Selv om det er hyggeligt, og alle på vejen er inviteret med, kan du ikke uden videre holde en vejfest. Ved en vejfest, skal du i første omgang søge om tilladelse hos den vejmyndighed, der har ansvaret for vejen:

  • Kommunen er vejmyndighed for de kommunale veje, stier, fortove, rabatter og de private fællesveje i byzone.
  • Vejdirektoratet er vejmyndighed for statsvejene (gælder kun ca. 5 pct. af alle veje).
  • På landet skal du søge om tilladelse hos både de private vejejere og politiet, som også skal give dig tilladelse til skiltning og afspærring.

Hvis du glemmer at søge om tilladelse, overtræder du færdselsloven, vejloven eller privatvejsloven.

Tjek, hvem der ejer vejen

På Vejdirektoratet.dk er der et oversigtskort, hvor du kan få vist alle statsveje og de fleste kommuneveje, og i mange tilfælde få oplyst, hvem der er vejbestyrer.
 
Hvis du vil være helt sikker på, hvem der er vejmyndighed, så forhør dig i din kommune og spørg ved samme lejlighed, hvordan og hvor du bedst indhenter de nødvendige tilladelser. 

Vejmyndighed skal give tilladelse til skiltning, afspærring og placering af borde

Vejmyndigheden skal også give tilladelse til, hvordan du afspærrer vejen, og hvilke typer skilte du skal anvende. Nogle vejmyndigheder vil muligvis kræve autoriseret afspærring og skiltning.

Søg også om tilladelse til, hvordan du vil placere evt. telte og borde og andre ’ikke-færdselsmæssige’ foranstaltninger.

På landet er det private vejejere og politiet, der stiller krav om, hvilken slags skiltning og afspærring du skal sørge for.

Hvordan søger du om tilladelse til at afholde vejfest?

Søg digitalt om tilladelse til at afholde vejfest et af disse to steder:

Du skal bruge NemID og oplyse:

  • Hvilken vej og hvilket areal du ønsker at benytte.
  • Hvornår og hvordan vejarealet skal anvendes (bl.a. via tegninger).
  • Adresse og kontaktoplysninger for ansøger.

Du får en vejledning på begge hjemmesider om, hvordan du skal søge.

Du kan også gå ind på hjemmesiden for din kommune eller ringe og forhøre dig om, hvordan du søger om tilladelse til at holde en vejfest. Find din kommune og/eller en myndighed på Borger.dk

Hvornår får du svar på tilladelse til vejfest?

Der er ikke faste regler for, hvor lang tid der går, før du får svar. Som regel behandler kommunerne en ansøgning inden for 14 dage, så det er en god idé at sende din ansøgning mindst 4 uger før, du planlægger at afholde et arrangement på et vejareal.

Roskilde Kommune råder borgerne til at ansøge om et tilladelse til et udendørsarrangement 2-3 måneder før.

Henvend dig evt. til din kommune eller Vejdirektoratet og spørg om ansøgningsfrist og sagsbehandlingstid.

Hvor længe gælder tilladelsen til vejfest?

Når du får bevilget tilladelsen, får du også besked om, hvor lang tid den gælder. Men som regel gives tilladelsen for et halvt til et helt døgn.

Hvad skal en vejfestarrangør sørge for?

Normale betingelser for arrangementer på veje er, at de skal være åbne for beboer- og udrykningskørsel.

Nogle kommuner stiller krav om autoriseret skiltning og afmærkning

Allerede i ansøgningsproceduren bliver du bedt om at gøre rede for skiltning og afspærring.

Nogle vejmyndigheder kræver, at du sætter autoriserede skilte og afspærring op – det gælder bl.a. for kommuneveje og private fællesveje i Aarhus Kommune.

Hvis du ikke må lave skiltene selv, kan du muligvis låne eller leje autoriserede skilte og spærrebomme af kommunen.

I nogle tilfælde skal du selv anskaffe den reglementerede skiltning og afmærkning ved at leje eller købe materiellet på det private marked. Derfor kan den nødvendige skiltning og afmærkning godt fordyre vejfesten med 1.000-8.000 kr.

Rengøring og udbedring af skader for egen regning

Du skal selv sørge for, at vejen er ryddet op og rengjort efter arrangementet.

Evt. udgifter for kommunen til fx afspærring, oprydning eller udbedring af skader, skal du som arrangør også dække.
 

Hvilke regler gælder for servering under en vejfest?

Hvis du ønsker at servere alkohol til din vejfest, skal du have en såkaldt lejlighedstilladelse og søge politiet om tilladelse ”i god tid før arrangementet afholdes” – som der står på Politi.dk.

Hvis politiet skønner det nødvendigt, kan det forlange, at ”du benytter godkendte dørmænd eller kontrollørforening”.

Læs mere og ansøg på Politi.dk

Hvis du skal sælge eller håndtere mad, har Fødevarestyrelsen en række krav og retningslinjer, som du skal overholde. Forhør dig hos din lokale fødevareregion.

Medbragt mad og drikke kan gøre en vejfest lettere at arrangere

Hvis du/I holder en vejfest, hvor deltagerne selv medbringer mad og drikke, behøver I ikke at skulle søge om tilladelser til at servere mad og drikke og gør dermed jeres vejfest lidt lettere at arrangere administrativt.

Hvilke andre tilladelser skal du evt. have til vejfest?

Hvis du til vejfesten ønsker at sætte telte eller lignende op, skal du muligvis også søge om tilladelse hos brandvæsnet/beredskabet i din kommune/region. Men det afhænger af størrelsen på teltene, og hvor mange mennesker der skal opholde sig på én gang.

Hvis du ønsker at fyre professionelt fyrværkeri af, skal du søge om tilladelse hos brandvæsnet/beredskabet i din kommune/region.

Hvad skal du også huske før en vejfest?

Selvom det ikke er et krav, er det altid en god ide at orientere alle i nærheden om, at du afholder en vejfest.

Tjek grundejerforeningens regler

Vær også opmærksom på, at din egen grundejerforening eller evt. en naboforening kan have særlige bestemmelser om fx brug af fællesarealer, og hvor længe der må larmes. Så tjek relevante vedtægter og andre væsentlige forhold, som muligvis kan have indvirkning på din vejfest ud over de krævede tilladelser.

Hvem har forsikringsansvar ved en vejfest?

Hvis der sker en ulykke ved en vejfest, kan du kun kræve erstatning af arrangøren/foreningen, hvis ulykken skyldes fejl eller forsømmelser, som skyldes arrangøren. Hvis arrangøren/foreningen har en erhvervsansvarsforsikring, kan den dække arrangørens ansvar.

Hvis arrangøren ikke har ansvaret for ulykken, skal du anmelde hændelsen til din egen ulykkesforsikring. Det samme gælder, hvis arrangøren er skyld i uheldet, da du godt kan få erstatning fra din egen ulykkesforsikring, selvom andre er skyld i uheldet.
 
Hvis vejfesten bliver arrangeret som en privat fest, dækker deltagernes egne forsikringer ved tilskadekomst, og du kan evt. få erstatning fra en anden gæsts private ansvarsforsikring, hvis du kan godtgøre, at vedkommende er skyld i uheldet.