Er en brandforsikring lovpligtig?

Det er ikke et lovkrav, at du har en brandforsikring. Men din bank eller dit realkreditinstitut vil stort set altid kræve, at huset er brandforsikret, for at du kan låne penge i det. Dit hus stilles som sikkerhed for lånet, og da  banken eller realkreditinstituttet vil beskytte deres penge, kræver de at der som minimum tegnes en brandforsikring af boligen.

Hvad dækker en typisk brandforsikring?

Brandforsikringen dækker skader, der skyldes:

 • Brand
 • Direkte lynnedslag
 • Elskade
 • Pludselig tilsodning
 • Eksplosion og lign.
 • Nedstyrtning fra eller af fly i bygningen

Der kan være små forskelle i, hvad en brandforsikring dækker hos de enkelte forsikringsselskaber. Forsikringsselskabet skal dog altid overholde de forsikringsbetingelser for bygningsbrand, som Finanstilsynet har godkendt.

En typisk brandforsikring dækker normalt:

 • Alle bygninger på adressen såfremt de er nævnt i policen.
 • Alle faste bygningsdele og fast bygningstilbehør.
 • Alle faste el-, vand- og varmeinstallationer.
 • Kloak inklusive eventuelle grundvandspumper.
 • Gulvbelægninger inklusive faste tæpper.
 • Glas og kummer.
 • Flagstænger, antenner, markiser, baldakiner, solafskærmning og skilte.
 • Haveanlæg herunder stakitter, plankeværk el.lign. på fundament, buske og træer (De erstattes med maksimalt 4 år gamle træer).
 • Udvendig udsmykning på huset til en vis grænse.

Du kan se præcis, hvad din brandforsikring omfatter i de forsikringsbetingelser, du har fået udleveret, da du tegnede forsikringen, eller du kan finde betingelserne og vilkårene på dit forsikringsselskabs hjemmeside.

Brandforsikringen er normalt en del af din husforsikring. Husforsikringen har forskellige navne hos forsikringsselskaberne: Den kaldes fx villaforsikring, parcelhusforsikring, bygningskaskoforsikring eller husejerforsikring.

En brandforsikring er den eneste form for forsikring, dit forsikringsselskab ikke kan opsige. Årsagen er, at brandforsikringen er vigtig for pengeinstituttet, som har penge i huset.

Typisk vil der helt automatisk være yderligere dækninger, når man tegner en brandforsikring. Det kan fx være storm, indbrud, vand og vejr. Her kaldes det blot en husforsikring.

Hvad dækker brandforsikringen ikke?

Brandforsikringen dækker normalt ikke indbo, der er brændt eller er blevet beskadiget ved brand eller ved brandslukning. Hvis dit indbo skal være dækket ved brand, skal du tegne en indboforsikring. 

Brandforsikringen er en del af husforsikringen og husforsikringen dækker kun bygningsdele, ikke løsøre/indbo. En indboforsikring kan, afhængigt af forsikringsselskab, også kaldes en familieforsikring, privatforsikring, hjemforsikring, husstandsforsikring, boligforsikring eller familiens basisforsikring. 

Brandforsikringen dækker ikke svideskader og gnistskader.

Hvor stor en sum kan du få udbetalt af din brandforsikring?

Huset er ikke brandforsikret for en bestemt fast forsikringssum, i stedet er huset "fuld- og nyværdiforsikret". Det betyder:

 • Hvis huset bliver delvist ødelagt af branden, betaler forsikringen udgifterne til at reparere det, så det bliver mindst lige så godt, som det var før branden. Men man får stort set altid nyt for gammelt. Dvs. at selv om dit gulv måske er 20 år gammelt får du ikke et tilsvarende gammelt gulv, eller afskrivning på gulvet. Du får et nyt gulv.
 • Hvis reparationen af huset koster mere end 50 procent af et tilsvarende nyt hus, er der mulighed for at få opført et nyt hus og få resterne af det gamle hus revet ned.
 • Hvis hele huset brænder ned, eller reparationen er mere end 50 procent af et tilsvarende nyt hus, betaler forsikringen for at opføre et nyt tilsvarende hus i samme størrelse af de samme eller tilsvarende materialer. Men med den fordel at huset bliver opført, så det lever op til gældende lovkrav mht isolering mv. Med visse forbehold.

Det eneste, der modregnes i erstatningssummen, er værdien af de materialer, der kan bruges igen.

Selv om forsikringen betaler for at genopføre et tilsvarende hus, kan du normalt godt vælge at bygge en anden type hus som erstatning for det brændte. Du får så en erstatning fra forsikringsselskabet, der svarer til prisen for at reparere eller genopføre det oprindelige hus, og skal så selv betale ekstraudgifterne for at opføre dit nye hus.

Man kan først få pengene fra forsikringsselskabet, når man har regninger fra håndværkeren på arbejdet. Man får ikke en sum, som man kan bruge til alt muligt.

Hvilke udgifter dækker brandforsikringen ellers?

 • Udgifterne til oprydning og til at fjerne de bygningsdele og materialer, der er beskadiget i en sådan grad, at de ikke kan bruges igen.
 • Udgifterne til at redde, hvad reddes kan, efter branden, fx udgifter til at overdække taget, så der ikke kommer yderligere skader på huset på grund af regn og sne.
 • Udgifterne til at genhuse dig og din familie og til at opmagasinere dine ejendele, hvis huset er ubeboeligt i en periode. I dette beløb modregnes dine normale udgifter.
 • Udgifter til at gøre huset lovligt efter gældende regler. Hvis det oprindelige hus ikke ville være lovligt at bygge i dag, dækker forsikringen de merudgifter, der skal til, for at gøre huset lovligt. Fx hvis der skal mere isolering i for at opfylde de gældende krav. Der er dog visse forudsætninger, bl.a. at man skal have søgt dispensation for at opføre huset efter gældende regler OG have fået afslag på dispensationsansøgningen.

Hvordan bliver erstatningen ved brand opgjort?

Før forsikringsselskabet kan opgøre, hvor stor en erstatning du kan få, skal der først laves en opgørelse over, hvad der er beskadiget - del for del. Derefter skal der sættes en pris på, hvad det vil koste at udskifte eller reparere alle de beskadigede bygningsdele, det faste inventar, installationer m.m. Det er stort set altid forsikringen, der får lavet vurderingen af, hvad det vil koste at få repareret/genopført bygningen.

Dertil kommer en opgørelse af de såkaldt "andre udgifter", dvs. bl.a. udgifter til oprydning, genhusning, lovliggørelse af huset og til at redde bygningsdele, der kan genbruges.

Eksempler på hvordan forskellige bygningsdele bliver prissat i opgørelse af erstatning:

 • En muret ydervæg (halvstensmur) bliver prissat som en ny halvstensmur.
 • En kampestenssokkel, der er typisk for ældre bygninger, bliver prissat som pudsede fundamentblokke, som er standard i dag.
 • Lette skillevægge fremstillet af forskallingsbrædder med rør og puds, som var meget almindelige bl.a. i 40'erne, bliver prissat som almindelige gipsvægge, der er standard i dag.
 • Enkeltlagsruder i det gamle hus bliver prissat som nye enkeltlagsruder (ekstraudgiften til lovliggørelse af vinduer, dvs. vinduer i den isoleringsklasse som kræves, dækkes som "andre udgifter").
 • Hvis det brændte hus var uisoleret, bliver udgifter til isolering af det nye hus ikke regnet med i opgørelsen (ekstraudgiften til at isolere huset op til de gældende krav, lovliggørelse, dækkes som "andre udgifter").

Hvordan prissættes dit hus efter en brand?

Prisen for huset fastsættes ud fra tegninger, bygningsbeskrivelse, fotos, og hvad der ellers kan fremskaffes af dokumentation for, hvordan huset var opbygget og så ud, før det helt eller delvist brændte ned.

Hvis huset var bygget af materialer, der ikke længere bliver brugt, bliver prisen fastsat ud fra prisen på nye byggematerialer af tilsvarende kvalitet, som er almindeligt brugt i dag.

Andre udgifter

Når husets værdi er opgjort, kommer alle tillægsudgifterne, der som nævnt ovenfor også er en del af erstatningen. Det drejer sig også om udgifterne til at lovliggøre huset, fx til at isolere det mere, end det oprindelige hus var. Den samlede erstatning er summen af opgørelsen af det "gamle" hus' værdi og merudgifterne.

Erstatningen kan blive nedsat eller helt bortfalde

Erstatningen kan blive sat ned, hvis dit hus ikke er vedligeholdt, eller hvis det er i meget dårlig stand eller er meget gammelt. Typisk vil erstatningen blive sat ned, hvis huset er forringet med mere end 30 procent i forhold til nyværdien. Erstatningen kan helt bortfalde, hvis den dårlige vedligeholdelse er årsag til branden, fx hvis meget gamle elinstallationer ikke er i orden og er grunden til, at branden er opstået.

Hvornår bliver erstatningen fra brandforsikringen udbetalt?

Man kan ikke bare få kontanter i hånden fra forsikringsselskabet. 

Erstatningen bliver først udbetalt, når skaderne er repareret, eller når et nyt hus er genopført. 

Normalt kan du dog få erstatningen udbetalt i rater, så du kan betale håndværkerne, efterhånden som de forskellige dele af byggeriet bliver færdigt. Du skal have regninger på arbejdet, for at forsikringen kan udbetale erstatningen. Du kan også have en aftale med forsikringen om, at de betaler regningerne fra håndværkerne. 

Du skal ikke regne med at kunne få penge uden at have en regning. Forsikringen er til for at sikre, at du får noget svarende til det, du har mistet.

Man kan derfor heller ikke ”spare” på materialerne og derved håbe at få udbetalt penge kontant.