Hvor udbredt er fejl i elinstallationer?  

Fejl og mangler i boligens elinstallationer øger risikoen for brand markant.

De hyppigste årsager til brandkilder er installationer, hvor man har brugt forkerte eller mangelfulde kabler, eksempelvis kabler, som ikke er ordentligt isolerede eller ikke er dimensioneret til den spænding, der løber i kablet.

En anden årsag, kan være dårligt vedligehold, eller klemte kabler, eksempelvis at man har trukket et kabel gennem en døråbning, som klemmes, hver gang døren lukkes. Gamle, mørnede stofledninger, hvor isoleringen er brudt, lampeudtag i loftet uden afdækning, som trækker støv eller spindelvæv op i udtaget, eller stikkontakter, hvor der kan trænge fugt ind, er også hyppige brandkilder.

Hvor ofte er el skyld i en brand?

 • I 2021 var det samlede antal brandskader i boliger (fritidshuse, villahuse og større beboelsesejendomme) 18.187 i alt. Heraf var de 11.977 forårsaget af kortslutning eller induktion, hvilket svarer til 66 procent af de samlede brandskader.
 • I gennemsnit er der omkommet 62 personer ved brand pr. år. Statistikken viser en generel nedadgående tendens i antallet af omkomne ved brand i Danmark (2012-2021).
 • I 2021 var der i alt 48 dødsbrande og 52 omkomne ved brand i Danmark.
 • I 2021 rykkede beredskabet ud i alt 11.780 gange til brand og overhængende fare for brand.

De mange gør det selv-folk er også skyld i en del elbrande, fordi de på egen hånd etablerer eller reparerer elinstallationer, der i langt de fleste tilfælde faktisk kun må udføres af en autoriseret installatør.

Mange brande skyldes uopmærksomhed, glemsomhed eller forkert brug af el-apparater og kan undgås, hvis hele familien udviser lidt ekstra omtanke.

Fra 1. maj 2012 blev eleftersynet en del af Huseftersynsordningen – den ordning du kan gøre brug af  hvis du ønsker at tegne en ejerskifteforsikring ved salg.

Eleftersynet gør, at der bliver opdaget flere fejl, som så kan blive rettet, inden der sker skader.

Hvordan kan du forebygge brand i elinstallationer?

Du bør være opmærksom på, at dine installationer ikke lider overlast, fx ved at undgå klemte ledninger. Du skal også sørge for at få udbedret eventuelle skader, så installationerne ikke er til fare for nogen.

Det er tilsvarende vigtigt, at du opbevarer elapparater korrekt efter brug og ikke kommer til at dække dem til med håndklæder eller tøj, mens de stadig er varme. Desuden er det selvfølgelig vigtigt at slukke elapparater, når du er færdig med at bruge dem. Kontrollér derfor altid, at strygejernet, kaffemaskinen, elkedlen, krøllejernet osv. er afbrudt, inden du forlader hjemmet eller lægger dig til at sove.

Forsikringsoplysningen anbefaler, at du følger disse regler, i omgangen med installationer og elapparater:

 • Udskift dine ældre/ældste elapparater.
 • Vær omhyggelig, når du foretager elarbejde, som du selv må udføre.
 • Sørg for, at elapparater kan komme af med varmen.
 • Dæk ikke elapparater til.
 • Sluk på stikkontakten, eller tag stikket ud på alle elektriske husholdningsapparater, når du er væk eller sover.
 • Hvis et elektrisk apparat opfører sig underligt eller bliver for varmt (også i stikket), så sluk omgående, og send det til reparation.
 • Lad være med at koble for mange lamper og apparater på en enkelt kontakt.
 • Træk stikkene ud under tordenvejr - også antennestikket.
 • Reparér aldrig selv elektriske apparater.
 • Pas på skader i ledninger (fx gnaveskader fra mus eller skader fra klem og skarpe buk).
 • Installér røgalarmer.

Sikkerhed i eltavlen

I din eltavle er der krav om SPD – overspændingsbeskyttelse, hvis værdien af elinstallationen inklusive tilsluttede brugsgenstande overstiger 5 x udgiften til etablering af SPD-installationen. Det gør den i langt de fleste tilfælde. 

En overspændingsbeskyttelse kan opdage og aflede en overspænding, fx ved lynnedslag. 

Sikkerhedsstyrelsen oplyser er der er omtrent 10.700 lyn i Danmark om året. Lyn er en faktor, når man laver en risikoberegning ift at vurdere, om der skal etableres SPD i en given installation. Hvis man vælger ikke at lave en risikoberegning, skal man installere SPD.

Du kan også installere gnistbeskyttelse med AFDD, som er i stand til at detektere og udkoble, hvis der opstår gnister eller brandtilløb i installationen. Det vil eliminere risikoen for brand i betydelig grad. 

Man kan opgradere alle eksisterende installationer med denne, og det er et frivilligt valg. Dog er der i nye installationer jf. standarden HD-60364 (Installationsbekendtgørelsen) anbefaling om anvendelse i områder med sovepladser. Den nye standard trådte i kraft 1. juli 2022 (7. udgave).

Sådan tjekker du dine elinstallationer

Det er en god idé at vedligeholde elinstallationerne ved jævnligt at gøre dem rene og tjekke dem for åbenlyse fejl og skader.

 • Undersøg dine elapparaters tilstand. Er der synlige skader, løse forbindelse eller buler?
 • Kontrollér, at der ikke ligger store mængder støv på fjernsyn, computer og andre apparater - heller ikke bagpå, hvor ventilationssprækkerne typisk er placeret.
 • Kontroller at forlængerledningerne ikke er fyldte med støv. En lille gnist kan give brand i støvet.
 • Kontrollér stikkontakterne. Brandrisikoen øges, hvis der er mere end 4 apparater sluttet til 1 stikkontakt.
 • Tjek dine lamper. Er der nogle af lamperne, der virker meget ustabile?
 • Mærk efter, om sikringerne er varme, og læg derudover mærke til, om de ofte springer.
 • Kontrollér, at pærens wattangivelse ikke overstiger det anbefalede for den pågældende lampe.
 • Test din RCD/relæ/fejlstrømsafbryder mindst 1 gang om året. Hvis din fejlstrømsafbryder (HFI- eller HPFI-afbryder) ikke virker, slår den ikke fra i tilfælde af kortslutninger eller overgang i ledninger.

Sådan tester du dit HFI/HPFI-relæ

Det er ifølge Sikkerhedsstyrelsen vigtigt at teste sit HFI/HPFI-relæ to gange årligt. Det kan du fx gøre ved skift til sommertid og vintertid - så er det lettere at huske.

Du kan se her, hvor let det gøres.

Du tester dit HFI/HPFI-afbryder ved at trykke på prøveknappen på anlægget, hvorefter relæet skal slå fra. Har du sikringer, som ofte springer, eller en fejlstrømsafbryder, der ofte kobler fra, bør du tage kontakt til en autoriseret elinstallatør, som kan kontrollere installationerne.

Det kan også være en god idé at få undersøgt, om skjulte elinstallationer, eksempelvis bag nedhængte lofter, er intakte og udført korrekt.

Mange af de typiske fejl, der med tiden opstår i elapparater, er ikke mulige at lokalisere selv. Her skal der en autoriseret elinstallatør til, som har det fornødne udstyr til måling af spænding og strømstyrke. Det er derfor en rigtig god idé at få foretaget en gennemgang af elinstallationerne, evt. i forbindelse med andet elarbejde, du alligevel skal have lavet.

Hvordan sikrer du dit sommerhus mod brand forårsaget af elinstallationer?

I mange sommerhuse kan der være gamle elapparater og hårde hvidevarer. Så ikke mindst i sommerhuset er det en god idé at forebygge brande ved at tjekke elinstallationerne. Både om foråret, når du åbner sommerhuset, og når du lukker det ned for vinteren.

Opvarmer du sommerhuset med elradiatorer, skal du være opmærksom på, at du ikke tildækker radiatoren.

Har du opvarmet sommerhuset hele året, er det specielt vigtigt, at der ikke er noget brandbart tæt på radiatorerne.  Har du slukket for elvarmen, når du ikke er i sommerhuset, bør du huske at trække stikket til radiatoren ud.

Når du lukker sommerhuset ned for vinteren

 • Afprøv fejlstrømsafbryderen.
 • Sluk for afbryderne til de sikringsgrupper, der ikke bruges om vinteren.
 • Træk stikkene til alle elapparater ud af kontakterne i væggen for at undgå, at et eventuelt lynnedslag ødelægger apparaterne.
 • Brug derudover samme omtanke i sommerhuset som i helårshuset.

Når du åbner for sommerhuset om foråret

 • Afprøv fejlstrømsafbryderen. Benyt testknappen, der sidder på relæet.
 • Tjek, at der ikke i den periode, du har været væk fra sommerhuset, er dannet fugtskjolder/fugtansamlinger omkring stikkontakter, udtag og afbrydere.
 • Tænd for afbryderne til de sikringsgrupper, der har været slukket om vinteren.

Hvornår dækker forsikringen ved el-skader?

Elinstallationerne skal være lovlige på det tidspunkt, de er monteret. Hvis du har ældre installationer, er du først lovgivningsmæssigt forpligtet til at overholde gældende regler, når du foretager ændringer på dem. Men det kan være en god idé at få fornyet meget gamle installationer, fordi de kan øge risikoen for brand.

Stort set alle huskøb er baseret på, at der optages lån i huset, og for at husejeren overhovedet kan få et lån, skal huset være brandforsikret, idet husets værdi stilles som sikkerhed for långiveren.

Husforsikringen dækker skader på huset forårsaget af brand, eksplosion, lynnedslag eller nedstyrtede genstande fra luftfartøjer m.m. Indboforsikringen dækker skader på inventaret.

Hvis det er manglende vedligeholdelse af særlig alvorlig karakter, der er den direkte årsag til en elbrand og følgende skader, kan du miste retten til erstatning, eller erstatningen vil kunne nedsættes. Det er dog meget sjældent, det sker, eftersom det er forsikringsselskabet, der skal bevise, at det er den manglende vedligeholdelse, der er årsag til branden.

For visse skader kan der være fastsat specielle regler, som erstatningen bliver beregnet efter. Det gælder fx kortslutningsskader. Du kan til din familiebasisforsikring tegne en udvidet elskadeforsikring, som dækker kortslutningsskader, der kan opstå på computeren eller fjernsynet.

Hvis du er i tvivl om, hvordan dine forsikringer dækker, kan du altid kontakte dit forsikringsselskab eller søge oplysninger på Forsikringsoplysningens hjemmeside.

Husk at sætte røgalarmer op

De fleste brande med dødelig udgang opstår om natten. Men med en røgalarm vækkes familien og kan nå at komme ud, inden branden og især kulilte- og røgforgiftningen bliver for omfattende. Der er derfor ingen tvivl om, at røgalarmer hvert år redder liv, såfremt de er taget op af skuffen og monteres korrekt.

En røgalarm skal placeres højt. Gerne i loftet eller nær loftet, da røg stiger til vejrs. Det er en god idé at placere brandalarmen i entreen, gangarealet eller på trappen, så den reagerer på røg i flugtveje. Men du kan også placere alarmer i alle soverum, så alarmen her hurtigt kan registrere røgen og alarmere dig.

Du skal kontrollere din røgalarm jævnligt, gerne 1 gang om måneden. Kontroller den altid, hvis du har været væk, fx på ferie. Mens du har været væk, kan alarmen nemlig have gjort opmærksom på, at den mangler batteri ved at bippe. Du kan teste røgalarmen ved at holde en rygende tændstik i nærheden af den eller ved at trykke på testknappen. Bipper den, når du trykker på testknappen, virker den.