En ny politisk aftale om fremtidens boligskatter blev vedtaget i 2017. Videncentret Bolius har samlet en række centrale spørgsmål og svar.

Find nemt det svar du søger i indholdsfortegnelsen her i artiklen.

Hvem står bag den nye boligskatteaftale?

Forliget er indgået mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Aftalen hedder ”Tryghed om boligbeskatningen”.

Hvad sker der med ejendomsskatterne frem til 2021?

Til og med 2020 fortsætter det nuværende system for boligskatter uændret, men med den lille tilføjelse, at evt. stigninger i grundskatten (grundskylden) automatisk bliver indefrosset i ejendommen og forfalder til betaling ved et salg af ejendommen.

Der er tale om en midlertidig ordning, som er obligatorisk for alle boligejere. Da løsningen som udgangspunkt ikke kan fravælges, forrentes beløbet ikke i perioden 2018-2020. Det svarer dermed til et gratis lån af pengene.

Hvorfor får jeg en ekstra skatteopkrævning af min grundskyld?

Det betyder, at du kan få en ekstra skatteopkrævning, hvor der kan stå, at du låner et vist beløb til en stigning i grundskyld. Det er ikke en opkrævning, du kan betale nu, mens først ved salg af din bolig eller fra 2021 og frem.

Ifølge Jyllands-Posten ville det kræve et nyt, dyrt it-system, hvis boligejerne skulle have mulighed for at betale stigningen i grundskylden med det samme. Derfor har Skatteminister Karsten Lauritzen (V) valgt at indefryse stigningen indtil 2021, så den ikke forrentes i mellemtiden.

Du kommer derfor ikke af med flere penge til boligskatter i årene 2018-20, end du betaler i dag. Til gengæld kommer du til at skylde staten et beløb, hvis grundskylden stiger. Du skal dog ikke betale rente af beløbet i perioden 2018-2020. Fra 2021 og frem vil du betale renter af det indefrosne beløb svarende til den gennemsnitlige effektive rente for alle udestående realkreditobligationer. Renten fastsættes hver år, den er i 2018 på 1 %. 

Beløbet vil forfalde til betaling ved salg af boligen. Ellers kan du betale det fra 2021 og frem. 

Skal jeg betale mere eller mindre i boligskatter efter 2021?

Fra og med 2021 ophører skattestoppet på ejendomsværdiskatten og den begrænsede stigning i grundskylden. Fremover skal du i princippet betale dine boligskatter på baggrund af den nye vurdering af din bolig.

Men for at skatten ikke skal stige til urimelige højder, bliver både grundskyldspromillen og satsen for ejendomsværdiskat sat ned, så staten og kommunernes samlede indtægt fra boligskatter forbliver uændret.

Nogle boligejere vil dog opleve en stigning i de samlede boligskatter alene i kraft af boligskattereformen. Derfor bliver der indført en skatterabat fra og med 2021.

Hvordan modtager jeg min skatterabat?

Eksempel: Under det nuværende skattesystem vil du i 2021 skulle betale 20.000 kr. i samlede boligskatter. Efter indførelsen af det nye skattesystem kommer til at betale 25.000 kr.

Du modtager nu en samlet regning på 25.000 kr., hvorfra der trækkes 5.000 kr. i skatterabat. Bundlinjen bliver herefter en regning for de samlede boligskatter på 20.000 kr.

Skatterabatten sikrer, at din samlede boligskat ikke stiger som følge af boligskattereformen
Rabatten gælder kun boligejere, der har købt bolig inden 2021, og forsvinder, når boligen bliver solgt.

Kommer jeg af med flere penge i skat ved stigende boligpriser fra 2021?

Hvis boligpriserne stiger i 2021 og fremover, så din bolig bliver vurderet højere ved ejendomsvurderingen, vil både ejendomsværdiskatten og grundskatten stige.

Imidlertid behøver du ikke at betale skattestigningen her og nu, da Skat etablerer en permanent indefrysningsordning for stigninger i boligejernes samlede boligskatter (ejendomsværdiskat og grundskyld).

De indefrosne beløb vil stå på din årsopgørelse fra Skat, og du kan fravælge indefrysningen, så du betaler stigningen for det pågældende år.

Hvad betyder det, at en del af boligskatterne kan indefryses?

En indefrysning indebærer, at du ikke kommer af med pengene her og nu, men udskyder betalingen af en del af boligskatterne til et salg af ejendommen.

Hvor store beløb bliver indefrosset?

I mange tilfælde vil den indefrosne boligskat ikke være så stor under den midlertidige ordning. Videncentret Bolius' boligøkonomiske ekspert, Jørgen Munksgaard Rasmussen, har lavet følgende regneeksempler:

Indehaveren af et rækkehus i Albertslund ved København betaler i dag typisk 12.000 kr. i grundskyld. Stiger grundskylden i 2018 med de maksimale 7 procent, svarer det til en skattestigning på 840 kr., som automatisk bliver indefrosset i det pågældende år.

I en bolig i Brønshøj betaler ejeren 40.000 kr. i grundskyld årligt. Her giver en stigning på 7 procent en ekstraregning på 2.800 kr., som ligeledes bliver indefrosset.

Hvis grundskylden også stiger i de to efterfølgende år, bliver beløbene i sagens natur noget højere.  
Fra og med 2021 kan der blive tale om lidt større beløb, da indfrysningen gælder den samlede stigning i boligskat og altså omfatter både ejendomsværdiskatten og grundskatten. Her betaler du en rente på ca. 1,24 procent.

Ejeren af rækkehuset i Albertslund betaler i dag 26.000 i samlede boligskatter. Hvis huset i 2021 stiger 10 procent i pris, vil boligskatterne ligeledes stige med 10 procent, hvilket svarer til 2.600 kr., som kan indefryses efter den permanente ordning.

I Brønshøj betaler ejeren i dag samlede boligskatter på 65.000 kr. En stigning i vurderingen på 10 procent, giver således en stigning i skattebetalingen på 6.500 kr.

Skal jeg betale renter af indefrosne boligskatter?

I den midlertidige og obligatoriske indefrysningsordning frem til og med 2020 skal du ikke betale renter af det skyldige beløb.  

Fra og med 2021 bliver stigninger i ejendomsværdiskat og grundskyld indefrosset til en rente, der svarer til renten ved den eksisterende indefrysningsordning for pensionister (1,0 procent i 2018).

Hvornår skal jeg betale de indefrosne boligskatter?

Samlet betyder indefrysningen af stigninger i boligskatter, at du ikke skal betale mere i ejendomsværdiskat og grundskyld om året end i dag. Men du skal betale det beløb, der er blevet indefrosset, når du sælger din bolig.

Den nye aftale indeholder et forsigtighedsprincip – hvad betyder det?

Forsigtighedsprincippet betyder, at beskatningsgrundlaget for en ejendom bliver fastsat 20 procent lavere end ejendomsvurderingen. 

Bliver en ejendom vurderet til 3 millioner kroner, udgør beskatningsgrundlaget 2,4 millioner kr. (3.000.000 – 20 % = 2.400.000).

Forsigtighedsprincippet indebærer, at den usikkerhed, der altid følger med en vurdering, skal komme boligejerne til gode, så de undgår at betale for meget i boligskat.

Den nye aftale indeholde en progressionsgrænse – hvad betyder det?

Progressionsgrænsen kaldes også populært for ’millionærknækket’. Det betyder, at hvis en bolig vurderes at være mere end 6 millioner kr. værd, skal ejeren betale en højere skattesats for noget af boligens værdi.

Satsen ’knækker’ altså ved progressionsgrænsen, og der skal betales en højere sats af al værdi over 6 millioner. Fra og med 2021 skal du betale ca. 0,55 procent i ejendomsværdiskat op til 6 millioner kr., og al værdi over denne grænse beskattes med 1,4 procent.

Forsigtighedsprincippet betyder dog, at ejendomme i praksis skal vurderes til at være mere end 7,5 millioner kroner værd (7.500.000 – 20 % = 6.000.000), før der skal betales en højere skattesats. Og der skal vel at mærke kun betales en højere sats for den værdi, der overskrider progressionsgrænsen.

Hvor mange boligejere rammes af progressionsgrænsen/ millionærknækket?

Ifølge aftalen skal progressionsgrænsen – millionærknækket – fastsættes, så det rammer 1 procent af ejerboligerne i 2021. Og det forventes altså, at grænsen derfor skal gå ved 6 millioner kroner (2017-niveau). Efterfølgende er det hensigten, at progressionsgrænsen skal reguleres efter udviklingen i vurderingerne for ejerboliger, så andelen af ejendomme, der rammer progressionsgrænsen, holdes på 1 procent af alle ejerboliger.

I runde tal drejer det sig om ca. 15.000 boliger på landsplan. I et notat skriver tænketanken Kraka, at en progressionsgrænse på 7,5 millioner kr. vil betyde, at mindst 50 procent af husejerne på Frederiksberg og mindst 10 procent af husejerne i Gentofte skal betale den høje sats af værdier over ’knækket’.

I landets øvrige kommuner vil mindre end 10 procent af husejerne skulle betale den høje sats for en del af deres boligs værdi.

Hvor meget ekstra skal jeg betale på grund af progressionsgrænsen?

For en bolig vurderet til 10 millioner kr. giver millionærskatten en ekstraregning på 28.000 kr.

Hvornår kommer der nye ejendomsvurderinger?

Der kommer nye ejendomsvurderinger i 2019. Det er ikke som sådan en del af den nye aftale, men de nye vurderinger får betydning for boligskatterne fremover, fordi der fra og med 2020 i princippet skal betales skat af de nye vurderinger.

Betyder den nye aftale, at jeg får penge tilbage, hvis vurderingen af min ejendom har været for høj?

Boligejere, der har betalt skat af en for høj vurdering siden 2011, får automatisk pengene tilbage, når der kommer nye vurderinger.  Tilbagebetalingen gælder også for boligejere, der i mellemtiden har solgt deres bolig.  

Bliver der ændret på rentefradraget med den nye aftale?

Regeringen havde planer om at finansiere en del af aftalen ved at sænke rentefradraget, men det er ikke blevet til noget. Den nye aftale ændrer altså ikke ved rentefradraget.

Fradraget for renteudgifter på op til 50.000 kr. pr. person udgør i gennemsnit 33,6 procent. For renteudgifter over 50.000 kr. udgør fradragsværdien i år 27,6 procent faldende med et procent-point årligt til 25,6 procent i 2019.