Tjeklister til byggesagsbehandling

Den 1. januar 2009 trådte nye regler for byggesagsbehandling i kraft. Læs her om, hvad du bør sørge for at få på plads, inden du søger om byggetilladelse.

Den 1. januar 2009 trådte nye regler for byggesagsbehandling i kraft.

Den 1. januar 2009 trådte nye regler for byggesagsbehandling i kraft.

Ansøgning og anmeldelse af byggeri

Det er dit ansvar som privat boligejer og bygherre, at dit byggeri overholder de gældende regler og krav i Bygningsreglementet. 

Du skal søge kommunen om byggetilladelse og i den forbindelse indsende de dokumenter, der er nødvendige for kommunens vurdering af byggeriet i forhold til gældende bestemmelser.

Det afhænger af byggeriets areal, om du skal anmelde det til kommunen. Mindre byggeri af sekundære bygninger såsom garage, carport, drivhus m.v., behøver ikke anmeldes, hvis arealet er under 35 kvadratmeter. Fylder den nye bygning mellem 35 og 50 kvadratmeter skal du derimod indsende en anmeldelse vedlagt dokumentation. Du kan sætte arbejdet i gang, hvis du ikke har hørt fra kommunen inden for to uger.

Hvis byggeriet er over 50 kvadratmeter, skal du søge vedlagt dokumentation, og du skal modtage en tilladelse, før du kan gå i gang.

Dog er der en undtagelse, hvis tilbygningen opføres i forbindelse med sammenbygget enfamilieshus. Så skal det anmeldes, når arealet er mellem 20 og 50 kvadratmeter.

LÆS OGSÅ: Byggesjusk

Dokumentation, når du anmelder eller søger byggetilladelse angående mindre og ukompliceret byggeri

 • En kort, men tydelig beskrivelse af projektet - f.eks. opførelse af fritliggende enfamiliehus eller sommerhus, sammenbygget enfamiliehus (dobbelthus), om- eller tilbygning, opførelse af carport/garage/udestue/drivhus, overdækning, lovliggørelse af udhus osv.
 • Angivelse af, at dit byggeri tilhører kategori 1 eller 2.
 • Nødvendige oplysninger til identifikation af ejendommen.
 • En fuldmagt fra ejendommens ejer, hvis det ikke er ansøger.
 • En beliggenhedsplan med bygningens præcise placering på grunden.
 • Facade- og gavltegninger.
 • Oplysning om de bestemmelser i byggeloven, bygningsreglementet, servitutter og andre byggeforskrifter, som projektet måtte være i strid med. Ansøgningen skal indeholde en begrundet ansøgning om de nødvendige dispensationer eller tilladelser. Ansøgningen bør beskrive og vise alternative løsninger på det, der ligger til grund for den pågældende bestemmelse.
 • Oplysninger til registrering af sagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR).
 • Tilbud på obligatorisk byggeskadeforsikring, hvis der er krav om dette. Se www.ebst.dk
 • Tegningsmateriale, målsat og målfast, i tre eksemplarer (helst i A3- og A4-format).
 • Tegningsmateriale og oplysninger, der er nødvendige for at behandle ansøgningen i forhold til lokalplaner, byplanvedtægter eller andre tinglyste deklarationer på ejendommen, f.eks. fredninger eller beskyttelseslinjer efter naturbeskyttelsesloven.

Læs mere i vejledningen fra Bornholms Regionskommune.

Færdigmelding af byggeri

Når byggeriet er afsluttet, skal du aflevere et komplet sæt tegninger og beregninger for dit byggeprojekt, der dokumenterer, at bestemmelserne i Bygningsreglementet er overholdt. 

Du skal også udfylde en særlig erklæring, hvor du skriver under på, at dit byggeri overholder lovgivningen, og at du har vedlagt den fornødne dokumentation, der viser dette.

Dokumentation, når du færdigmelder et byggeri

 • Blanket vedrørende færdigmelding, hvis du har modtaget en sådan sammen med byggetilladelsen.
 • Energimærkning i de tilfælde, hvor det er krævet i lovgivningen.
 • Redegørelse for trykprøvning, hvis kommunen har stillet krav om det.
 • Kopi af kvittering på obligatorisk byggeskadeforsikring, hvis der er krav om dette.
 • Tegninger og beregninger, der dokumenterer, at bygningsreglementets krav er overholdt (statisk dokumentation, se nedenfor).
 • Blanket med underskrift om, at byggeriet opfylder lovgivningen og dokumenterer dette.

Eksempler på "statisk dokumentation"

A. Konstruktionsdokumentation

 • A1. Projektgrundlag
 • A2. Statiske beregninger
 • A3. Konstruktionstegninger og modeller
 • A4. Konstruktionsændringer

B. Projektdokumentation

 • B1. Statisk projekteringsrapport
 • B2. Statisk kontrolrapport
 • B3. Statisk tilsynsrapport

Omfanget af den statiske dokumentation, og hvilke dele heraf der er relevant, afhænger af dit projekt samt konstruktionernes kompleksitet og art.

Eksempler på dokumentation vedrørende tekniske forhold

 • Tegningsmateriale, som viser niveaufri adgang.
 • Tegningsmateriale, der viser isolering mod nabo.
 • Tegningsmateriale, der viser bygningens tæthed mod jord.
 • Dokumentation for, at bestemmelserne i bygningsreglementet, kapitel 4, er opfyldt, f.eks. at konstruktioner er udført i overensstemmelse med SBI-anvisningerne 186 og 189.
 • Dokumentation for, at spær er leveret fra spærfabrik.
 • Stabilitetsberegning.
 • Dokumentation for, at konstruktioner og materialer ikke har et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for skimmelsvamp (målingsrapport).
 • Dokumentation for, at bygningen er opført efter bilag 5 i bygningsreglementet, alternativt anden dokumentation for, at brandkravene er opfyldt (gælder kun enfamiliehuse).
 • Energirammeberegning.
 • Varmetabsberegning (ved ombygning).
 • Dokumentation vedrørende kloakforhold.
 • Dokumentation vedrørende ventilation.

LÆS OGSÅ: Ekstraregninger

Kilder og henvisninger

Kilder:

 • Ballerup Kommunes tekniske forvaltning
 • Bornholms Regionskommune
 • Teknik & Miljø Erhvervs- og Byggestyrelsen BR10

Henvisninger:

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab