Spørg Bolius

Havemur i skel, må naboen save den ene stamme og grene af vores træ og må fundamentet beskadige vores træs rødder?

Hej Bolius

På vores matrikel - helt tæt på skel, (som for nyligt er blevet kontrolleret af landinspektør) - står et gammelt ca. 10 m. højt (asiatisk) fyrretræ.

Fra jordhøjde deler træet sig i fire kraftige stammer, hvoraf den ene - ca. 1.5 m. over jordhøjde - slår et knæk ca. 40 cm. ind over skel til nabo, men herefter går stammen lodret op.

Vores nabo agter nu i skellet at opføre en mur (for egen regning) og ønsker i den anledning at fælde stammen på hans side af skellet.

Kan han det?

Kan jeg kræve, at han ved piloteringen af muren påser, at roden til vort træ ikke beskadiges?

Med venlig hilsen

Michael B

Kære Michael B

Tak for dine spørgsmål.

Hegn kan i udgangspunktet udformes som fælles hegn (hvor begge ejendomme afgiver areal til hegnet) og egne hegn (hvor hegnet rejses på egen grund) og som interne hegn, hvor (hegnsstrukturer beliggende længere fra skel end 1,75).

Fælles hegn og egne hegn er omfattet af hegnsloven, interne hegn er ikke omfattet af hegnsloven.

Såfremt muren etableres som eget hegn - altså helt på naboens ejendom og for dennes regning – må dette hegn ikke påføre dig større gener end et fælleshegn. Hegn må opføres med en højde på 1.80 meter i skel, men for egne hegn må højden af hegnet tillægges, hvad der svarer til afstanden til skel.

Særligt for hegnsmure gælder dog, at der i henhold til byggelovens bestemmelser kræves byggetilladelse, såfremt de er højere end 1.80. Såfremt muren agtes opført i skel (som fælles hegn) forudsætter det imidlertid enighed mellem ejerne og dermed din accept.

Tilbage til spørgsmålet om træet.

Fritstående træer i boligområder er næsten altid kilde til drøftelser og ender desværre også ofte i en reel konflikt. Situationen er, at fritstående træer ikke er omfattet af hegnsloven, hvorfor det ikke er muligt at få en afgørelse fra hegnssynet.

Såfremt der ikke kan opnås enighed med naboen, er der således kun den tunge vej gennem retssystemet og et civilt søgsmål.

Forholdet mellem naboer er reguleret gennem retspraksis og refererer til det, man normalt omtaler som naborettens almindelige (og uskrevne) regler. Ved afgørelser inden for dette område, vurderes det, om den såkaldte naboretlige tålegrænse er overskredet.

Det bærende naboretlige princip er, at en grundejer skal holde sine bygninger, anlæg og beplantning inde på egen grund, og at der ikke må skabes en situation, hvor der sker permanent overskridelse af naboskel (rådes der uberettiget ind over skel kan der være tale om hævdsråden, men det er en helt anden sag).

Når grene rager ind over skel og såfremt stammen eller træets grene permanent overskrider skellinien, er der efter retspraksis tale om, at denne ulempe i sig selv er en overskridelse af den naboretlige tålegrænse, hvorefter du som nabo kan blive pålagt at fjerne den del af beplantningen som overskrider skellinien.

Østre Landsret har i en dom fundet, at naboen til et træ - efter de naboretlige regler - havde krav på en ”væsentlig begrænsning af ulemperne”, eksempelvis i form af nedskæring af skeloverskridende grene.

Spørgsmålet er således, om du kan kræve at naboen ved pilotering af muren skal sikre, at roden til dit træ ikke beskadiges. Det mener jeg i udgangspunktet kun du har særdeles begrænset mulighed for.

Forklaringen er, at en sådan sikring vil være en rådighedsindskrænkning af din nabos rettigheder, hvilket typisk forudsætter aftale (en servitutret) eller en lovhjemlet offentlig regulering. I henhold til byggelovens generelle bestemmelser skal man sikre, at egne bygninger med videre skal kunne ”bære sig selv”, ligesom man eksempelvis uden byggetilladelse kan etablere kælder helt i skel (hvilket jo ville forudsætte en fjernelse af rødderne). Omvendt fremgår det af byggeloven, at man ved fundering, udgravning, ændring af terrænhøjde eller anden terrænændring på en grund skal, uanset om arbejdet i øvrigt er omfattet af loven, træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg af enhver art.

Af retspraksis fremgår det imidlertid, at ejeren af et højt træ skal holde rødder på egen grund og er blevet pålagt at fjerne de rødder, der vokser ind på nabogrunden. Hvis dette giver risiko for, at træet vælter kan du blive pålagt at fælde træet

En entydig afklaring på spørgsmålet vil derfor forudsætte en tur gennem retssystemet og få en civilretlig afgørelse, men min vurdering er at du ikke har en god sag. Jeg vil derfor helt klart anbefale, at du tager en drøftelse med naboen og søger en forligsmæssig løsning.

Læs mere: Må du save grene af naboens træ?

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Kristian Baatrup, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden