Må du bo hele året i dit sommerhus?

Det er ifølge Planloven normalt ikke tilladt at bo i et sommerhusområde hele året. Et almindeligt hus har helårsstatus, men huse i sommerhusområder har sommerhusstatus, og her er der sat begrænsninger for, hvor meget de må anvendes.

I sommerperioden fra 1. marts til 31. oktober må du opholde dig ubegrænset i sommerhuset.

I vinterperioden, dvs. 1. november til udgangen af februar, må du benytte sommerhuset til ”kortvarige ophold”, som sammenlagt højst må udgøre halvdelen af vinterperioden.

I praksis betyder det, at du lovligt kan benytte sommerhuset ubegrænset i 34 uger i sommerperioden og 9 uger i vinterperioden – altså i alt 43 uger årligt.

I vinterperioden er det praksis, at kommunerne accepterer ”kortvarige ferieophold” af op til 4 – 5 uger i et stræk.

Reglerne er ikke særlig præcist beskrevet i lovgivningen, men i 2009 sendte Erhvervsstyrelsen en ”Vejledning til kommunerne om håndhævelse af forbuddet mod helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder”. Vejledningen og flere retslige afgørelser har dannet grundlag for ovennævnte 43-ugers regel.

Årsagen til, at man ikke uden videre må bo hele året i et sommerhusområde, er et ønske om, at sommerhusområderne skal blive ved med at være rekreative arealer, hvor sommerhus- og friluftslivet bevares.

Siden 1991 har visse grupper dog fået lov til at bruge sommerhuset som helårsbolig, hvis huset lever op til en vis standard.

Hvem må bo i sommerhus hele året?

i 2017 er der flere end 21.000 sommerhuse, der anvendes til helårsbeboelse, en stigning på 20 procent på otte år. Det viser en beregning, som ejendomsmæglerkæden Nybolig har lavet af tal fra Danmarks Statistik. Stigningen skyldes bl.a. ændrede regler, der har gjort det muligt for flere at flytte permanent i sommerhuset hurtigere.

Du må bo i dit sommerhus hele året, hvis du har ejet huset i 1 år og derudover tilhører en af disse grupper: 

  • Har ret til folkepension.
  • Er pensionsmodtager, der er fyldt 60 år.
  • Er førtidspensionist.
  • Er efterlønsmodtager.
  • Modtager fleksydelse.

En eventuel ægtefælle, samlever eller nært beslægtet må godt bo i sommerhuset sammen med dig, hvis du er pensionist.

Hvis du er pensionist og flytter fra sommerhuset, falder retten til at benytte det til helårsbeboelse bort både for dig og din ægtefælle/samlever. Du kan sidenhen flytte tilbage i sommerhuset, hvis du fortsat opfylder betingelserne. Hvis pensionisten der har lov til bo i sommerhuset hele året dør, kan ægtefælle/samlever eller en nært beslægtet, der har boet sammen med pensionisten, fortsætte med at bo i sommerhuset. Men en arving til sommerhuset overtager ikke samtidig retten til at bo i sommerhuset hele året.

Derudover kan kommunen give dispensation til andre i helt særlige tilfælde pga. arbejdsmæssige forhold eller sygdom og invaliditet.

Hvilke krav skal sommerhuset opfylde?

Udover at der er regler for, om du må bo i sommerhus hele året, er der regler for, i hvilken stand dit sommerhus i givet fald skal være.

Det er generelt en betingelse, at sommerhuset anses for at være egnet til helårsbeboelse. Der står fx i Planloven, at huset ikke må være nedrivningsmodent (kondemnabelt). I praksis betyder det, at sommerhuset ikke må være så sundheds- eller brandfarligt, at kommunalbestyrelsen vil kunne nedlægge forbud mod, at huset anvendes til beboelse.

Det er kommunen, der varetager og administrerer lovene omkring helårsanvendelse af sommerhuse, ligesom det er kommunen, der har opsyn med, om reglerne overholdes.

Selvom alle betingelser for at bo i sommerhuset hele året overholdes, kan der være private servitutter om forbud mod helårsanvendelse, som grundejerforeningen har vedtaget og fået tinglyst, og så har du ikke mulighed for at anvende sommerhuset til helårsbolig.

Hvad skal du overveje, inden du flytter i sommerhus hele året?

Udover de lovmæssige krav er der nogle overvejelser af mere blød karakter, du bør gøre dig, inden du flytter permanent i sommerhus.

Afstand til netværk og fritidsaktiviteter

Du vil formentlig komme til at bo mere isoleret. Derfor er det godt at afprøve det at bo i sommerhuset i en periode om vinteren (så meget som det nu er tilladt ifølge Planloven).

Naboerne og netværket i sommerhusområdet er der måske ikke om vinteren, og det kan give en helt anden fornemmelse af området at være en af de eneste, der bor der.

Af samme årsag kan det være en god idé at beholde helårsboligen et stykke tid. Så er der mulighed for at fortryde beslutningen. Overvej også den måske øgede afstand til venner, familie samt fritidsaktiviteter.

Komfort

Det kan også være, at der skal foretages en række forbedringer i sommerhuset, inden du kan rykke ind på helårsbasis, fx:

  • Øget isolering.
  • Bedre materialer på overflader.
  • Bedre køkkenforhold.
  • Bedre bade- og toiletforhold.
  • Mere plads.

Den nye kommunes skatte- og serviceniveau

Det er også godt at forberede sig på, at kloakforhold, vandtilførsel og afløb måske ikke er baseret på helårsbrug og derfor kan give lidt problemer om vinteren. Kommunen er heller ikke forpligtet til snerydning, gadebelysning etc. Det kan alt sammen give problemer for post og renovation.

Når du flytter folkeregisteradresse til sommerhuset, flytter du måske til en ny kommune, og derfor skal du betale skat efter denne kommunes skatteniveau. Det er også en god idé at undersøge kommunens serviceniveau. De servicetilbud, du er blevet tildelt i din gamle kommune, følger ikke automatisk med til en ny kommune. Men hvis du bor i sommerhuset (det gælder både for helårsbeboelse og sommeranvendelse) og har brug for enten hjemmehjælp eller hjemmesygepleje, skal kommunen give dig det.