Hvad er en offentlig vej?

Man skelner mellem offentlige veje og private fællesveje. Offentlige veje er som udgangspunkt de veje, gader, stier, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, og som administreres af kommunen. Det er kommunen, der har ansvaret for og udgiften til vedligeholdelsen af de offentlige veje.

Hvilke love gælder for offentlige veje?

De offentlige veje administreres i henhold til ’Lov om offentlige veje’ og er underlagt følgende love:

  • Lov om offentlige veje (Vejloven)
  • Færdselsloven.

Hvad er min renholdelsespligt som grundejer?

  • At fjerne ukrudt.
  • At feje arealer med fast belægning.
  • At fjerne affald og andet, der er til ulempe for færdslen eller særligt forurenende.
  • At renholde trapper til ejendommen.
  • At renholde rabatter og nedløbsriste.
  • At rydde for sne og glatførebekæmpe ved at gruse eller salte hurtigst muligt.

Hvilke renholdelsespligter har du som grundejer?

Ligger din ejendom ud til en offentlig vej eller sti, har du pligt til at rydde fortov og gangarealer for sne samt gruse og holde rent i nødvendigt omfang.

Det betyder, at du i praksis skal fjerne ukrudt ud til fortovskanten, feje fortov og fjerne affald samt rydde for sne og glatførebekæmpe, også selvom du bor ud til offentlig vej. Du har derimod ikke pligt til at snerydde, vedligeholde og renholde egentlige vejarealer ud for din ejendom. Det er kommunens ansvar (se afsnit nedenfor).

Hvis du ikke opfylder de pligter, du har som grundejer, kan kommunen få arbejdet gjort på din regning. Du har også erstatningspligt, hvis nogen kommer til skade som følge af, at du forsømmer at rydde sne og gruse eller salte.

Hvilke vedligeholdelsespligter har kommunen af offentlige veje?

Kommunens vedligeholdelsespligter er at holde offentlige veje, så de er i en ordentlig stand og ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko for trafikanterne. Det betyder, at kommunen løbende skal sørge for at udbedre skader og mangler, fx knækkede fliser, løse chaussesten i overkørsler, sætninger, huller m.m.

Kommunen har desuden pligt til at renholde kørebane, cykelsti, rendestensriste, brønde samt fodgængerbroer og tunneller, trapper og ramper. Det er også kommunen, der skal stå for snerydning og glatførebekæmpelse af færdselsarealerne på de offentlige veje.

Hvilke vedligeholdelsesudgifter har du som grundejer?

Grundejere har ingen udgifter i forhold til vedligeholdelsen af offentlige veje. Hvis du vælger at få andre til at udføre dine renholdelsespligter, kan du have udgifter til det, men ellers er der ingen udgifter.

LÆS OGSÅ: Hvad er en grundejerforening?