Hvis din nabo putter grene i kompostkværnen eller slår græs kl. 6 om morgenen, eller saver brænde over med motorsaven midt om natten, kan du normalt ikke gøre andet end at bede ham pænt om at stoppe.

I de regler, politiet udstikker, findes der ingen præcise regler for støj i haven. Der findes altså ingen fastsatte decibelgrænser for, hvor meget du må støje. 

Men der kan dog være kommunale regler. En kommune kan således vedtage regler om støj fra fx plæneklippere, motorsave og hanegal på grundlag af Miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 19, og give et påbud, hvis reglerne ikke følges. Kontakt din kommune, hvis du vil finde ud af, om der er sådanne regler.

For høj musik i haven er forbudt

Det kan dog straffes med bøde at spille musik, der er til væsentlig ulempe for de omkringboende, står der i Ordensbekendtgørelsen, som politiet følger. Det betyder, at det er forbudt at spille så høj musik i haven, at det generer naboerne. Om musik i haven er til gene afhænger bl.a. af tidspunktet. Det er forskel på at spille musik kl. 2 om natten og kl. 14 om dagen.

Start altid med at komme med en venlig henstilling til din nabo om at skrue ned for musikken, før du kontakter politiet. Det vil altid være bedre for naboskabet, hvis du kan få ro på denne måde.

Generelle regler om nabostøj

  • En privat udlejningsbolig kan du prøve at kontakte din udlejer, da udlejer skal sikre, at der hersker en god stemning i ejendommen. Hvis din nabo hverken reagerer på din klage eller udlejers krav om ordentlig opførsel, kan udlejer opsige din nabos lejemål.
  • Et alment boligbyggeri kan du kontakte kommunens beboerklagenævn. Klagenævnet har til formål at afgøre tvister mellem beboere i det almene boligbyggeri.
  • En ejerbolig og ønsker at klage over en anden ejerbolig, kan du kontakte grundejer-, ejerlejligheds- eller andelsboligforeningen, alt efter hvilken boligtype du bor i.

Regler om støj i Ordensbekendtgørelsen

I Ordensbekendtgørelsen står der følgende:

§ 3. Slagsmål, skrigen, råben eller anden støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende optræden, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden, må ikke finde sted.

Stk. 4. Begås de i stk. 1 og 2 nævnte handlinger på steder, hvortil der ikke er almindelig adgang, og medfører de forstyrrelser af den offentlige orden, kan politiet påbyde, at de bringes til ophør.

Studenterfester får naboer til at klage

Omkring sankthans og alle studenterfesterne er det tidspunkt på året, hvor politiet får flest henvendelser omkring støj i haven. Er vejret godt, er der flere, der klager, end hvis vejret er dårligt.

Hvis du skal holde havefest, bryllup, konfirmation eller studentergilde, er det en god idé at orientere dine naboer og genboer og vise hensyn. Du kan fx fortælle, hvornår festen slutter og give dem dit telefonnummer, så de kan ringe til dig, hvis der er problemer

Kommunale regler for støj i haven

Miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 19 siger:

"For at forebygge støjgener kan kommunalbestyrelsen meddele påbud eller udstede forskrifter, som begrænser ikke-erhvervsmæssig anvendelse af støjende, motordrevne redskaber, værktøj og lignende samt generende knallertkørsel eller lignende på privat grund udenfor godkendte baner.

Stk. 2. Ligeledes kan kommunalbestyrelsen give påbud om, at støjgener fra ventilationsanlæg på private eller kommunale ejendomme skal begrænses".

Ingen præcise regler for støj fra haveredskaber

Der findes ingen præcise regler for, hvornår og hvor meget du må støje med haveredskaber, selv om kompostkværne, benzindrevne kædesave, buskryddere og rundsave larmer ligeså meget som en lastvogn under kraftig acceleration. Selv eldrevne kædesave og benzindrevne plæneklippere har et støjniveau som en personbil under kraftig acceleration.

Men som nævnt kan de enkelte kommuner have regler om støj fra bl.a. motoriserede haveredskaber.

Derudover har nogle grundejerforeninger lavet regler, så du fx ikke må støje inden kl. 8 morgenen, efter kl. 18 om aftenen og kun til kl. 12 om søndagen. Men i princippet har grundejerforeningerne ikke nogen sanktionsmuligheder, men kan kun henstille til at bevare det gode naboskab i området.

Støj ikke tidligt, sent og ved spisetider

Du er dog et skridt i den rigtige retning mod det gode naboskab, hvis du undlader at støje ved spisetider, før kl. 10 i weekenderne og efter spisetid om aftenen.

Derudover er det altid en god idé at snakke med naboerne, hvis du skal holde fest eller af andre årsager ikke kan undgå at larme i et upassende tidsrum.

Lav mindre støj med motoriserede haveredskaber

  • Køb lydsvage haveredskaber, hvis dine naboer bor tæt på.
  • God vedligeholdelse af dine haveredskaber giver mindre støj.
  • Giv ikke mere gas end højst nødvendigt, og slip gassen, så snart redskabet er ubelastet.
  • Undgå at overbelaste redskabet.
  • Vælg en afskærmet placering ved stationær brug af fx kompostkværne eller brændesavning.

Kilde: Pjecen "Nabostøj i hus og have" fra Miljøministeriet og Tine Nielsen, fagekspert i Bolius