Få inspiration til at lave en vandgrøft i baghaven

10 gode planter til det fugtige bed

 1. Sibirisk iris, Iris sibirica
 2. Gul iris, Iris pseudacorus
 3. Etageprimula, Primula japonica
 4. Engblomme, Trollius europaeus
 5. Kongebregne, Osmunda regalis
 6. Engkabbeleje, Caltha palustris
 7. Stiv star, Carex elata 'Gurre Sø'
 8. Stor fladstjerne, Stellaria holostea
 9. Engkarse, Cardamine pratense
 10. Haveazalea, Rhododendron viscosum

Hvis du drømmer om elementer af vand i haven, kan du udnytte dit regnvand og gøre det til en synlig bestanddel af din have frem for at lede det ud i kloaknettet. 

Du kan vælge mellem forskellige varianter:

 1. En løsning, hvor halvdelen af husets tagfladevand ledes til en faskine.
 2. En vandgrøft med overløb til et regn- eller sumpbed med vandelskende planter, hvor det overskydende vand kan sive ned.

Gamle kævler giver patina til vandgrøft

Ved at bruge gamle kævler og mosklædte stammer, som findes langs skovens grøfter, kan du give din nyanlagte vandgrøft patina.

Vandgrøften kan krydses via to tunge sandsten, der læner sig fra den ene bred til den anden og leder fra terrassehaven over i skov- og rododendronhaven. Fra den lille stenbro kan grøften studeres ned til dens afslutning, hvor der er et skjult overløb til et sumpbed. I dette bed har vi plantet mammutblad og kæmpekalla, som egner sig godt til det våde miljø.

Med denne løsning får du et flot bed, samtidigt med at du håndterer dit regnvand og skåner byens kloakker.

Du bør desuden investere i en pumpe, der sørger for, at vandet iltes tilstrækkeligt og ikke bliver til en ildelugtende pøl, når det ikke regner.

Før du går i gang med genbrug af regnvand

 • Forhør dig hos kommunen, om nedsivning er tilladt, eller om der gælder særlige krav.
 • Et nedsivningsanlæg – både til regnbed, vandgrøft med overløb til regnbed, græsplæne og faskine –skal ifølge Bygningsreglementet placeres mindst fem meter fra bygninger og mindst to meter fra skel og vej. Kommunen kan dispensere fra kravene. Det anbefales dog, at afstandskravet til beboet bygning altid overholdes. Afstandskravet til skel bør ikke være mindre end en halv meter af hensyn til hækkens rødder. Vær opmærksom på, om naboen har bygninger inden for fem meter.
 • Når din regnvandsløsning står færdig, skal den godkendes af en autoriseret kloakmester.
 • Ligger hus og have lavt i terræn, eller er grunden i perioder meget fugtig, kan der være problemer med nedsivning. Her er en regnvandsløsning ikke mulig.
 • Tjek jorden med en nedsivnings­test  – tjek fx www.haveselskabet.dk/nedsivningstest
 • Er du i tvivl om, hvilken løsning der er rigtig i din have, så søg rådgivning hos en havearkitekt med kendskab til regnvandsløsninger eller hos en kloakmester.
 • Vælg en æstetisk nedsivningsløsning i haven. Det giver mest glæde i længden.

Sådan blev vandgrøften til

Placering: Vandgrøften er anlagt på husets sydøstlige side ud for en terrasse. Vandgrøften fungerer som overgang mellem skov- og rododendronhave og terrassehave.

Proces: Anlægsarbejdet tog 14 dage med hjælp fra en anlægsgartner og en kloakmester til det grove arbejde (udgravning og udlægning af sand, bassinfolie og bassindug samt ilægning af sandstensbroen). Beplantning og scenografi har jeg selv stået for.

 • Først blev jorden gravet væk.
 • Det kommende sumpbeds bund blev løsnet og fik iblandet sand for at sikre tilstrækkelig nedsivning.
 • Bagefter blev der udlagt 10 cm sand.
 • Oven på sandet blev der lagt en fiberdug, som bassinfolien er lagt på.
 • For at folien kunne lægge sig rigtigt til rette i terræn, blev der fyldt vand på.
 • Først da den øvre vandstand var kendt, blev det overskydende bassinfolie skåret bort. De bløde kanter sikrer, at dyr kan komme op fra bassinet.
 • Broen blev lagt på plads i beton, og overløb til sumpbed/nedsivningsbed blev etableret.
 • Herefter blev der lagt jord på kanterne og plantet til.
 • Til slut blev nedløbet tilkoblet tagrende, og pumpe til cirkulation blev tilsluttet.

Beplantning: Tilplantningen og tilretningen af kanter for at skjule bassinfolie tog længst tid. At skabe et naturalistisk vandmiljø er ikke altid nemt, og justeringer har været nødvendige.

Det er vigtigt at anvende naturlige materialer som sten og træ og gerne med patina, som ligner det, du finder i en naturlig skovgrøft. For mange sten og for få planter kan hurtigt give et tungt udtryk, og det samme med for meget træ. Find balancen.

Pris: Anlægspris blev ca. 20.000 kr. Det svarer til det tilslutningsbidrag, som man i visse kommuner kan blive koblet fra. Dertil kommer forbrug af strøm til cirkulationspumpe.