Spørg Bolius

Hvem kan stemme til generalforsamling i grundejerforeningen?

Hej Bolius

Når der stå i en grundejerforenings vedtægter, at man skal være "ejer" for et være med i foreningen, have stemmeret på generalforsamlingen og deltage i bestyrelsen.
1) Er det så alene den tinglyste ejer der er omfattet.
2) Hvad med ægtefæller som ikke står som tinglyst ejer, kan de have stemmeret eller være medlem af
bestyrelsen
3) Hvad med samboende partnere (ej gifte), som ikke står som tinglyste ejere, kan de have stemmeret eller være medlem af bestyrelsen
4) Hvis man ejer en bolig i lige sameje som ægtefæller, men kun har en stemme, Er det så nok, at kun den ene afgiver stemme på generalforsamlingen, eller skal der reelt afgives en fælles stemme for begge.
5) Hvis det er et selskab, som ejer en bolig, og selskabet ejes og tegnes i lige sameje 50% af 2 brødre. Skal de så begge deltage i generalsamlingen, for at deres ene stemme er gyldig
Michael S

Hej Michael S

Jeg tager dine spørgsmål i nummerorden:

1) Ejeren af en ejendom er pr. definition den tinglyste ejer.

2) Medmindre der står andet i vedtægterne, vil stemmeretten og de tilknyttede rettigheder alene omfatte den tinglyste ejer og således ikke en eventuel ægtefælle eller partner. 

3) Se svar på spørgsmål nr. 2.

4) Det er lidt et teoretisk spørgsmål. Der uddeles én stemmeseddel pr. tinglyst ejer og det må så være op til de tinglyste ejere i fællesskab at finde ud, hvordan de stemmer. Jeg vil ikke mene, at generalforsamlingen bør inddrages i eventuelle uenigheder mellem de tinglyste ejere.

5) Et selskab tegnes af en eller flere personer. Hvis selskabet kun tegnes af en person, vil det være naturligt, at denne møder op på generalforsamlingen og tegner selskabet. Hvis der i selskabets vedtægter er krav om, at flere personer skal tegne virksomheden, bør det kunne ordnes med en fuldmagt. Men også her en lidt teoretisk problemstilling.

Når det er sagt, så er der intet mur- og nagelfast svar på dine spørgsmål. I sidste instans afhænger det af, hvordan en domstol – i tilfælde af en retstvist - måtte fortolke vedtægter og den gældende lovgivning.

Jeg kan supplerende henvise til de relevante punkter i ”Normalvedtægt for ejerforeninger”. Normalvedtægten gælder i sagens natur ikke for grundejerforeninger, men kan tjene til inspiration og hjælpe med fortolkningen af vedtægter i en grundejerforening:

§ 12 Stk. 2. Enhver ejer i ejerforeningen har stemmeret på generalforsamlingen. Stemmeretten kan udøves af ejerens ægtefælle/samlever. Stemmeretten kan desuden udøves af en myndig person eller ejerforeningens bestyrelse, som ejeren har givet skriftlig fuldmagt. Ejes en ejerlejlighed af et selskab, kan stemmeretten udøves af en fysisk person, der er ansat hos og repræsenterer ejeren. En ejer kan kun afgive én stemme pr. afstemning i henhold til fuldmagt fra en anden ejer.

Stk. 3. For ejerlejligheder, der ejes af flere, tilkommer stemmeretten ejerne i forening. Er alle medejere ikke til stede på generalforsamlingen, anses de fremmødte medejere for bemyndiget til at stemme på alle medejeres vegne, medmindre de fraværende medejere inden generalforsamlingens begyndelse har meddelt bestyrelsen andet.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Jørgen Munksgaard Rasmussen, boligøkonomisk fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden