Hvad er en drone?

Droner går også under betegnelsen UAV (Unmaned Airborne Vehicles - altså ubemandede luftfartøjer). Det er små robotlignende multicoptere, dvs. helikoptere med op til 4, 6 eller 8 propeller, som typisk kan flyve omkring 300 meter op i luften eller væk fra fjernbetjeningen.

Droner fås fra 500-60.000 kr. Skal du have en drone af god kvalitet, hvor det er muligt at sætte et kamera på, koster den omkring 5.000 kr.

Kilde: Toke Kristian Suhr, partner hos Droner I/S

En drone er ikke længere kun et professionelt værktøj for virksomheder og myndigheder til opgaver som fotografering, filmproduktion, opmåling eller reparation af fx vindmøller. De små fjernstyrede multicoptere er blevet voldsomt populære blandt helt almindelige danskere.

Klare regler for flyvning med droner

Dronernes popularitet har gjort, at der 1. juli 2017 er kommet ny lovgivning på området med klare regler for droneflyvning for på den måde at overholde flysikkerheden, privatlivets fred og almindelige menneskers ve og vel på landjorden.

En af reglerne er, at man både skal have et dronetegn – hvilket er gratis – og registrere sin drone hos Trafik-, Bygge-og Boligstyrelsen, hvis den vejer over 250 gram. Det koster 15 kr.

Du må ikke flyve med drone, hvor mange mennesker er samlet

For droner over 250 gram og under 25 kg skal du ikke nødvendigvis flyve fra en modelflyveplads, men du må ikke flyve steder, hvor du kan udsætte andre for fare. Det betyder fx, at du ikke må overflyve bymæssigt område – medmindre det er i professionelt øjemed – ikke må flyve højere end 100 meter og skal holde en afstand på 5 km til offentlig flyveplads.

De fleste regler er også gældende for de såkaldte mikrodroner, der vejer under 250 gram. Her må du fx heller ikke flyve i bymæssigt område med mindre, det er i erhvervsmæssigt øjemed.

Det siger loven

§ 264 a

Den, som uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager sådanne personer.

Kilde: Straffeloven

Forbudt at filme naboen med drone - kan give bøde

Mange bruger dronerne til at filme og tage billeder fra luften. Vælger du at filme lokalområdet fra oven, er det dog ikke kun forbuddet mod overflyvning af tæt bebyggede områder, du kommer på kant med. Du risikerer også at bryde straffeloven.

Det er nemlig ulovligt at fotografere eller overvåge personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted – fx i deres private have. Det kan give bøder til private på 2.000-5.000 kr., konfiskering af dronen eller op til 6 måneders fængsel at gøre det. I oktober 2014 faldt den første dom, hvor en mand fra Vejle blev idømt en bøde på 3.500 kr. for at lade sin drone flyve rundt i et villakvarter og filme ind af vinduerne.

Uheld med drone kan koste dyrt

Det er en god idé at tænke dig om, når du flyver med droner. Kommer du til at forvolde skade på et andet menneske pga. din flyvning, og vurderer Trafikstyrelsen, at skaden er sket, fordi du ikke har fulgt reglerne, risikerer du, at din forsikring ikke dækker et evt. erstatningsansvar.

Alle, der flyver med en droner, der vejer over 250 gram skal have en ansvarsforsikring.

Anmeld ulovlig droneflyvning til politiet

Hvis du generes af droneflyvning, skal du klage til politiet. Trafikstyrelsen har ikke påtaleret. Reagerer politiet ikke på din henvendelse, har du mulighed for at give oplysningerne videre til Trafikstyrelsen, som derefter kan vælge at underrette politiet om hændelsen.

Du kan også sende en skriftlig henvendelse til politiet – de er forpligtet til at reagere på din klage. Husk, at din sag står stærkere, hvis du har billeder af dronen og ved, hvem der flyver med den.
En droneejer, der overtræder reglerne, kan straffes med bøde og fængsel.

Guide: Drone regler

Her er de vigtigste regler for flyvning med både droner og moldefly:

 1. En drone, der vejer over 250 gram, men under 25 kg, betegnes som en mindre drone.
 2. Vejer dronen under 250 gram og har en topfart på mindre end 50 km/t, er det en mikrodrone. En mikrodrone er underlagt mange af de samme regler som mindre droner, men er også undtaget for nogle af reglerne. Bl.a. skal den ikke registreres, du skal ikke have dronetegn, og du behøver ikke holde minimum 150 meters afstand til offentlig vej.
 3. Ejeren af en mindre drone skal være registreret hos Trafik-, Bygge-og Boligstyrelsen og skal være dækket af en gyldig ansvarsforsikring, inden der flyves med dronen. Det gælder ikke for mikrodroner.
 4. Du skal have dronetegn, hvis dronen vejer over 250 gram. Det kan du få på en godkendt droneskole, og det er gratis. Dronetegnet erhverves ved at bestå en teoriprøve på 12 spørgsmål på internettet.
 5. Du må ikke flyve med droner i et bymæssigt område, der forstås som et område, der bruges til beboelse, erhverv eller rekreative formål – fx sportspladser, sommerhusområder, beboede campingpladser og bebyggede industri-og havneområder. Parker, strande kan også høre med, hvis de ligger i tilknytning til et bymæssigt område
 6. Som dronefører skal du overholde gældende regler for fotografering på offentlige og private steder. Reglerne for fotografering fremgår af tv-overvågningsloven, persondataloven og straffeloven.
 7. Andres liv og ejendom må ikke udsættes for fare under flyvningen. Fx skal du flyve med droner mindst 50 m væk fra folk, medmindre de er tilskuere (gælder ikke for mikrodroner). En drone må ikke flyve så tæt på andre droner, at der kan opstå fare for sammenstød. Dronen skal under hele flyvningen være inden for droneførerens synsvidde.
 8. Flyvehøjden må højst være 100 meter over terræn.
 9. Du må ikke flyve tættere på en offentlig flyveplads end 5 km og 8 km for en militærflyvestation.
 10. Du skal holde en afstand på mindst 150 meter til bymæssig bebyggelse, jernbaner større offentlig vej, kongehusets residenser, ambassader, kolonne 3-virksomheder, politiets ejendomme, kriminalforsorgens institutioner og militære installationer samt uheldssteder, hvor politi og andre beredskabsmyndigheder arbejder.
 11. Flyvning med droner over beboelsesejendomme og dertil hørende arealer, som er afgrænset af hegn, hæk, mur eller lignende, må ikke finde sted uden ejers tilladelse.
 12. Flyvning med droner må ikke finde sted nærmere end 100 meter vandret afstand fra bygninger, som anvendes til beboelse, erhverv, rekreative formål og dyrehold, uden ejers tilladelse.
 13. Visse særligt følsomme naturområder må ikke overflyves. Læs en oversigt over områderne i bestemmelsen BL 7-16. Du kan også se disse områder og andre områder, du ikke må flyve over, på dette Danmarkskort.
 14. Flyvning med droner må ikke finde sted nærmere end 50 meter fra bemandede skibe og både og offshoreinstallationer.

Overtrædelse af bestemmelserne straffes med bøde eller fængsel.

Trafikstyrelsen kan dispensere fra reglerne. Det gælder dog kun erhvervsmæssige formål eller forskning.

Læs mere om reglerne for droner hos Trafikstyrelsen og/eller download app’en ’Droneluftrum’ til Adroid eller iOS-enheder.