Hvad er den typiske årsag til brande i enfamiliehuse?

Mange brande i Danmark slukkes af beboerne, inden der er behov for, at brandvæsnet tilkaldes.

Der er årligt omkring 35.000 anmeldte brandskader på bygninger i Danmark. Af de ca. 35.000 brande bliver brandvæsnet kaldt ud til ca. 4.500.

Ifølge Beredskabsstyrelsen kommer et sted mellem 400 og 500 personer årligt til skade på grund af brand. I Danmark er der omkring 70 dødsbrande om året.  

Det langt fra alle brande, som udvikler sig til at blive livstruende. I denne artikel fokuseres der hovedsageligt på de brande, som beredskabet kaldes ud til.

Årsagen er ofte skorstensbrande, men mange opstår også, fordi beboerne ikke er opmærksomme nok. Boligejerne glemmer at holde øje med tændte stearinlys, holder ikke øje med gryderne under madlavning, eller ikke har været opmærksomme på at slukke elektriske apparater efter brug.

Dødsbrandene opstår ofte pga. rygning i sengen.

De hyppigste brandårsager i enfamiliehuse:

 • Skorstensbrand
 • Andet (uspecificeret)
 • Fejl i elektriske apparater
 • Elektriske brugsgenstande
 • Uforsigtighed ved madlavning
 • Påsat, hærværk
 • Stråling
 • Rygning

  Kilde:  Beredskabsstyrelsen. Redningsberedskabets statistiskbank

  Hvad kan du gøre for at undgå, at dit hus brænder?

  De fleste brande i hjemmet kan undgås med lidt omtanke. Ofte er det uopmærksomhed, glemsomhed eller forkert brug af elapparater, der er skyld i brand, og du kan derfor gøre din bolig mere brandsikker ved at bruge almindelig sund fornuft og overholde enkle forholdsregler.

  • Ryg aldrig i sengen.
  • Undgå åben ild og rygning, hvis du bruger sløvende medicin.
  • Efterlad aldrig boligen med tændte stearinlys.
  • Sluk alle lamper, når du går i seng eller forlader hjemmet.
  • Undgå at tørre brænde direkte på brændeovnen.
  • Brug altid tørt og rent brænde til brændeovnen, og sørg for rigelig lufttilførsel til brændeovnen. 
  • Undgå at tørre tøj på elektriske varmeapparater
  • Sørg for, at der ikke er støv i fx forlængerledninger, ventilations apparater eller lign. 
  • Pas på dyr eller børn, der kan vælte levende lys
  • Hold trapper og gangarealer frie, så du i tilfælde af brand hurtigt kan komme ud.
  • Hold loft og kælder fri for så meget brændbart materiale som muligt.

  Kilde: Beredskabsstyrelsen

  Elektriske apparater og installationer

  Mange overser brandrisikoen ved overbelastede og misligholdte elektriske apparater og installationer. For mange forlængerledninger og for mange elektriske apparater koblet til samme kontakt kan overbelaste ledningerne og kontakten og forårsage en kortslutning, som kan medføre brand. 

  Der kan også opstå brand, hvis der samler sig snavs og støv i elinstallationer. Elapparater, muffer og samlinger bliver med tiden løse, så der nemmere kan samle sig støv i dem. Tørt støv brander ekstremt hurtigt, og der skal blot en lille gnist til, så antænder støvet og branden opstår. 

  Du bør derfor være opmærksom på, om boligens installationer er overbelastede eller er så gamle, at de trænger til at blive udskiftet. Få ordnet eventuelle skader, så installationerne ikke er til fare for nogen. Det er vigtigt, at du anvender og behandler elapparater korrekt og med omtanke. 

  Det vigtigste, du kan gøre, er at opsætte en røgalarm. 

  Derudover kan du kan forhindre mange ulykker ved at følge disse regler:

  • Skift dine ældre/ældste elapparater ud.
  • Vær omhyggelig, når du arbejder med det el-arbejde, som du selv må udføre.
  • Sørg for, at elapparater kan komme af med varmen.
  • Dæk ikke elapparater til.
  • Sluk alle elektriske husholdningsapparater, når du er væk eller sover.
  • Hvis et elektrisk apparat opfører sig underligt eller bliver for varmt, også i stikket, så sluk omgående og send det til reparation eller kassér det.
  • Lad være med at koble for mange lamper og apparater til samme kontakt.
  • Træk stikkene ud under tordenvejr - også antennestikket.
  • Reparer aldrig selv elektriske apparater.
  • Pas på skader i ledninger.
  • Støvsug jævnligt forlængerledningerne og sørg for, at der ikke samler sig for meget støv ved stikkontakterne. 

  Kilde: Beredskabsstyrelsen

  Røgalarmer

  Som nævnt er røgalarmer en meget god investering, som hvert år redder mange menneskeliv. De fleste af de brande, der kræver dødsofre, opstår om natten. Men er der opsat en røgalarm, vækkes beboerne og kan i mange tilfælde nå ud, inden branden og kulilteforgiftningen er for omfattende.

  En røgalarm skal placeres højt, da røgen stiger til vejrs. Det er en god idé at placere røgalarmer på alle flugtveje ud af boligen og i alle soverum, så alarmen registrerer røgen og alarmerer dig. 

  Siden 1. december 2004 har det ifølge bygningsreglementet været et krav, at alle nybyggede boliger skal have installeret mindst én røgalarm. Desuden skal alarmen være monteret som en del af boligens faste elinstallationer - det vil sige, at den er tilsluttet strømmen - og der skal være monteret et backupbatteri, der bruges i tilfælde af strømsvigt. Ifølge reglerne må der ikke være mere end 10 meter imellem røgalarmerne, og der skal minimum være en røgalarm på hver etage.

  Hvad kan du gøre i boligen?

  Heldigvis har i Danmark et ret strengt bygningsreglement, som gør, at vores huse generelt er ret sikrede mod brand. 

  Men da skorstensbrande er en hyppig årsag til brand i boliger, bør du sikre dig, at din skorsten er renset. Du kan evt. tage en snak med din skorstensfejer, om der er yderligere, du kan gøre for at sikre, at der ikke opstår brand i skorstenen.

  Der er tidligere blevet anvendt materialer i boligen, som er meget brændbare. Fx har man i 60’erne opsat masonitplader på væggene for at isolere, også kaldet bl.a. cellutexplader. Disse plader er meget brandbare, og der bør nedtages.

  Desuden kan der være bygningsdele, som enten ikke er lovlige mere, eller som måske aldrig har været tilladte, fx polystyren, som populært kaldes flamingo. Findes det i din bolig steder, hvor du kan se de, altså hvor det ikke ligger inde bag et lag af brændbart materiale, skal man få det fjernet med det samme. Det brander meget hurtigt og udvikler giftige dampe.

  Derudover kan der være døre, som ikke lever op til brandkravene, der klan være synlige jernbjælker som ikke er tilladt mv. 

  Derudover bør man sikre sig, at der er redningsåbninger fra alle rum, og at det ikke er svært at komme ud af boligen hurtigt, hvis der skulle opstå en brand.

  Hvad gør du, hvis dit hus eller dele af det er brændt?

  Har du haft ildebrand i boligen, skal du kontakte forsikringsselskabet. 

  De vil så udarbejde en skadesrapport, hvor alle de dele af huset, der er berørt af branden, skal beskrives. Det er selvfølgelig ikke muligt, hvis huset er totalt nedbrændt.

  Du kan få oplyst fra dit forsikringsselskab, hvor meget forsikringen dækker - nedrivning, genopbygning, rengøring, genhusning m.m. Det er altid en god idé at undersøge, hvordan du er forsikret i tilfælde af brand. 

  Når det forsikringsmæssige er på plads, skal du i gang med at genopbygge dit hus, så det igen er muligt at bo i det. Indhent tilbud fra håndværkere. Det kan være en god idé at spørge en byggeteknisk rådgiver, f.eks. en bygningskonstruktør, ingeniør eller arkitekt, til råds eller allerbedst - at få uvildig rådgivning gennem hele genopbygningen. Dit forsikringsselskab kan evt. hjælpe dig med at finde en håndværker, der kan udfører arbejdet inden for det beløb, som forsikringsselskabet har fastsat.

  En rådgiver vil hurtigt kunne danne sig et overblik over, hvad der er brændt, og hvad der skal opføres på ny. Det er især vigtigt, at der ikke bygges på noget, hvor ilden har haft fat. Det vil sige, at der ikke skal bygges på noget, hvor der er tydelige tegn på brandskade, heller ikke selvom det umiddelbart virker som den nemmeste løsning.

  Hvordan er du forsikret med hensyn til brand?

  Det er for sent at interessere sig for sin forsikring efter en brand. Sørg altid for, at du er tilstrækkeligt forsikret i tilfælde af brand. Men selv verdens bedste forsikring dækker kun materielle ting og kan ikke genskabe minder eller erstatte ting med høj affektionsværdi som f.eks. ting, dine børn har lavet til dig. 

  Du skal som minimum tegne en brandforsikring på dit hus, når du låner penge i banken eller realkreditinstituttet til at finansiere købet af det. Du stiller nemlig værdien af ejendommen som sikkerhed for lånet, og den sikkerhed må ikke forsvinde ved en brand. Derfor kræver banken, at huset er brandforsikret. Brandforsikringen dækker også lynnedslag og kortslutning i husets elektriske system. Kontakt dit forsikringsselskab og undersøg, hvad din brandforsikring dækker.