassificeret grund.

Hvis jorden kan bruges andre steder på din grund, er der ingen krav om, at den skal analyseres. Der kan dog gælde lokale regler for, hvor meget du må hæve terrænet. Hør nærmere hos din kommune.

Der gælder særlige regler for ejendomme, der ikke blot er områdeklassificerede, men også registreret som forurenede (dvs. kortlagt).

LÆS OGSÅ: Kortlægning af forurenede grunde

Hvad betyder en områdeklassicering, hvis du skal købe hus eller byggegrund?

Hvis du køber en byggegrund, kan det have stor betydning for økonomien, om der skal fjernes jord og i så fald hvor meget. Derfor kan det være en rigtig god idé at få jorden analyseret, inden du køber grunden eller sætter projektet i gang.

Hvis du køber et hus, som ligger i et klassificeret område, kan der gælde nogle (enkle) regler for fx dyrkning af grøntsager. Det kan du høre nærmere om hos kommunen.

Hvis du ønsker at fjerne jord fra en ny byggegrund i et områdeklassificeret område, gælder selvfølgelig de samme regler: Det skal anmeldes 4 uger i forvejen og foregå efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.

LÆS OGSÅ: Anvendelse og oprydning af forurenet grund

Hvordan foregår en analyse af områdeklassificeret jord?

Skal du flytte jord fra en grund i et område, som kommunen har kategoriseret, er der ikke noget krav om yderligere analyser.

Skal du flytte jord fra en grund i et område, som kommunen har kategoriseret, er der ikke noget krav om yderligere analyser. Arkivfoto.

Prøvetagningen skal udføres af en fagmand. Prøver af den jord, som du godt vil have fjernet fra en grund i et klassificeret område, kan tages på 3 måder:

 • På opgravningsstedet, inden der graves.
 • Fra opgravet jord, som ligger i bunker eller i en container ved opgravningsstedet.
 • På et godkendt modtageanlæg, efter at jorden er blevet flyttet.

Der skelnes mellem overfladejord, fyldjord og intaktjord. Kravet om analyse af jorden gælder som udgangspunkt for overfladejord (muld og lign.) og fyldjord, mens der ikke er krav om analyse af dybereliggende intaktjord, dvs. jord, som ikke er påvirket af menneskelig aktivitet, og som ligger i sit naturlige leje.

Hvis analyser fra toppen af intaktjorden eller analyser af overjord/fyld over intaktjorden viser, at jorden kan kategoriseres i kategori 1, kan dybereliggende intaktjord kategoriseres i kategori 1 uden analyse. Det gælder kun, hvis der ikke er tegn på forurening. Modtageren af jorden vil i mange tilfælde kræve analyser af den dybereliggende intaktjord.

På baggrund af analyseresultatet bestemmes det, hvilken kategori jorden tilhører:

 • Kategori 1: Jorden betragtes som uforurenet, men kan ikke bruges frit i alle sammenhænge. Der kan fx være skærpede krav ved deponering i naturområder.
 • Kategori 2: Jorden betragtes som lettere forurenet.
 • Kraftigere forurenet jord: Jorden kan klassificeres af kommunen eller af det laboratorium, som har foretaget analyse af jorden.

Generelt kræver kommunen mindst en prøve pr. 120 ton jord. Hvis jorden skal lægges ud på landbrugsjord eller i et naturområde, kræves mindst en prøve pr. 30 ton jord.

Nogle kommuner anbefaler, at der altid analyseres en prøve pr. 30 ton af al den jord, som skal fjernes. Det skyldes, at mange modtageanlæg for overskudsjord kræver en prøve pr. 30 ton jord.

Krav til jordprøver

Jordens placering forud for flytning Minimumsprøveantal ved jordflytning Anvendelse, som kræver, at jorden er uforurenet (f.eks. udlægning på landbrugsjord)
Anvendelse, som kræver, at jorden er uforurenet (f.eks. udlægning på landbrugsjord) Jord fra klassificerede områder, generelt. En prøve pr. 120 ton… En prøve pr. 30 ton.
Jord fra delområder, som kommunen har kategoriseret i kategori 1 (§ 14-områder). Ingen krav om analyser. Ingen krav om analyser.
Jord fra delområder, som kommunen har kategoriseret i kategori 2 (§ 14-områder). Ingen krav om analyser, men en analyse kan evt. vise en lavere kategori. Kategori 2-jord må ikke udlægges på landbrugsarealer m.v.

Der gælder særlige regler for analyse af jord fra kortlagte eller forurenede arealer.

Som standard skal jorden fra et områdeklassificeret område analyseres for indhold af følgende stoffer:

 • Totalkulbrinter
 • PAH (tjærestoffer)
 • Benz(a)pyren
 • Cd (cadmium)
 • Cu (kobber)
 • Pb (bly)
 • Zn (zink).

Hvis analysen viser tegn på andre typer forurening, skal der udføres en selvstændig analyse for disse stoffer. Koncentrationen af de enkelte stoffer afgør, hvilken kategori jorden tilhører.

Hvad koster en analyse af en jordprøve?

Jordprøver skal tages af en fagmand eller et miljølaboratorium. Kommunerne stiller krav om en såkaldt standardpakke med analyse for indhold af bestemte stoffer. Med prøvetagning, analyse og kategorisering koster det omkring 2000-2.500 kr. inkl. moms (2015). Hvis du har et stort parti jord, som kræver flere analyser, bliver stykprisen for jordprøverne lavere.

Hvis du får taget og analyseret prøver, inden gravearbejdet sættes i gang, ved du, om jorden er mere eller mindre forurenet.

Når jorden er kategoriseret, kan du indhente et fast tilbud fra en entreprenør eller vognmand, som skal skaffe jorden bort. På den måde undgår du en dyr overraskelse, hvis jorden ved en senere analyse skulle vise sig at være kraftigt forurenet.

Hvis du skal have flyttet jord fra en grund i et område, hvor kommunen på forhånd har kategoriseret al overfladejord i kategori 2 (analysefrit § 14-område), kan der være penge at spare ved at foretage en analyse. I disse områder er der ikke krav om, at jorden skal analyseres, men du kan være så heldig, at en analyse viser, at jorden fra netop din grund ligger i den lavere kategori 1. Jord i kategori 1 er nemlig væsentligt billigere at få fjernet end jord i kategori 2. Det kaldes "nedkategorisering" og kræver, at der analyseres en prøve pr. 30 ton jord.

SE TEMA: Forurening og gift på grunden

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab