Hvilke typer af brændeovne og pejse findes der?

Der findes et utal af brændeovne og pejse, både danske og udenlandske. De bygger alle på nogle få grundlæggende principper for god varmeafgivelse. Alligevel er brændeovne meget forskellige, både hvad angår deres form og den daglige anvendelse.

Her kan du se en oversigt over de mest almindelige typer brændeovne og pejse samt den form for varmeafgivelse, der karakteriserer dem.

Det er vigtigt, hvis du skal have en ny brændeovn installeret, at den skal have en prøvningsattest, som viser at den overholder miljøkravene til partikelforurening.

Typenavne

Beskrivelse

Form for varmeafgivelse

Fritstående brændeovne

en fritstående brændeovn er nok den mest udbredte ovn i Danmark. Nye ovne er en videreudvikling af de gamle enkle støbejernsovne.

Konvektion

Pejse

Pejse er åbne ildsteder, der ofte er muret ind i husets konstruktion. De kan være ret omfattende i størrelse og tyngde.

Strålevarme

Indbyggede brændeovne

Den moderne indbyggede brændeovn kan monteres i nyt murværk.

Konvektion

Gamle støbejernsovne (lukket brændeovn) og kaminer

Den lille og kompakte støbejernsovn kender vi som forgængeren for den moderne brændeovn. Den er i princippet en brændeovn uden glas. Kaminer er heller ikke særlig store, men ovnene er ofte rigt udsmykkede.

Strålevarme

Kakkelovne og porcelænskakkelovne

Disse kakkelovne er murede brændeovne med kakler, fliser eller porcelæn. Kakler er populært sagt kraftige fliser.

Konvektion

Masseovne (store murede, lukkede ovne)

Masseovnens avancerede varmegennemløb og dens store masse sikrer en lang varmeafgivelse. * Ved contra-flow sendes varme og røg rundt i ovnens trækkanaler, hvilket dels opvarmer murværket, dels giver en høj energiudnyttelse.

Contraflow*

Træpilleovne (brændeovne, hvor der fyres med træpiller)

En brændeovn hvor brændslet er træpiller. Den er ofte forsynet med en del mekanik og elektronik.Anvendes som et fyr, der varmer vand op som sendes rundt i radiatorerne.

Konvektion

Gasbrændeovne og -pejse

En ny type ovn, der ikke er særlig udbredt i Danmark.

Konvektion

Hvordan fungerer brændeovne?

Lidt forenklet virker de fleste brændeovne efter 1 af 2 principper:

  • Varmestråling direkte fra ovnen ud i rummet.

  • Konvektionsvarme, hvor varmen cirkulerer rundt i rummet

Strålevarme

Lidt ældre brændeovne (støbejernsovne) er normalt kun bygget op i ét lag. Sidepladerne omkring selve ovnen (brændkammeret) er det eneste, der skiller brændet fra omgivelserne.

Da brændeovnen kun er bygget op i det ene lag, bliver den ret hurtigt varm. Den kan endda blive glohed på ydersiden. Varmen stråler ud og varmer især rummet tæt på ovnen op. Ovnen er ikke så god til at fordele varmen i rummet.

Konvektionsvarme

I dag bygges næsten alle brændeovne efter konvektionsvarmeprincippet. Konvektionsovne er bygget op af flere lag jern. De har en kappe af jern uden om selve brændkammeret. Mellem de to lag jern er der kanaler, hvor den varme luft kan cirkulere.

Når brændeovnen bliver varm, overføres varmen fra brændkammeret til luften i kanalerne, og da varm luft stiger til vejrs, suges der helt automatisk kold luft ind i bunden af ovnen. Det er det, man kalder konvektion.

Konvektionen sætter luften i bevægelse og får dermed varmen til at fordele sig mere jævnt i rummet. Konvektionsovne bliver normalt ikke så varme på overfladen som strålevarmeovne, og derfor kan man som regel møblere tættere på konvektionsovne.

Lufttilførsel til brændeovnen

Under forbrænding skelnes der mellem to måder at tilføre ilt til forbrændingen på - primærluft og sekundærluft. Primærluft tilføres under brændet og benyttes kun under optænding. Sekundær luft tilføres over brændet og er meget vigtig. Den skal give ilt til forbrænding af de gasser, som frigives, når brændet antændes. Den sekundære luft er den, du løbende kan justere ved at regulere på spjældet. Det er vigtigt at der er tilstrækkelig tilførsel af luft, når man anvender brændeovnen. Lad være med at have ventilatoren i badeværelset og i emhætten i køkkenet samtidig med der er tændt i brændeovnen. Eller sørg for frisk luft ved at åbne vinduet ind i mellem.  

Hvilke love og regler gælder for opsætning af brændeovne og pejse?

Der er en række regler og love, som gælder for opsætning af brændeovne og pejse, som du har pligt til at følge - hvad enten brændeovnen er ny eller brugt. Reglerne fremgår af bygningsreglement i kapitlet om brand og kapitlet om energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger.

Med hensyn til afstand til ubrændbart materiale henvises til kap. 5 vejledning om præaccepterede løsninger - enfamiliehhuse i stk. 4.1 kan f.eks. opfyldes ved, at det ubrændbare materiale går mindst 300 mm frem foran lukkede fyringsanlæg og mindst 500 mm foran åbne fyringsanlæg (pejse).

Materialet bør desuden gå mindst 150 mm ud til hver side af fyringsanlæggets åbning.

Bygningsreglementet stiller bl.a. krav til brandmodstandsevnen på de materialer der vender ud mod brændeovnen. Fx skal der under en brændeovn være ubrændbart materiale (stålplade, klinker eller lign.) frem mindst 50 cm foran brændeovnen og mindst 15 cm ud på hver side af brændeovnen. Da pilleovne har røgrør omkring 15-20 cm over gulvet, kan man ikke benytte stålplade eller glasplade oven på trægulv, da de er for varmeledende iht. reglerne. I monteringsvejledningen fra brændeovnen skal der være angivelse af i hvilken afstand brændeovnen skal være placeret i forhold til vægge.

I bygningsreglementet er der også krav om at der skal være et røgspjæld, der kan reguleres manuelt.

Desuden er der brændeovnsbekendtgørelsen, som bl.a. indeholder kravene om prøvningsattest. Denne attest er din dokumentation for, at fyringsanlægget overholder miljøkravene.

Fra 2008 er det et krav, at brændeovnene er blevet testet på et laboratorium for at se, om de lever op til grænseværdierne for blandt andet partikelforurening.

Resultatet af denne test skrives i en prøvningsattest, som alle brændeovne skal have i dag.

Hvis du køber en brugt brændeovn, skal du være sikker på, at der er en prøvningsattest. Ellers må du ikke få den installeret.

Derudover er der krav om, at brændeovne i dag højst må udlede 4 gram partikler per kilo afbrændt træ. Svanemærkede brændeovne må udlede 2 gram per kilo afbrændt træ.

Læs mere om prøvningsattesten på miljøstyrelsens hjemmeside.

Desuden skal du informerer skorstensfejeren, hvis du installerer en brændovn.

Må du selv installere en brændeovn?

Der er ingen regler, som forbyder, at flittige gør det selv-folk selv opsætter deres brændeovn eller pejs. Vi vil dog anbefale dig at tage fagfolk med på råd.

Det er vigtigt, at bestemmelserne bliver overholdt, og som husejer, den tekniske rådgiver eller håndværker er man forpligtet til at overholde retningslinjerne.

Du kan fx søge rådgivning hos den lokale skorstensfejer eller hos den forhandler, hvor du har tænkt dig at købe din nye brændeovn eller pejs.

Når du installerer en ny - eller brugt - brændeovn, skal skorstensfejeren under alle omstændigheder godkende installationen i sin helhed, inden at du tager den i brug.

Der skal ikke søges om byggetilladelse ved opsættelse af pejs eller brændeovn i enfamiliehuse, men af hensyn til skorstensfejning skal kommunen underrettes.

Skorsten og skorstensfejning

Du skal sikre dig, at din skorsten fungerer og er egnet til den brændeovn, du vælger.

Skorstenen skal renses jævnligt, normalt cirka 1 gang om året. Det kan dog være nødvendigt at få skorstenen renset oftere, hvis der er flere ovne tilsluttet samme skorsten, eller hvis brændeovnen bruges meget. Det er din skorstensfejer, der vurderer, hvor ofte skorstenen skal renses.

Du skal selv melde skorstensfejning til og fra, alt efter om du bruger skorstenen eller ej. Skorstensfejning betales i langt de fleste kommuner sammen med ejendomsskatten.

Du bør altid informerer dit  dit forsikringsselskab og fortælle, at du har opsat en brændeovn.

Tilmelding af brændeovn eller pejs til BBR eller kommunen

Hvis huset ikke tidligere har haft brændeovn eller pejs, har du som husejer pligt til at oplyse kommunen om, at du nu agter at installere en brændeovn/pejs.

I husets BBR-meddelelse kan du se, om der allerede er tilmeldt en brændeovn. Her fremgår det, om der er andre såkaldte varmeenheder i dit hus ud over fyret. Hvis der under punktet "Supplerende varme" står "Ovne til fast brændsel (brændeovn o.lign.)", betyder det, at der er tilmeldt en brændeovn.

Forurener brændeovne og pejse?

Undersøgelser viser, at partikeludledningen fra brændeovne, pejse og små brændefyr er næsten lige så stor som udledningerne fra vejtrafikken. Dermed er luftforureningen fra brændeovne og pejse et væsentligt miljøproblem i Danmark.

Problemet er størst på kolde, vindstille dage, hvor røgen kan lægge sig som en dyne over kvarteret. En del af denne forurening kommer også ind i folks huse gennem åbne vinduer og via ventilationsanlæg.

Du kan gøre en hel del for at begrænse forureningen fra din brændeovn. Målinger på skorstensrøgen fra forskellige huse viser, at der er stor forskel på, hvor mange farlige stoffer der kommer ud af skorstenen.

Det ser ud til, at brændeovnens type og alder har stor betydning for, hvor meget den forurener.

Undersøgelser viser, at gamle brændeovne generelt forurener i gennemsnit lidt over tre gange så meget som en ny, svanemærket brændeovn. Forurening fra både nye og gamle ovne afhænger dog mest af, hvordan man tænder op og fyrer i dem. Netop derfor er reglerne med prøvningsattest kommet.

I 2015 og 2016 lavede Miljø- og Fødevareministeriet en skrotningsordning for gamle brændeovne.

Husejere, der havde installeret en brændeovn produceret før 1990, kunne få 2.150 kr. i tilskud, hvis de skrottede deres gamle ovn. Ordningen er dog udløbet,

men det kan stadig give god mening at skrotte en gammel brændeovn, både hvad angår effektivitet og af hensyn til miljøet. 

Også måden, du fyrer på, og det brænde, du bruger, har stor betydning for, hvor meget din brændeovn bidrager til luftforureningen i villakvarteret og dit hjem.

Det er vigtigt, at du bruger tørt træ. Røgen skal være næsten usynlig eller hvid. Hvis glaspladen soder til, er forbrændingen ikke god nok.

Der er imidlertid nye undersøgelser, der viser, at forureningen ikke er helt så voldsom, som hidtil antaget. Målingerne gælder dog kun København indtil videre.

Hvilke farer er forbundet med brændeovne og pejse?

Der er naturligvis farer forbundet med at have levende ild inde i huset. Gløder kan fx antænde møbler eller tæpper i nærheden af ovnen. Heldigvis er der i høj grad taget højde for dette i de regler og love, som gælder for brændeovne og pejse, som naturligvis skal følges.

Skorstensbrand er en af de ulykker, som oftest forekommer i forbindelse med brugen af brændeovne og pejse. Skorstensbrande opstår som regel, fordi glanssod, som sidder på indersiden af gamle og uisolerede skorstene, bryder i brand. Soden opstår fx, hvis du fyrer med for lav temperatur eller for vådt brænde.

Kulilteforgiftning og gaseksplosioner er heldigvis sjældne. De skyldes næsten altid forkert betjening af ovne og pejse eller brug af fugtigt brænde. Brænderøg kan være sundhedsskadelig.

Hvordan dækker forsikringen ved ulykker med brændeovne og pejse?

Som ved alle andre ændringer i boligen bør du informerer dit forsikringsselskab, hvis du får installeret en brændeovne eller en pejs.

Husets brandforsikring dækker, hvis brændeovnen eller pejsen er skyld i, at huset brænder.

Du kan dog risikere, at forsikringen ikke dækker, hvis brændeovnen, pejsen eller skorstenen er ulovlig, eller hvis skorstenen ikke jævnligt er blevet renset af en skorstensfejer.

Herudover gælder det som med al anden forsikring, at hvis du selv er skyld i ulykken, fordi du opfører dig groft uagtsomt - dvs. at du opfører dig direkte tåbeligt eller hensynsløst - så risikerer du, at forsikringen ikke dækker.