Oprensning af en forurenet grund

Det kan være dyrt og kompliceret at rense en forurenet grund og fjerne forurenet jord. Der findes ordninger, der kan dække dine udgifter, men du kan risikere selv at skulle betale for oprensning.

Det er ikke helt let at rense en forurenet grund.

Der er mange ting, du skal være opmærksom på, når du vil oprense en forurenet grund. Arkivfoto.

Hvor alvorligt er det at bo på en forurenet grund?

Det kommer helt an på, hvor alvorligt jorden er forurenet, og hvori forureningen består. Heldigvis er de fleste kortlagte forurenede arealer kun ramt i beskeden grad. Her vil du i store træk kunne anvende din have på samme måde, som hvis den ikke var forurenet.

Hvis fx jorden under din flisebelagte indkørsel er forurenet med tungmetaller, har det ingen konsekvenser for den daglige brug. Jordforureningen er indkapslet, så hverken du, dine børn eller andre kommer i berøring med den giftige jord.

Det kan dog være besværligt at bygge om eller bygge nyt på en forurenet grund, fordi du ofte skal overholde særlige påbud fra kommunen i forbindelse med tilbygninger eller andre konstruktionsarbejder, så det ikke forhindrer, at man senere kan rense grunden. Har du planer om at udføre bygge- eller anlægsarbejder på din forurenede grund, skal du have projektet godkendt af kommunen.

Det vil sige, at selv om en jordforurening ikke har særlig betydning for den daglige anvendelse af jorden, kan den godt have andre konsekvenser. Også økonomiske. Navnlig kan mere alvorlig forurening gøre det sværere at sælge din bolig, ligesom du i nogle tilfælde vil skulle tage særlige forholdsregler, hvis du anlægger legeplads eller køkkenhave.

Hvilke muligheder er der for at få en forurenet grund oprenset?

Der kan være mange årsager til at overveje at få oprenset en forurenet grund. Måske har du lige købt en forurenet grund eller skal til at sælge en, eller måske har du fået besked fra regionen om, at din grund er kortlagt som forurenet.

Hvis du overvejer at få foretaget en oprensning af forurening på en boligejendom, bør du overveje følgende:

 • Hvad ønsker du at opnå med oprensningen?
 • Er der mulighed for, at du kan få oprenset via en offentlig oprensningsordning?
 • Kan du forvente, at al forurening kan fjernes via en oprensningsordning?
 • Hvor lang tid skal du i givet fald vente?
 • Hvad vil det koste, hvis du selv skal betale?
 • Hvilke krav har regionen til oprensningen, hvis en kortlægning skal kunne ophæves?
 • Kan det evt. svare sig at lave en delvis oprensning?
 • Kan du tjene omkostningerne ved en oprensning hjem ved en højere salgspris?

Der er forskellige muligheder for oprensning af forurenede grunde. Fælles for alle oprensningsprojekter er, at de skal udføres efter gældende regler og vejledninger.

Muligheder for oprensning
Regionens prioriterede indsats Oprensningen sker efter en prioritering af alle kortlagte arealer i regionen.
Værditabsordningen Du kan fremrykke en offentligt betalt oprensning af din forurenede boligejendom ved at tilmelde dig værditabsordningen. For at komme i betragtning, skal din grund opfylde en række specifikke krav.
Forsikringsordningen for villaolietanke Gælder kun oprensning af olieskader ved udslip fra villatanke.
Frivillig oprensning Du kan vælge selv at betale for en oprensning. Det kan være dyrt, det kræver konsulentbistand og skal altid ske i samråd med regionen.

Regionens prioriterede oprensninger – kortlagte grunde

For bl.a. at beskytte grundvandet og forebygge sundhedsproblemer ved brugen af forurenede arealer registrerer landets regioner forurenede arealer og arealer, som formodes at være forurenede. Det kaldes en kortlægning. Derudover er en række grunde, hovedsageligt i byzoner, klassificeret som "lettere forurenede". Det kaldes for områdeklassifikation, og betyder, at grunden kun er forurenet i så lille et omfang, at de ikke kræver en oprensning.

Der er 2 kategorier for kortlagte arealer: Vidensniveau 1 (V1) og og vidensniveau 2 (V2).

Når en ejendom er V1-kortlagt, betyder det, at der er begrundet mistanke om forurening.

Når en ejendom er V2-kortlagt, betyder det, at der er konstateret forurening, fx gennem tekniske undersøgelser, analyse af jordprøver m.v.

Regionerne prioriterer deres oprensninger af V2-kortlagte ejendomme efter, hvilke risici der er i forhold til sundhed og miljø. Da økonomien er begrænset, kan mange boligejere risikere at vente i lang tid på en oprensning, hvor det ikke er unormalt at skulle vente i op til 10 år, og selv om en grund er blevet kortlagt, er det ikke ensbetydende med, at grunden bliver oprenset af regionen.

Regionens oprensninger
Tilmelding Du kan ikke selv tilmelde din forurenede ejendom den offentligt betalte oprensning. Oprensningen sker efter regionens prioritering. Du kan spørge regionen, hvornår du kan forvente, at din ejendom bliver oprenset. Find din region på www.regioner.dk.
Betingelser Oprensning af boligejendomme er højt prioriteret, men gennemføres i reglen kun, hvis forureningen har betydning for ejendommens benyttelse til bolig. Oprensning gennemføres også, hvis forureningen på anden måde er til fare for sundhed og miljø, fx hvis der er risiko for forurening af grundvandet.
Betaling Du skal ikke betale for en oprensning, som sker efter regionens prioritering. Efter en oprensning vil din ejendom næsten se ud som før. Men hvis du fx vil omlægge haven i forbindelse med en oprensning, kan du aftale nærmere med regionen. Eventuelle merudgifter i den forbindelse må du selv betale.

Hvis du vil være sikker på, at din ejendom på et tidspunkt bliver oprenset, kan du tilmelde ejendommen værditabsordningen, hvis grunden opfylder kriterierne for tilmelding.

Værditabsordningen

Formålet med værditabsordningen er at hjælpe de boligejere, der uforvarende har købt en forurenet grund.

Ved at tilmelde din ejendom værditabsordningen kan du få fremrykket en offentligt betalt oprensning. Oprensningen efter værditabsordningen vil næsten altid gå hurtigere end efter regionens prioritering, men det afhænger i sidste ende af, hvor mange penge der politisk besluttes at sætte af til oprensning år for år.

Du skal regne med en vis ventetid, før det bliver din tur. I maj 2016 er listen på oprensning via værditabsordningen på 310 grunde, hvoraf omkring 140 grunde har stået på venteliste i mere end 5 år (tal hentet maj 2016 fra Statens Administration). Du kan se ventelisten her.

Periodevist bliver der åbnet for, at ejere af ejendomme under værditabsordningen har mulighed for at optage et afdragsfrit statsgaranteret lån, der kan dække udgifterne til en oprensning uden ventetid. På Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside kan du læse mere om muligheden for lån. Er du omfattet af værditabsordningen får du iøvrigt automatisk besked, når der er åbent for lån.

Hvis du skal sælge din ejendom, kan det være en fordel, at den er tilmeldt værditabsordningen. Dermed er køber sikker på, at regionen på et tidspunkt vil gennemføre en oprensning.

Værditabsordningen
Tilmelding Du skal kontakte din region, hvis du ønsker at tilmelde din forurenede ejendom værditabsordningen. Find din region på www.regioner.dk.
Betingelser Ejendommen skal være kortlagt efter Jordforureningsloven eller opfylde betingelserne for en kortlægning. Den skal have været brugt til bolig 18. november 1992 (datoen for første forslag om en værditabsordning) og skal bruges til helårsbeboelse på det tidspunkt, den tilmeldes ordningen. Ejendommen skal have været forurenet, da du købte den - uden at du vidste det. Forureningen skal være sket senest 1. september 1993.
Betaling Tilmelding til værditabsordningen koster 40.0000 kr., hvis du bor i hus. Prisen er ikke fast for lejligheder, men er på mindst 7.000 kr. Betalingen kan nedsættes med 2.500-5.000 kr. for hvert hele år, der er gået, siden forureningen blev konstateret. Mindste egenbetaling er dog 15.000 kr. Hvis ejendommen stadig er forurenet efter en oprensning, får du dine penge tilbage.

Forsikringsordningen for villaolietanke

Siden 1. marts 2000 har det været lovpligtigt for ejere af mindre olietanke, dvs. tanke på under 6000 liter, at have en ansvarsforsikring, som dækker oprensning og genopretning af den hidtidige miljøtilstand i tilfælde af olieudslip fra tank, olierør eller oliefyr.

Du er automatisk forsikret under Olieselskabernes Forsikringsordning, hvis du modtager olie fra et selskab, der er tilmeldt ordningen. Du kan finde listen over selskaber her.

Ifølge Oliepuljen Miljøordning er der i perioden fra 1. marts 2000 til udgangen af 2012 været håndteret omkring 1.700 sager. I 2012 var antallet af nye anmeldelser af olieskader på 55, og antallet af nye sager forventes at falde år for år.

Hvis der opstår en olieforurening fra din villaolietank, skal du straks underrette kommunen. Som myndighed vil kommunen give dig et påbud om undersøgelser og efterfølgende oprensning, hvis der er risiko for miljø og sundhed. Kommunen sender samtidig påbuddet videre til Olieselskabernes Forsikringsordning eller dit forsikringsselskab, som vurderer, om forsikringen dækker.

Hvis din tankinstallation er ulovlig, dækker forsikringen ikke, og du må selv betale for undersøgelser og oprensning.

Hvis du ikke er tilfreds med oprensningen, kan du klage til Miljøklagenævnet. På Miljøklagenævnets hjemmeside du også se nævnets afgørelser af tidligere klager.

I afgørelser af klager i forbindelse med forsikringsordningen for villaolietanke er der lagt vægt på, at eventuel restforurening under bygninger m.v. kun kan accepteres, hvis det kan forventes, at restforureningen nedbrydes ved naturlige processer inden for den tid, hvor bygningen med rimelighed kan forventes at bestå uforandret. Hvis eksempelvis huset er gammelt og meget faldefærdigt, må man forvente, at der inden for en kortere tid bygges nyt, og på det tidspunkt skal forureningen så være væk.

Frivillig oprensning

Medmindre du har særlige fagkundskaber, bør du kun selv planlægge og udføre en oprensning, hvis der er tale om en ukompliceret forurening på få tons jord. Generelt bør du benytte en erfaren miljøkonsulent i dit oprensningsprojekt.

Spørg regionen, om erfarne konsulentvirksomheder i dit område, så du får den rette rådgivning. Det er langtfra alle rådgivende ingeniørvirksomheder, der har erfaring med oprensning af forurening på boligejendomme.

Frivillig oprensning
Planlægning
 • En frivillig oprensning skal altid planlægges i samarbejde med regionen og gerne med en erfaren miljøkonsulent.
 • Inden du går i gang, skal du have klarhed over regionens krav, hvis du vil opnå hel eller delvis ophævelse af kortlægningen.
 • I mange tilfælde vil det være nødvendigt at udføre supplerende undersøgelser, inden projektets omfang og pris kan fastlægges.
 • Du kan få et overblik over projektet ved at bede miljøkonsulenten om et skitseprojekt. Skitseprojektet kan sendes til regionen til kommentering, ligesom skitseprojektet kan indeholde overslag over forventede omkostninger.
 • Når skitseprojektet er godkendt af regionen (og dig), kan du evt. bede din miljøkonsulent om et detailprojekt, som nøje beskriver, hvad der skal udføres, og som bruges, når der skal indhentes tilbud fra entreprenører.
 • Krav
 • Oprensning af forurenede grunde skal ske efter gældende love og regler. Særligt vigtige er Lov om forurenet jord og Vejledning om oprydning på forurenede lokaliteter, Vejledning nr. 6 og 7 (1998) fra Miljøstyrelsen.
 • Inden oprensningsprojektet sættes i gang, skal du have en såkaldt §8-tilladelse fra kommunen. Tilladelsen fastlægger myndighedernes krav til projektet.
 • Betaling
 • Hvis du skal låne penge til oprensningen, bør du på et tidligt tidspunkt diskutere projektet med din bank eller realkreditinstitut.
 • Et skitseprojekt fra en miljøkonsulent giver det første fingerpeg om de forventede omkostninger.
 • Inden du eller din miljøkonsulent indgår aftaler med entreprenører, kan det være en god idé, at en advokat ser kontrakterne igennem.
 • Du skal være forberedt på, at der kan være behov for ekstraarbejder, da undersøgelser m.v. ikke altid giver et præcist billede af forureningssituationen.
 • Hvilke teknikker bruges til at fjerne forurenet jord?

  Der findes flere teknikker til oprensning af forurenede grunde.

  Bortgravning

  Den mest brugte teknik til at fjerne jordforurening i Danmark er bortgravning.

  I forbindelse med forurening ved boliger fjerner man ofte den øverste halve meter forurenet jord og erstatter den med ren jord. Herefter kan fx en have i de fleste tilfælde benyttes uden nogen begrænsninger.

  I situationer med forurening under en bolig, højtliggende grundvand og sandet jord eller dybtliggende forurening kan det være meget dyrt at grave forureningen op. Her bør man overveje andre metoder.

  Afskæring/indkapsling

  Afskæring eller indkapsling bruges i de tilfælde, hvor al forurening ikke kan eller ikke skal fjernes. Det kan fx gøres, ved at man lægger fliser over den forurenede jord, så der ikke er risiko for at komme i kontakt med forureningen.

  In situ

  In situ er betegnelsen for teknikker, som behandler forureningen på stedet - uden opgravning. Af teknikker kan nævnes bioventilering, air sparging og kemisk oxidation. Med de metoder kan forurening fx fjernes gennem biologisk eller kemisk nedbrydning eller gennem fysisk fjernelse af forurening på dampform.

  In situ-teknikker bliver sjældent brugt i forbindelse med boliger, da de ofte er tidskrævende og kun kan bruges ved bestemte forureningstyper under særlige jordbundsforhold. Desuden forekommer der ofte restforurening efter oprensningsindsatsen.

  Ventilation

  Ventilation bruges til at fjerne dampe fra en forurening. Det bruges ofte under bygninger (fx i en krybekælder) og i situationer, hvor forurening under en bygning ikke kan/skal fjernes.

  Naturlig nedbrydning

  Ved naturlig nedbrydning tager oprensningen udgangspunkt i den naturlige forureningsfjernelse, som foregår i jord og vand (nedbrydning, afdampning og udvaskning).

  Metoden forudsætter, at de rette forhold er til stede i jord og grundvand, og at de forurenende stoffer er nedbrydelige. Naturlig nedbrydning kan tage mange år.

  Det er ikke muligt at fjerne tunge oliestoffer, tjærestoffer og metaller ved naturlig nedbrydning under normale forhold.

  Hvilken teknik der er bedst til at fjerne en forurening, afhænger ofte af flere forhold:

  • Formål med oprensningen (hel eller delvis oprensning, ophævelse af kortlægning osv.)
  • Koncentration og type af forurening (olie, benzin, tjærestoffer, metaller osv.)
  • Forureningens beliggenhed (i haven, under boligen, dybde til forurening m.v.)
  • Geologiske forhold (findes forureningen i lerjord, sandjord m.v.?)
  • Grundvandsforhold
  • Tidsramme (skal det gå hurtigt, eller må oprensningen foregå over flere år?).

  Hvad kan du gøre for at undgå jordforurening?

  Den mest almindelige seriøse forurening af parcelhusgrunde er olieforurening, som skyldes utætte olietanke. Det kan være fra din egene olietank eller fra naboens, hvor olien løber ud i jorden og ind i din have. Din grund kan i begge tilfælde blive så forurenet, at huset bliver ubeboeligt, og grunden derfor skal renses.

  Er det din olietank, der har forurenet din eller naboens grund, kan det blive rigtigt dyrt for dig at få renset grunden. Det vigtigste er derfor, at du sørger for, at din olietank er lovlig. Forsikringen dækker ikke, hvis der er tale om ulovlige installationer, og du skal derfor være opmærksom på følgende:

  • Nedgravede AJVA-PLAST-tanke skal sløjfes senest 20 år efter, at de er blevet gravet ned. (Se evt. Bekendtgørelse nr. 96 af 5/3/1987 om sløjfning af tanke.
  • Nedgravede tanker over 40 år er forældede og skal sløjfes.
  • Køber du en brugt olietank, skal der udstedes en ny tankattest, før kommunen kan godkende tanken.
  • Alle tankinstallationer skal være forsynet med et enstrenget rørsystem.
  • Alle overjordiske tanke skal være forsynet med en overfyldningsalarm.

  Kan al forurening fjernes?

  Der kan være restforurening tilbage efter en oprensning. I så fald kan regionen udstede en boligerklæring om, at forureningen er uden betydning for brugen af ejendommen til bolig.

  Restforurening på oprensede boligejendomme kan medføre, at arealet forbliver V2-kortlagt, og det kan give et værditab, hvis du evt. senere skal sælge.

  Du kan bede regionen om en nuancering af kortlægningen, hvis forureningen ikke er blevet nuanceret. En nuancering er en mere letforståelig beskrivelse af forureningen efter de samme principper, som anvendes i tilstandsrapporter i forbindelse med hussalg, hvor det vurderes i hvilken grad, forureningen har betydning for brugen af grunden. I en salgssituation kan denne nuancering måske reducere værditabet eller lette salget.

  I visse tilfælde kan en stor grund opdeles i 2 eller flere matrikler. På den måde er der mulighed for at isolere forureningen til én matrikel, mens kortlægningen kan ophæves på den anden matrikel.

  Hvad koster det at rense en forurenet grund?

  Prisen på en oprensning kan variere meget. Den afhænger bl.a. af forureningens type og beliggenhed og af, hvilke oprensningsteknikker der kan anvendes. Derfor er det ikke muligt at angive generelle priser på oprensningsprojekter.

  Der er dog nogle erfaringer fra fx regionerne, forsikringsordningen for villaolietanke og Oliebranchens Miljøpulje. De erfaringer kan give et fingerpeg om, hvad det koster at oprense en parcelhusgrund. Endvidere har Miljøstyrelsen udarbejdet et priskatalog for oprensning af forurening under og ved huse.

  Gennemsnitspriser
  Værditabsordningen Gennemsnitsprisen for oprensning af en boligejendom var i 2005 på 669.000 kr. pr. ejendom Gennemsnitsprisen for undersøgelser var på 85.000 kr. pr. ejendom.
  Oliebranchens Miljøpulje (OM) Gennemsnitsprisen for oprensning af gamle tankstationer ligger på 274.000 kr.
  Forsikringsordningen for villaolietanke Gennemsnitsprisen for en oprensning via Forsikringsordningen for villaolietanke var i 2006 496.000 kr. 9 procent af projekterne var så komplicerede, at prisen kom op på 1,25 millioner kr. I de tilfælde var det også nødvendigt at rive boligen ned.
  Frivillige oprensningsprojekter Gennemsnitsprisen for frivillige oprensninger var i 2005 på 913.000 kr. (for både boliger og erhverv). Der blev gennemført 485 privatfinansierede oprensningsprojekter i 2005.

  Hvilke love og regler er der for flytning af forurenet jord?

  Hvis du skal af med overskudsjord i forbindelse med boligbyggeri, gravearbejde eller en ny terrasse, indkørsel el.lign., skal du være opmærksom på, at der gælder særlig regler for håndtering af forurenet jord.

  Hovedreglen er, at den, der flytter eller modtager jord, skal sikre sig, at jorden ikke har skadelig virkning på grundvand, mennesker og miljø. Det gælder både, hvis du bor på en grund, hvor der er kortlagt forurening, eller hvis du bor på en områdeklassificeret grund. I begge tilfælde er du ansvarlig for at den jord, der køres væk, bliver anmeldt til kommunen og kommer hen til det rigtige modtageranlæg.

  Som udgangspunkt har alle byzoner været områdeklassificeret som ”lettere forurenet” siden 1. januar 2008. Er en grund områdeklassificeret er det ikke det samme som, at grunden er kortlagt forurenet. På Danmarks Miljøportal kan du finde oplysninger om, hvorvidt jorden på din grund er klassificeret eller kortlagt.

  Hvis du under et byggearbejde opdager, eller får mistanke om, en forurening, skal kommunen straks have besked. Kommunen kan kræve, at arbejdet bliver stoppet, indtil en nærmere undersøgelse har fundet sted.

  Hvornår skal du anmelde flytning af jord?

  Inden du flytter forurenet jord eller jord, der er under mistanke for at være forurenet, skal du altid give kommunen besked i form af en anmeldelse. Kommunerne har særlige blanketter til anmeldelse af forurenet jord, som du kan finde på deres hjemmesider.

  Du skal som boligejer melde til din kommune, at du flytter jord, hvis du skal:

  • Flytte forurenet jord
  • Flytte jord fra en kortlagt ejendom eller del af kortlagt ejendom.
  • Flytte jord fra et områdeklassificeret område.

  Du kan bede kommunen oplyse, hvor jorden kan afleveres, eller du kan oplyse, hvilken (godkendt) modtageplads du ønsker at bruge. Hvis du samtidig skal bygge, udføre andet gravearbejde eller ønsker at ændre anvendelsen af et kortlagt areal, kræver det en såkaldt § 8-tilladelse fra kommunen. Den tilladelse skal ligesom anmeldelsen være på plads, inden arbejdet sættes i gang.

  Det kræver særlig tilladelse at bygge på en forurenet grund.

  Jordforureningsloven siger ikke, at du ikke må bygge på en forurenet grund, men at det kræver en særlig tilladelse. Arkivfoto.

  Må du bygge på en forurenet grund?

  Der står intet i jordforureningsloven om, at du ikke må bygge på en forurenet grund. Men hvis du skal i gang med et byggeprojekt på en forurenet grund, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige miljøregler og krav.

  Hvis din grund er registreret som forurenet, dvs. "kortlagt" på enten niveau 1 eller niveau 2, kræver det en såkaldt §8-tilladelse, når du ønsker at:

  • Grave i jorden.
  • Ændre anvendelsen af grunden.
  • Opføre en ny bolig.
  • Bygge til den eksisterende bolig.

  Du skal søge kommunen om tilladelse, og den skal være på plads, inden byggeriet sættes i gang. Det er gratis at søge en §8-tilladelse, men du vil i de fleste tilfælde få behov for hjælp fra en miljøkonsulent, som du selv skal afholde udgifterne til.

  Spørg evt. regionen eller kommunen til råds om, hvem der kan hjælpe dig med din ansøgning. Hvis din grund blot ligger i et område, der er områdeklassificeret, dvs. lettere forurenet, hvilket typisk vil være i byzoner, hvor der ikke er foretaget nogen undersøgelse for jordforurening, behøver du ikke at søge en §8-tilladelse.

  Derudover er der nogle generelle krav til bygge- og anlægsarbejde på forurenede arealer:

  • Forureningens omfang skal være undersøgt, så det er muligt at bedømme miljø- og sundhedsrisiko før, under og efter byggeriet.
  • Det kan være nødvendigt at lave en undersøgelse og risikovurdering, som kan dokumentere, at det planlagte projekt er miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
  • Projektet må ikke umuliggøre en eventuel senere offentligt finansieret oprensning eller gøre den væsentligt dyrere.
  • Ved nybyggeri af bolig på arealer, som ikke tidligere har været anvendt til fx bolig eller børneinstitution (følsomme formål), er det et krav, at de øverste 50 cm jord ikke er forurenet (50 cm-reglen læs mere om den her). Alternativt skal der etableres en "varig fast belægning", fx fliser (§ 72 b i Lov om forurenet jord).
  • Du skal selv betale alle omkostninger forbundet med projektet, også eventuelle undersøgelser, som er nødvendige for at bedømme risiko for sundhed og miljø.

  Fælles for alle bygge- og anlægsprojekter på kortlagte arealer er, at den nye eller ændrede brug ikke må resultere i en øget miljø- og sundhedsrisiko. Det kræver, at forureningens type, koncentration og beliggenhed er fastlagt.

  Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

  Indhold i denne artikel

  Bolius - et helejet Realdania selskab