Hvad er et grønt tag (sedumtag)?

Et grønt tag er et tag med planter som tagbelægning. De fleste grønne tage er enten beplantet med græs eller stenurter, som hedder sedum på latin. Derfor vil du også ofte støde på navnet sedumtag.

Hvorfor vælge et grønt tag?

Grønne tage er inden for de seneste år blevet mere og mere populære i Danmark.

Grønne tage har den fordel, at de optager en del af den regn og anden nedbør, der falder på taget. Et grønt tag optager i gennemsnit 50 procent af nedbøren, som falder på taget. Dermed kan du aflaste kloakken, så den ikke skal bortlede så meget vand som ellers.

Samtidig holder vegetationen og drænlaget, som planterne vokser i, på vandet, så kloakken ikke belastes med store mængder vand på meget kort tid, når der kommer et voldsomt regnskyl. Når nedbøren ledes ned i kloakken i et mere jævnt tempo, nedsættes risikoen for, at kloakken løber over, så der kommer oversvømmelse af hus og kælder.

Når regnen falder på taget, optager planterne en stor del af nedbøren, mens resten løber igennem tagets drænlag og ned ad tagfladen til tagrenden og videre til kloakken eller faskinen.

Derudover har nogle grønne tage også den egenskab, at de fremmer levevilkårene for smådyr som insekter og fugle, og derfor er de med til at øge biodiversiteten på og omkring din bolig. 

Hvilke fordele og ulemper er der ved grønne tage?

Fordele

 • Grønne tage optager en stor del af den nedbør, som falder på taget. Dermed aflaster et grønt tag kloaksystemet.
 • Et grønt tag er et mere miljøvenligt materiale i sammenligning med mange andre tagmaterialer. Et grønt tag kræver stort set ingen energi at producere sammenlignet med fx tegltag. Der skal dog til det grønne tag tilføjes et plastbaseret underlag samt et undertag, fx tagpap, der har udledt CO2, da det blev produceret. 
 • Med et grønt tag kan en tom tagflade gøres til et grønt område, som især giver liv i bybilledet.
 • Et grønt tag kan bruges til en terrasse hævet over terrænet.
 • Vegetationsmåtterne beskytter det underliggende tagmateriale mod solen og udjævner de temperatur- og fugtforhold, som tagmaterialet er udsat for. Det betyder fx, at tagpap under grønne tage holder længere end et almindeligt tagpaptag, der er udsat for vind, sol og nedbør.
 • Vegetationsmåtterne isolerer godt både for kulde og støj udefra.
 • Stenurter, som er de planter, der oftest bruges, er sukkulenter, dvs. tykbladede og tørketålende planter, som kan gemme meget vand i de tykke blade. Da stenurterne rummer meget vand, betyder det, at et grønt tag har en høj brandmodstand.

Ulemper

 • Grønne tage har et anderledes udseende end de gængse tagmaterialer, men det kan af nogle betragtes som en fordel.
 • Grønne tage er ikke altid tilladt ifølge lokalplan eller servitutter. Flere kommuner er dog begyndt at gøre det muligt at etablere grønne tage.
 • Grønne tage passer ikke til alle hustyper. Visse tagkonstruktioner kan ikke bære vegetationens vægt, og taghældningen må ikke være for stor, for så kan taget glide af. 

Stenurtfamilien er en stor plantefamilie, som rummer mange forskellige slags stenurter. Et grønt tag med stenurter kan derfor laves i flere forskellige farver fra grøn til støvet grågrøn og rød. Desuden får nogle stenurter fine blomster i gule, røde eller hvide farver.

Du kan enten vælge et tag, hvor de forskellige sorter stenurter er blandet, så taget er sammensat af flere farver. Eller du kan holde dig til en eller få farver, så taget får et mere ensartet udseende.

Vær opmærksom på, at taget ændrer udseende efter årstid og mængden af nedbør.

Stenurter blandet med andre planter

Du kan vælge et grønt tag, hvor stenurterne er blandet med andre planter, fx vilde urter, mos eller græs. Det giver endnu flere muligheder for at variere tagets udseende og effekt på biodiversiteten. 

 • Stenurter, der er blandet med forskellige vilde urter, giver en tagflade med blomster, som skifter i farve og art i løbet af året. Denne type tag kræver et tykkere drænlag, og det betyder, at vægten af det grønne tag bliver omtrent fordoblet i forhold til grønne tage, som kun består af stenurter. Vægten bliver ca. 120 kg pr. kvadratmeter.
 • Stenurter blandet med mos giver en tagflade med meget lav vækst. Denne type tag har derfor et meget skarpt arkitektonisk udtryk, der passer godt til moderne arkitektur.
 • Stenurter blandet med græs giver et mere vildt udtryk, idet græsset har en forholdsvis høj vækst. Græsset kan have en tendens til at tørre ud og blive gult i løbet af sommeren. Denne type kræver et tykkere drænlag, som giver taget en vægt på 120 kg pr. kvadratmeter.
 • Stenurter blandet med græs og urter har en større positiv effekt på biodiversiteten end stenurter og mos alene. 

Hvordan opbygges det grønne tag?

Et grønt tag er typisk opbygget således:

 1. Nederst er selve taget, som fx kan være en bærende konstruktion af beton eller træ med et isolerende lag og et vandtæt toplag af fx to lag tagpap.
 2. Oven på taget ligger en gummimembran for yderligere sikring af taget tæthed og som rodspærre. 
 3. Nogle opbygninger har herefter indbygget en drænplade, som sikrer, at sedumbelægningen ikke drukner, og at den samtidigt får vand nok.
 4. Oven på membranen ligger et drænlag, som består af en mineralsk baseret tagjordsblanding, der er varmebehandlet, så den ikke indeholder ukrudt. Drænlagets tykkelse varierer fra 2-5 cm til 4-8 cm, afhængigt af typen af vegetation og tagets hældning. Drænlaget holdes på plads af en filtdug.
 5. Øverst er planterne i jorden/drænlaget. Plantelagets tykkelse/højde og vægt er afhængigt af, hvilke typer stenurter og andre planter taget består af. Typisk er planternes højde 2-5 cm, men nogle vegetationsblandinger er op til 15-20 cm høje.

Du kan enten etablere et grønt tag ved først at lægge drænlaget op og derefter plante planterne i dette, eller du kan købe færdige plantemåtter, som minder om rullegræs. Plantemåtterne består af både membran, drænlag, filtdug og planter og skal blot lægges op oven på tagpladerne. Færdige plantemåtter er klart det mest anvendte.

Hvis du samtidig ønsker, at taget skal fungere som fremmer for biodiversitet, skal der indtænkes nogle ekstra detaljer, når taget anlægges. Først og fremmest skal planterne som minimum være en blanding af stenurt og andre plantearter som fx græs og urter. Jo større variation på beplantningen, desto større værdi for biodiversiteten. 

Et andet forhold er variationen i selve jordlagets tykkelse. Frem for et helt jævnt jordlag vil et mere kuperet jordlag med spredte områder af grus og småsten give et endnu bedre miljø for insekter og smådyr på og omkring taget.  

Hvilke huse kan få et grønt tag?

Tagets hældning

Det er først og fremmest tagets form, hældning og konstruktion, som afgør, om du kan etablere et grønt tag på dit hus. Grønne tage kan kun etableres på flade tage og tage med en relativt lav taghældning, maksimum 30-32 grader.

I nogle tilfælde kan det godt lade sig gøre at etablere et grønt tag, selvom taget er stejlere end 30-32 grader. Men det kræver ekstra befæstning af vegetationen, så den ikke kan glide ned ad taget. Desuden kan det kræve vanding, da regnvandet hurtigere løber af et stejlt tag.

Tagets vægt

Inden du etablerer et grønt tag, er det meget vigtigt at få undersøgt, om husets bærende vægge og tagkonstruktion er stærke nok til at bære vægten af det grønne tag. Vegetationsmåtterne vejer fra ca. 50 kg til ca. 120 kg pr. kvadratmeter, afhængigt af hvilken type plantesammensætning der er tale om.

Lokalplan og servitutter

Du skal også tjekke, om det overhovedet er tilladt at vælge et grønt tag som tagmateriale i dit område. Lokalplan og servitutter, der gælder for dit område og din grund, kan sætte begrænsninger for, hvilke tagmaterialer du må vælge. Det kan du finde ud af ved at kontakte kommunen og tjekke dit skøde.

Arkitektur

Selvom husets konstruktion kan klare at få et grønt tag, skal du overveje, om et grønt tag vil passe til husets arkitektur og stil. 

Mange parcelhuse fra 1960'erne og 1970'erne og mange nye huse fra 1990'erne og frem har flade tage eller saddeltage med forholdsvis flad taghældning. Både byggeteknisk og arkitektonisk vil det som regel passe fint til disse huse med et grønt tag. Især et grønt tag med en relativt kort vegetation, som giver taget et lidt skarpt udtryk, vil passe godt til husenes stil.

Et grønt tag vil også passe meget fint til et lidt rustikt hus, fx et træhus i norsk eller moderne dansk stil. På den type huse vil en lidt vildtvoksende plantesammensætning med urter eller græs fuldende husets rustikke udtryk.

Andre bygninger

Det er ikke kun til familiens helårsbolig, at det er værd at overveje et grønt tag. Også på sommerhuse, skure, annekser, carporte, garager og lignende kan et grønt tag være en rigtig god løsning - både byggeteknisk og arkitektonisk.

Kan du selv anlægge et grønt tag?

Du kan godt anlægge et grønt tag selv, hvis du ellers er god til gør det selv-arbejde og følger instruktionen nøje. Det er en god idé at få hjælp til at løfte de tunge plantemåtter op på taget. Men det anbefales at få assistance fra nogen, der har prøvet det før, da et utæt grønt tag kan have mange ubehagelige konsekvenser.

For at få et grønt tag til at lykkes, er det vigtigt at vælge de rette planter. Derfor er det også vigtigt at vælge en god leverandør, som kan give en grundig vejledning i, hvilke planter du bør vælge i forhold til placeringen af dit hus, tagets hældning, vindforhold og evt. salt(vand) i luften.

Det er også vigtigt at få vejledning i, hvilke materialer du skal vælge til gummimembran, drænlag m.m., så du er sikker på, at de passer sammen med tagmaterialerne nedenunder.

Hvordan vedligeholdes et grønt tag (sedumtag)?

Der er generelt større vedligeholdelsesarbejde ved grønne tage end konventionelle tage. Det største arbejde ligger i at sikre, at dræn og afløb ikke er tilstoppet af skidt og blade, og at der ikke pludselig vokser uønsket beplantning med et mere aggressivt rodnet som fx diverse småtræer.    

Et grønt tag kræver normalt ikke vanding. Stenurt er med sine tykke blade rigtig god til at holde på vandet, så den har en vandreserve, som den kan trække på i perioder med tørke. Stenurt klarer sig derfor fint med den nedbør og dug, som den får på taget.

Stenurt er fra naturens side en meget hårdfør og nøjsom plante, som er god til at modstå de barske vilkår, der kan være på taget, fx blæst, sol og tørke.

Grønne tage kræver gødning en-to gange om året; forår og efterår. Der er ikke meget lugearbejde på taget, og du skal ikke slå eller holde planterne nede. Det er normalt kun nødvendigt at rense taget for større mængder blade, snavs og nedblæste grene, så stenurtplanterne får lys, og taget ser pænt ud. Det kan klares ved i sensommeren eller efteråret at rive taget igennem med en rive og fjerne visne planter og græsser.

Du kan forvente, at taget har en relativt lang levetid, hvis det er lavet rigtigt. I Tyskland er der eksempler på grønne tage, der er over 30 år, og som stadig holder meget fint.