Indhold i denne artikel

Helårsbeboelse i sommerhuse

Du må normalt ikke bo i dit sommerhus hele året. Men er du f.eks. pensionist, har du mulighed for det, hvis du har ejet dit sommerhus i otte år.

Hvis du opfylder nogle særlige kriterier, må du godt må i dit sommerhus hele året.

Må du bo hele året i dit sommerhus?

Det er ifølge Planloven normalt ikke tilladt at bo i et sommerhusområde hele året. Et almindeligt hus har helårsstatus, men huse i sommerhusområder har sommerhusstatus, og her er der sat begrænsninger for, hvor meget de må anvendes. I vinterhalvåret, dvs. 1. oktober til 31. marts, må du f.eks. kun bo og overnatte i sommerhuset højst fire uger i træk. Samlet må du kun bo og overnatte i sommerhuset 13 uger i alt.

Årsagen til, at man ikke bare uden videre må bo hele året rundt i et sommerhusområde, er et ønske om, at sommerhusområderne skal blive ved med at være rekreative arealer, hvor sommerhus- og friluftslivet bevares.

Siden 1991 har visse grupper dog fået lov til at bruge sommerhuset som helårsbolig, hvis huset lever op til en vis standard.

Hvem må bo i sommerhus hele året?

Når der alligevel i dag er ca. 17.000 sommerhuse, som anvendes til helårsbeboelse, er det, fordi visse grupper undtagelsesvis har lov til at bo i sommerhuset hele året rundt.

Du må bo i dit sommerhus hele året, hvis du har ejet huset i otte år og derudover tilhører en af disse grupper:

  • er fyldt 65 år
  • er pensionsmodtager, der er fyldt 60 år
  • er førtidspensionist
  • er efterlønsmodtager
  • modtager fleksydelse

Hvis du er pensionist og har ejet sommerhuset i fem år, kan du søge om dispensation fra reglen om, at du skal have ejet dit sommerhus i otte år. Det er sommerhuskommunen, der tager stilling til, om der i dit tilfælde er tale om et "særligt tilfælde", og evt. giver dig dispensation.

En eventuel ægtefælle, samlever eller nært beslægtet må godt bo i sommerhuset sammen med dig, hvis du er pensionist.

Hvis du er pensionist og flytter fra sommerhuset, falder retten til at benytte det til helårsbeboelse bort både for dig og din ægtefælle/samlever. Du kan siden hen godt flytte tilbage i sommerhuset, hvis du fortsat opfylder betingelserne.

Hvis pensionisten, der har lov til bo i sommerhuset hele året, dør, kan ægtefælle/samlever eller en nært beslægtet, der har boet sammen med pensionisten, fortsætte med at bo i sommerhuset. Men en arving til sommerhuset overtager ikke samtidig retten til at bo i sommerhuset hele året.

Derudover kan kommunalbestyrelsen give dispensation til andre i helt særlige tilfælde pga. arbejdsmæssige forhold eller sygdom og invaliditet.

Hvilke krav skal sommerhuset opfylde?

Ud over at der er regler for, om du må bo i sommerhus hele året, er der regler for, i hvilken stand dit sommerhus i givet fald skal være.

Det er generelt en betingelse, at sommerhuset anses for at være egnet til helårsbeboelse. Der står f.eks. i Planloven, at huset ikke må være nedrivningsmodent (kondemnabelt). I praksis betyder det, at sommerhuset ikke må være så sundheds- eller brandfarligt, at kommunalbestyrelsen vil kunne nedlægge forbud mod, at huset anvendes til beboelse.

Det er kommunen, der varetager og administrerer lovene omkring helårsanvendelse af sommerhuse, ligesom det er kommunen, der har opsyn med, om reglerne overholdes.

Selvom alle betingelser for at bo i sommerhuset hele året overholdes, kan der være private servitutter om forbud mod helårsanvendelse, som grundejerforeningen har vedtaget og fået tinglyst, og så har du ikke mulighed for at anvende sommerhuset til helårsbolig.

Hvad skal du overveje, inden du flytter i sommerhus hele året?

Ud over de lovmæssige krav er der nogle overvejelser af mere "blød" karakter, du bør gøre dig, inden du flytter permanent i sommerhus.

Afstand til netværk og fritidsaktiviteter

Du vil formentlig komme til at bo mere isoleret. Derfor er det godt at afprøve det at bo i sommerhuset i flere uger ad gangen om vinteren (så meget som det nu er tilladt ifølge Planloven). Naboerne og netværket i sommerhusområdet er der måske ikke om vinteren, og det kan give en helt anden fornemmelse af området at være en af de eneste, der bor der. Af samme årsag kan det være en god idé at beholde helårsboligen et stykke tid. Så er der mulighed for at fortryde beslutningen. Overvej også den måske øgede afstand til venner, familie samt fritidsaktiviteter.

Komfort

Det kan også være, at der skal foretages en række forbedringer i sommerhuset, inden du kan rykke ind på helårsbasis, f.eks.:

  • Øget isolering
  • Bedre materialer på overflader
  • Bedre køkkenforhold
  • Bedre bade- og toiletforhold
  • Mere plads.

Den nye kommunes skatte- og serviceniveau

Det er også godt at forberede sig på, at kloakforhold, vandtilførsel og afløb måske ikke er baseret på helårsbrug og derfor kan give lidt problemer om vinteren. Kommunen er heller ikke forpligtet til snerydning, gadebelysning etc. Det kan alt sammen give problemer for post og renovation.

Når du flytter folkeregisteradresse til sommerhuset, flytter du måske til en ny kommune, og derfor skal du betale skat efter denne kommunes skatteniveau. Det er også en god idé at undersøge kommunens serviceniveau. De servicetilbud, du er blevet tildelt i din gamle kommune, følger ikke automatisk med til en ny kommune. Men hvis du bor i sommerhuset (det gælder både for helårsbeboelse og sommeranvendelse) og har brug for enten hjemmehjælp eller hjemmesygepleje, skal kommunen give dig det.

Oprindeligt publiceret d. , senest ajourført d.

Kilder og henvisninger

Kilder:

"Politikens gør det selv - Sommerhuset" | Bog af Peter Nordholm Andersen, Flemming Nielsen & Flemming Rasmussen | Politikens Forlag 2005 " Sommerhusloven " af 22. december 1989 Danmark.dk Ældresagens hjemmeside Erhvervs- og Byggestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet

Henvisninger:
Planloven i praksis, pjece fra Miljøministeriet 2002 Du kan sammenligne kommunernes servicetilbud og udbud på hjemmesiden borger.dk Du kan også læse mere på Ældresagens hjemmeside

Annonce
Annonce

Bolius - et helejet Realdania selskab