Hvor udbredt er fejl i elinstallationer?  

Fejl og mangler i boligens elinstallationer øger risikoen for brand markant.
De hyppigste årsager til brandkilder er installationer, hvor man har brugt forkerte eller mangelfulde kabler, eksempelvis kabler, som ikke er ordentligt isolerede eller ikke kan tåle den spænding, der løber i kablet. Det kan også være dårligt vedligehold, eller at man har trukket et kabel gennem en døråbning, så kablet klemmes, hver gang døren lukkes. Gamle, mørnede stofledninger, hvor isoleringen er brudt, lampeudtag i loftet uden afdækning, som trækker støv eller spindelvæv op i udtaget, eller stikkontakter, hvor der kan trænge fugt ind, er også hyppige brandkilder.

Hvor ofte er el skyld i en brand?

 • I 2017 rykkede brandvæsenet ud i alt 12.237 gange til brand.
 • I 3.070 tilfælde var brandene opstået i privat beboelse, og af disse var elektriske installationer eller elektriske apparater årsag til en stor del af dem.
 • I 2017 omkom 61 mennesker i 58 dødsbrande.
 • Brande har store økonomiske konsekvenser. Ifølge Forsikringsoplysningen udbetalte forsikringsselskaberne i 2018 knap ca. 661 millioner kr. i erstatninger på bygningsforsikringerne for brande i villaer og huse.
 • For fritidshusenes vedkommende blev der i 2018 udbetalt ca. 84 millioner kr. i erstatning for udbedring af brandskader.
 • Derudover blev der udbetalt erstatninger for løsøre for samlet ca. 346 millioner.

De mange gør det selv-folk er også skyld i en del elbrande, fordi de på egen hånd etablerer eller reparerer elinstallationer, der i langt de fleste tilfælde faktisk kun må udføres af en autoriseret installatør.

Mange brande skyldes uopmærksomhed, glemsomhed eller forkert brug af elapparater og kan undgås, hvis hele familien udviser lidt ekstra omtanke.

Fra 1. maj 2012 er det blevet obligatorisk at få foretaget et eleftersyn og få udarbejdet en elinstallationsrapport af din bolig, hvis du ønsker at tegne en ejerskifteforsikring ved salg.

Eleftersynet gør, at der bliver opdaget flere fejl, som så kan blive rettet, inden der sker skader.

Hvordan kan du forebygge brand i elinstallationer?

Du bør være opmærksom på, at dine installationer ikke lider overlast, fx ved at undgå klemte ledninger. Du skal også sørge for at få udbedret eventuelle skader, så installationerne ikke er til fare for nogen.

Det er tilsvarende vigtigt, at du opbevarer elapparater korrekt efter brug og ikke kommer til at dække dem til med håndklæder eller tøj, mens de stadig er varme. Desuden er det selvfølgelig vigtigt at slukke elapparater, når du er færdig med at bruge dem. Kontrollér derfor altid, at strygejernet, kaffemaskinen, elkedlen, krøllejernet osv. er afbrudt, inden du forlader hjemmet eller lægger dig til at sove. I forbindelse med renovering eller opførsel af nyt hus kan ekstra sikkerhed opnås ved at købe en højsikkerhedseltavle med fx gnistdetektion og overspændingsbeskyttelse.

Forsikringsoplysningen anbefaler, at du følger disse regler, i omgangen med installationer og elapparater:

 • Udskift dine ældre/ældste elapparater.
 • Vær omhyggelig, når du foretager elarbejde, som du selv må udføre.
 • Sørg for, at elapparater kan komme af med varmen.
 • Dæk ikke elapparater til.
 • Sluk på stikkontakten, eller tag stikket ud på alle elektriske husholdningsapparater, når du er væk eller sover.
 • Hvis et elektrisk apparat opfører sig underligt eller bliver for varmt (også i stikket), så sluk omgående, og send det til reparation.
 • Lad være med at koble for mange lamper og apparater på en enkelt kontakt.
 • Træk stikkene ud under tordenvejr - også antennestikket.
 • Reparér aldrig selv elektriske apparater.
 • Pas på skader i ledninger (fx gnaveskader fra mus eller skader fra klem og skarpe buk).
 • Installér røgalarmer.

Hvilke elarbejder må du selv udføre?

Den grundlæggende regel er, at det kræver autorisation at arbejde med de faste elinstallationer – dvs. opsætning eller udskiftning af eltavler samt etablering af nye stikkontakter, afbrydere og udtag, hører til opgaver, som skal udføres af en autoriseret elektriker.

Derimod må du godt selv udskifte stikkontakter, afbrydere og udtag og sætte lamper op. Det gælder også halogenlamper, så længe der er tale om sæt, som leveres komplet med transformer, lamper, ledninger og monteringsvejledning. Til gengæld skal der en autoriseret elinstallatør til, hvis transformer, lamper og ledninger er købt hver for sig.

Det kræver indsigt og erfaring at udføre elarbejde korrekt, og i rigtig mange tilfælde resulterer småfejl, såsom løse forbindelser og muffer samt overbelastning af stikkontakter, i store skader.

LÆS PÅ Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside, hvilket elarbejde du selv må udføre.

Sådan tjekker du dine elinstallationer

Det er en god idé at vedligeholde elinstallationerne ved jævnligt at gøre dem rene og tjekke dem for åbenlyse fejl og skader.

 • Undersøg dine elapparaters tilstand. Er der synlige skader, løse forbindelse eller buler?
 • Kontrollér, at der ikke ligger store mængder støv på fjernsyn, computer og andre apparater - heller ikke bagpå, hvor ventilationssprækkerne typisk er placeret.
 • Kontroller at forlængerledningerne ikke er fyldte med støv. En lille gnist kan give brand i støvet.
 • Kontrollér stikkontakterne. Brandrisikoen øges, hvis der er mere end 4 apparater sluttet til 1 stikkontakt.
 • Tjek dine lamper. Er der nogle af lamperne, der virker meget ustabile?
 • Mærk efter, om sikringerne er varme, og læg derudover mærke til, om de ofte springer.
 • Kontrollér, at pærens wattangivelse ikke overstiger det anbefalede for den pågældende lampe.
 • Test dit sikringsrelæ mindst 1 gang om året. Hvis din fejlstrømsafbryder (HFI- eller HPFI-afbryder) ikke virker, slår den ikke fra i tilfælde af kortslutninger eller overgang i ledninger.

Sådan tester du dit HFI/HPFI-relæ

Det er ifølge Sikkerhedsstyrelsen vigtigt at teste sit HFI/HPFI-relæ to gange årligt. Det kan du fx gøre ved sskift til sommertid og vintertid - så er det lettere at huske.

Du kan se her, hvor let det gøres.

Du tester dit HFI/HPFI-afbryder ved at trykke på prøveknappen på anlægget, hvorefter relæet skal slå fra. Har du sikringer, som ofte springer, eller en fejlstrømsafbryder, der ofte kobler fra, bør du tage kontakt til en autoriseret elinstallatør, som kan kontrollere installationerne.

Det kan også være en god idé at få undersøgt, om skjulte elinstallationer, eksempelvis bag nedhængte lofter, er intakte og udført korrekt.

Mange af de typiske fejl, der med tiden opstår i elapparater, er ikke mulige at lokalisere selv. Her skal der en autoriseret elinstallatør til, som har det fornødne udstyr til måling af spænding og strømstyrke. Det er derfor en rigtig god idé at få foretaget en gennemgang af elinstallationerne, evt. i forbindelse med andet elarbejde, du alligevel skal have lavet.

Hvordan sikrer du dit sommerhus mod brand forårsaget af elinstallationer?

I mange sommerhuse er der gamle elapparater og hårde hvidevarer. Så ikke mindst i sommerhuset er det en god idé at forebygge brande ved at tjekke elinstallationerne. Både om foråret, når du åbner sommerhuset, og når du lukker det ned for vinteren. Opvarmer du sommerhuset med elradiatorer, skal du være opmærksom på, at du ikke tildækker radiatoren. Har du opvarmet sommerhuset hele året, er det specielt vigtigt, at der ikke er noget brandbart tæt på radiatorerne.  Har du slukket for elvarmen, når du ikke er i sommerhuset, bør du huske at trække stikket til radiatoren ud.

Når du åbner for sommerhuset om foråret

 • Afprøv fejlstrømsafbryderen. Benyt testknappen, der sidder på relæet.
 • Tjek, at der ikke i den periode, du har været væk fra sommerhuset, er dannet fugtskjolder/fugtansamlinger omkring stikkontakter, udtag og afbrydere.
 • Tænd for afbryderne til de sikringsgrupper, der har været slukket om vinteren.

Når du lukker sommerhuset ned for vinteren

 • Afprøv fejlstrømsafbryderen.
 • Sluk for afbryderne til de sikringsgrupper, der ikke bruges om vinteren.
 • Træk stikkene til alle elapparater ud af kontakterne i væggen for at undgå, at et eventuelt lynnedslag ødelægger apparaterne.
 • Brug derudover samme omtanke i sommerhuset som i helårshuset.

Hvornår dækker forsikringen ved el-skader?

Elinstallationerne skal være lovlige på det tidspunkt, de er monteret. Hvis du har ældre installationer, er du først lovgivningsmæssigt forpligtet til at overholde gældende regler, når du foretager ændringer på dem. Men det kan være en god idé at få fornyet meget gamle installationer, fordi de kan øge risikoen for brand.

Stort set alle huskøb er baseret på, at der optages lån i huset, og for at husejeren overhovedet kan få et lån, skal huset være brandforsikret, idet husets værdi stilles som sikkerhed for långiveren.

Husforsikringen dækker skader på huset forårsaget af brand, eksplosion, lynnedslag eller nedstyrtede genstande fra luftfartøjer m.m. Indboforsikringen dækker skader på inventaret.

Hvis det er graverende manglende vedligeholdelse, der er den direkte årsag til en elbrand og følgende skader, kan du miste retten til erstatning, eller erstatningen vil kunne nedsættes. Det er dog meget sjældent, det sker, eftersom det er forsikringsselskabet, der skal bevise, at det er den manglende vedligeholdelse, der er årsag til branden.

For visse skader kan der være fastsat specielle regler, som erstatningen bliver beregnet efter. Det gælder fx kortslutningsskader. Du kan til din familiebasisforsikring tegne en udvidet elskadeforsikring, som dækker kortslutningsskader, der kan opstå på computeren eller fjernsynet.

Hvis du er i tvivl om, hvordan dine forsikringer dækker, kan du altid kontakte dit forsikringsselskab eller søge oplysninger på Forsikringsoplysningens hjemmeside.

Husk at sætte røgalarmer op

De fleste brande med dødelig udgang opstår om natten. Men med en røgalarm vækkes familien og kan nå at komme ud, inden branden og især kulilte- og røgforgiftningen bliver for omfattende. Der er derfor ingen tvivl om, at røgalarmer hvert år redder liv, såfremt de er taget op af skuffen og monteres korrekt.

En røgalarm skal placeres højt. Gerne i loftet eller nær loftet, da røg stiger til vejrs. Det er en god idé at placere brandalarmen i entreen, gangarealet eller på trappen, så den reagerer på røg i flugtveje. Men du kan også placere alarmer i alle soverum, så alarmen her hurtigt kan registrere røgen og alarmere dig.

Du skal kontrollere din røgalarm jævnligt, gerne 1 gang om måneden. Kontroller den altid, hvis du har været væk, fx på ferie. Mens du har været væk, kan alarmen nemlig have gjort opmærksom på, at den mangler batteri ved at bippe. Du kan teste røgalarmen ved at holde en rygende tændstik i nærheden af den eller ved at trykke på testknappen. Bipper den, når du trykker på testknappen, virker den.