Hvilke skader og uheld dækker husforsikringen?

Hvilke skader en husforsikring præcist dækker, kan variere fra selskab til selskab, og det samme gælder prisen på forsikringen. En husforsikring kan ligeledes have mange forskellige navne - navnet afhænger af, hvilket forsikringsselskab, du har. Den kan fx hedde villaforsikring, ejendomsforsikring eller parcelhusforsikring.

Typisk dækker husforsikringen skader, der opstår i forbindelse med brand, storm, sne og frost og pludselige vandskader. Den dækker normalt også de skader, der kan opstå ved indbrud og hærværk på de ting, der er omfattet af husforsikringen. Fælles for dækningen er, at skaderne skal opstå pludseligt og uventet. Du får altså ingen dækning, hvis skaden fx skyldes lang tids manglende vedligeholdelse.

En brandforsikring er grundpillen i en husforsikringen. Du vil normalt være nødt til at have en brandforsikring, hvis du skal låne penge i banken eller realkreditinstituttet for at købe dit hus. Du stiller nemlig værdien af ejendommen som sikkerhed for dit lån, og den sikkerhed må ikke forsvinde ved en brand.

Du kan nøjes med at have en brandforsikring, men det er mest almindeligt, at der også er dækning for skader efter vejr, tyveri og hærværk samt andre pludselige skader. Derudover kan du tegne tillægsdækninger mod skader efter råd og svamp, insektangreb, stikledninger, sanitet og mange andre ting. Hvad der er indeholdt i en husforsikring, varierer fra forsikringsselskab til forsikringsselskab.

Brandforsikringen dækker også ved lynnedslag og kortslutning i det elektriske system.
Husforsikringen indeholder normalt også en ansvars- og retshjælpsdækning.

Ansvarsdækningen betyder, at dit forsikringsselskab kan udbetale erstatning til personer, der lider skade, hvis du som husejer kommer til at ødelægge deres ting eller er ansvarlig for, at de kommer til skade. Et eksempel på en sådan skade kan være den skade, der sker, hvis fx en tagsten falder ned fra dit hus og rammer en forbipasserende. Forsikringen dækker også, selvom årsagen til skaden er uforsigtighed, forglemmelse eller forsømmelse fra din side.

Retshjælpsdækningen kan dække omkostninger til fx advokatbistand, hvis du får brug for at gå i retten for at få afgjort en sag vedrørende en hushandel, problemer med håndværkeres arbejde el.lign.

Hvilke bygningsdele er omfattet af husforsikringen?

En husforsikring omfatter normalt alle bygningsdele i selve huset samt i garagen, carporten, udestuen og udhuset. Populært sagt dækker husforsikringen de ting, der stadig hænger fast i boligen, hvis du kunne tage boligen op og vende den på hovedet. Ting som indbyggede skabe, brændeovne, hårde hvidevarer, installationer m.v vil være omfattet af husforsikringen.

Der står på din police hvilke bygninger, der er forsikret. Hvis du fx får en ny carport, skal du selv anmelde det til forsikringen, så den kan blive omfattet af husforsikringen. Også udvendigt tilbehør som flagstang, antenner, et nedgravet svømmebassin og til dels hegn og beplantning kan være dækket af husforsikringen.

Hvilke tillægsforsikringer findes til en husforsikring?

Ud over grunddækningen kan du hos de fleste forsikringsselskaber tegne forskellige tillæg til din husforsikring.

Tillæg til grunddækningen kan fx være:

 • Glas- og kummedækning/sanitet - dækker alt fra knuste ruder til revnede toiletkummer og håndvaske.
 • Svampedækning - dækker skader som følge af hussvampe.
 • Udvidet svampedækning/råddækning - dækker, hvis der er råd i trækonstruktioner.
 • Insektdækning - dækker angreb fra de fleste insekter, der angriber træ. Hos de fleste forsikringsselskaber er murbier undtaget, da de ikke nedbryder træværk.
 • Stikledningsdækning - dækker brud på rør og kabler til og fra huset.
 • Skjulte rør- og kabeldækning - dækker alle skjulte rør og kabler i huset.
 • Andre udvidede dækninger omfatter fx skader forårsaget af skadedyr som mår og flagermus.

Hvad dækker husforsikringen ikke?

Husforsikringen dækker normalt ikke:

 • Ting i huset, som bruges i sammenhæng med erhverv.
 • Skader, der er en følge af fejlkonstruktioner på tag og bygninger.
 • Skader, der er en følge af manglende vedligeholdelse.
 • Tæring af synlige vand- og varmerør.
 • Sætningsskader på bygninger, der er opstået over lang tid.
 • Skader, der er en følge af rystelser fra trafik.
 • Det enkelte forsikringsselskab kan have andre undtagelser, som vil fremgå af forsikringspolicen eller betingelserne.

Forsikringen dækker heller ikke ting, der ikke er fastmonteret. Hvis du fx er i gang med at få udskiftet vinduer, og de nye vinduer, som ikke er monteret endnu, bliver beskadiget, dækkes de ikke. I det tilfælde skal du have tegnet en entrepriseforsikring - eller populært kaldet all-risk forsikring, for at få dækket vinduerne.

Hvad koster en husforsikring typisk?

Prisen på en husforsikring kan variere fra et par tusinde kroner om året til mange tusinde kroner.

Prisen afhænger bl.a. af:

 • Hvor stort huset og de andre bygninger på grunden er.
 • Hvor gamle bygningerne er.
 • Hvilken stand bygningerne er i.
 • Hvor i landet du bor.
 • Om du har en høj selvrisiko eller vælger ikke at have selvrisiko.
 • Om du kan opnå rabatter på dine forsikringer - enten gennem foreninger eller banken eller ved at samle alle forsikringer ét sted.

Derudover kan særlige forhold ved huset have betydning. For eksempel vil et hus med stråtag næsten altid være dyrere at forsikre end huse med andre typer tag. Årsagen er, at et stråtækt hus har større risiko for at brænde end et hus med fx tegltag.

Hvad skal du tænke på, når du tegner en husforsikring?

Der er rigtig mange ting, du skal være opmærksom på, når du tegner en husforsikring. Sørg altid for at læse det, der står med småt, når du undersøger de forskellige forsikringer. De forskellige forsikringsselskaber har forskellige betingelser, og dækker forskelligt, så få læst hele forsikringspolicen og forsikringsvilkårene  igennem, inden du skriver under.

Det er ærgerligt at stå med en skade og først på det tidspunkt finde ud af, at forsikringen ikke dækker, sådan som du troede, den gjorde.

Det er svært at give et entydigt råd om, hvordan du bør sammensætte din husforsikring. Jo mere omfattende dækningen er på din husforsikring, jo mere sikker er du på ikke selv at skulle betale for de skader, der kan komme på dit hus. På den anden side er forsikringen også dyrere, jo mere den dækker.

Hvordan dækkes skader?

Skader dækkes med "nyt for gammelt". Det vil sige, at du får erstattet gamle dele med nye. Hvis fx taget er blæst af dit hus, får du typisk nye tagsten m.v. uden afskrivning. Der er dog undtagelser, som vil være beskrevet i forsikringsbetingelserne.

Skader på bygningsdele, som er planlagt til renovering, dækkes typisk ikke.

Gode råd om din husforsikring

Ved at tage kontakt med flere forsikringsselskaber kan du få en bedre idé om priser og dækning. På forsikring og pensions hjemmeside kan du også sammenligne selskabernes forsikringer.

Læs forsikringspolicen og vilkårene grundigt igennem, inden du tegner en forsikring. Hvad der dækkes af forsikringen og hvordan det sker er altid beskrevet, så har du sat dig grundig ind i betingelserne, vil du normalt ikke være i tvivl om, hvilke skader forsikringen dækker - og hvad den ikke dækker.

Vær opmærksom på, at du altid har 14 dages fortrydelsesret på forsikringer fra det tidspunkt, hvor du har modtaget policen. I det tidsrum kan du nå at opsige forsikringen, uden at det koster dig noget.

Ved at samle så mange forsikringer som muligt i ét forsikringsselskab kan du ofte opnå en rabat, og samtidig får du et bedre overblik over alle dine forsikringer.

Du skal huske at give forsikringsselskabet besked, hvis du foretager større ændringer i din bolig, fx ved at bygge til eller indrette værelser på loftet eller i kælderen.

Hvis der kommer skader på huset, fx på grund af vand eller storm, skal du gøre, hvad du kan, for at begrænse eller afværge flere skader. Du skal også straks anmelde skaden til forsikringsselskabet.