Er du i gang med en flytning eller har boligen været udsat for en omfattende skade, der har gjort den ubeboelig, kan der være penge at spare på ejendomsværdiskatten. 

Skattestyrelsens udgangspunkt for betaling af ejendomsværdiskat er nemlig, at hvis boligen ikke kan benyttes som beboelse i en periode, skal ejendomsværdiskatten nedsættes forholdsmæssigt. 

Reglerne er beskrevet i ejendomsværdiskattelovens § 11 og mere udførligt i Skattestyrelsens den juridiske vejledning.  

Hvad er de generelle regler?

Hovedreglen er, at ejeren skal betale ejendomsværdiskat, uanset om ejeren udnytter sin rådighed til beboelse eller ej.

Hvis en ejer har flere ejendomme, der er omfattet af ejendomsværdiskatteloven, skal ejeren betale ejendomsværdiskat af alle de ejendomme, hvor boligdelen står til rådighed for ejeren.

Hvilke regler gælder ved flytning?

Ved køb af en bolig anser Skattestyrelsen overtagelsesdagen på den nye ejendom for at være den dato, hvorfra betaling af ejendomsværdiskat er gældende.

Ved salg af den gamle bolig, anser Skattestyrelsen ligeledes overtagelsesdagen som skillelinje. Men hvis du som sælger fraflytter ejendommen inden overtagelsesdagen, træder den reelle udflytningsdato dog i stedet for overtagelsesdatoen. 

Hvordan bliver jeg fritaget for skat ved et køb?

Som regel er der et vist overlap mellem overtagelsesdato på den eksisterende bolig og overtagelsesdato på den nye bolig. I den situation vil du eje to boliger i periode, da du gerne vil have istandsat den nye bolig inden indflytningen.

Hidtil har Skattestyrelsen tolket reglerne på den måde, at den nye ejer kun kunne undgå ejendomsværdiskat på den nye bolig på grund af en skade som fx brand, vandskade eller skimmelsvamp.

Men i en nyere afgørelse har Landsskatteretten slået fast, at der heller ikke skal betales ejendomsværdiskat, hvis den nye bolig på, grund af en gennemgribende renovering, ikke har været beboelig, fremgår det af et nyhedsbrev fra revisionshuset, BDO.

I den situation skal du selv gøre Skattestyrelsen opmærksom på, at boligen i en periode ikke har været beboelig på grund af en omfattende renovering.

Hvordan bliver jeg fritaget for skat ved et salg?

Hvis du fraflytter ejendommen inden overtagelsesdatoen, skal du ikke betale ejendomsværdiskat i perioden fra fraflytningen til overtagelsesdatoen. Det samme gælder, hvis du lejer ejendommen ud i en periode.

Kravet er dog, at selv skal indberette fraflytningsdatoen via tast selv på Skattestyrelsens hjemmeside.

Hvornår kan du fritages for ejendomsværdiskat på den aktuelle bolig?

I tilfælde, hvor hele din bolig er blevet ubeboelig i en periode på grund af en alvorlig skade, kan du få fritagelse for ejendomsværdiskat. 

Din bolig betragtes af Skattestyrelsen som ubeboelig efter fx en omfattende brand- eller vandskade. Det samme gælder hvis hele eller dele af huset er styrtet sammen efter en voldsom storm eller hvis ejendommen har været udsat for et omfattende hærværk, der har afbrudt forsyningen af elektricitet, gas og vand.

Det er som udgangspunkt ikke nok, at enkelte rum i boligen er ubeboelige. Hvis du selv har ansvaret for, at boligen er blevet ubeboelig, fx ved en omfattende renovering, bliver du heller ikke fritaget for ejendomsværdiskat.

Hvordan får jeg ejendomsværdiskatten reduceret efter en skade?
Du henvender dig til Skattestyrelsen for information om ansøgningen. I ansøgningen skal du dokumentere, at du er flyttet fra boligen midlertidigt, fordi den er ubeboelig. Dokumentationen kan fx være forsikringsdokumenter.   

Du kan ansøge om fritagelsen af ejendomsværdiskat bagudrettet. Seneste tidspunkt for at søge om at få ændret ejendomsværdiskatten for et indkomstår er normalt den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb.

Det betyder fx, at du kan ansøge bagudrettet om fritagelse for ejendomsværdiskat, hvis dit hus i en periode var ubeboeligt som følge af vandskader under de store oversvømmelser i vinteren 2019/20.

Hvordan beregnes en reduktion i ejendomsværdiskatten?

Nedslaget beregnes på følgende måde: En kalendermåned er 30 dage, og indkomståret er 360 dage. Hvis en ejendom har været ubeboelig for ejeren af ejendommen i fx 40 dage, så reduceres ejendomsværdiskatten beregnet på helårsbasis med ejendomsværdiskatten beregnet for 40 dage, hvilket svarer til, at der betales ejendomsværdiskat for 320 dage.  

Hvor meget kan jeg spare?

Besparelsen ved en reduktion i ejendomsværdiskatten afhænger af, hvor dyr boligen er og i hvor lang en periode reduktionen skal gælde. I det tilfælde, hvor din eksisterende bolig i kraft af en skade er gjort ubeboelig i fx tre måneder, vil besparelsen for en typisk villa udgøre omkring 4.000 kr.

Hvis du ved en flytning har et tidsmæssigt overlap mellem overtagelsesdatoerne mellem de to boliger på to måneder, vil besparelsen for en almindelig villa typisk udgøre omkring 2.500 kr. Eksemplet gælder hvis den nye ejendom bliver gennemgribende renoveret og derfor er ubeboelig i en periode.

Hvis det tidmæssige overlap blot bliver benyttet til at flytte samt en lettere istandsættelse af den nye bolig, skal du betale ejendomsværdiskat på begge boliger i den overlappende periode.