Der findes mange forskellige forsikringer, der dækker dit hus. Det er naturligvis meget individuelt, hvilke forsikringer, den enkelte husejer har behov for at tegne, men her er en oversigt over de mest almindelige forsikringer, der findes.

Hvad dækker en husforsikring?

Med en almindelig husforsikring kan du forsikre din ejendom, som omfatter selve huset og evt. andre bygninger på grunden. Husforsikringen er en kombineret forsikring, der dækker brandskader, storm- og vandskade, skader på huset ved undbrud, samt hærværk. Husforsikringen omfatter normalt også husejerens erstatningsansvar og en dækning til retshjælp, fx advokatbistand.

Du kan som regel også tegne en tillægsforsikringer, som fx dækker skader på glas og sanitet, skader forårsaget af insekter, svampe og råd og/eller skader på rør og stikledninger.

Populært sagt dækker husforsikringen alt det, der ville blive i bygningen, hvis man kunne vende huset på hovedet. Den dækker derfor også indbyggede skabe er dækket, faste gulvtæpper, installationer, brændeovne mv.

Elementer, som er beregnet til indbygning, men som ikke er indbygget endnu, dækkes ikke. Det kan eksempelvis være byggematerialer eller ikke monterede køkkenelementer. Her skal der en entrepriseforsikring til.

Hvad dækker en indboforsikring?

Indboforsikringen eller familieforsikringen, som den også kaldes, dækker dine og din families ting (indbo), som er alt fra møbler til tøj, cykler og computere. Dit indbo dækkes af indboforsikringen både ved tyveri, skader ved brand samt vandskade.

Familieforsikringen omfatter også erstatningsansvar for alle familiens medlemmer, og normalt er der også tilknyttet en retshjælpsforsikring til dækning af advokatbistand. Familieforsikringen kan udvides med en dækning for fx dyre smykker, ure og andre værdifulde genstande.

Desuden dækker den også bagage, når du og din familie er ude og rejse.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring kan man tegne, når man står i en hushandel. Det er sælger, der indhenter tilbud på ejerskifteforsikringen. Der skal være udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, førend der kan tegnes en ejerskifteforsikring.

En ejerskifteforsikring forsikrer køberen af et hus mod skjulte fejl og mangler i huset. Samtidig fritager forsikringen sælger for en stor del af det 10-årige ansvar, som sælger ellers har. Køber og sælger betaler hver sin halvdel af forsikringspræmien.

Ejerskifteforsikringen dækker ikke de fejl og mangler, som er omtalt i tilstands- og elinstallationsrapporterne - kun de skjulte skader eller forhold, som enten nedsætter bygningens værdi eller brugbarheden. I en tilstandsrapport sammenlignes boligen med tilsvarende intakte ejendomme af samme alder, hvilket også har betydning for, hvor meget ejerskifteforsikringen dækker.

Har boligen derfor en skade, der adskiller sig eller på anden måde ikke bør forventes i huse af den type og alder, kan en dækning komme på tale. Det kan f.eks. være en skade, der er opstået på grund af en konstruktionsfejl.

Har boligen en defekt, som kan forventes for en bolig af den type eller alder, vil en dækning højst sandsynligt ikke komme på tale. En fugtig kælder er f.eks. noget, man kan forvente for ældre huse og vil derfor ikke blive dækket. Den bygningssagkyndige er heller ikke forpligtet til at nævne en fugtig kælder i et ældre hus i tilstandsrapporten, hvis det er en typisk defekt for et hus af den type og alder.

Hvad dækker en entrepriseforsikring?

Du kan tegne en særlig forsikring, når du bygger om. Forsikringen kaldes både for en entrepriseforsikring og en all risk-forsikring.

Entrepriseforsikringen er en kortvarig forsikring (typisk for et år), der fx dækker tyveri af byggematerialer, hærværk på det igangværende byggeri og andre skader, der kan opstå, mens du bygger om. Forsikringen dækker også skader, der kan opstå på det eksisterende hus, mens ombygningen står på. Disse typer skader er normalt ikke dækket af den almindelige husforsikring.

Hvis du har en håndværker til at udføre en opgave, vil det være hans forsikring, der dækker skader på byggeriet, hvis han ellers er ordentligt forsikret.

Når du skal i gang med en større om- eller tilbygning, skal du sørge for at informere det forsikringsselskab, hvor du har den almindelige husforsikring. På den måde kan du sikre dig, at skader på ombygningen, der skyldes brand og storm, bliver dækket af husforsikringen.

Skal du i den forbindelse opmagasinere dine møbler uden for huset, er det ogsåvigtigt at informere forsikringsselskabet. Ellers er det ikke sikkert, at skader på grund af tyveri, brand og vand dækkes.

Ulykkesforsikring ved gør det selv-arbejde

En ulykkesforsikring er god at have, hvis du selv bygger om eller bare udfører arbejde på dit eget hus. Forsikringen dækker nemlig, hvis du er uheldig at komme til skade.

Får du hjælp fra en nabo, og naboen kommer til skade, vil hans ulykkesforsikring dække, hvis han ellers har sådan en. I modsat fald vil en sådan personskade som regel blive vurderet som en arbejdsskade, også selvom du ikke har betalt din nabo for arbejdet.

Sommerhusforsikring/fritidshusforsikring

Har du et sommerhus, kan du naturligvis også forsikre det. Forsikringen ligner meget den almindelige husforsikring. En sommerhusforsikring dækker altid ved brand, men det er almindeligt at tegne en kombineret forsikring, der også dækker stormskader, vandskader, hærværk og tyveri.

I de fleste sommerhusforsikringer er der også dækning for dit indbo ved tyveri, vandskade og lign. Mange sommerhusforsikringer omfatter også en ansvarsforsikring og en retshjælpsforsikring.

Derudover kan du i nogle forsikringsselskaber tegne en udvidet sommerhusforsikring, der dækker skader på rør og stikledninger.

Hvilke forsikringer er du som husejer forpligtet til at have?

Der er intet krav om , at man som husejer skal have forsikringer. Men har du et boliglån i et realkreditinstut eller en bank, vil långiver altid stille krav til, at du har en husforsikring, der som minimum dækker ved brand, lynnedslag, kortslutning og eksplosion.

Når det gælder forhold på din ejendom, hvor andre kan komme til skade, som det fx er tilfældet, hvis du ikke snerydder og gruser tilstrækkeligt, kan du i nogle tilfælde gøres erstatningsansvarlig. Her vil det være hensigtsmæssigt med en forsikring, der dækker ansvar. Men sådanne skader og uheld er strengt taget en sag mellem husejeren og den skadelidte, og her er forsikringen heller ikke lovpligtig.

Hvad er en "pludselig" opstået skade? 

For at en skade i forsikringsmæssig forstand er "pludselig", skal skaden være uventet, og årsagen til skaden skal stamme fra en pludselig hændelse.

Hvis f.eks. muren slår revner i løbet af natten, og årsagen er, at jorden under huset igennem et længere tidsrum er skyllet væk, er der ikke tale om nogen pludselig skade. 

Hvis kommunen højtryksspuler kloakrørene ude i vejen, og kælderen som følge deraf bliver oversvømmet, vil de forvoldte skader blive dækket. Der er nemlig tale om en uventet hændelse forårsaget af en pludselig begivenhed. 

Hvordan beregnes erstatningen fra forsikringsselskabet?

Husforsikringen dækker med nyt for gammelt. Dvs. er der fx sket en skade på gulvet efter der er sprunget et vandrør vil forsikringen dække med et nyt gulv (minus selvrisikoen) uden afskrivning. Der er afskrivninger på enkelte bygningsdele som fx plastiktage, antenner. Læs i dine betingelser hvilke bygningsdele, der er afskrivning på. 

Hvis huset er mangelfuldt vedligeholdt, og den manglende vedligeholdelse er årsag til skaden, kan du miste retten til erstatning. 

Hvad bestemmer prisen på en husforsikring?

Som udgangspunkt er husets størrelse afgørende for prisen på en husforsikring. Selvrisikoens størrelse spiller også ind på prisen. En høj selvrisiko giver således en lavere præmie. 

Den billigste forsikring omfatter kun en brandforsikring og dækker ikke øvrige skader på bygningen. Ifølge Forsikringsguiden.dk udgør prisen på en brandforsikring kun ca. 20 procent prisen af prisen på en kombineret brand- og kaskodækning.