Hvor meget må du hvert år bo i dit sommerhus?

Nye regler har gjort det meget nemmere at få lov til at bo i sit sommerhus hele året.  Foto: NOVASOL

Hvis du ønsker at flytte permanent i dit sommerhus, behøver du faktisk kun at eje det et enkelt år for at få lov til at at bruge det som helårsbolig - men du skal dog opfylde en række kriterier.

Tal fra oktober 2017 viser, at flere end 21.000 sommerhusejere bruger sommerhuset som helårsbolig - en stigning på 20 procent på otte år.

Hvis huset er egnet til det, du har ejet det mindst ét år og samtidig tilhører én af følgende grupper, kan du uden at søge tilladelse benytte sommerhuset hele året:

  • Du har ret til folkepension.
  • Du modtager pension (herunder tjenestemandspension) og er fyldt 60 år.
  • Du er førtidspensionist.
  • Du er efterlønsmodtager.
  • Du modtager fleksydelser.

En eventuel ægtefælle, samlever eller nært beslægtet må godt bo i sommerhuset sammen med dig, hvis du er pensionist. 

Hvis du flytter fra sommerhuset, falder retten til at benytte det til helårsbeboelse bort både for dig og din partner. Du kan sidenhen flytte tilbage i sommerhuset, hvis du fortsat opfylder betingelserne. 

Det er kommunen, der bestemmer

Det er altid op til kommunen at vurdere, om sommerhuset er i tilstrækkelig god stand til at fungere som helårsbeboelse. Kommunen kan eventuelt stille krav til, at du fx forbedrer isoleringen, inden du flytter permanent ind.

Hvis du flytter fast ind i dit sommerhus uden, at du opfylder kravene eller har fået tilladelse til det, kan kommunen kræve, at du flytter til en helårsbolig inden 14 dage. Hvis du ikke følger anvisningen, har kommunen pligt til at indgive en anmeldelse til politiet, og så kan du blive afkrævet dagbøder, indtil du flytter fra sommerhuset.

Selvom alle betingelser er overholdt, kan der være private regler om forbud mod helårsbeboelse, som grundejerforeningen har vedtaget og fået tinglyst. I så fald har du ikke mulighed for at flytte permanent ind i dit sommerhus.

Hvad skal du overveje, inden du flytter? 

Udover de lovmæssige krav bør du gøre dig nogle overvejelser af mere blød karakter, inden du flytter permanent i sommerhus. 

Du vil formentlig komme til at bo mere isoleret. Derfor er det godt at prøve at bo i sommerhuset i en periode om vinteren, så meget som det nu er tilladt ifølge Planloven. 

Naboerne og netværket i sommerhusområdet er der måske ikke om vinteren, og det kan give en helt anden fornemmelse af området at være en af de eneste, der bor der. 

Det kan derfor være en god idé at beholde dit gamle hjem et stykke tid. Så er der mulighed for at fortryde beslutningen. Overvej også den måske øgede afstand til venner, familie samt fritidsaktiviteter. 

Komfort 

Det kan også være, at der skal foretages en række forbedringer i sommerhuset, inden du kan rykke ind på helårsbasis, fx:

  • Øget isolering
  • Bedre materialer på overflader
  • Bedre køkkenforhold
  • Bedre bade- og toiletforhold
  • Mere plads

Skat og service

Det er også godt at forberede sig på, at kloakforhold, vandtilførsel og afløb måske ikke er baseret på helårsbrug og derfor kan give lidt problemer om vinteren. Kommunen er heller ikke forpligtet til at stå for ting som snerydning og gadebelysning, og det kan risikere at give problemer for post og renovation. 

Når du flytter folkeregisteradresse til sommerhuset, flytter du måske til en ny kommune, og derfor skal du betale skat efter denne kommunes skatteniveau. Det er også en god idé at undersøge kommunens serviceniveau. De servicetilbud, du er blevet tildelt i din gamle kommune, følger ikke automatisk med til en ny kommune, men hvis du bor i sommerhuset og har brug for enten hjemmehjælp eller hjemmesygepleje, skal kommunen give dig det.