Ventetid på digital tinglysning er helt væk

Efter en hård opstart, halvandet års forsinkelse og øgenavnet ”Årets it-skandale” fungerer den digitale tinglysning endelig. Læs, hvor lang tid det tager, og hvordan du tinglyser din bolig.

Nu er der kun meget kort ventetid på tinglysning, hvis du skal sælge din bolig.
Nu er der kun meget kort ventetid på tinglysning, hvis du skal sælge din bolig.

Det er godt nyt for de mange boligejere, der skal sælge deres hus. Efter massive forsinkelser på den digitale tinglysning kører den nu stort set uden ventetider.

Ifølge Tinglysningsrettens præsident, Søren Sørup Hansen, og Tinglysningsrettens seneste nyhedsbrev var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i oktober måned helt nede på 0,9 dage:

– Det må siges at være mere end acceptabelt i forhold til de 10 dage, som loven foreskriver, siger Søren Sørup Hansen.

Boligsælgere tabte penge på digital tinglysning

Overgangen fra papirdokumenter til digitale tinglysninger forløb ellers med så massive problemer, at Rigsrevisionen har været indblandet. Samtidig blev projektet næsten halvandet år forsinket med store økonomiske konsekvenser for mange boligejere.

For boligsælgerne blev konsekvensen af den lange ventetid store rentetab, da de ikke kunne få penge for salget af deres bolig, når tinglysningen ikke fungerede. Mange, der havde købt ny bolig måtte optage dyre mellemfinansieringer. Samlet kunne regningen for en enkelt boligsælger løbe op i mange tusinde kroner.

LÆS OGSÅ: Digital tinglysning kan give erstatning på en milliard kroner

Store sagsbunker gav lange ventetider

Søren Sørup Hansen siger i dag om projektet:

– Nu kører det rigtig godt. It-systemet har fungeret hele vejen igennem, men ventetiderne var forårsaget af sagsbunker, der hobede sig op på grund af kapaciteten i Tinglysningsretten i den digitale tinglysnings indkøringsperiode. Disse bunker er for længst væk, og brugerne bliver hver dag mere bekendt med at bruge systemet og skal dermed også bruge mindre hjælp.

DE: Nu fungerer digital tinglysning

Det tilslutter Steen Winther-Petersen, formand for brancheforeningen Dansk Ejendomsmæglerforening sig:

– Efter den svære start er mit indtryk, at systemet nu fungerer. Det hører jeg i hvert fald fra mine kolleger.

Ifølge Steen Winther-Petersens er der foretaget 45.000-48.000 tinglysninger i 2011.

– Mit skøn er, at ud af det samlede antal tinglysninger er de 35.000-40.000 foregået problemløst. Det er først og fremmest de almindelige sager som ejerskiftetinglysninger, som fungerer. Mens de mere komplicerede, der fx omhandler udstykninger, kan der endnu være problemer med.

Forvent rimelig sagsbehandlingstid

Ifølge formanden for brancheforeningen Danske Boligadvokater, Jan Schøtt-Petersen, er det rimeligt, at offentlige institutioner har en vis sagsbehandlingstid:

– En almindelig ejendomshandel kører ikke uafhængigt af Tinglysningsretten. Den skal ofte behandles manuelt, og det tager selvfølgelig noget tid. Samtidig er det bankerne, som tinglyser pantebreve og i mange tilfælde også ejerskiftelån. Det letter naturligvis ventetiden, fordi de kan gøre det på et splitsekund.

Advokater og ejendomsmæglere tinglyser typisk skøder, og de har ofte en lidt længere sagsbehandlingstid.

Sådan tinglyser du hurtigt din bolig

For at kunne tinglyse din bolig skal du have adgang til internettet og have en digital signatur. Har du ikke en digital signatur, kan den bestilles hos NemID.

Tinglysning er stadig en kompliceret juridisk proces, men en del ting kan man klare selv uden bistand fra en advokat eller lignende. Der ligger vejledninger til de fleste ekspeditioner på tinglysningsretten.dk.

Vælger du at lade en advokat foretage tinglysningen, skal vedkommende have en fuldmagt fra dig, hvori du giver tilladelse til tinglysningen.

For at tinglyse din bolig hurtigst muligt, skal du forinden have forberedt forskellige ting.

Sådan forbereder du dig

 • Du skal have oploadet alle nødvendige bilag til den digitale tinglysnings bilagsbank. Alle relevante bilag skal have noteret et referencenummer på sig.
 • Få matrikelnummer og ejerlav på ejendommen. Det er også en god idé at have parternes CPR-nummer eller CVR-nummer klar. 
 • Hvis det er boligens endelige skøde, du skal have tinglyst, skal du også bruge en evt. skifteretsattest.

Så lang tid tager sagsbehandlingen

Den aktuelle sagsbehandlingstid kan du se på tinglysning.dk. I gennemsnit er ekspeditionstiden 1-8 hverdage, afhængigt af hvad der skal tinglyses. Fx tager det en hverdag at tinglyse ejerpantebreve, realkreditpantebreve og skifteretsattester, mens det tager fire hverdage at få tinglyst skøder og servitutter.

På tinglysning.dk kan du se, hvor langt din sag er kommet i behandlingen.

LÆS OGSÅ: Tinglysning

Kilder og henvisninger

Kilder:
Tinglysning.dk Tinglysningsretten / præsident Søren Sørup Hansen

Kommentarer (4)

 1. Lars Jensen
  Til Ulla: Det er jo nok muligt, men det har for så vidt ikke betydning for "budskabet" - dvs. man jo skullet spare et par hundrede årsværk, så nogen må jo være blevet sagt op.
  Min poiente er sådan set bare, at man glemte at få den årelange og solide erfaring med sig som mange af de "gamle" medarbejdere havde. - Som een af medarbejderne har udtrykt det.- "i starten troede jeg at jeg kunne klare mig med Karnov og noterne i den" . - Nu har man heldigvis fået sig et pænt lille analogt bibliotek med den vigtigste litteratur om tinglysing. - Hvilket er adskillige hyldemeter!
  Min påstand er fortsat, at man på alle områder groft har undervurderet opgaven, og haft tildelt alt alt for få ressourcer fra Domstolsstyrelsen.
  Systemet fungerer vel så nognelunde for den finansielle sektor, og for almindelige handler, men det fungerer ikke for ændringer af faste ejendomme. - Det er finansektoren som den helt store bruger sikkert ligeglade med i dag, men på længere sigt er det ødelæggende for hele ejendomsregistreringen. - Tinglysning er en sikringsakt - folk holder ikke op med at bytte jord bare fordi det er for besværligt at tinglyse. - Men de holder op med at tinglyse! - Og før eller siden, vil tillidden til registreringerne i systemet forsvinde, og værdien som identifikation af værdier være væk. - Det er fint med besparelser i den offentlige sektor generelt. - Men det er tåbligt, hvis de ødelægger nogle ellers meget vigtige systemer for hele vores samfunsstryktur.
  (0)Svar og se andres svar


 2. Ulla Lundberg
  Medarbejderne fra de gamle tinglysninger blev ikke fyret, men fik tilbud om at flytte med til Tinglysningsretten i Hobro. De fleste takkede dog nej til tilbudet og forblev ved den ret, hvori de var ansat og fik andre arbejdsområder.
  (0)Svar og se andres svar


 3. Lars Jensen
  UPS - en rettelse af en lidt meningsforstyrrende fejl med et manglede "til":
  Man har ændret et solidt og sikkert system, der skabte stor tillid til såvel registreringen af ejendomme som til rettigheder over dem, til et IT-makværk omgivet af en organisation der kombinerer en domstols højrøvethed og arrogance, med en finansministers grådighed
  (0)Svar og se andres svar


 4. Lars Jensen
  Det må være en af de mest provokerende meldinger jeg længe har hørt. - Eller også er det et eller andet form for "mantra" man nu igen fyrer af fra Tinglysningsretten, mens den elektroniske tinglysning fortsat af en landinspektør opleves som et af de mest "Kafkaske" - grænsende til sindsyge - statstlige IT systemer der nogen sinde har set dagens lys. – Et synspunkt jeg ikke mener at være alene om.

  At man tinglyser 90 % af alle anmeldelser samme dag, er jo blot udtryk for, at 90 % af alle anmeldelser ekspederes elektronisk. Typisk er der tale om hæftelser – lån - fra de finansielle institutioner som man af uransagelige årsager har prioriteret højst i tingslysningssystemet, samt helt ukomplicerede skøder hvor én privatperson sælger til én anden.

  Bliver tingene blot en anelse mere komplekse, og omfatter de ”svære” ting som matrikulære ændringer, ændringer af ejerlejligheder, servitutter og lign., måske endda sammen med ”svære” ejerformer som selskaber, interessentskaber og lignende, bliver alt udtaget til manuel behandling. Dvs. det bliver overhovedet ikke behandlet digitalt, men manuelt af en af de ansatte 120 kontorfunktionærer eller 10 jurister, hvoraf stort set ingen synes at have haft nogen som helst erfaring med tinglysning overhovedet, selv om man naturligvis må formode, og håbe, at der foregår en konstant og massiv oplæring.

  De ”gamle” medarbejder, der havde erfaringerne rundt omkring i retskredsene blev fyret så man kunne opnå målsætningen om at spare flercifrede millionbeløb, og uden hensyntagen til om de hidtil havde beskæftiget sig med noget fornuftigt. – Og med dem blev mange års viden og sikker erfaring smidt ud. - Hvor man som professionel rådgiver i samarbejdet med byretterne havde en vis forventning om, at en afgørelse skete på i det mindste rimeligt sikker grund, det var og er jo dog en afgørelse fra en domstol, så afgøres en anmeldelse der udtages til manuel behandling i den elektroniske tinglysning, tilsyneladende af helt vilkårlige principper, og resultatet synes mest at afhænge af hvilken tanke der tilfældigvis fiser gennem hovedet på den konkrete sagsbehandler, eller hvilket emne der tilfældigvis måtte have været aktuelt i organisationen. – Ting der afvises den ene dag, bliver i tilsvarende sager tinglyst den næste og vice versa.

  Samtidig er systemet fuldt af inkonsekvente og svært forståelige vejledninger og uoverensstemmende betegnelser, og da der i de "gamle" byretter havde udviklet sig forskelle i domstolspraksis, vil der i sagens natur også være en ny praksis i den ”fusionerede tinglysning”. I alle tilfælde for løsning af de situationer der ligger blot en smule uden for det banale. Dette betyder samlet, at man heller ikke som professionel bruger, er sikker på hvordan systemet skal benyttes, og fejl forekommer af samme grund også fra de af os der ellers har ment at vi nok ved hvad det der med tinglysning handler om.

  Sandsynligheden for at få en anmeldelse afvist er dermed stor, og da hver manuel behandling fortsat tager op mod lovens krav på 10 dage, er både 20 og 30 dage ikke usædvanligt.- Pr. anmeldelse. - I mange situationer har man brug for en række af anmeldelser af fx ændringer af en ejendom, matrikulære ændringer, ændringer af ejerlejligheder, skøder, skifteretsattester, servitutter ect. Disse anmeldelser er man under risikoen for afvisning, nødt til at ekspedere enkeltvis, og da hver anmeldelse tilsyneladende hver gang ekspederes af en ny medarbejder, kan man ikke engang forudsætte at anmeldelse nr. 2, 3, 4 osv. ekspederes af en medarbejder der vil stå ved en afgørelse en kollega har truffet. - En samlet "pakke" kan nemt tage adskillige måneder, medføre betydelig usikkerhed, for ikke at tale om risikoen for stress og det der er alvorligere hos anmelderen.

  Man synes at have været så forhippet på at få udviklet et IT-system, der kun egner sig til banale lån, at man helt har glemt de mere komplekse ekspeditioner der er grundlag for man kan have nogenlunde tillid til såvel ejendomsregistreringen og de tinglyste rettigheder, og man synes helt at have glemt at man ved samme lejlighed skulle gennemføre en omfattende fussion af viden og erfaring, der skulle overføres til den nye organisation, samtidig med at hele systemet skulle kunne holdes i drift, og de eksterne brugere have rimelige muligheder for at omstille sig.

  Det handler ikke om at "udstykninger" er komplicerede, for det er de ikke, det handler om, at medarbejderne i tinglysningsretten, som sikkert er positive, søde og rare mennesker, ikke er ledet ordentligt, at man ikke har afsat tilstrækkelige ressourcer til oplæring og indkøring af organisationen. – Man synes kort sagt groft at have undervurderet opgaven, og have afsat alt alt for få ressourcer til den, hvad Domstolsstyrelsen tilsyneladende fortsat er fløjtende ligeglad med.

  At man samtidig har valgt at opføres sig i den grad som en domstol, med den til domstole naturligt hørende arrogance, aldrig underskriver sig med andet en "Tinglysningsretten", og aldrig lover at svare hurtigere end inden for 10 dage, bidrager selvsagt ikke til den kommunikation med brugerne man ellers kunne have haft gensidig gavn af. Man ved selv bedst i tinglysningsretten, og er brugeren uenig kan man kære.

  Det kunne jo alt sammen være helt ligegyldigt, hvis de ”komplekse sager” var ligegyldige, og kun havde interesse for duknakkede landinspektører og mere nørdede advokater. Men sådan er det desværre ikke. - De fleste af de blot lidt mere komplekse sager handler om forandringer af ejendomme, der igen er forårsaget af forandringer i samfundet. - Hvis man ikke kan udstykke nye grunde, ændre matrikulære grænser, ændre opdelinger i ejerlejligheder, anlægge nye veje, nye jernbaner, tinglyse servitutter om nye forsyningsledninger, osv. osv. vil vi måske nok have et tinglysningssystem der er både billigt og meget hurtigt, og hvori man kan pantsætte samfundet med ekspresfart. Men vi vil også have et samfund der er gået i stå.

  Tinglysningslovens fader, Vinding Kruse, som sikkert ville have været begejstret for IT-samfundets muligheder, må roterer i sin grav hvis han kunne se systemet som det fungere nu: Man har ændret et solidt og sikkert system, der skabte stor tillid til såvel registreringen af ejendomme og rettigheder over dem, til et IT-makværk omgivet af en organisation der kombinerer en domstols højrøvethed og arrogance, med en finansministers grådighed. – Man har muligvis sparet nogle hundrede millioner i lønninger, men man har gjort det med fare for at have ødelagt den væsentligste del af meningen med hele systemet: tillidden til ejendomsregistreringen. – Det kan vise sig at blive en meget høj pris for den besparelse.
  (0)Svar og se andres svar


Annonce
Annonce

Bolius - et helejet Realdania selskab