Hvad må du ikke fyre med i brændeovn og pejs?

Mange materialer egner sig ikke til at blive brugt som brændsel. Andet brændsel er ifølge bestemmelserne i Affaldsbekendtgørelsens ulovligt at fyre med i brændeovnen eller pejsen.

Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes i grove tilfælde med fyringspåbud eller bøde. Det er kommunerne, der håndhæver bekendtgørelsen med hjælp fra skorstensfejerne og almindelige borgere, der holder øje med, om du fyrer korrekt.

Fyr derfor aldrig med:

  1. Trykimprægneret træ, paller eller træ, der på anden vis er overfladebehandlet.
  2. Træaffald, som kan indeholde rester af maling, lim, søm, lak med mere.
  3. Husholdningsaffald, fx mælkekartoner, æggebakker, plastik og kulørte tryksager som ugeblade og reklamer.
  4. Knust bygningsaffald, som fx indeholder søm, skruer, rester af spån- og gipsplader.

Aflevér i stedet ovenstående materialer på en genbrugsstation i din kommune, så de kan blive genanvendt.

Tidligere måtte du ikke fyre med aviser, men i dag må du ifølge Miljøministeriets luftvejledning gerne krølle et par avissider og bruge dem til at tænde op.

Ulovligt at fyre med petrokoks

Pr. 1. januar 2019 må du ikke længere fyre med petrokoks eller anden type petroleumskoks som privat husstand. Det kan ofte købes billigt syd for grænsen, men det er altså ikke lovligt at bruge som opvarmning i Danmark. 

Har du aske fra petrokoks, skal asken afleveres på genbrugsstationen som farligt affald. 

Hvorfor må du ikke fyre med det i brændeovnen?

Hvis du fyrer med ovenstående materialer, kan brænderøgen indeholde giftstoffet dioxin, som er farligt for mennesker selv i små mængder. Mange tror fejlagtigt, at træpaller er rent træ, men det er ikke nødvendigvis tilfældet, selvom træet ikke bærer synligt præg af imprægnering.

Miljøstyrelsen har tidligere dokumenteret, at 6 ud af 10 engangspaller fra Sydeuropa indeholdt imprægneringsmidlet PCP, der kan give dioxinforurening, på trods af at engangspallerne ikke nødvendigvis var markeret eller på anden vis bar præg af at være behandlet.

Logikken fra myndighedernes side er, at når palletræ ikke længere opfylder sit oprindelige formål, er det klassificeret som affald, som skal behandles derefter.

Ifølge Miljøstyrelsen er røgen fra fyring med træ i private husholdninger den største nationale kilde til dioxin-forurening i dag. Ifølge Nationalt Center for Miljø og Energi dør 140-180 danskere for tidligt af lungekræft og blodpropper pga. forurening fra brændeovne.

Brændt affald sviner også mere, hvilket betyder, at du oftere skal rengøre både brændkammer og skorsten.

Hvorfor bør du ikke fyre med vådt træ?

Det er ikke ulovligt, men heller ikke fornuftigt at fyre med træ, der har en fugtighedsgrad på mere end 18 %. Hvis du fyrer med vådt træ:

  • Går meget energi til spilde, fordi træet brænder ved en lavere temperatur.
  • Er der øget risiko for, at røgen indeholder sundhedsskadelige partikler.
  • Sviner det mere.
  • Kan der dannes løbesod, der bl.a. kan føre til skorstensbrand.

Køber du træ, kan det betale sig at købe ovntørret træ, der er klar til brug. Køber du lufttørret træ, skal det ligge til tørre i mellem et par måneder og et år.

Kan du klage, hvis naboen fyrer forkert?

Hvis naboen ikke fyrer rigtigt, så røgen fra brændeovnen generer dig, kan du i første omgang venligt prøve at fortælle det og evt. give gode råd om fyring. Hjælper det ikke, kan du klage til kommunens miljøafdeling.  

Brændeovnsbekendtgørelsen giver kommunen ret til at gribe ind, hvis der er problemer med forurening fra en brændeovn, en pejs, et pillefyr eller et lignende fyringsanlæg. 

Kommunen kan kræve, at din nabos skorsten forhøjes, at han kun må bruge den på bestemte måder eller tidspunkter, eller at han kun må fyre med brænde af tilstrækkelig kvalitet. I yderste konsekvens kan kommunen forbyde din nabo at bruge brændeovnen.

Må du tænde op med benzin eller andre kemikalier?

Det er uklogt at bruge benzin og andre brændbare væsker til at tænde op i din brændeovn eller pejs.

Du risikerer at skade dig selv og andre, da røgen kan indeholde giftige stoffer som fx dioxiner, benzen, toluen, cyanidforbindelser og kræftfremkaldende tjærestoffer (PAH).

Røgen rummer desuden partikler, der kan trænge langt ned i lungerne, hvor de kan give sygdomme som lungekræft, hjerte-kar-sygdomme, astma, hoste og andre luftvejslidelser, fx betændelse i den del af lungerne, der hedder bronkierne (kronisk bronkitis). Røgen kan også forværre symptomerne hos personer, der allerede lider af allergi.

Selvom din indboforsikring i mange tilfælde vil dække sod- og brandskader, bliver erstatningen typisk kraftigt reduceret, hvis du har udvist groft uagtsom adfærd ved fx at tænde op med benzin.

Brug i stedet gamle aviser eller tændblokke, når du skal fyre op. Sørg også for, at skorstenen jævnligt bliver renset og efterset af en skorstensfejer.

Hvordan ved du, om du fyrer korrekt?

Røgen, der kommer ud af din skorsten, kan som regel afsløre, om du fyrer korrekt.

Hvis røgen næsten er helt usynlig og ikke lugter grimt, fyrer du korrekt. Hvis røgen derimod er tydelig, mørk eller måske helt sort og lugter grimt, er der noget galt.

Video: Tænd korrekt op i brændeovnen