En traditionel faskine er kort sagt et stenfyldt hul i jorden, der opsamler regnvand og fordeler det, så jorden ikke skrider eller synker. Langsomt ledes vandet ned i jorden, så det ikke belaster og oversvømmer kloaksystemet ved dit hus.

En faskine er også god for miljøet, da den hjælper til at rense og omdanne regnvand til grundvand.

En faskine er ofte koblet til nedløbsrøret fra dit tag, men kan også være koblet til fx en regnvandsrende, dræn eller lignende.

Den nemmeste og mest effektive løsning er at lave en faskine i kunststof. Den kan rumme meget mere regnvand end den traditionelle faskine af sten og kræver ikke nær så meget gravearbejde.

Sådan gør du klar til din faskine

 1. Søg tilladelse hos kommunen. Du skal indhente tilladelse til at etablere en faskine og til selve placeringen. Kontakt teknisk forvaltning hos din kommune, og hør også om der er særlige regler, hvor du bor.
 2. Tjek din jordtype. Hvor stor faskinen skal være afhænger af jordtypen på din grund. Du kan tjekke din jordtype på følgende måde:
 • Grav et hul på mindst 30 cm i dybden og 25x25 cm i bredden det sted, hvor faskinen skal være.
 • Fyld 5 cm grus i bunden af hullet.
 • Der fyldes vand i hullet, til der står mindst 20 cm vand over gruslaget. Dette niveau skal holdes med konstant vandfyldning i 30 minutter.
 • Derefter måles løbende på sænkningen i vandspejlet, når vandet synker med et jævnt tempo ved målinger pr. 30 minutter.
 • Niveauet justeres til 15 cm over gruslaget.
 • Læg en retskinne over hullet og mål, hvor meget vandet synker på fx 10 eller 15 minutter.
 • Resultatet omregnes til meter/sekund, og kan efterfølgende bruges som ledningsevnen.
 • Grav mindst 2 prøvehuller med min. 5 meter imellem i samme område, som faskinen skal placeres.
 • Du kan få mere uddybende forklaring i dette dokument som også kan hentes hos LAR (lokal anvendelse af regnvand) i Danmark.

Ud fra vandstanden i hullet kan du nu bestemme din jordtype ud fra nedenstående tabel.

Bestem din jordtype

Vandstand

Jordtype

Vandet helt væk

Groft sand

Vandstand faldet mindst 10 cm

Fint sand

Vandstand faldet mindst 1 cm

Silt (Mellemting mellem sand og ler)

Vandstand faldet 1 cm efter 1 time

Sandet ler

Vandstand faldet 1 cm efter 5 timer eller mere

Siltet ler

 1. Udregn faskinens størrelse

  Når du kender jordtypen, hvor faskinen skal graves ned, kan du beregne hvor mange regnvandsblokke, du skal bruge.

  Oversigten herunder tager udgangspunkt i såkaldte Bio-Blokke på 54 x 54 x 55 cm.

  En faskines evne til at dræne vand er afhængig af størrelsen på faskinens lodrette berøringsflade med jorden, da vandet siver ind af siderne. Det vil sige, at du kan få en større kapacitet ved at skære blokkene over i halve, så der bliver mere lodret overflade.

Hvor stor skal din faskine være?

Jordtype

Antal hele blokke

Antal halve blokke (Overskårede)

Groft sand

2

2

Fint sand

6

4

Silt

12

10

Sandet ler

20

17

Siltet ler

30

28

Hvis du har meget leret jord, skal du overveje om en faskine er den bedste løsning. Dels fordi det bliver et meget omfattende gravearbejde, og dels fordi der er risiko for, at faskinen ikke virker optimalt.

 1. Find ud af, hvor faskinen skal placeres

  Når du vælger, hvor din faskine skal placeres, skal du huske nogle grundregler. du skal som udgangspunkt holde faskinen:

  2 meter fra skel og fundamenter.
  5 meter fra fundament, hvis der er kælder
  25 meter fra vandindvindingsanlæg.

  Faskinen skal desuden placeres på et område, der har fald væk fra bygninger, og så skal den placeres forholdsvist tæt på en regnvandsbrønd, hvor den skal tilkobles. Se mere om det under afsnittet "Sådan laver du en faskine", længere nede.

 2. Tjek grunden for eksisterende installationer

  Inden du går i gang, skal du tjekke grunden for eksisterende brønde, kloakrør og nedgravede kabler, så du ikke kommer til at ødelægge noget. Tjek husets tegninger.

Det skal du bruge til din faskine

 • Faskineblokke.
 • Tilløbsrør i passende længde svarende til afstanden fra faskinen til den brønd, faskinen skal tilsluttes samt et bøjet rørstykke til montering af tilløbsrøret i faskinen.
 • Spade og skovl.
 • Hobbykniv eller saks.
 • Sand.

Sådan laver du en faskine

 1. Del faskineblokkene i halve, hvis du gerne vil have en større lodretoverflade på faskinen og dermed større overflade, vandet kan sive ind af.
 2. Stil faskineblokkene på jorden, der hvor faskinen skal være, og afmærk rundt om. Gør plads til yderligere 10-15 cm langs alle sider.
 3. Grav hul til faskine og tilløbsrør. Du skal som minimum grave ned i en dybde på 1 meter, men det er svært at generalisere her. Der kan være problemer med fx jordforhold eller grundvand, der gør, at du må grave dybere. Som udgangspunkt kræver afløbsnormen, at tilløbsrøret til faskinen graves ned i minimum 75 centimeters dybde, så det er frostsikret. Husk at lave et fald på tilløbsrøret hele vejen ned mod faskinen på ca. 1-2 cm fald pr. meter rør. Hvor dybt, du skal grave faskineblokkene ned, afhænger af, hvordan du tilkobler tilløbsrøret. Kobles tilløbsrøret oven på faskinen, må du lægge blokkenes højde til tilløbsrørets plus de 75 cm. Har du ikke mulighed for at grave så dybt, kan du også vælge at koble tilløbsrøret til faskinens bund, men det kræver, at du etablerer udluftning til faskinen. Du kan lave en simpel udluftning ved at etablere en vandslange fra faskinen og lade den stikke op i fx et blomsterbed.
 4. Stamp jorden i hullet godt til, så den ikke senere falder sammen under faskinen.
 5. Læg fiberdug i hullet. Fiberdugen følger med, når du køber faskineblokkene og skal bruges til at pakke faskinen ind. Fiberdugen holder sand og jord ude af faskinen, men tillader vand at sive ind.
 6. Læg faskineblokkene ned på fiberdugen med lodretstående rør.
 7. Montér tilløbsrøret til tagbrønden. Normalt er nedløbsrør fra taget tilkoblet en såkaldt sandfangsbrønd, der sørger for, at sand og skidt fra taget ikke skylles videre ud i kloakken. Har du allerede en sandfangsbrønd tilsluttet kloakken, skal du kontakte en autoriseret kloakmester, og bede ham tilslutte tilløbsrøret til din faskine. Du må ikke gøre dette selv, da det betyder en afbrydelse af en eksisterende tilslutning til kloaksystemet. Har du ikke en sandfangsbrønd, må du gerne selv etablere denne, og tilslutte faskinen.
 8. Montér tilløbsrør på faskinen. Tilløbsrøret, der forbinder faskinen til brønden ved et tagnedløbsrør, kan tilsluttes faskinen ovenfra eller fra siden. Brug fx et bøjet rørstykke i enden af tilløbsrøret, der bøjer ned mod faskinen. Markér rundt om rørstykket og skær med en hobbykniv eller saks et stykke frit i faskineblokken, hvor røret kan gå ned. Sætter du røret ind i siden af faskineblokken, skal du skære ekstra 10 cm væk foran rørets munding.
 9. Pak fiberdugen tæt om faskinen og tilløbsrøret, så jord ikke kan trænge ind i faskinen.
 10. Fyld sand rundt om faskinen og stamp godt til langs siderne. Afslut med et jordlag over faskinen som stampes godt og så evt. nyt græs. Det anbefales ikke at have belægning over en faskine.

Sådan vedligeholder du din faskine

 1. Rens dine tagrender, regnvandsrender, dræn eller lignende, der har afløb til faskinen, mindst én gang om året.
 2. Tøm din sandfangsbrønd mindst én gang om året.
 3. Hold øje med opblødning af jorden omkring faskinen. Bliver jorden mere blød og fugtig kan det være, din faskine skal udvides.

Love og regler for faskiner

Der gælder følgende regler for faskiner:

 • Faskinen skal være placeret på din egen grund og må ikke genere naboer eller andre.
 • Der må kun ledes regnvand til faskinen, ikke spildevand. Regnvandet kan også komme fra befæstede arealer på grunden, fx en stenterrasse. Derfor skal du over for kommunen gøre rede for, hvorfra vandet til faskinen kommer.
 • Faskinen skal være dimensioneret efter de specifikke krav, som fremgår af Norm for afløbsinstallationer, DS 432. Over for kommunen skal du gøre rede for, at din faskine er stor nok til at kunne aflede den mængde regnvand, der bliver tilført faskinen.
 • Faskinen skal være placeret, så den ikke modtager mere nedbør, end den er dimensioneret til at lede bort.
 • Faskinen skal placeres, så den overholder afstandskravene i "Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning (DS 440)". Kravene angiver, hvor langt faskinen skal placeres fra bl.a. drikkevandsboringer, vandløb og bygninger. Se skemaet herunder.
 

Lovgivningsmæssigt krav

Vejledende krav iht. SBI-anvisning 185 (4) eller DS 440 (5)

Vejledende afstandskrav ved minimal risiko

Drikkevandsboring

25 meter

   

Vandløb, søer, hav

25 meter

   

Beboelseshus med/uden kælder

 

5 meter

2 meter*

Hus uden beboelse med kælder

 

2 meter

2 meter*

Hus uden beboelse uden kælder

 

2 meter

1 meter*

Skel

 

2 meter

0,5 - 1 meter**