Hvad er forskellen på et lavenergihus og et passivhus?

Lavenergihuse og passivhuse er 2 typer huse, der har det til fælles, at de bruger mindre energi, end bygningsreglementet stiller som krav til det maksimale energiforbrug i huse.

 • Lavenergihuse er defineret i bygningsreglementet, der igen definerer, hvor meget energi husene må bruge til opvarmning m.m. Der findes 2 klasser lavenergihuse.

  Se bygningsreglementet om lavenergihuse her
 • Passivhuse er et koncept, som stammer fra Tyskland, og som ikke har en særskilt dansk definition. I princippet er et passivhus et superlavenergihus, der kun bruger meget lidt energi til opvarmning m.m., fordi det skal kunne opretholde et komfortabelt indeklima sommer og vinter uden brug af et aktivt varme- eller kølesystem.

Der er også udviklet huse, der producerer mere energi, end de anvender - de såkaldte aktivhuse eller plusenergihuse.

Lavenergihuses lave energiforbrug opnås ved: 

 • At huset er isoleret med et tykkere lag isolering end almindelige enfamiliehuse.
 • At være omhyggelig med at undgå utætheder og steder, hvor varmen i huset kan gå tabt i omgivelserne (kuldebroer).
 • At huset har energiruder med et meget lille varmetab.
 • At huset har ventilation med varmegenvinding, så der ikke spildes varme på udluftning. 

Hvad er et lavenergihus?

Lavenergihuse er huse, som lever op til særligt skrappe energikrav, der er defineret i bygningsreglementet.

Der er 2 klasser lavenergihuse:

 • Lavenergiklasse 1, hvor energirammen er 35 + (1100/Opvarmet areal) kWh/m2/pr. år
 • Lavenergiklasse 2. hvor energirammen er 50 + (1600/Opvarmet areal) kWh/m2/pr. år

Et almindeligt enfamiliehus i dag må maksimalt bruge 30 + (1100/Opvarmet areal) kWh/m2/pr. år divideret med det opvarmede etageareal (boligarealet) til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand - dette kaldes energirammen og er et teoretisk tal beregnet på standardværdier for brug af husene.

Et lavenergihus er ikke meget dyrere at opføre end et almindeligt enfamiliehus. Til gengæld vil du i løbet af nogle få år kunne tjene den ekstraudgift, der er, ind, fordi huset bruger mindre energi til opvarmning.

0 energi hus og andre energivenlige byggerier

Op gennem 1990'erne og efter 2000 er der blevet bygget en hel del forsøgsbyggerier, der har vist, at det sagtens kan lade sig gøre at bygge typiske enfamiliehuse, som opfylder de skærpede energikrav uden væsentlige byggetekniske problemer. 0 energi huse, plusenergihuse med flere er eksempler på dette.

Husene har en fornuftig økonomi både i selve byggeriet, og når de tages i brug.

Godkendelse og dispensation

Det er den tekniske forvaltning i kommunen, som ud fra bestemmelserne i bygningsreglementet afgør, om dit nye hus kan godkendes som et BR2020 hus eller ej.

Da et lavenergihus ikke behøver stor tilførsel af energi, er det ofte tilstrækkeligt, at huset forsynes med jordvarme, solvarme, en varmepumpe eller en anden lokal energiforsyning.

Derfor er et nyt lavenergihus ikke forpligtet til at blive tilsluttet den kollektive varmeforsyning med fx fjernvarme eller naturgas. Du skal søge dispensation fra tilslutningspligten i kommunen.

Hvis du bygger et eksisterende hus om til lavenergihus, kan du også søge kommunalbestyrelsen om at blive fritaget fra tilslutningspligten.

Ulemper ved et lavenergihus

Ulemper

 • Byggeomkostningerne er lidt højere end for almindelige enfamiliehuse.
 • Nogle føler, at huset er for tæt.
 • Nogle vaner skal måske ændres for at huset fungerer optimalt.

Fordele ved et lavenergihus

Fordele

 • Et lavenergihus har meget lave udgifter til varme.
 • Huset er miljøvenligt.
 • Huset har et kontrolleret indeklima. Du behøver ikke lufte ud, da ventilationssystemet selv klarer luftudskiftningen.
 • Du kan få dispensation fra tilslutningspligten.

Hvad er et passivhus?

Et passivhus er et superlavenergihus, dvs. et hus, hvor behovet for rumopvarmning er mindre end 15 kWh/m2 pr. år teoretisk. Der er også strenge krav til tætheden i et passivhus for at undgå varmetab.

Kravene er væsentligt strengere end de krav, bygningsreglementet stiller til enfamiliehuse i dag - til gengæld ligner kravene de krav, der kommer til at gælde i 2016 og 2020.

Konceptet bag passivhusene stammer fra Tyskland, hvor et passivhus er en bygningsstandard, som ikke kun omfatter energiforhold, men også stiller krav til materialer, bygningsfysik, placering af bygningen på grunden, indeklima m.m.

Det tyske Passiv Haus-koncept bygger på beregningsmetoder, som vi ikke direkte kan oversætte til kravene til de danske energibestemmelser i bygningsreglementet.

I Tyskland anvender man fx husets indvendige areal (nettoarealet), når man beregner, hvor meget energi huset må bruge pr. kvadratmeter, hvor vi i Danmark regner med det udvendige areal (bruttoarealet).

Passivhuses lave energiforbrug opnås bl.a. ved at bygge, så huset har:

 • Et lavt varmetab fra vægge, loft og gulv.
 • Supereffektive vinduer.
 • Optimalt placerede vinduer, så solvarmen udnyttes.
 • En lufttæt konstruktion.
 • Kontrolleret ventilation med varmegenvinding.
 • Et kompakt design, så husets overflade er lille og dermed ikke taber så meget varme.
 • Solvarmeanlæg, som anvendes til varmt brugsvand.

Passivhuse er meget udbredt i Tyskland, Østrig og Sverige, og de har da også dannet grundlag for kravene til bygningsreglementets Lavenergiklasse 2015 og Bygningsklasse 2020 tilpasset danske forhold.

Ulemper ved passivhuse

 • Da der ikke er stor erfaring med at bygge passivhuse i Danmark, kan det være svært at finde håndværkere, der kan udføre byggeriet, og at finde materialer og produkter, der lever op til kravene. Øget efterspørgsel vil naturligvis kunne ændre på dette forhold.

fordele ved passivhuse

 • Varmeregningen er meget lav.
 • Fra udlandet er der eksempler på passivhuse, der ikke har været dyrere at bygge end almindelige huse, fordi man har kunnet spare installationen af centralvarmeanlægget.
 • Den effektive isolering og de gode vinduer betyder, at der ikke er træk.
 • Mekanisk ventilation sikrer, at der altid er frisk luft.

Dispensation fra tilslutningspligten

Når du bygger et passivhus uden varmeanlæg, kan du søge kommunen om dispensation for tilslutningspligten til den kollektive varmeforsyning. Det har stor betydning for økonomien, hvis du kan slippe for at betale for tilslutningen og den faste årlige afgift.