Hvad er et grønt tag (sedumtag)?

Et grønt tag er et tag med planter som tagbelægning. De fleste grønne tage er enten beplantet med græs eller stenurter, som hedder sedum på latin. Derfor vil du også ofte støde på navnet sedumtag. Grønne tage med sedum er en såkaldt ekstensiv tagtype, hvilket vil sige, at laget af jord og planter er relativt tyndt. Tage med græs, blomster og måske endda buske, har et tykkere lag og betegnes som semi-intensive og intensive tagtyper. 

Hvorfor vælge et grønt tag?

Grønne tage med sedum er først og fremmest et æstetisk valg, der kan skabe en anderledes og naturlig stil på toppen af huset.   

Grønne tage har den fordel, at de optager en del af den nedbør, der falder på taget. Dermed kan et grønt tag være med til at aflaste kloaknettet, så der ikke skal bortledes så meget vand som ellers. Dette kan især være en fordel i byerne, hvor der er færre steder, regnen kan sive ned i undergrunden. Når regnen falder på taget, optager planterne en del af nedbøren, mens resten løber igennem tagets drænlag og ned ad tagfladen til tagrenden og videre til kloakken eller evt. faskinen.  
Sedumtage har kun et tyndt lag jord og planter og optager derfor mindre vand end fx intensive tagtyper. 

Derudover har nogle grønne tage også den egenskab, at de fremmer levevilkårene for smådyr som insekter og fugle, og derfor er de med til at øge biodiversiteten på og omkring din bolig. Her kræver det dog, at vækstlaget indeholder græsarter og hjemmehørende blomster, urter og småbuske, da plantegruppen sedum ikke giver nogen nævneværdig gevinst for insekter og fugleliv.  

Hvilke fordele og ulemper er der ved grønne tage?

Fordele

 • Grønne tage optager en del af den nedbør, som falder på taget. Dermed kan grønne tage være med til at aflaste kloaksystemet. 
 • Med et grønt tag kan en tom tagflade fx med tagpap gøres til et grønt område, som er smukt at kigge på. 
 • Et grønt tag kan bruges til en terrasse hævet over terrænet.
 • Vegetationsmåtterne beskytter det underliggende tagmateriale mod solen og udjævner de temperatur- og fugtforhold, som tagmaterialet er udsat for. Det betyder fx, at tagpap under grønne tage holder længere end et almindeligt tagpaptag, der er udsat for vind, sol og nedbør.

Ulemper

 • Da grønne tage holder på regnvandet, strider tagtypen som udgangspunkt mod byggeskikken om at ’vise vand væk’. Det er derfor meget vigtigt, at tagkonstruktionen er opbygget med ekstra fokus på tæthed for at undgå fugt og rådskader i taget.   
 • Grønne tage har et anderledes udseende end de gængse tagmaterialer, men det kan af nogle betragtes som en fordel.
 • Grønne tage er ikke altid tilladt ifølge lokalplan eller servitutter. Flere kommuner er dog begyndt at gøre det muligt at etablere grønne tage.
 • Grønne tage passer ikke til alle hustyper. Visse tagkonstruktioner kan ikke bære vegetationens vægt, og taghældningen må ikke være for stor, for så kan taget glide af. 

Stenurtfamilien er en stor plantefamilie, som rummer mange forskellige slags stenurter. Et grønt tag med stenurter kan derfor laves i flere forskellige farver fra grøn til støvet grågrøn og rød. Desuden får nogle stenurter fine blomster i gule, røde eller hvide farver.

Du kan enten vælge et tag, hvor de forskellige sorter stenurter er blandet, så taget er sammensat af flere farver. Eller du kan holde dig til en eller få farver, så taget får et mere ensartet udseende.

Vær opmærksom på, at taget ændrer udseende efter årstid og mængden af nedbør.

Stenurter blandet med andre planter

Du kan vælge et grønt tag, hvor stenurterne er blandet med andre planter, fx vilde urter, mos eller græs. Det giver endnu flere muligheder for at variere tagets udseende og bidrage positivt til biodiversiteten. 

 • Stenurter, der er blandet med forskellige vilde urter, giver en tagflade med blomster, som skifter i farve og art i løbet af året. Denne type tag kræver et tykkere drænlag, og det betyder, at vægten af det grønne tag bliver omtrent fordoblet i forhold til grønne tage, som kun består af stenurter. Vægten bliver ca. 120 kg pr. kvadratmeter.
 • Stenurter blandet med mos giver en tagflade med meget lav vækst. Denne type tag har derfor et meget skarpt arkitektonisk udtryk, der passer godt til moderne arkitektur.
 • Stenurter blandet med græs giver et mere vildt udtryk, idet græsset har en forholdsvis høj vækst. Græsset kan have en tendens til at tørre ud og blive gult i løbet af sommeren. Denne type kræver et tykkere drænlag, som giver taget en vægt på 120 kg pr. kvadratmeter.
 • Stenurter blandet med græs og urter har en større positiv effekt på biodiversiteten end stenurter og mos alene. 

Hvordan opbygges det grønne tag?

Et grønt tag er typisk opbygget således:

 1. Øverst ligger selve vegetations- og vækstlaget. Vegetationen kan være sedum eller fx græs eller urter. Ved sedum vil tykkelsen på vækstlaget være ca. 60 mm, hvor det kan være helt op til 150 mm ved semi-intensive typer som fx urter og små buske, og over 150 mm ved intensive typer med småbuske og mellemstore træer. 
 2. Under vækstlaget ligger der et finmasket filter, der sørger for, at de helt små partikler ikke trænger ned i konstruktionen. 
 3. Dernæst ligger der et vandregulerende lag, der sikrer afledning af overskydende vand. Laget kan fx bestå af plastprofilplader eller en filtmåtte. 
 4. Nedenunder ligger der et beskyttelseslag og en membran, der tilsammen beskytter tagkonstruktionen mod væksternes rødder, og sørger for tagets tæthed. 
 5. Nederst ligger isoleringen og tagets bærende konstruktion.

Du kan enten etablere et grønt tag ved først at lægge drænlaget op og derefter plante planterne i dette, eller du kan købe færdige plantemåtter, som minder om rullegræs. Plantemåtterne består af både membran, drænlag, filtdug og planter og skal blot lægges op oven på tagpladerne. Færdige plantemåtter er klart det mest anvendte.

Hvis du ønsker, at taget skal fungere som fremmer for biodiversitet, skal der indtænkes nogle ekstra detaljer, når taget anlægges. Først og fremmest skal planterne som minimum være en blanding af stenurt og andre plantearter som fx græs og urter. Jo større variation på beplantningen, desto større værdi for biodiversiteten. 

Et andet forhold er variationen i selve jordlagets tykkelse. Frem for et helt jævnt jordlag vil et mere kuperet jordlag med spredte områder af grus og småsten give et endnu bedre miljø for insekter og smådyr på og omkring taget.  

Er grønne tage bæredygtige?

Noget forskning viser, at planterne på grønne tage kan være med til at optage CO2 fra luften og dermed bidrage til den grønne omstilling. Der skal dog tages højde for, at de underliggende materialer under plantelaget har haft en tilsvarende CO2-udledning under produktionen, og at det ifølge forskningen kan tage op til 16 år for planterne at optage den CO2, der er blevet udledt fra produktionen af disse materialer. 

Grønne tage kan have en positiv effekt på biodiversiteten, men her er det vigtigt at tage højde for, hvilke planter der anvendes på taget, og at der også skal være andre elementer på det grønne tag som fx sten i forskellige størrelser, jordlag af forskellig tykkelse og stykker af træ og smågrene, der alt sammen bidrager positivt til biodiversiteten. 

Hvilke huse kan få et grønt tag?

Tagets hældning

Det er først og fremmest tagets hældning og konstruktion, som afgør, om du kan etablere et grønt tag på dit hus. Grønne tage kan kun etableres på flade tage og tage med en relativt lav taghældning, maksimum 30-32 grader.

I nogle tilfælde kan det godt lade sig gøre at etablere et grønt tag, selvom taget er stejlere end 30-32 grader. Men det kræver ekstra befæstning af vegetationen, så den ikke kan glide ned ad taget. Desuden kan det kræve vanding, da regnvandet hurtigere løber af et stejlt tag.

Tagets vægt

Inden du etablerer et grønt tag, er det meget vigtigt at få undersøgt, om husets bærende vægge og tagkonstruktion er stærke nok til at bære vægten af det grønne tag. Vegetationsmåtterne vejer fra ca. 50 kg til ca. 120 kg pr. kvadratmeter, afhængigt af hvilken type plantesammensætning der er tale om.

Lokalplan og servitutter

Du skal også tjekke, om det overhovedet er tilladt at vælge et grønt tag som tagmateriale i dit område. Lokalplan og servitutter, der gælder for dit område og din grund, kan sætte begrænsninger for, hvilke tagmaterialer du må vælge. Det kan du finde ud af ved at kontakte kommunen og tjekke dit skøde.

Arkitektur

Selvom husets konstruktion kan klare at få et grønt tag, skal du overveje, om et grønt tag vil passe til husets arkitektur og stil. 

Mange parcelhuse fra 1960'erne og 1970'erne og mange nye huse fra 1990'erne og frem har flade tage eller saddeltage med forholdsvis flad taghældning. Både byggeteknisk og arkitektonisk vil det som regel passe fint til disse huse med et grønt tag. Især et grønt tag med en relativt kort vegetation, som giver taget et lidt skarpt udtryk, vil passe godt til husenes stil.

Et grønt tag vil også passe meget fint til et lidt rustikt hus, fx et træhus i norsk eller moderne dansk stil. På den type huse vil en lidt vildtvoksende plantesammensætning med urter eller græs fuldende husets rustikke udtryk.

Andre bygninger

Det er ikke kun til familiens helårsbolig, at det er værd at overveje et grønt tag. Også på sommerhuse, skure, annekser, carporte, garager og lignende kan et grønt tag være en rigtig god løsning - både byggeteknisk og arkitektonisk.

Kan du selv anlægge et grønt tag?

Grønne tag på fx carporte og skure kan godt udføres som gør det selv-arbejde. Det er en god idé at få hjælp til at løfte de tunge plantemåtter op på taget, og så er det selvsagt vigtigt at følge instrukserne nøje, så taget bliver ordentlig tæt. 

Ved grønne tage på selve boligen og andre opvarmede bygninger, er det op til fagfolkene at udføre arbejdet. Skaderne ved bare minimale utætheder vil være ødelæggende for husets konstruktion, og det kræver stor viden og erfaring at udføre taget korrekt. 

Hvordan vedligeholdes et grønt tag af sedum?

Der er generelt større vedligeholdelsesarbejde ved grønne tage end konventionelle tage. Det største arbejde ligger i at sikre, at dræn og afløb ikke er tilstoppet af skidt og blade, og at der ikke pludselig vokser uønsket beplantning med et mere aggressivt rodnet som fx diverse småtræer. Det anbefales, at afløb, render, overløb osv. tilses og renses minimum to gange årligt. 

Her er det også vigtigt at fjerne de utilsigtede planter, der kommer på taget over tid. Det er normalt kun nødvendigt at rense taget for større mængder blade, snavs og nedblæste grene, så stenurtplanterne får lys, og taget ser pænt ud    

Et grønt tag kræver normalt ikke vanding. Stenurt er med sine tykke blade rigtig god til at holde på vandet, så den har en vandreserve, som den kan trække på i perioder med tørke. Stenurt klarer sig derfor fint med den nedbør og dug, som den får på taget. 

Stenurt er fra naturens side en meget hårdfør og nøjsom plante, som er god til at modstå de barske vilkår, der kan være på taget, fx blæst, sol og tørke. 

Grønne tage kræver gødning en til to gange om året; forår og efterår.  

Du kan forvente, at taget har en relativt lang levetid, hvis det er lavet rigtigt. I Tyskland er der eksempler på grønne tage, der er over 30 år, og som stadig holder meget fint.