Sådan er du forsikret, når huset rammes af skybrud

Der kan ske store ødelæggelser på boligen, når skybruddet rammer. Heldigvis dækker forsikringen langt de fleste skader efter voldsom regn, men du skal selv gøre en indsats for at begrænse dem.

Oversvømmelse forsikring

Mange husker sikkert de massive vandmasser i sommeren 2011. Her ses et oversvømmet Frederiksberg. Foto: Daniel Als-Juliussen

Hvad er skybrud?

DMI definerer et skybrud som et regnvejr, der giver mindst 15 mm nedbør på højst 30 minutter. Villaforsikringen dækker almindeligvis skader forårsaget af såkaldt "voldsomme skybrud", hvor der falder mindst 1 mm regn i minutter eller 40-50 mm regn på et døgn.

Skybrud kan godt optræde over større områder, men kan også optræde som meget lokale fænomener, der smider, hvad der svarer til en måneds normalnedbør på meget kort tid for derefter at forsvinde igen. Det gør dem svære at forudsige.

Den mest almindelige skadestype i forbindelse med skybrud er nok oversvømmede kældre. Men i ekstreme og - heldigvis - meget sjældne tilfælde kan boliger og endda hele kvarterer blive sat under vand.

LÆS OGSÅ: Højvandslukke

Hvilken forsikring dækker skader efter skybrud?

Husforsikringen dækker udbedringen af bygningsskader efter voldsomme skybrud, mens indbo/familieforsikringen dækker skader på indbo. Indbo, fx haveredskaber, dækkes også, selvom det står i kælder eller skur. Derimod dækker ingen af forsikringerne skader på haveanlæg og bed.

Den almindelige husforsikring

Den almindelige husforsikring dækker altså vandskader på ejendommen som følge af regn. Men der skal være tale om så kraftigt et skybrud, at utilstoppede og vedligeholdte afløbssystemer ikke kan aflede vandet. Tommelfingerreglen er, at den almindelige husforsikring dækker, hvis vandet ikke kan få afløb, hvor der normalt er afløb.

Nogle selskaber har desuden en meteorologisk definition af, hvad de betragter som et tilstrækkelig kraftigt skybrud, nemlig 30-50 mm regn i løbet af 24 timer eller 1-2 mm regn i minuttet. Om der på en given dag er faldet så meget regn på din egn, kan du se på Forsikringsvejret.dk

Med en husforsikring får du dækket skader på huset som følge af skybruddet, og mange selskaber dækker desuden også udgifterne til at få pumpet vand væk, så der ikke opstår yderligere skader.

Hvis vandet kommer ind ad kælderdøre og vinduer, fordi afløbet i kælderskakten eller i lyskassen ikke kan lede vandet bort, vil der typisk også være dækning.

Hvis vandet kommer ind i huset, fordi vandet ikke kan komme væk via vejristene, vil der typisk også være dækning. Dette gælder som regel for huse, der ligger tæt på vejen.

Indboforsikring

Dine ejendele dækkes af indboforsikringen, og her er der ikke krav om en bestemt nedbørsmængde, før du kan få erstattet ejendele, som er ødelagt i forbindelse med indtrængende regnvand.

Forsikringsselskaberne dækker som regel ved skader, der er opstået når vandet ikke kan få afløb, hvor det normalt kan få afløb. Nogle forsikringsselskaber giver også mulighed for at tilkøbe vandskadedækning, der træder i kraft, hvis du oplever skader som følge af kraftig regn. Denne dækning sælges typisk som en slags "udvidet vejrdækning", der fx også dækker opstigende grundvand eller skader fra smeltende fygesne, der ligger utilgængeligt på loftet.

Det kan være temmelig svært at gennemskue, hvordan de forskellige forsikringer helt præcis dækker i bestemte tilfælde. Så er du i tvivl, bør du kontakte dit selskab og bede om en uddybning - hellere før, end efter at skaden er sket.

LÆS OGSÅ: Husforsikring

Skal du selv begrænse skaderne efter et voldsomt skybrud?

Ja, som udgangspunkt. Det er et krav, at du selv gør en aktiv indsats for at begrænse skaderne. Det skal fx ske ved selv at fjerne kostbart indbo fra kælderen, hvis du opdager, at der siver vand ind.
Hvis du ikke gør en rimelig indsats for selv at begrænse skaderne, kan du risikere, at dækningen begrænses. Dog kræver selskaberne ikke det umulige af dig. Hvis du fx ikke er hjemme, kan du jo ikke begrænse skaderne.

Kontakt dit selskab hurtigst muligt efter skaden. Er det umuligt at komme igennem, fx fordi mange andre er i samme situation som dig, skal du ikke vente med at begrænse skaderne. Heller ikke selvom det medfører udgifter, som du forventer at få dækket sidenhen.

Forsøg derfor at skaffe pumper, så du kan få vandet væk igen hurtigst muligt - hvis der vel at mærke er steder at pumpe det hen. Har du mulighed for at leje én eller flere affugtere, så du kan komme i gang med at tørre boligen, så gør også det. Dine udgifter vil som udgangspunkt blive dækket fuldt ud, hvis du vel at mærke søger for at begrænse en skade, som er dækningsberettiget.

Det gælder også, hvis du hyrer håndværkere til at begrænse skaderne eller for at forhindre, at de udvikler sig. Et eksempel kan være, at du hyrer en tømrer til at skære hul i en væg og trække våd isolering ud. Du skal sørge for at få kvitteringer på alle udgifter. Husk også at tage billeder af alle skader, og vent med at kassere ødelagt indbo, til du har talt med forsikringsselskabet.

Noter hvor mange timer du selv bruger på at begrænse skaderne. Flere forsikringsselskaber betaler en mindre timeløn for eget arbejde.

Som udgangspunkt er det ikke et krav, at kælderen er sikret med omfangsdræn. Er dit hus af en eller anden grund særligt udsat for skader i forbindelse med voldsomme skybrud, kan forsikringsselskabet godt kræve, at du etablerer højvandslukke, eller omfangsdræn som betingelse for dækning af eventuelle skader. Et sådant krav vil typisk blive stillet som direkte opfølgning på en skade efter et voldsomt skybrud.

LÆS OGSÅ: 8 gode råd før skybrud

Afhænger dækningen af skader efter skybrud af, hvor du bor?

Som hovedregel omfattes alle forsikringskunder af samme basisdækning, der som nævnt bl.a. dækker skader forårsaget af voldsomt skybrud. Det er imidlertid ikke det samme som, at du automatisk kan blive kunde i hvilket som helst selskab, du ønsker eller få dækket alle skader som følge af skybrud.

Eksempelvis har stort set alle forsikringsselskaber de senere år hævet præmierne for at forsikre huse med kælder mod vandskader. I nogle tilfælde ’blot’ med 10-15 procent, i andre tilfælde med helt op til 40 procent. Nogle selskaber – fx Tryg – har meldt ud, at skader på gulv i kælderen kun dækkes, første gang skaden indtræffer.

Herefter forventes kunden at udskifte træ- eller laminatgulv med klinker eller beton, der bedre kan klare indtrængende vandmasser. Andre selskaber har stilet krav om højvandslukke eller pumpebrønd. Begrænsninger i dækningen dækker dog hovedsaligt organiske materialer i bygningen.
Indboforsikringen dækker som regel uden, man har fortaget nogen ændringer i boligen.
 
Men der er også mere radikale tiltag på vej. Efter det voldsomme skybrud 2. juli 2011 meldte Alm. Brand fx ud, at selskabet i visse tilfælde ikke vil forsikre huse i lavtliggende og særligt udsatte områder med utilstrækkelige kloak- og afløbsforhold mod vandskader, før kommunen har iværksat planer for, hvordan husene kan sikres bedre. Så drastiske skridt hører indtil videre til undtagelserne.

Faktum er dog, at forsikringsselskaberne over en bred kam er begyndt at indregne risikoen for oversvømmelser og deraf følgende skader i deres præmier. Derfor vil det ofte blive dyrere for dig at tegne en husforsikring, hvis du bor særligt udsat.

Kan forsikringsselskaberne forudse, om din bolig er særlig udsat for oversvømmelser?

Nogle selskaber skelner relativt groft mellem risikoprofilerne, typisk på postnummerniveau. Andre forsøger at afdække risikoen for skader helt ned på gade- og/eller husnummerniveau og regulerer præmierne herefter.

Selskaberne er dog på en svær opgave, for der findes ingen samlet geografisk kortlægning over, hvilke områder der er mest udsatte for oversvømmelser – og selv de bedste, eksisterende højdekort er slet ikke detaljerede nok til at afdække den reelle risiko i vores mange lavtliggende boligkvarterer.

Risikoen afhænger nemlig ofte af ultralokale geografiske højdeforhold, som kortene ikke fanger, dels af hvor godt områdets kloak- og afløbsinstallationer fungerer. Endelig spiller det naturligvis også ind, om dit hus har kælder, og om du i så fald har installeret pumpebrønd eller højvandslukke.

I teorien vil risikoen over tid være direkte målbar i form af flere vandskader i nogle kvarterer (og huse) end i andre. Det er da også primært dén historik, forsikringsselskaberne kigger på, når de udregner forsikringspræmiernes størrelse – eller når de afgør, om de i yderste konsekvens overhovedet vil forsikre din eller andre boliger i det pågældende område. Men metoden er ikke skudsikker. Skybrud er nemlig ikke bare temmelig uforudsigelige, men ofte også meget lokale hændelser. Derfor er skadeshistorikken ikke altid brugbar, når man skal gætte sig frem til, om et hus et ’vandsikkert’ eller ej. Slet ikke, hvis såkaldt ’ekstremregn’ bliver stadig mere hyppigt fremover.

Desuden gælder det, at selv om et bestemt område har været udsat for oversvømmelser, kan en grundig, forebyggende myndighedsindsats ofte gøre stedet markant mindre sårbart overfor efterfølgende ’vandhændelser’ end andre områder, der aldrig har været under vand.

Derfor er det vigtigt at søge viden om de lokale myndigheders reelle forebyggende indsats, hvis man skal gætte sig frem til, om der er risiko for våde tæer i kælder (eller dagligstue).

Af samme årsag er flere forsikringsselskaber da også gået i direkte dialog med kommuner, hvor der findes bebyggelser, der har været udsat for flere oversvømmelser, for på den måde at fremskynde tiltag, der begrænser risikoen i fremtiden.

Hvad dækker forsikringen ikke?

Oversvømmelse i kælder forsikring

Her ses en oversvømmet kælder på grund af utætheder i fundamentet. Foto: Daniel Als-Juliussen

De fleste husforsikringer dækker som regel ikke, hvis skaderne er opstået som følge af:

 • Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.
 • Regnvand, der siver ind gennem revner og andre utætheder i din bolig. Hvis du bor til leje, er det dog muligt, at din indboforsikring dækker denne type skade.
 • At afløbene er tilstoppede eller underdimensionerede.
 • Opstigende grundvand eller kloakvand (her dækker nogle husforsikringer).

Langt de fleste husforsikringer dækker ikke skader som følge af indsivende vand fra revner i mure eller skader, som skyldes, at grundvandet står for højt, eller at en å eller en sø løber over, så have og hus oversvømmes.

Tjek dit hus for indsivende vand

Grundvandet står mange steder så højt, at der er øget risiko for eksempelvis stående vand i haven, som kan løbe ind i huset via revner i kældervæg eller fundament og lign. Derfor er der god grund til at tjekke dit hus.

Ved mindste tegn på indsivende vand bør du kontakte en murer eller bygningssagkyndig for at få vurderet, hvad der kan gøres, inden skaden bliver for omfattende.

Indsivende vand i fx en kældervæg nedbryder væggen. De synlige tegn er, at maling og puds falder af i flager eller bobler op. For husforsikringen dækker i langt de fleste tilfælde ikke den slags skader. Heller ikke, selv om du kan dokumentere, at du har gjort, hvad du kunne for at forhindre skaden - fx etableret omfangsdræn, etableret en faskine i haven, tætne kælderdøre osv.

LÆS OGSÅ: Sådan forebygger du vandskade i kælderen

En undtagelse, hvor forsikringen dækker er, at du kan søge Stormrådet om erstatning ved oversvømmelser, som skyldes hårdt vejr, der får hav, søer eller åer til at gå over sine bredder og beskadige dit hus. Du betaler til Stormflodsordningen gennem din brandforsikring. En ansøgning til Stormrådet skal sendes via dit forsikringsselskab.

Kan jeg få yderligere dækning mod vandskader?

Nogle forsikringsselskaber tilbyder en udvidet vandskadeforsikring, der dækker reparation af skader på huset som følge af for højt grundvand eller vand fra hav, sø eller å.

I de risikoområder, hvor forsikringen kan være interessant, får husejere ofte en noget høj præmie. De sidste års skybrud har haft indvirkning på både præmier og selvrisici.

Kan forsikringsselskabet nægte at dække vandskader?

Pumpebrønd oversvømmelse forsikring

Forsikringsselskaber skal som udgangspunkt betale vandskader i henhold til en husforsikringens police. Men steder hvor der hyppigt er vandskader, kan borger blive pålagt at installere fx en pumpebrønd. Foto: Torben Klint

Forsikringsselskaberne kan som udgangspunkt ikke afvise at betale for vandskader, som ifølge husforsikringens police er dækket.

Men der kan være grænsetilfælde, hvor der hersker tvivl om, hvorvidt der er tale om en pludseligt opstået situation, eller om skaden skyldes længerevarende påvirkning. Det sidste dækkes ikke af en normal husforsikring.

Nye krav til husejerne

Som konsekvens af den seneste tids mange oversvømmelser af huse og ejendomme er nogle forsikringsselskaber begyndt at pålægge husejerne nye krav i husforsikringen.

Fx bliver husejere med hyppige skader i stigende grad pålagt at fjerne organiske byggematerialer som gipsplader og trægulve fra kældre og erstatte dem med uorganiske byggematerialer som klinker. Eller ejerne skal installere højtvandslukker, pumpebrønde mv. Hvis ikke husejeren efterkommer disse krav, vil skybrudsdækningen, på de organiske materialer i kældre, kunne blive annulleret.

Hvad skal jeg gøre i tilfælde af risiko eller skader?

Oversvømmelse i kælder forsikring

Husk at dokumentere vandskaden, ved at tage billeder, inden du begynder med oprydningen. Foto: Bigstock.com

 1. Anmeld skaden. Du skal først og fremmest kontakte dit forsikringsselskab for at vide, hvordan du anmelder skaden.
 2. Dokumentér skaden. Dernæst skal du dokumentere skaden. Tag billeder af ting og af de områder i huset, som er ramt. Smid ikke noget ud, før du har talt med forsikringsselskabet. Beskadigede ting skal måske gemmes, for at du kan dokumentere skaden. Når det er muligt, kan du lave en liste over ødelagte ejendele.
 3. Minimér skaden. Herefter er der en masse praktiske ting, du kan gøre, for at minimere skadens omfang. Det kan være at flytte ting op på tørre områder, pumpe vand væk, opstille en affugter, lufte ud osv. Du kan kontakte firmaer, som kan hjælpe dig med disse opgaver.

Normalt samarbejder dit forsikringsselskab med bestemte skadeservicevirksomheder, som du efter aftale med forsikringsselskabet kan kontakte. Forsikringsselskabet vil som regel dække udgifterne til denne hjælp, men det skal du huske at spørge forsikringsselskabet om.

Hvis du overvejer at vælge en anden skadeservice, bør du sikre dig hos dit forsikringsselskab, at regningen vil blive dækket alligevel. Det kan du nemlig ikke være sikker på.

Der er flere forsikringsselskaber, der dækker den arbejdstid, du har lagt i at selv tørre op. Der betales omkring 80 kr. i timen for eget arbejde.

Følgende bør du få styr på hurtigt efter vandets indtrængen:

 • Hvis skybrudskatastrofen indtræder, og fx din kælder fyldes med vand, skal du rent praktisk allerførst redde alle de ting, som du kan. 
 • Få ejendelene op fra kælderen og stil dem et tørt sted. Hvis det er tørvejr og ikke koldt, kan du midlertidigt stille tingene udenfor på flise- eller betonunderlag. En garage, et tæt skur eller en carport kan også bruges.
 • Hvis du stiller dem på et tørt sted indenfor, skal du sikre dig, at dryppende eller sivende vand fra ejendelene ikke ødelægger gulvet. Stil tingene på et klinkegulv, et cementgulv eller lignende. På trægulve, tæppebelagte gulve og lignende skal du først dække med plast.
 • Kontakt forsiringsselskabet og tag billeder af dine beskadigede ejendele. Smid ikke noget væk, før du har dokumenteret skadens omfang over for forsikringsselskabet. 
 • Når du har reddet det, som reddes kan, skal du forsøge at fjerne vandet og eventuelt bagefter få opstillet en affugter.Kan du ikke fjerne vandet selv, kan du efter aftale med forsikringsselskabet få hjælp fra en skadesservicevirksomhed.

Hvordan klager jeg over forsikringsselskabets afgørelser?

Hvis du er utilfreds med en afgørelse fra dit forsikringsselskab, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring. Det koster 200 kr. (2016) at få en klage forelagt for ankenævnet. Se hvordan du klager her.
Klagere vinder ikke husforsikringssager, der åbenlyst handler om, at højere grundvand eller fejl i bygningens konstruktion har ført til, at vand trænger ind i for eksempel kælderen.

Derimod er der ifølge ankenævnet en del sager om erstatningsopgørelsen, dvs. hvor stor en erstatning, husejeren får, hvis der er tale om skader i forbindelse med skybrud. Husejeren ønsker måske at få erstattet et ødelagt gulv til nyværdi, mens forsikringsselskabet vurderer, at gulvet i forvejen var så skadet, at der skal udbetales en mindre erstatning.

Du kan selv se de enkelte afgørelser på sager på ankenævnets hjemmeside. Vælg menupunkterne Find kendelser > Produkttype (vælg Bygning) > Kendeord (vælg Skybrud).

Er der stigning i antallet af vandskader?

Skybrud 2011 forsikring

Skybruddet i 2011 kostede forsikringselskaberne 4,9 milliader kroner. Foto: Fotolia.com

Et kig på statistikken hos Forsikringsoplysningen løfter sløret for en stigende tendens.

De årlige bygnings- og løsøreerstatninger for skybrudsskader har de seneste 5 år ligget på mellem 150-850 millioner kroner. (både indbo, hus og erhverv- forsikring)

Skybruddet i 2011 kostede forsikringsselskaberne 4,9 milliarder kroner. En femdobling af de tidligere års erstatninger på skybrudsskader.

Bliver der flere skybrudsskader i fremtiden?

Der er i nyere tid sket en ændring af nedbøren i Danmark. Det gælder både, hvornår den falder og i hvilke mængder. Meget tyder på, at der vil komme mere ekstreme former for nedbør. Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og FN's klimapanel IPCC kan vi i Danmark frem til 2100 forvente:

 • At den samlede regnvandsmængde vil stige med 10-15 procent.
 • En stigning i nedbøren om vinteren på 20-40 procent. Samtidig forventes et mindre fald i nedbøren om sommeren.
 • Situationer med meget kraftig nedbør om efteråret, cirka 3 gange flere end hidtil.
 • At grundvandet vil stå 1,5-2 meter højere end i dag.
 • Stigende temperaturer med en årlig gennemsnitstemperatur, der er 3-5 grader højere end i dag.

LÆS OGSÅ: Klimaændringers betydning for nedbør, grundvand og kloakker

Vil forsikringspræmien stige som følge af de mange oversvømmelser?

Oversvømmelse på vej forsikring skybrud

Fortsætter tendensen med hyppigere regnskyld, vil forsikringspræmien formentlig stige. Arkivfoto.

Svaret er sandsynligvis ja.

De store forsikringsselskaber afviser, at den seneste tids ekstreme regnskyl har betydning for præmierne på husforsikringer aktuelt. Men fortsætter tendensen med hyppige skybrud (det samme gælder ekstreme tøbrud), vil det få konsekvenser.

Forsikringsselskaberne er selv forsikret i reassuranceselskaber, som vil kræve en højere præmie, hvis de skal dække et øget antal udbetalinger.

Flere individuelle vurderinger

Der vil sandsynligvis også komme flere individuelle vurderinger af huse (mikrotarifering). Det betyder, at huse i risikoområder eller huse, som ikke opfylder forsikringsselskabernes krav til standard og materialer, individuelt vil blive pålagt en højere præmie.

Ikke alle selskaber benytter mikrotarifering, men de, der gør, fx Codan, oplyser, at det redskab i højere grad vil blive taget i anvendelse. Det er skidt for husejere, som hyppigt oplever oversvømmelser, men det betyder samtidig, at husejere i ikke-truede områder i mindre omfang end ellers skal betale for de truede huse.

Er skybrud et større problem i dag end for 50 år siden?

Ja, og det er der flere grunde til. Ofte er forklaringen, at voldsomme skybrud bliver mere almindelige, i takt med at klimaet bliver lunere. Men det er langtfra hele historien.

Når skaderne bliver hyppigere og voldsommere i omfang end tidligere - set over længere tid, har det i meget høj grad baggrund i ren byplanlægning. Siden 70'erne er der blevet bygget mange boliger på lavtliggende områder, der tidligere lå hen som fx eng eller mose.

Medmindre de ansvarlige myndigheder har gennemført ekstraordinære tiltag med hensyn til kloakering og afledning, vil mange af disse boliger være mere udsatte for skader efter voldsomme nedbørsmængder end boligmassen som helhed.

En del af disse boligområder er koblet til kloakerings- og afledningssystemer, der oprindeligt ikke blev dimensioneret til også at skulle aflede vand fra senere tilsluttede kvarterer, fx vand fra tagrender og flisearealer. For at gøre ondt værre er mange af disse afledningssystemer også misligholdt.

Alle disse forhold medvirker til, at risikoen for oversvømmelser eller vandskader i de pågældende områder øges i tilfælde af skybrud eller ekstreme nedbørshændelser af længere varighed.

LÆS OGSÅ: 10 gode råd: Sådan gør du lige efter skybruddet

Hvordan sikrer du din bolig mod fremtidens skybrud?

Oversvømmelse skybrud forsikring

Få et klimatjek af din bolig. Dermed kan du få kortlagt mulighederne for at få klimasikret din bolig, og forhindre vandskader i fremtiden. Foto: Fotolia.com

Det er muligt at få foretaget et gratis klimatjek af din bolig. Det har det været siden efteråret 2012, hvor det blev indført som en del af en skybrudskampagne mellem Miljøministeriet, De Grønne Kloakentreprenører og Danske Anlægsgartnere. Du kan finde en kloakentreprenør, som tilbyder gratis klimatjek, her.

LÆS OGSÅ: Klimaændringernes betydning for husejernes forsikring 

Kilder og henvisninger

Kilder:

 • Riccardo Krogh Pescatori, Forsikringsoplysningen
 • Jens Hesselbjerg Christensen, Klimaforsker, DMI
 • Mads Bräuner, forsikringsjurist, Forbrugerrådet
 • Henning Jønsson, Ankenævnet for Forsikring

Henvisninger:

Vi besvarer spørgsmål bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab