Hvad er ægte hussvamp?

Ud af de ca. 30 svampetyper, der kan forekomme i vores huse, er ægte hussvamp den mest alvorlige. Ægte hussvamp hører til arten tømmersvampe. Den er hurtigvoksende, ca. 5 mm om dagen, og forekommer ofte i husets skjulte konstruktioner og kan derfor nå at sprede sig og få godt fat, inden den opdages.

Ægte hussvamp danner nogle meget lange strenge (mycelium), som den transporterer vand og næring i over flere meters afstand, ja faktisk flere etagers afstand. Der er eksempler på, at den inficerer fra kælder og 4 etager op. Den kan derfor hurtigt sprede sig til andre bygningsdele og materialer i huset. Ægte hussvamp er den eneste svampetype, der også kan sprede sit mycelium gennem murværk, hvorfor et angreb hurtigt kan gå hen at blive omfattende og dyrt at udbedre.

Hvordan opdager du ægte hussvamp?

Ægte hussvamp opstår inde i husets materialer og konstruktioner, hvilket gør det praktisk taget umuligt at spotte et angreb meget tidligt. Det er dog en god idé at holde et øje med områder omkring spær- og tagkonstruktioner, etageadskillelser og gulvkonstruktioner, når du foretager dit årlige vedligeholdelsestjek af din bolig, da det er her, den ofte har sit udspring.

Sidder svampen på træ, vil træet vise tydelige tegn på nedbrydning. Træet bliver misfarvet (gråligt) og får store sprækker, og der dannes brunmuld (nedbrudt træ).

Da ægte hussvamp som regel optræder i skjulte konstruktioner, opdages den ofte først, når svampens frugtlegemer kommer til syne uden på de angrebne bygningsdele. Frugtlegemerne, som dannes, når den påvirkes af lys, er flade som pandekager, brune og skorpeagtige, hvor det enkelte frugtlegeme danner en knoldet hvid rand rundt om sig.

Mycelierne kan kendes på, at de lange, tynde og giver en sprød lyd, når de knækkes.

Et af de mest karakteristiske synlige tegn på, at der er ægte hussvamp i huset, er svampens sporer, der lægger sig som et brunligt kakaofarvet støvlag under og omkring svampeangrebet.

Hvor opstår ægte hussvamp?

Ægte hussvamp trives bedst i nærheden af kalkholdige materialer såsom kalkede overflader, gipsplader og murværk. Det skyldes, at svampen danner syre (oxalsyre) under vækst, og den basiske kalk bidrager til at neutralisere syren, hvilket gavner svampen og dens vækstbetingelser. Den findes derfor oftere i bindingsværkshuse.

Du skal altid være på vagt, når du enten har mistanke om, at dit hus er angrebet af svamp, eller du ser tydelige tegn på et hvilken som helst svampeangreb. Ægte hussvamp er dog heldigvis ret sjældent forekommende.

Hvilken skade kan ægte hussvamp udrette?

Ægte hussvamp kan under de rette forhold vokse op til 5 mm om dagen og derfor hurtigt sprede sig. Den ynder stillestående luft og vil på relativt kort tid derfor kunne sprede sig i skjulte konstruktioner og nedbryde det materiale, den lever af og på. Når materialet nedbrydes, bliver det svækket både i styrke og stabilitet.

Ægte hussvamp kan derudover, som den eneste svampetype, brede sig gennem uorganiske materialer som fx murværk. Når svampen har fået godt fat, kan den derfor sprede sig til flere af husets bygningsdele, da den er i stand til at transportere vand og næring over flere meters afstand via mycelierne. På den måde kan den finde fodfæste i ellers sunde og tørre bygningsdele, i og med den selv sørger for at tilføre næring og vand.

Hvilke vækstbetingelser kræver ægte hussvamp?

Ægte hussvamp foretrækker en temperatur på omkring 20 grader og et fugtindhold på 20-30 procent i de materialer, den vokser på. Forringes svampens vækstbetingelser, fx fordi svampens adgang til vand forsvinder, eller temperaturforholdene ændrer sig, går svampeangrebet i dvale eller uddør.

Typisk vil svampen gå i dvale, når temperaturerne er under 8 grader. Da ægte hussvamp er temmelig sejlivet, kan den ligge passiv i årevis og vente på at vækstbetingelserne bliver så gunstige igen, at væksten kan fortsætte.

Da svampen ikke kræver særligt høje temperaturer eller et højt fugtindhold i de materialer, den vokser på, vil den kunne vokse videre, hvis bekæmpelsen af den ikke er udført tilstrækkeligt.

Ægte hussvamp ynder dog ikke at spire på sundt træ. Måden den ”smitter” på er enten ved at svampesporerne etablerer sig på træ, som i forvejen er angrebet af andre svampearter, eller ved at nyt træ kommer i direkte kontakt med angrebet træ.

Hvordan bekæmper du ægte hussvamp?

Ægte hussvamp er en så alvorlig sag, at det anbefales, at bekæmpelsen udføres af en professionel svampebekæmper. På et svampelaboratorium, heriblandt på Teknologisk Institut, kan det undersøges præcist hvilken type eller hvilke typer svampeangreb, der er tale om. Derudover kan angrebet og nedbrydningsformen analyseres på selve stedet, hvor det vurderes, hvor frisk angrebet er, med hvilket tempo det udvikler sig, og hvor fremskreden skaden er blevet.

Hvis din bolig er blevet angrebet er det ikke nok at fjerne de materialer, der er blevet angrebet. For at forhindre et nyt angreb, skal alt organisk materiale i en radius på op til 1 meter omkring angrebet udskiftes og erstattes af nyt. Desuden skal der gøres grundigt rent, så svampesporer ikke får lov at spire.Fjernelse af materialer kombineres med påføring af specielt svampedræbende middel, som kun må benyttes af autoriserede personer.

I murværk skal fugen og evt. puds fjernes, hvorefter muren skal både varmebehandles og behandles med gift, før den kan fuges og mures op igen. Herefter vil man typisk give muren endnu en giftbehandling, før den evt. pudses op igen.

Hvad kan du gøre for at undgå ægte hussvamp?

Ægte hussvamp lever inden døre og kræver som alle andre svampe fugt, så derfor skal du naturligvis sørge for, at husets indvendige træværk er tørt. Fugt, som kan skabe levevilkår for et svampeangreb, opstår typisk i forbindelse med:

  • Utætheder i forbindelse med vådrum og installationer.
  • Utætheder i husets klimaskærm - tag og facade.
  • Fugt udefra - fra jorden.
  • Manglende vedligeholdelse.

Sørger du for, at disse betingelser for fugt ikke er til stede, er du kommet et godt skridt på vejen for at undgå svampeangreb både fra ægte hussvamp og andre svampetyper.

Har huset tidligere haft angreb af ægte hussvamp, skal du være særlig opmærksom. Ægte hussvamp kan ligge i dvale i årevis eller helt uddø, hvis vækstbetingelserne forsvinder, fx fordi fugtindholdet falder. Men den stiller relativt lave krav til temperatur og fugt, og opstår der gode vækstbetingelser igen, vil svampen hurtigt genoptage sin vækst.

Dækker forsikringen omkostninger som følge af angreb af ægte hussvamp?

Hvis du har en svampeforsikring på dit hus, dækker den aktive angreb af svamp.

Det kan være forskelligt fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, hvordan de definerer eller vil efterprøve, om svampeangrebet er aktivt. Men forsikringen vil dække, hvis angrebet er konstateret i forsikringsperioden eller indtil 3 måneder efter forsikringens ophør. Sidstnævnte kan gøre sig gældende i forbindelse med hussalg.

Konstateres angrebet under 3 måneder efter hushandlen, vil det derfor være den tidligere ejers forsikring, der skal dække skaden og ikke en evt. ejerskifteforsikring eller den nye husforsikring.

Når du har konstateret et svampeangreb, eller du har alvorlig mistanke om et, skal du kontakte dit forsikringsselskab. Ofte vil forsikringsselskabet sende en taksator ud, der vil besigtige angrebet og skaden. Hvis taksatoren er i tvivl om angrebet, kan det være nødvendigt at få eksperter til at undersøge svampetype, angrebets nedbrydningsform og tempo samt beslutte og udføre den efterfølgende behandling af angrebet og udbedring af skaderne.