Tilbud fra håndværkere

Hvad er forskellen på et tilbud og et overslag? Hvad vil det sige at få udført arbejde "efter regning"? Og hvordan tyder du et tilbud fra en håndværker?

hånd og værktøj

Få her gode råd til at indhente og tyde tilbud fra håndværkere. Arkivfoto.

Hvad er et tilbud fra en håndværker?

Et tilbud er håndværkerens bindende tilsagn om at udføre et nærmere defineret stykke arbejde til en bestemt pris. Et tilbud kan gives både skriftligt og mundtligt, og begge er lige bindende. Et skriftligt tilbud er dog bedst, da det ved et mundtligt tilbud kan være svært at bevise, hvad der egentlig blev aftalt, hvis noget går galt.

Et tilbud dækker udførelsen af det arbejde, der knytter sig til tilbuddet. Omfanget af håndværkerens arbejde kan være defineret i selve tilbuddet eller i et andet dokument (beskrivelse af arbejdets omfang og kvalitet, evt. tegninger m.v.). Arbejdsopgaver, som ikke er nævnt i tilbuddet eller eventuelle bilag, kan du ikke forvente bliver udført inden for den tilbudte pris. Derfor er det meget vigtigt, at du har en god, skriftlig beskrivelse af, hvad det er, håndværkeren skal udføre, så håndværkeren kan give dig et præcist tilbud.

At indhente faste tilbud fra håndværkere på denne måde kan anbefales, når det er nemt at forudse, hvad der skal laves, og der kan laves en præcis opgavebeskrivelse.

LÆS OGSÅ: Valg af gode håndværkere

Hvad er et overslag?

Et overslag er en pris for arbejdet, som ikke er bindende. Det vil sige, at håndværkeren ikke er forpligtet til at udføre opgaven, og prisen er heller ikke fast. Dermed ved du ikke, hvad arbejdet reelt kommer til at koste. Du betaler for materialer samt det antal timer, der bliver brugt, til en timepris du muligvis ikke på forhånd kender, medmindre du spørger ind til den. Arbejdets endelige pris kender du først, når det er udført.

tømrer der arbejder foran hus

Den endelige regning må gerne afvige fra et overslag, da et overslag ikke er en bindende pris. Foto: Tommy Verting.

Håndværkerens endelige regning kan og må godt afvige fra det overslag, han gav dig forud for arbejdet, dog ikke i urimelig grad. Hvis håndværkeren under arbejdets udførelse opdager, at hans overslag sandsynligvis er skudt helt ved siden af, bør han straks informere dig i stedet for bare at arbejde videre.

Overslag fra en håndværker kan anvendes, når det er meget vanskeligt på forhånd at definere det præcise omfang af arbejdet. Det kan fx være, at der skal repareres spær med rådangreb, og man kan ikke sige, hvad omfanget er, da man ikke kan komme til konstruktionen før udførelsen pga. tagbelægningen. I en sådan situation kan du få et overslag fra håndværkeren, hvor der laves et løst skøn over, hvor mange spær der skal repareres. Efterfølgende kan I så (evt.) aftale en mere præcis pris, når arbejdet er gået i gang, tagbelægningen er fjernet og det er muligt at overskue arbejdets nærmere omfang.

Hvad vil det sige at få udført et stykke arbejde "efter regning"?

At få udført håndværkerarbejde "efter regning" (kaldes også "efter medgået tid") vil sige, at du stort set bare beder håndværkeren gå i gang uden at få et tilbud eller overslag på forhånd. Typisk bliver småreparationer udført efter regning.

Prisen på det arbejde, der udføres, udregnes efter, hvor mange timer der er brugt på det plus forbrug af materialer. Det ligner arbejde efter overslag.

Forskellen mellem overslag og "efter regning" er, at et overslag trods alt er lidt forpligtende for håndværkeren og du derved selv på forhånd får en fornemmelse af, hvad arbejdet koster, mens du ikke har mange muligheder for at klage over den endelige regning, når håndværkeren arbejder efter regning.

Du kan kun klage, hvis håndværkerens samlede slutpris afviger væsentligt fra, hvad du med rimelighed kunne forvente, at det givne arbejde kostede.

Hvad er en ordrebekræftelse?

Hvis du får et mundtligt tilbud fra håndværkeren, skal det bekræftes skriftligt, og det sker ofte i form af en ordrebekræftelse, som håndværkeren sender. En ordrebekræftelse er at sidestille med et tilbud. Du skal være opmærksom på, at det er ordrebekræftelsen, der er gældende. Det gælder også, hvis der først har været sendt et tilbud, som du efterfølgende har accepteret, og håndværkeren dernæst sender en ordrebekræftelse. Du skal være specielt opmærksom på, om tilbud og ordrebekræftelse er ens.

LÆS OGSÅ: Betaling til håndværkeren eller byggefirmaet

Hvad skal være afklaret, før et håndværkertilbud indhentes?

Før du begynder at kontakte håndværkere og evt. indhente tilbud, skal du være klar over, præcis hvilke opgaver du vil have udført, og hvilke forventninger du har til det færdige resultat. Det er spild af både din egen og håndværkerens tid at indhente tilbud på et uklart grundlag.

håndværker monterer rør

Det vigtigt at være enig med håndværkeren om forhold som tid, pris og kvalitet, inden du indgår den endelige aftale. Arkivfoto.

Det er meget vigtigt for at den endelige aftale kan fastlægges, at du og håndværkeren fra begyndelsen er enige om kvaliteten, omfanget og tidshorisonten for, hvornår opgaven skal være færdig.

Hvis det arbejde, du skal have udført (det hele eller dele af det), ikke på forhånd kan beskrives præcist, kan du med fordel benytte forskellige former for prisindhentning. For eksempel kan du bede håndværkeren om et fast tilbud på de dele af arbejdet, som godt kan forudses og beskrives præcist, kombineret med et overslag på resten.

Det er vigtigt, at de forskellige håndværkere, du beder om pris fra, får det samme skriftlige grundlag at give tilbud ud fra (beskrivelser/tegninger), ellers kan du ikke sammenligne deres tilbud.

Hvor mange tilbud må du indhente?

Som privatperson må du indhente så mange tilbud, du ønsker. Tidligere begrænsede licitationsloven antallet til 2 (medmindre du afholdt en egentlig licitation med de komplicerede regler, der fulgte med), men licitationsloven blev afskaffet for nogle år siden, så nu er der ingen regler for private boligejere.

I praksis er det dog nok klogt at begrænse sig til nogle få tilbud, fx 3-4 stykker. Dels tager det tid for dig at gennemgå de forskellige tilbud, og dels tager det også tid for håndværkeren at udarbejde et præcist og seriøst tilbud.

Koster et håndværkertilbud noget?

Håndværkeren kan godt kræve betaling for at afgive et tilbud, men kun hvis det er aftalt på forhånd. Nogle håndværkere tager kun betaling for tilbuddet, hvis de ikke får opgaven, men her skal prisen for afgivelse af tilbud også være aftalt på forhånd. Ellers er du i din gode ret til at afvise at betale for indhentede tilbud.

Hvad skal et håndværkertilbud indeholde?

Tilbuddet (eller de tilhørende beskrivelser/tegninger) skal beskrive præcist, hvad arbejdet omfatter, hvornår det forventes udført og afsluttet samt prisen. I et tilbud kan du også kræve at få oplyst timepriser på henholdsvis lærlinge- og svendetimer, så du kan styre prisen for eventuelt ekstra arbejde, der måtte blive aftalt under arbejdets udførelse. I et tilbud skal der stå:

  • Dato for tilbuddet.
  • At det er et tilbud (og altså ikke et overslag).
  • Hvilken opgave tilbuddet vedrører (fx nyt tag).
  • Hvem der bestiller opgaven (dig).
  • En nøje beskrivelse af opgaven og omfanget (evt. ved at henvise til bilag i form af beskrivelser/tegninger). Husk at have så meget med som muligt - fx om der skal der anvendes stillads, males efterfølgende og om bortskaffelse af affald mv. er en del af tilbuddet.
  • En tidsplan, start- og sluttidspunkt.
  • Skal der være dagbøder, hvis arbejdet ikke bliver færdig til tiden?
  • Pris på de enkelte delarbejder og/eller det samlede arbejde, og om prisen er inkl. eller ekskl. moms.
  • Hvor lang tid tilbuddet gælder.
  • Firmaoplysninger på den, der afgiver tilbuddet (håndværkeren).

LÆS OGSÅ: 5 råd, når du skal lave håndværkeraftale

Hvad er forbehold i håndværkeraftaler?

Ved tilbuddet vedlægger håndværkeren ofte et ark med standardforbehold udarbejdet af brancheorganisationer.

rådgivning fra fagekspert med håndværker i baggrunden

Det kan være en god idé at søge råd hos en fagmand, da håndværkere kan have individuelle forbehold, som er svære at gennemskue konsekvensen af. Foto: Torben Klint.

Standardforbeholdene er vilkår, som håndværkeren vil lægge til grund for aftalen og arbejdets udførelse. Det kan fx være, at håndværkeren tager forbehold for prisreguleringer, at snerydning er uden for tilbuddet, at håndværkeren ikke hæfter for forsinkelser pga. uforudsete ting m.v. Typisk kan du acceptere disse forbehold uden videre.

Håndværkeren kan derudover også have nogle individuelle forbehold. De kan være svære at gennemskue for lægmand. For eksempel kan en håndværker tage det forbehold, at han ikke stiller sikkerhedsstillelse. Konsekvenserne af det kan de færreste almindelige boligejere gennemskue. Andre forbehold kan have en direkte indflydelse på tilbudsprisen, hvilket betyder, at tilbuddene ikke er direkte sammenlignelige.

At gennemskue, hvad forbehold betyder for dig, er ofte noget, en fagmand kan og bør hjælpe dig med.

Hvordan vurderer og sammenligner du tilbuddene?

Umiddelbart kan du tage de indkomne tilbud og direkte sammenligne priserne, hvis grundlaget for tilbuddene har været det samme materiale, og hvis tilbuddene omfatter de samme ydelser.

Men måske skriver den ene af håndværkerne i sit tilbud, at han ikke kan levere den rustfri stålbordplade, som du ønskede, og at hans tilbud i stedet indeholder en laminatplade. Hvis de to andre tilbud er inkl. bordplade af rustfrit stål, er tilbuddene ikke længere sammenlignelige. Laminatpladen er jo billigere end stål, så hvilket tilbud er nu samlet set bedst?

At gennemgå tilbud på denne måde kan være vanskeligt, men er helt nødvendigt for at finde frem til det bedste tilbud og den rette pris.

Der kan ofte være behov for en justering af både arbejde og pris, før du og håndværkeren bliver helt enige og kan udarbejde og underskrive en endelig aftale.

Medmindre du føler dig kompetent til selv at gennemgå tilbuddene og forhandle med håndværkeren, er dette noget du med stor fordel kan få hjælpe til fra en professionel rådgiver (arkitekt/bygningskonstruktør/ingeniør).

Hvor længe gælder et håndværkertilbud?

Tilbuddet gælder, fra du står med det i hånden. Hvor længe det er gældende, skal fremgå af tilbuddet, typisk vil det være mellem en og tre måneder. Hvis aftalegrundlaget er det frivillige regelsæt AB forbruger eller AB92, gælder tilbuddet i 20 arbejdsdage. Du kan også selv komme med et bud på, hvor længe du ønsker, det skal gælde, og se, om håndværkeren godtager det.

LÆS OGSÅ: Undgå ekstraregninger fra håndværkeren

Hvordan accepteres et håndværkertilbud?

Når du er klar til at acceptere håndværkerens tilbud, kan du enten sende en skriftlig accept til ham eller udforme en særlig entreprisekontrakt. I det ene tilfælde er det de 2 dokumenter (håndværkerens tilbud og din skriftlige accept), som tilsammen danner aftalegrundlaget, mens det i det andet tilfælde er det, der står i entreprisekontrakten, der gælder (håndværkerens tilbud kan så være et bilag til entreprisekontrakten).

LÆS OGSÅ: Håndværkeraftaler

Kilder og henvisninger

Kilder:

AB92 - Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. (Udfærdiget af Boligministeriet den 10 december 1992) 
AB92 for praktikere | Mogens Hansen m.fl. | Byggecentrum 1993
Dansk Byggeri: www.danskbyggeri.dk
Forbrugerrådet: www.fbr.dk
Forbrugerstyrelsen: www.forbrugerstyrelsen.dk
Erhvervs- og byggestyrelsen: www.ebst.dk

Henvisninger:

Vi besvarer spørgsmål bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab