Hvad er et tilbud fra en håndværker?

Et tilbud er håndværkerens bindende tilsagn om at udføre et nærmere defineret stykke arbejde til en bestemt pris. Et tilbud kan gives både skriftligt og mundtligt, og begge er lige bindende. Et skriftligt tilbud er dog klart at foretrække, da det ved et mundtligt tilbud kan være nærmest umuligt at bevise, hvad der egentlig blev aftalt, hvis noget går galt. Derfor skal du altid bede håndværkeren om at få et tilbud på skrift. På den måde kan der ikke være nogen tvivl om, hvad tilbuddet rent faktisk indeholder.

Et tilbud dækker udførelsen af det arbejde, der knytter sig til tilbuddet. Omfanget af håndværkerens arbejde kan være defineret i selve tilbuddet eller i et andet dokument (beskrivelse af arbejdets omfang og kvalitet, evt. tegninger m.v.). Du kan ikke forvente, at arbejdsopgaver, der ikke er nævnt i tilbuddet, bliver udført som en del af den tilbudte pris.  Derfor er det meget vigtigt, at du har en god, skriftlig beskrivelse af, hvad det er, håndværkeren skal udføre, så håndværkeren kan give dig et præcist tilbud.  

Den kan anbefales, at du indhenter skriftlige og faste tilbud fra håndværkere på denne måde, hvis du ved præcis, hvad der skal laves. På den måde kan du lave en fyldestgørende opgavebeskrivelse til håndværkeren, som så kan give et tilbud på, hvad det koster at udføre opgaven.

Hvad er et overslag?

Et overslag er en pris for arbejdet, som ikke er bindende. Det vil sige, at håndværkeren ikke er forpligtet til at udføre opgaven, og prisen er heller ikke fast. Dermed ved du ikke, hvad arbejdet reelt kommer til at koste.

Traditionelt siger man, at et overslag typisk ligger inden for plus/minus 20 procent. Det kan dog godt variere mere, især hvis der undervejs viser sig forhindringer eller andet, som man ikke på forhånd kunne forudse.

Der kan især i forbindelse med ombygninger være opgaver, hvor det kan være meget vanskeligt at definere omfanget af opgaven, og hvor mange timer der skal bruges på at løse den. I sådanne tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at få et overslag. Hvis du accepterer dette overslag, betaler du for materialer samt det antal timer, der bliver brugt. Timeprisen bør aftales på forhånd. Arbejdets endelige pris kender du så først, når det er udført.

Håndværkerens endelige regning kan og må godt afvige fra det overslag, han gav dig forud for arbejdet. Dog ikke i urimelig grad. Hvis håndværkeren under arbejdets udførelse opdager, at hans overslag sandsynligvis er skudt helt ved siden af, bør han straks informere dig i stedet for bare at arbejde videre. Han bør også forklare dig, hvad det er, der pludselig ændrer hans vurdering af omfanget. Hvis ikke, må du spørge ind til det.

Overslag fra en håndværker kan anvendes, når det er meget vanskeligt på forhånd at definere det præcise omfang af arbejdet. Det kan fx være, at der skal repareres spær, der er angrebet af råd, hvor det kan være svært på forhånd at sige, hvad omfanget er, da man ikke kan komme til konstruktionen før udførelsen pga. tagbelægningen. I en sådan situation kan du få et overslag fra håndværkeren, hvor der laves et løst skøn over, hvor mange spær der skal repareres. 

Hvad vil det sige at få udført et stykke arbejde "efter regning"? 

At få udført håndværkerarbejde ”efter regning” (kaldes også ”efter medgået tid”) vil sige, at du betaler for præcis den tid, der er brugt på arbejdet, inklusiv fx materialer, kørsel og tid på værksted. 

Det er også herhensigtsmæssigt at få et overslag på tidsforbruget og aftale den præcise timepris.

Typisk bliver småreparationer udført efter regning, da det ikke er hensigtsmæssigt at bruge tid (penge) på at få udarbejdet et tilbud. Ligeledes vil mere komplekse opgaver, hvor tidsforbruget ikke på forhånd kan vurderes ofte udføres efter regning, men med en aftalt maksimal pris.

Hvis det mod forventning viser sig, at den maksimale pris ikke holder, bør håndværkeren - ligesom ved et overslag - så snart snart det kan vurderes, fortælle hvad årsagen er og forklare, hvad den nye pris bliver. Det er en god idé, at aftale dette med håndværkeren.

Prisen på arbejdet udregnes efter, hvor mange timer der er brugt på det plus forbrug af materialer. 

Hvad er en ordrebekræftelse?

Du kan få ordrebekræftelser undervejs i et byggeprojekt. Hvis en entreprenør eller håndværker fx bestiller nye vinduer til dit hus, vil du få en ordrebekræftelse, som du skal godkende. Det er vigtigt at læse ordrebekræftelser grundigt, før du skriver under på dem, da du på den måde kan sikre dig, at entreprenøren bruger de materialer, der er aftalt. Hvis I fx havde aftalt, at de nye vinduer skal være blå, og der på ordrebekræftelsen for vinduerne står, at de er grønne, skal du selvfølgelig ikke skrive under, før det er bragt i orden.  

Specielt for vinduer skal du sikre dig, at håndværkeren kontrollerer målene – for hvis du måler op, og de ikke passer, er det dit problem og en ekstraomkostning. Det kan evt. være en idé at skrive det til håndværkeren, så der ikke bagefter bliver en diskussion om dette.

Ellers er det ofte sådan, at der laves aftalesedler, hver gang der aftales et tillægsarbejde. Aftalesedler nummereres fortløbende og indeholder foruden beskrivelse og omfanget af, hvad der skal laves, også en pris. På den måde kan både du og håndværkeren bevare overblikket over, hvad der er aftalt.

Hvad skal være afklaret, før et håndværkertilbud indhentes?

Før du begynder at kontakte håndværkere og evt. indhente tilbud, skal du så vidt muligt være klar over, hvilke opgaver du vil have udført, og hvilke forventninger du har til det færdige resultat. Det er spild af både din egen og håndværkerens tid at indhente tilbud på et uklart grundlag.

Det er meget vigtigt, for at den endelige aftale kan fastlægges, at du og håndværkeren, før byggeriet går i gang, er blevet enige om omfanget af opgaven, hvordan kvaliteten skal være – evt. med henvisning til andet byggeri som han eller andre har udført, hvilket kan være et referencebyggeri. I skal også være enige om tidshorisonten for, hvornår opgaven skal være færdig. 

En anden mulighed er, at du beder håndværkeren om sammen med prisen at lave en rimelig præcis beskrivelse af, hvad han vil lave. Når du bekræfter aftalen, er det med henvisning til netop dette dokument. Husk også at anføre forventet opstarttid og forventet færdiggørelse. Håndværkerne er ofte ikke særligt villige til at lave en sådan beskrivelse, fordi du så kan bruge den til at hente et andet tilbud. En måde at imødegå dette på er at bede om prisen først, og hvis den er ok, beskrive hvad vedkommende vil lave for de penge.

Det er vigtigt, at de forskellige håndværkere, du beder om pris fra, får det samme skriftlige grundlag at give tilbud ud fra (beskrivelser/tegninger), ellers kan du ikke sammenligne deres tilbud.

Det kan være en fordel at få en byggesagkyndig til at lave en byggefaglig korrekt beskrivelse, som du kan bede flere håndværkere om at afgive pris på. Når du accepterer entreprenørens tilbud, skal det være med henvisning til denne beskrivelse.

Det er meget vigtigt, for at den endelige aftale kan fastlægges, at du og håndværkeren, før  byggeriet går i gang, er blevet enige om omfanget af opgaven, hvordan kvaliteten skal være, og tidshorisonten for, hvornår opgaven skal være færdig. 

Hvor mange tilbud må du indhente? 

Som privatperson må du indhente så mange tilbud, du ønsker.

I praksis er det dog klogt at begrænse sig til nogle få tilbud, fx 2-3 stykker. Du kan fx starte med at indhente 2 tilbud og se, om de er nogenlunde ens. Hvis de er det, er det et tegn på, at prisen for at løse opgaven vil ligge på det niveau, som du kan se i tilbuddene. Hvis prisen i de to tilbud derimod er langt fra hinanden, er det en god idé at indhente et tredje tilbud, så du kan få en bedre idé om, hvad du bør betale for opgaven.

Det er dog ikke rimeligt overfor håndværkeren at bede for mange om pris på arbejdet, da det er et ganske omfattende arbejde at afgive en pris. 

Hvis man ikke vil vælge det billigste tilbud, er det god stil at skrive i udbuddet, at man ønsker at vælge frit mellem de indkomne tilbud.

Koster et håndværkertilbud noget?

Håndværkeren kan godt kræve betaling for at afgive et tilbud, men kun hvis det er aftalt på forhånd. Nogle håndværkere tager kun betaling for tilbuddet, hvis de ikke får opgaven, men her skal prisen for afgivelse af tilbud også være aftalt på forhånd. Ellers er du i din gode ret til at afvise at betale for indhentede tilbud.

Hvordan vurderer og sammenligner du tilbuddene?

Umiddelbart kan du tage de indkomne tilbud og direkte sammenligne priserne, hvis grundlaget for tilbuddene har været det samme materiale, og hvis tilbuddene omfatter de samme ydelser. 

Men måske skriver den ene af håndværkerne i sit tilbud, at han ikke kan levere den rustfri stålbordplade, som du ønskede, og at hans tilbud i stedet indeholder en laminatplade. Hvis de to andre tilbud er inkl. bordplade af rustfrit stål, er tilbuddene ikke længere sammenlignelige. Laminatpladen er jo billigere end stål, så hvilket tilbud er nu samlet set bedst? 

At gennemgå tilbud på denne måde kan være vanskeligt, men er helt nødvendigt for at finde frem til det bedste tilbud og den rette pris. 

Medmindre du føler dig kompetent nok til selv at gennemgå tilbuddene og forhandle med håndværkeren, er dette noget du med stor fordel kan få hjælp til fra en professionel rådgiver (byggesagkyndig/arkitekt/bygningskonstruktør/ingeniør). 

Hvor længe gælder et tilbud fra en håndværker?

Tilbuddet gælder, fra du står med det i hånden. Hvor længe det er gældende, skal fremgå af tilbuddet, typisk vil det være mellem en og tre måneder. Hvis aftalegrundlaget er det frivillige regelsæt AB-Forbruger eller AB18, gælder tilbuddet i 20 arbejdsdage. Du kan også selv komme med et bud på, hvor længe du ønsker, det skal gælde, og se, om håndværkeren godtager det.

Hvad indeholder en god håndværkeraftale som minimum?

En håndværkeraftale er et af de vigtigste dokumenter (eller sæt af dokumenter), som indgår i enhver byggesag, stor såvel som lille. Håndværkeraftalen sætter rammerne for arbejdets udførelse og er det juridisk gældende dokument, som beskriver det arbejde, der skal udføres. Den skal som minimum indeholde følgende:

Hvem gælder aftalen for? Adresser og kontaktinformation på de parter, som aftalen omfatter. Det er især vigtigt at få byggefirmaets CVR-nr. på aftalen, for det er i sidste ende afgørende for, hvem der regnes for ansvarlig for arbejdet. Desuden skal adressen på selve byggepladsen fremgå.

Hvad indeholder aftalen (opgaven), og hvilke dokumenter indgår? Normalt henvises følgende dokumenter til denne del af aftalen: håndværkertilbuddet inkl. eventuelle forbehold, tegninger, en arbejdsbeskrivelse udfærdiget af kunden, som beskriver omfanget, hvad der skal laves og i hvilken kvalitet, herunder også hvilke materialer der skal anvendes, og om kunden evt. selv leverer noget til byggeriet.

Prisen, sikkerhedsstillelse samt betalingsbetingelser. Hvad er den samlede pris inkl. eventuelle delpriser, og er den fast? Det er den, hvis der er givet og accepteret et tilbud. Skal der stilles sikkerhed for betaling og færdiggørelse fra en eller begge parter? Hvordan skal der afregnes, dvs. en betalingsplan? I rater eller afregning pr. måned (a conto)? Det er også godt at få oplyst timepriserne for, hvis de involverede håndværkere skal udføre yderligere uforudset arbejde – det såkaldte ekstraarbejde. 

Start- og slutdato samt forsinkelser. Hvornår starter byggeriet, og hvornår skal det være færdigt (tidsplan)? 

Ændringer undervejs samt ekstraarbejde. Hvordan tackles ændringer i projektet? Det gælder både med hensyn til arbejdsopgaver, leverancer, uforudsete opgaver, tidsplan og afregning. 

Ansvarsfordeling og det praktiske. Hvem gør hvad? For eksempel vedrørende byggetilladelse, specielle forsikringer, byggeledelse samt styring, herunder også hvordan det daglige byggeri forløber med hensyn til arbejdstid, nøgler, oprydning/byggeaffald, mandskabsskure osv. Her er det også påkrævet, at kunden undersøger, om der er særlige forhold, der gælder for byggeriet eller matriklen, f.eks. servitutter og lokalplaner. 

Reklamationer og garantier. Er håndværkeren omfattet af særlige garantiordninger i kraft af branchetilknytning? Hvordan udbedres eventuelle fejl og mangler, som opstår under eller efter byggeriet? I hvor lang tid er håndværkerens ansvar gældende? Herunder kan man også angive, hvordan eventuelle tvister og konflikter løses. 

Forsikringer. Bygherren bør tegne en entreprise forsikring (All-risk) ved større arbejder, entreprenøren skal have en ansvarsforsikring, og ved større byggerier skal der tegnes en byggeskadeforsikring. Husk altid at kontakte dit forsikringsselskab, når du får lavet større håndværksarbejder i boligen. 

Læs mere om, hvordan du bør forsikre dig, når du bygger til eller om.

Underskrift. Her underskriver begge parter aftalen. Dato skal fremgå. 

Til at sikre, at du får lavet en god og præcis aftale med din håndværker, kan du bruge et af de aftalegrundlag, som der er vedtaget efter forhandlinger mellem en række offentlige myndigheder og organisationer. Aftalegrundlag som fx AB 92 og AB-Forbruger kan bruges som grundlag for en håndværkeraftale. Men det er vigtigt at huske på, at det altid er nødvendigt at tilpasse kontrakten til den specifikke opgave, du skal have løst.

Du kan læse mere om AB 18 og AB-Forbruger her.

Hvad er forbehold i håndværkeraftaler?

Der er stort set altid forbehold i forhold til grundlaget for opgaven. Eller  forbehold i forhold til den konkrete aftale. Derudover vil  håndværkeren ofte vedlægge  standardforbehold udarbejdet af brancheorganisationer. 

Standardforbeholdene er vilkår, som håndværkeren vil lægge til grund for aftalen og arbejdets udførelse. Det kan fx være, at håndværkeren tager forbehold for prisreguleringer, at snerydning er uden for tilbuddet, at håndværkeren ikke hæfter for forsinkelser pga. uforudsete ting m.v. Typisk kan du acceptere disse forbehold uden videre. Men er du i tvivl, så spørg ind til, hvad det præcist betyder.

Håndværkeren kan derudover også have nogle individuelle forbehold. De kan være svære at gennemskue for lægmand. For eksempel kan en håndværker tage det forbehold, at han ikke stiller sikkerhedsstillelse. Sikkerhedsstillelse er, at håndværkeren stiller sikkerhed for, at han vil gennemføre byggeriet. Det er typisk på 20 procent af entreprisesummen. 

Typisk vil håndværkeren, hvis han skal stille sikkerhed, også kræve at bygherre stiller sikkerhed for betaling. 
Konsekvenserne af forbehold kan de færreste almindelige boligejere gennemskue. Forbehold kan have en direkte indflydelse på tilbudsprisen, hvilket betyder, at tilbud ikke er direkte sammenlignelige.

Forbehold i en aftale er som sagt meget normale, og de er ikke nødvendigvis et problem. Det kan fx handle om, at en entreprenør ikke kan forudse alt, og derfor er det en måde for entreprenøren at gardere sig på. Et forbehold kan fx være, at prisen kun er gældende, hvis et hus' konstruktion rent faktisk er, som det er angivet på husets tegningerne. Hvis det så fx viser sig, at husets konstruktion er anderledes, vil det have betydning for prisen.

Som udgangspunkt er det fornuftigt at håndværkeren kun er forpligtet til at udføre, hvad han har givet pris på og beskrevet. Hvis han også skal afsætte midler til uforudsete ting som råd eller svamp, som ikke er kendt på tilbudstidspunktet, vil han jo blive for dyr og omvendt få en gevinst, hvis der så ikke er noget.

At gennemskue, hvad forbehold betyder for dig, er ofte noget en fagmand kan og bør hjælpe dig med. Derfor bør du få hjælp af en professionel, hvis du ikke er helt sikker på, hvad evt. forbehold betyder. 

Er det nødvendigt at søge rådgivning, når du skal have lavet en håndværkeraftale?

Der er ingen regler, der forpligter dig til at anvende en bygningskonstruktør, ingeniør, arkitekt eller advokat, når du skal have udført byggearbejder. Men ved større opgaver vil det være en klar fordel for dig at købe dig til rådgivning – det kan blive afgørende for, at du får et godt byggeforløb og slutresultat. Dette gælder ikke mindst for det helt centrale – at indgå en aftale. Med en klar og entydig aftale kan du undgå mange unødvendige konflikter mens byggeriet står på.

Hvis du ikke benytter en rådgiver, er det sådan, at håndværkeren er din rådgiver og det forpligter ham mere, end hvis der er en rådgiver impliceret.

Hvad er risikoen ved ikke at have en skriftlig og præcis aftale? 

Det er almindelig kendt i byggeriet, at en klar og præcis skriftlig aftale med håndværkeren om et givent projekt er med til at formindske risikoen for, at selve byggeriet og forløbet omkring det ikke fungerer optimalt. En klar skriftlig aftale gør at begge parter er enige om, hvilket arbejde der skal udføres, hvornår det skal udføres, og ikke mindst hvad prisen er.

Hvis du får lavet en god, præcis og skriftlig aftale, inden byggeriet går i gang, kan mange bekymringer og ærgrelser undgås. Det er ofte uklarheder eller misforståelser mellem parterne, der giver besvær i løbet af et byggeprojekt.

Mundtlige aftaler er også juridisk bindende, men det er dig, der skal bevise, hvad der er blevet sagt og aftalt, hvilket i praksis er nærmest umuligt. Det er vigtigt at aftalen er på skrift. E-mails kan godt bruges som kommunikationsform og udgøre bindende aftaler. Vær dog opmærksom på, at du skal have en bekræftelse (e-mail svar) på, at modparten både har læst mailen og er enig i hvad e-mailen/aftalen indeholder.