Hvorfor er fugt i kælderen et problem?

Fugt i kælderen kan være problematisk for både boligen og for dit helbred.

Fugt i kælderen kan give alvorlige skader på bygningens materialer og konstruktioner. Den høje fugtighed giver nemlig gode betingelser for angreb og vækst af råd og svampe.

Hvis du ikke gør noget ved fugtproblemerne i kælderen, kan du risikere, at fugt og skimmel breder sig og i værste fald medfører et svampeangreb, som i sidste ende kan inficere hele boligen.

Et omfattende angreb, af fx ægte hussvamp, kan blive ret alvorligt for boligen og dyrt og besværligt at slippe af med igen.

Fugt og svampe kan give allergi og andre ubehagelige gener hos de mennesker, der bor i boligen. Svampe i boligen (fx skimmelsvamp) kan bl.a. give irriterede øjne, luftvejesgener, hovedpine, svimmelhed og koncentrationsbesvær. Symptomerne er særligt kraftige hos mennesker, der i forvejen lider af luftvejsallergi.

Men fugt i kælderen behøver ikke at være et stort problem, hvis blot du har kontrol over den.

Hvis fugt fx trænger igennem kælderydervæggen, fordamper på den indvendige side og derefter bliver ventileret ud igen, behøver en lille smule fugt ikke være problematisk. Man vil i langt de fleste tilfælde kunne måle forhøjet fugtighed i kælderkonstruktionerne, uden at man af den grund behøver at gøre noget. 

Problemerne opstår, når:

 • Du begynder at bruge kælderen til andre formål, end den oprindeligt er bygget til. Før i tiden brugte man kælderen til kul og koks, viktualierum og vaskerum, men i dag ønsker vi tørre og varme kældre, der kan bruges til flere formål, fx opbevaring, hobbyrum, opholdsrum og lignende. Det stiller større krav til kælderens byggetekniske kvalitet og kræver større kontrol over fugten.
 • Fugten ikke bliver bortventileret, men bliver akkumuleret i luften og i konstruktioner, så der kan dannes grobund for forskellige former for svampe (typisk skimmelsvamp). Fugt kan ophobes, hvis kælderen ikke udluftes, eller hvis fx væg- eller gulvkonstruktioner ikke er udført byggeteknisk korrekt.

Især kældre i ældre boliger fra før 1950 er stort set altid fugtige. De blev simpelthen ikke bygget til at være helt tætte. Ligesom tidens tand med nedbrydninger af mørtler, puds og lignende også kan skabe fugtproblemer.

Der er mange eksempler på, at fugtproblemerne i en kælder er blevet forværret, når man har forsøgt at løse problemet med fugt og kulde ved at isolere kælderen på den indvendige side. Det er derfor vigtigt, at opgaven bliver grebet rigtig an, hvis kælderen skal renoveres. 

Hvor kommer fugten fra?

Fugt i kælderen kommer typisk fra det omgivende terræn, hvor jordens indhold af nedsivende regnvand, almindelig jordfugt eller grundvand trænger igennem kælderydervægge og/eller -gulve.

Utætte afløbsbrønde eller afløbsledninger eller lækkede vandrør placeret uden for en kælderydervæg kan desuden skabe lokale fugtpåvirkninger af ret store koncentrationer og medføre større fugtskader indvendigt på kælderydervæggen. Endelig kan luften i kælderen fyldes med fugt, hvis du fx har badeværelse, tøjvask og -tørring i den.

Tjekliste: Sådan spotter du fugt i kælderen

Tegn på fugt

 • Skaller puds eller maling af?
 • Er der porøse og løse overflader?
 • Er der saltudblomstringer på kældervæggene?
 • Er der opfugtet træværk?
 • Er der skader på opbevarede genstande, reoler, kasser m.v.?
 • Kommer der vand op gennem kloakken, når det regner meget?
 • Er der tilstoppede kloakker, så vandet ikke ledes hurtigt nok væk gennem afløb?
 • Er der vækst af skimmelsvampe? 

Tegn på skimmelsvamp

 • Lugter der muggent i kælderen?
 • Er der synlige mørkebrune, grønne eller sorte plamager eller pletter på kældervægge eller indboet

OBS! Skimmelsvampe kan også vokse skjult bag vægbeklædninger og på ting, der opbevares i kælderen. Tjek også møbler, flyttekasser og andre ting, der står i kælderen. De er især udsatte for skimmelangreb, hvis de står direkte på et fugtigt gulv eller op ad en væg. Kontakt evt. et firma med speciale i bygningsanalyse, råd og svamp, hvis du er i tvivl, om der er skimmelsvamp eller andre, og mere alvorlige, svampeangreb i din kælder.

Hvordan kan du se, om der er fugt i kælderen?

Når du skal tjekke, om der er fugtproblemer i kælderen, skal du gennemgå kælderen indefra, men vær opmærksom på, at årsager til fugtproblemer næsten altid skal findes uden for huset.

Der kan være flere forskellige tegn på, at der er fugt i kælderen. Vand, der siver ind gennem kælderydervæggene, gør med tiden overfladen porøs og løs, så puds og maling skaller af. Der kan også være tegn på skimmelsvampe. 

Tjek kælderen jævnligt

Det er en god idé at kontrollere kælderen jævnligt, så du kan opdage eventuelle fugtproblemer, inden der kommer større fugtskader eller skimmelproblemer. Hvis du ikke lige kommer i de forskellige kroge af kælderen jævnligt, kan du fx gå en kontrolrunde en gang om året.

Det er vigtigt, at du kan komme til at undersøge gulve og kælderydervægge. Derfor er det en dårlig idé at have opmagasinerede ting direkte op ad ydervægge eller direkte på gulvet.

Du skal sikre dig, at der ikke står indbo lige op ad væggene. Der bør være mindst 5 cm luft ud for væggene, så der kan ske ventilation af vægoverfladerne. Du kan fx opbevare dine ting i reoler, gerne med stålben. 

Usynlige fugtproblemer

Selv meget små tegn på fugtproblemer skal du være opmærksom på. Fugt kan nemlig give store problemer, når den lukkes inde bag tætte beklædninger, tætte malingstyper, træpaneler, gips, glasvæv m.v. Det kan i værste fald medføre skader på væggene og svampeskader i etageadskillelsen mellem kælder og stueetage. Problemerne kan brede sig til gulvkonstruktionen i boligen ovenover, og kan være katastrofale med råd og svampeskader på gulve og sågar ydervæggene over kælderniveau. 

Du skal derfor være ekstra opmærksom på skjulte fugtproblemer, hvis kælderens ydervægge er beklædt på den indvendige side. Hvis du er bekymret for fugt og skimmelsvamp på bagsiden af beklædningerne, bør du som stikprøve fjerne et par plader for at sikre dig, at væggen ikke er påvirket af fugt. Ideelt set bør der ikke være nogen former for plader eller beklædninger på indersiden af kælderydervæggene. Især opbygninger med træ, gips og tapet vil kunne skabe fugtproblemer i konstruktionen.

Kældergulve kan også have skjulte fugtproblemer, hvis de er belagt med trægulve, linoleumsgulve eller andre tætte eller organiske belægninger. Løft evt. lidt op i gulvtæpperne eller linoleummet og se efter, om der er fugt og skimmelsvamp på bagsiden. Man bør ikke lægge tæpper, vinyl-, linoleum- eller træ som belægning på kældergulve.

Gulvmaling kan også give problemer, hvis den ikke lader fugten trænge igennem. Det gør diffusionstætte malinger ikke. Man kan opleve, at malingen bobler eller skaller af. Gulvmaling bør derfor være diffusionsåben.

Hvad er årsagen til fugt i kælderen?

Hvis du har konstateret, at kælderen er fugtig, er næste skridt at finde ud af, hvad årsagen er. Der kan være mange forskellige årsager til fugtproblemer i kælderen, og der vil ofte være tale om en kombination af flere forskellige årsager.

De hyppigste årsager til fugtproblemer i kældre er, at:

 • Kælderydervæggen ikke er helt tæt
 • Kældergulvet ikke er helt tæt
 • Brønde, dræn, nedløbsrør m.v. er tilstoppede eller utætte
 • Der er utætte vandrør
 • Der er forkert fald på terræn, så regnvand løber ind mod huset
 • Der er fugt, der sætter sig på kolde overflader (kondens) 
 • Opstigende grundfugt
 • Oversvømmelse (Skybrud eller vand fra kloak)

Er problemet lokalt, eller er store dele af kælderen ramt?

Du skal starte med at finde ud af, om der er tale om et lokalt eller et mere generelt fugtproblem. Hvis der kun er fugtigt på et afgrænset område i kælderen, er årsagen måske et lokalt problem i terrænet udenfor det sted, hvor fugtproblemet optræder. Det kan fx være et utæt nedløbsrør, et tilstoppet dræn eller en lokal sænkning i terrænet op ad kældervæggen.

Hvis der derimod er tegn på fugt mange forskellige steder i kælderen, kan det tyde på, at kælderen generelt er fugtig, fx fordi der trænger fugt fra grundvand eller regnvand ind gennem ikke helt tætte kælderydervægge.

Det er ikke altid lige let at gennemskue, hvad der er årsag til fugtproblemerne i en kælder. Årsagen er ofte skjult under jorden, og tegnene kan godt snyde. Lokale fugtskjolder og afskalninger er ikke altid tegn på, at fugtproblemet har en lokal årsag. Skjolderne kan optræde netop der, fordi betonkvaliteten på det sted er dårlig (med stenreder, dvs. dårligt udført beton) og andre svagheder i væggen.

Hvis du ikke selv kan gennemskue, hvad der er årsag til fugtproblemerne i din kælder, kan du søge hjælp hos en fagmand, der er specialist på området, fx en bygningskonstruktør, ingeniør eller arkitekt. En kloakmester kan inspicere dine brønde for utætheder, hvis du har dem under mistanke. Også firmaer med speciale i bygningsanalyse, råd og svamp har typisk stor viden og erfaring med fugtige kældre.

Du kan også anskaffe dig et hygrometer (en fugtmåler), som måler luftens relative fugtighed (RF). Som hovedregel skal luftfugtigheden helst holdes under 40-45 procent om vinteren og om muligt under 60-65 procent om sommeren.

Luftfugtigheden tæt på væggen må ikke overstige 70 procent RF, da det er grænsen for vækst af skimmelsvampe. Der findes mange gode trådløse målere, som kan tale med apps og lignende, så du kan få en alarm eller notifikation på, at fugtniveauet er for højt dernede.

Sådan gør du, når brønde, dræn, nedløbsrør m.v. er utætte eller tilstoppede

  • Tilstoppede tagbrønde og nedløbsrør renses og gennemspules, så du sikrer, at vandet har frit løb igennem.
  • Rens rensebrønde / sandfangsbrønd.
  • Kontakt en fagmand (kloakmester), hvis du har mistanke om, at der er defekte afløbsledninger eller kloakledninger. Han kan undersøge skaden nærmere, evt. med tv-inspektion af kloakken.
  • Et eventuelt dræn gennemspules.

LÆS OGSÅ: Tjek husets brønde og undgå vandskader

 

 

Hvad kan du gøre for at få en mindre fugtig kælder?

Når du har fået fastslået årsagerne til fugten i kælderen, er næste skridt at planlægge, hvad du skal gøre ved problemerne. Den rette løsning afhænger selvfølgelig af, hvad årsagen til problemet er, men også af, hvilket resultat du gerne vil opnå.

Du bør under alle omstændigheder gøre noget ved de fugtproblemer, der kan skade huset eller give sundhedsproblemer for husets beboere. Men hvor tør du ellers ønsker, at din kælder skal være, afhænger af, hvad du planlægger at bruge kælderen til, og hvor mange penge du vil ofre på det.

Det er også vigtigt at være realistisk. Hvis du har en fugtig kælder i et ældre hus, er der formentlig grænser for, hvor tør kælderen kan blive, hvis omkostningerne skal stå mål med resultatet.

I nogle tilfælde er det måske værd at overveje, om det bedre kan betale sig at lave en tilbygning til huset frem for at smide flere hundredetusinde kroner i at renovere en kælder, der måske alligevel hverken er egnet eller lovlig til beboelse.

Fugt i en ældre kælder kan sjældent fjernes helt. Men problemet vil som regel kunne minimeres så meget, så kælderen kan blive rimelig tør, især hvis du efterfølgende bruger den fornuftigt.

I de følgende afsnit kan du læse mere om de forskellige årsager til fugt i kælderen og om, hvordan du skal løse problemerne.

Når brønde, dræn, nedløbsrør m.v. er utætte eller tilstoppede

Hvis en kælderydervæg pludselig er blevet meget fugtig, skyldes det ofte utætheder i eller tilstopning af de brønde og afløbsledninger, der skal lede regnvand væk fra huset.

Årsagen kan være manglende rensning og vedligeholdelse af afløbsledninger, kloakledninger, drænledninger, rense- og tagbrønde, nedløb m.v. Der kan også være tale om brud på ledningerne. Den slags problemer giver som regel lokale fugtproblemer i kælderen.

Hvis det er årsagen til fugten i kælderen, gælder det om hurtigst muligt at fjerne årsagen til problemet, inden der når at ske en større opfugtning af kælderen.

Såfremt der er brud på en kloakledning eller i en brønd, bør du undersøge med dit forsikringsselskab, om de dækker en sådan skade. 

Når der er forkert fald på terrænet

Terrænet, der støder lige op til bygningen, skal optimalt set have en smule fald væk fra bygningen, så overfladevand og regnvand ledes bort i stedet for at sive ned i jorden tæt ved bygningen og kælderydervæggen. Det vil øge fugtbelastningen på kælderydervægge unødigt. Faldet skal være der, uanset om du har græsplæne eller fliser. 

Sådan gør du, når der er forkert fald på terrænet ved bygningen  

Terrænet skal rettes op, hvis det har fald den forkerte vej, dvs. ind mod bygningen. Der skal mindst være 2 cm fald pr. meter væk fra bygningen.

Dæk huller og lign. til, så der ikke danner sig vandpytter ved bygningen, der kan lede vand ned langs kælderydervæggen.

Læg evt. en tæt belægning langs facadens sokkel (med fald væk fra huset), så der ledes mest muligt vand bort.

Når kælderydervæggen ikke er helt tæt

I ældre kældre fra før 1950 er væggene sjældent 100 procent tætte. Problemet forværres ofte af, at der ikke er lagt dræn ned omkring huset. I ældre huse kan der også være revner og sprækker ved sokler og kælderydervægge.

Kælderydervægge af denne type kan blive ret fugtige, og i værste fald kan fugten blive suget via kælderydervæggene op i træbjælkerne i etageadskillelsen mellem kælder og stueetage, hvor det kan give problemer med råd og svamp i konstruktionen.

Flere forhold har betydning for, hvor højt fugten suges op i væggene: 

 • Hvor meget grundvand og regnvand der kommer ind udefra
 • Kældervæggenes materialer og kvalitet
 • Den omkringliggende jords sugeevne
 • Om kælderydervæggen er lukket inde bag indvendige vægbeklædninger og diffusionstætte malinger, så fugten presses opefter. 

Fugtfjerner, naturlig udluftning og affugter: Enkle og relativt billige løsninger til utætte kældervægge

 • Fjern alle tætte belægninger samt beklædninger fra kælderydervægge og gulve, så konstruktionerne kan få luft. Det er vigtigt, at fugten ikke lukkes inde under beklædning, tæt maling, glasvæv og lignende.
 • God naturlig udluftning skal etableres ved hjælp af ventilationsriste i kælderydervægge eller via spjæld i vinduer.
 • I starten, hvor det gælder om at få ophobet fugt væk hurtigst muligt, kan du evt. supplere den naturlige udluftning med en elektrisk affugter eller en fugtstyret ventilator. Denne form for udtørring er dyr i drift, så den egner sig ikke som en permanent løsning. Du bør kontakte et firma med speciale i affugtning, hvis fugtproblemet er så stort, at det kræver affugtning.
 • Ophæng en fugtpose eller fugtfjerner, der nemt og billigt opsamler fugt fra den omgivende luft.
 • Hvis du ønsker at behandle vægge og gulve i kælderen, er det vigtigt, at du bruger diffusionsåbne (ikke tætte) materialer, eksempelvis silikatmaling, kalk eller lignende.
 • Sæt varme på kælderen. Der behøver ikke være samme temperatur, som der er oppe i boligen, men sørg gerne for, at temperaturen i kælderen er mellem 15-18 grader.
 • Acceptér, at du med jævne mellemrum må udføre små reparationer af puds eller maling på kælderydervæggene, fordi en smule fugt trænger igennem.

Tætne kældervæg og omfangsdræn: Dyrere og mere omfattende løsninger til utætte kældervægge

Hvis fugtproblemerne er større, eller hvis de ovennævnte foranstaltninger ikke hjælper på problemet, må der en mere omfattende renovering til.

Den bedste løsning er at tætne kælderydervæggen udefra og lægge et omfangsdræn.

Det er en dyr og lidt besværlig løsning, for der skal graves ud langs hele husets facade, helt ned til undersiden af fundamentet eller kældervæggen, men aldrig længere ned, da du så risikerer sætningsskader og i værste fald kollaps af bygningskonstruktionen.

Derfor skal du nøje overveje, om omkostningerne står mål med det, du kan få ud af kælderen. Alternativt kan du vælge den billigere løsning og acceptere, at der er grænser for, hvad du kan bruge din kælder til.

Hvis du ønsker en mere omfattende fugtrenovering af din kælder, anbefaler vi, at du søger råd hos én eller flere professionelle rådgivere og fagfolk.

En rådgiver kan vurdere fugtproblemernes reelle omfang og årsag samt beskrive den helt præcise byggetekniske løsning i dit individuelle tilfælde (det kan være en bygningskonstruktør, ingeniør, arkitekt eller ekspert i råd og svamp).

En ingeniør bør desuden undersøge din kælderydervæg og sikre, at den kan tåle at blive gravet fri midlertidigt uden at revne. En kældervæg, der graves fri, kan i nogle tilfælde risikere at skride ud eller få alvorlige sætningsskader.

Desuden har du behov for håndværkere til at udføre de lidt vanskelige løsninger, og et omfangsdræn skal altid udføres af en autoriseret kloakmester.

Den omfattende fugtrenovering af kælderen består af disse trin:

  • Kælderens ydervæg graves fri.
  • Ydervæggen renses af.
  • Huller og utætheder repareres med cementmørtel, som også kaldes berapning.
  • Tykke profilerede plastplader eller drænplader sættes udvendigt på kælderydervæggen.
  • Trykfast isolering sættes op. (Der findes forskellige standardiserede systemer med isolering og drænplader).
  • Der afsluttes med en fiberdug på den side af isoleringen, der vender ud mod terrænet.
  • Man kan i stedet for plastplader, trykfast isolering og fiberdug anvende drænplader, hvor alle delene er samlet i et produkt. Drænpladerne er fremstillet af ekspanderet polystyren, og yderst ligger der en fiberdug. Pladerne fungerer også som isoleringsplader.
  • Drænrør lægges ud i bunden af udgravningen.
  • Udgravningen fyldes med drænende fyld (fx sand eller grus). Øverst et lag muldjord. Genbruges en fed lerjord, er der stor risiko for at overfladevandet aldrig kommer ned til drænet, fordi det holder på vandet.
  • Terræn langs med facaden reetableres med fald væk fra facaden.
  • I mange tilfælde, hvor grundvandet står højt, eller drænet ligger dybere end kloakken, skal der etableres en pumpebrønd, der kan lede vand væk fra drænet.

Efter etablering af drænet er det meget almindeligt, at kælderydervæggen fortsat virker våd. Det kan derfor godt betale sig at vente med at overfladebehandle væggene indvendigt, til de er tørret helt. Udtørringen kan godt tage adskillelige måneder eller i nogle tilfælde år.

Den billigste form for udtørring af kælderen er naturlig udluftning, evt. suppleret med let opvarmning af kælderen (der presser fugten udefter) og en fugtstyret mekanisk ventilator.

Selvom det umiddelbart kan være en fristende nem løsning, kan det ikke anbefales, at du tætner kælderydervæggen indefra ved at påføre et vandtæt produkt (maling, vandtæt puds eller smøremembran). Den løsning kan risikere at forværre fugtproblemerne. Når væggen tætnes indefra, kan fugten ikke trænge gennem væggen og fordampe fra indersiden. Det kan betyde, at fugten bliver presset længere op i væggen og i værste fald videre op i bjælkelaget over kælderen og op i boligen.

Opstigende grundfugt gennem kælderydervæggen

Ud over fugt, der trænger igennem kælderydervæggene fra siderne i kælderen, kan fugt også komme fra undergrunden, hvor grundfugt bliver suget op igennem undersiden af kælderydervæggen. Hvis det er årsagen til fugtproblemer, er der desværre ingen nemme løsninger og næsten heller ingen løsninger i det hele taget.

Der findes dog forskellige metoder på markedet, som du kan forsøge dig med, hvis du ellers har mod på det og råd til det: 

 • Hvis kælderydervæggen er lavet af mursten, kan specialfirmaer presse stålplader ind på tværs af kælderydervæggen i en fuge lige under kældergulvets niveau. Det vil sige, at igennem en af de vandrette mørtelfuger, bliver der presset en metalplade ind i hele væggens tykkelse. Det er dog en meget dyr og vanskelig operation.
 • Der er også muligt at sprøjte fugtstandsende kemikalier ind i borede huller nederst i kælderydervæggen, men det er erfaringsmæssigt heller ikke nogen sikker løsning. Nogle gange virker det, andre gange ikke.
  • En anden metode kaldes elektro-osmose. Metoden går ud på at danne et elektrisk felt i væggen, der bremser den opstigende fugt. I teorien skulle det virke, men om det også virker i større stil i praksis, er der delte meninger om. De første anlæg som bl.a. Teknologisk Institut har fulgt de seneste godt 30 år, virkede ifølge dem ikke. Siden er der udviklet på anlæggene, men den endelige fulde anerkendelse blandt fagfolk er endnu ikke slået igennem.

Hvis du ikke vil kaste dig ud i en dyr løsning, hvor der ikke er nogen garanti for resultater, må du nok acceptere, at der er grænser for, hvor tør din kælder kan blive.

Den bedste løsning vil så i mange tilfælde være, at du istandsætter kælderens indvendige overflader med en diffusionsåben overfladebehandling, fx mørtel, puds, kalk, silikatmaling eller lignende. Disse produkter tillader fugten at trænge igennem væggen, så den har mulighed for at fordampe på indersiden og blive ventileret bort. Denne løsning ændrer dog ikke grundlæggende på kælderens fugtproblemer.

Når kældergulvet ikke er helt tæt

I ældre kældre fra før 1950 er væggene sjældent 100 procent tætte. Problemet forværres ofte af, at der ikke er lagt dræn ned omkring huset. I ældre huse kan der også være revner og sprækker ved sokler og kælderydervægge, hvilket betyder at der kan være fri adgang for vandet i jorden.

Kælderydervægge af denne type kan blive ret fugtige, og i værste fald kan fugten blive suget via kælderydervæggene op i træbjælkerne i etageadskillelsen mellem kælder og stueetage, hvor det kan give problemer med råd og svamp i konstruktionen.

Opstigende grundfugt er meget udtalt i disse vægge. De gamle vægge, enten af murværk eller beton, suger, via den kapillærer virkning, vand op i væggene. Opfugtningen fra dette er meget normal, og ødelægger som oftest puds og maling i 30-50 cm højde fra gulvet. Men nogle kan det trænge endnu længere op.

Flere forhold har betydning for, hvor højt fugten suges op i væggene: 

 • Hvor meget grundvand og regnvand der kommer ind udefra
 • Kældervæggenes materialer og kvalitet
 • Den omkringliggende jords sugeevne
 • Om kælderydervæggen er lukket inde bag indvendige vægbeklædninger og diffusionstætte malinger, så fugten presses opefter. 

Den gode og dyre løsning når kældergulvet ikke er tæt

 • Bryd det gamle kældergulv op.
 • Grav ud (ikke alene til de nye gulvmaterialer, men måske også for at få øget rumhøjden)
 • Læg et drænlag af sand
 • Læg et kapillarbrydende lag af isolering. Her kan der lægges en drænplade af ekspanderet polystyren. Husk at efterleve bygningsreglementets krav til efterisolering.
 • Et nyt betondæk støbes
 • Herpå kan du så lægge et nyt gulv, fx af klinker.

Fordelen ved at grave kældergulvet op er, at du samtidig isolerer det. Dermed bliver dit varmeforbrug mindre, samtidig med du mindsker risikoen for sommerkondens på gulvet.

Det er vigtigt, at du er omhyggelig, når du etablerer det nye gulv.  Du skal passe på, at du ikke glemmer en rest af organisk materiale under gulvkonstruktionen, da det kan skabe grobund for svampeangreb.

Endelig må det klart anbefales, at du ved kælderudgravning gør brug af professionel rådgivning. At sænke et kældergulv betyder ofte, at man graver dybere end kælderydervæggens fundament. Det kan betyde at kældervæggene skal understøbes (altså suppleres med en ’forlængelse’ af væggen/fundamentet), og så bør en ingeniør komme med anvisninger på, hvordan du undgår sætningsrevner i væggene. Det er ikke noget, du selv kan tage stilling til.

Løsningen med understøbning af fundamenterne, kan dog også hjælpe rigtig meget på den opstigende grundfugt i selve væggene, idet den nye og ”moderne” ikke er fugtsugende, og dermed stopper man den opstigende grundfugt. Det kræver dog en dyrere beton, af høj styrke.

En billigere løsning

En mere enkel og billigere løsning er at tætne det eksisterende betongulv ved at påføre et fugttæt materiale, fx. støbeasfalt, eller en vandtætningsmembran (MK-godkendt flisesystem), inden der evt. lægges et klinkegulv. Der er dog stur risiko for, at der i løbet af en kort årrække kan komme buler og revner i belægningen, da fugten presses op nedefra. Det er  blevet mere og mere moderne at bruge epoxygulvbelægninger eller sågar polyurethanbelægninger. Vi har dog ikke langtidserfaringer med disse produkter endnu.

Når fugt udefra sætter sig på kolde overflader (sommerkondens)

Sådan bruger du kælderen korrekt efter renoveringen

Hvis du vil undgå at få fugtproblemer igen, er det vigtigt, at du bruger kælderen rigtigt efter renoveringen.

 • Undgå at stille ting direkte på gulvet, sæt dem fx i en reol, gerne med stålben.
 • Tør ikke tøj i kælderen. Hæng det op udenfor eller brug en tørretumbler med direkte aftræk ud til det fri. Hvis du tørrer tøj i kælderen, bør du få monteret en kraftigere elektrisk ventilator, som er tændt, imens tøjet tørrer. 
 • Hold kælderen tør med god naturlig udluftning og evt. suppleret med mekanisk udluftning.
 • Opvarmning af kælderen kan være med til at holde den mere tør.
 • Tjek, at regnvand kan løbe væk fra husets facade (fald på terræn).
 • Rens tagrender, nedløbsrør og tagbrønde et par gange om året.
 • Placer altid møbler og fast inventar med afstand til ydervægge, så der skabes ventilation bag dem. 
 • Rens rensebrønde og dræn jævnligt.

Der kan også være fugtproblemer i kælderen, der ikke skyldes indtrængen af fugt gennem vægge og gulve, men derimod kondens. Det vil sige fugt fra luften, der sætter sig på de kolde overflader i kælderen.

Hvis fugtproblemerne i kælderen typisk viser sig om sommeren som fugtige vægge og gulvoverflader, skyldes det sandsynligvis det, man kalder sommerkondens.

Den varme sommerluft indeholder store mængder fugt, og når luften kommer ind i kælderen, sætter fugten sig på de kølige overflader, typisk på gulvene og den del af væggene, der ligger under terrænet. Det kan medføre vækst af skimmelsvamp og misfarvning af vægge og gulve.

Kondens kan også opstå om vinteren, men her sætter fugten sig typisk på den del af væggen, der ligger over terræn, da den er koldest om vinteren.

Sådan gør du, hvis der opstår sommerkondens i kælderen: 

 • Udluftning om sommeren skal ske, når det er koldest udenfor, dvs. sent om aftenen eller meget tidligt om morgenen. Om sommeren hjælper det nemlig ikke at lufte ud midt på dagen, da det blot bringer mere varm, fugtig luft ind i kælderen.
 • Om vinteren kan du lufte ud og evt. holde kælderen opvarmet.
 • Anskaf evt. en fugtstyret affugter til brug de meget fugtige dage om sommeren.
 • Som forebyggelse af sommerkondens kan man sætte varme på i kælderen.

Hvis du har etableret et nyt gulv, vil problemerne med sommerkondens være mindre.

Når der er vækst af svampe

Hvis der er vækst af fx skimmelsvampe i kælderen, skal du fjerne dem hurtigst muligt, da de er sundhedsskadelige og kan give allergi. Hvis kælderen fortsat er fugtig, vil skimmelsvampene formentlig komme igen, og det kan det være nødvendigt at fjerne svampevækst med jævne mellemrum.

Sådan fjerner du skimmelsvamp 

 • Fjern angrebne materialer, der ikke kan rengøres, fra kælderen, fx gamle papkasser, trækasser, isoleringsmaterialer, beklædningsplader, gipsplader, puds (bankes af), krydsfinérplader, tapet, glasvæv, spånplader nedhængte lofter m.v.
 • Vask de vaskbare overflader og materialer med Protox Hysan (desinficerende og svampedræbende) , Rodalon® (rengører, men dræber ikke skimmelsvampen) eller et lignende rengøringsmiddel, som kan bruges mod skimmelsvamp. Vægge, støbte gulve, fliser, klinker, tekstiler og plast kan vaskes.
 • Skimmelsvampene bør fjernes i hele kælderen og ikke kun i de rum, I bruger mest.

Ved større angreb af skimmelsvamp i kælderen

 • Hvis kælderen har omfattende og gennemgribende angreb af skimmelsvampe eller andre svampe, bør du kontakte fagfolk, der har forstand på renovering af bygninger med svampeangreb. Det kan evt. være nødvendigt med en fugt- og mikrobiologisk undersøgelse af kælderen for at vurdere, hvad der skal til for at fjerne angrebene. Omfattende angreb af svampe fjernes med dampafrensning, afrensning med is eller anden mekanisk afrensning af overfladerne.