Sådan virker et radonsug

Et radonsug kan effektivt reducere mængden af kræftfremkaldende radon i din bolig. Læs, hvordan et radonsug virker, og hvad det koster.

Hvordan nedbringer jeg mængden af radon?

Undersøgelser viser, at radonsug i mange tilfælde effektivt nedbringer mængden af radon i boliger til et acceptabelt niveau. Foto: Pia Konstantin Berg.

Radon er en naturlig, radioaktiv gasart, som kan forårsage lungekræft. For dig som boligejer er radon et problem, fordi gasserne siver op fra undergrunden og ind i dit hus, hvor det forurener indeklimaet. 

En radonmåling kan hjælpe dig med at finde ud af, hvor meget radon der er i indeluften i din bolig. Hvis radonkoncentrationen i din bolig overstiger 200 Bq/m3, er et radonsug en af de løsninger, du bør overveje. 

Der er god erfaring for, at et radonsug kan nedbringe radonkoncentrationen i boligen til et acceptabelt niveau. 

Hvordan virker et radonsug?

Et radonsug sænker lufttrykket under gulvkonstruktionen i det lag af grus, sand eller tilsvarende materiale, som gulvkonstruktionen i din bolig evt. er placeret på. Suget kræver oftest, at der findes et kapillarbrydende lag under gulvkonstruktionen, før det har en effekt.  

Suget kan fx etableres centralt i huset ved at føre rør over taget, hele vejen ned igennem gulvkonstruktionen og ned i det underliggende materiale. 

På loftet kan rørene tilsluttes en fælles udsugningsventilator, der sænker lufttrykket under gulvkonstruktionen og reducerer radonindtrængningen til boligen. I praksis kommer røret altså til at fungere som en støvsuger. 

Radonsuget kan imidlertid også føres ud igennem fundamentet/soklen og tilsluttes en ventilator placeret ude i terrænet. Dermed optager det ikke plads indvendigt, ligesom eventuelle støjgener (indenfor) reduceres væsentligt, når den mekaniske ventilator er placeret ude i terræn. Vær opmærksom på, at du ikke generer dine naboer med støj. 

Eftersom lufttrykforskellen mellem gulvets under- og overside bliver mindre – eller i bedst fald at lufttrykket ligefrem bliver mindst under gulvet – suges der mindre jordluft ind i huset, da gasserne fragtes væk fra undergrunden og ud via røret. 

Det kan blive nødvendigt at lave flere rørføringer nede under gulvet forskellige steder i huset afhængigt af problemets omfang og husets størrelse og opbygning.  

Antallet af radonsug, som skal etableres i din bolig, afhænger ligeledes af, om der findes indvendige fundamenter, som bryder laget af grus eller anden form for kappilarbrydende lag og/eller isolerende lag under gulvkonstruktionen.

Illustrationer af to typer af radonsug - et aktivt og et passivt.

Til venstre: Aktivt radonsug med ekstern kanalføring og ventilator. Til højre: Passivt indvendigt radonsug. Illustration: SBi. 

Hvilke former for radonsug findes der?

Radonsug findes med naturligt aftræk (passivt sug) og mekanisk udsugning (aktivt sug). Med naturligt aftræk opnås suget udelukkende ved hjælp af temperaturforskellen mellem ude- og indeklimaet samt vindpåvirkninger. Du kan øge sugeffekten ved at montere en vindhætte i toppen af afkastrøret. Det kaldes også skorstenseffekten. 

Derudover kan et radonsug suppleres med mekanisk udsug, hvis det naturlige aftræk ikke reducerer radonkoncentrationen til under det anbefalede niveau på 100 Bq/m3

Ventilatoren, som anvendes ved et aktivt sug, er meget lig den ventilator, som findes på badeværelset. 

Det årlige elforbrug ligger i størrelsesordenen 260-610 kWh for et aktivt radonsug. 

Hvor effektivt er et radonsug?

Et radonsug giver effekt med det samme. Det viser undersøgelsen Radon-95, som er den første store danske undersøgelse af metoder til reduktion af radonindholdet i indeluften i danske enfamilieshuse. 

I undersøgelsen fra 1997 fik en bolig monteret aktivt sug tre steder, mens en anden bolig kun fik ét aktivt sug suppleret med tre udluftningsventiler. Reduktionseffekten i begge boliger var henholdsvis 95 og 74 procent. Forud for at radonsugene blev etableret, havde målinger konstateret radonniveauer på over 200 Bq/m3 i begge boliger. 

I Radon-95 henviser forskerne bag undersøgelsen desuden til undersøgelser i Sverige, Storbritannien og USA, som har vist reduktioner på 80-100 procent efter etablering af et radonsug. 

Blandt undersøgelsens overordnede konklusioner er det måske ikke overraskende, at et aktivt radonsug generelt er mere effektivt end et passivt. Forskerne anbefaler på den baggrund, at aktive radonsug anvendes i tilfælde, hvor der ønskes indgreb over for særligt høje mængder radon, mens de passive er bedre egnet til moderate radonniveauer. 

Et sug kan også være aktuelt, hvis du har jordforurening på din grund, da det ikke blot reducerer mængden af radon, men i det hele taget reducerer mængden af skadelige jordgasser, der kan trænge op i boligen. 

Hvad er et radonsug?

Når du har et radonsug, hvor rørføringen ender udenfor, kan du eventuelt skjule det med beplantning. Foto: Pia Konstantin Berg.

Kan et radonsug fjerne radon helt?

Et radonsug kan reducere mængden af radon i din bolig, men aldrig fjerne gasserne helt, da radon findes naturligt i vores omgivelser. 

Idealet er at få nedbragt radonindholdet i indeluften til under 100 Bq/m3, som det står skrevet i bygningsreglementet og anbefales af Sundhedsstyrelsen og Verdenssundhedsorganisationen (WHO). 

Hvad er ulemperne ved radonsug?

De opsatte ventilationsrør er ikke nødvendigvis en fryd for øjet, og du kan forvente et vist støjniveau, hvis du vælger en løsning med aktivt sug. 

Du kan imidlertid vælge en løsning, hvor rørføringen ikke sker op igennem din tagkonstruktion og bolig men direkte ud i terræn. Dermed formindskes syns- og støjgener. I begge tilfælde anbefales det at lave lyddæmpning på ventilatoren.

Radonafkast

Et afkast kan også placeres uden for huset. Foto: Torben Klint.

Hvad koster et radonsug?

Håndværkernes priser på et radonsug varierer fra 10-75.000 kr. afhængigt af, om du ønsker naturligt aftræk eller det væsentligt dyrere mekaniske aftræk. Desuden afhænger det af, om suget skal føres op igennem taget eller ud i terræn. 

Etableringsomkostningerne omfatter udgifter til sugbrønd, rørføring, evt. vindhætte, arbejdsløn og en eventuel mekanisk ventilator. Sugbrønden er det punkt under huset, hvorfra installationen suger. Punktet kaldes også en radonsump, og det er i princippet et hulrum (faskine), der hjælper med at skabe det fornødne lufttryk under huset. 

Radonsuget bliver desuden dyrere, hvis der opstår behov for yderligere rørføring, sammenløb og ventilationsenheder i tilfælde, hvor radonkoncentrationen er særligt høj.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab