En vandskade efter et skybrud kan koste dig dyrt som boligejer. Derfor er det vigtigt at reagere hurtigt, hvis der er trængt vand ind i din bolig som følge af kraftig nedbør.

Hvad er forskellen på vandskade og fugtskade?

Helt banalt er en vandskade en skade, som er opstået, fordi bygningsdele eller indbo er blevet påvirket af vand. Vandskader sker typisk ret pludseligt. De kan fx skyldes skybrud, stormflod eller en oversvømmelse, som gør, at der trænger vand ind i boligen.

Vandskade kan også opstå som følge af, at kloakvand trænger op gennem afløbet i kælderen som følge af kraftige regnskyl.

En fugtskade opstår derimod, når bygningsdele eller indbo i længere tid er påvirket af fugt fx kondens, dug eller blot fugt fra jorden.

Hvad er de typiske årsager til vandskader i boligen?

Vand kan komme ind alle steder, hvor der er de mindste huller eller revner. Der kan være flere årsager til, at der kommer vand i ind i boligen:

 • Ved deciderede oversvømmelser kommer der så meget vand, at udsatte huse, især ved kysterne, søerne eller vandløb, bliver oversvømmet. Det kaldes i mange tilfælde for stormflod. Vandet kommer ind ad lavtliggende udluftningsriste, lysskakter eller lignende steder. Det ses også, at oversvømmelser kan være så voldsomme, at vandet trænger ind ad døre og vinduer.
 • I perioder med meget nedbør eller ved skybrud kan de lokale kloaknet blive overbelastet, så de ikke kan følge med. I sådanne situationer kan vandet i kloakken blive presset tilbage og op i kælderen. Det ses også, at kloakkerne bliver så overbelastede, at vandet løbet ind gennem sprækker ved døre og vinduer. Underdimensionerede kloakrør kan også medføre, at spildevandet ikke ledes hurtigt nok væk.
 • Hvis grundvandsspejlet ligger højt, kan vandet i perioder med megen regn blive presset op igennem revner og huller i kældergulvet eller gennem kældervæggene.
 • Vand i kælderen kan også skyldes byggetekniske problemer, der gør din kælder sårbar i perioder med meget regn. Mange huse har fx ikke et omfangsdræn, der sikrer kælderen mod vand.

Hvad skal du gøre, hvis du opdager vand i boligen?

Uanset hvilken årsag der er til, at der er kommet vand ind i din bolig, er det vigtigt, at du reagerer hurtigt.

 • Du skal hurtigst muligt forsøge at begrænse skadens omfang og dernæst danne dig et overblik over, hvor vandet kommer fra.
 • Derefter er det vigtigt, at du kontakter dit forsikringsselskab, som ofte vil kunne hjælpe dig videre. I tilfælde af alvorlige vandskader kan forsikringsselskabet sørge for hurtig indsats for at bekæmpe vandskadens omfang. I visse situationer, som fx ved skybrud i et større område, kan det være svært at få hjælp hurtigt nok.
 • Tjek grundigt efter, om der er materialer eller inventar, som er blevet påvirket af vand. Er det tilfældet, skal det fjernes.
 • Du må ikke smide de beskadigede genstande væk. Forsikringsselskabet sender i mange tilfælde en taksator ud, som skal vurdere skadens omfang og i den forbindelse kunne se de beskadigede ting.
 • Når du flytter fugtige ting fra et sted til et andet, så vær opmærksom på om de er blevet angrebet af skimmelsvamp. Det er en dårlig idé at flytte angrebne genstande fra et sted i boligen til et andet, da du dermed også spreder svampesporerne.
 • Du bør altid tage billeder af vandskaden til forsikringsselskabet. Det kan gøre din sag nemmere at behandle.
 • Hvis du selv bruger tid på at begrænse skaderne, vil forsikringsselskabet ofte honorere dette. Sørg derfor for at registrere, hvor meget tid du bruger på oprydningen efter en vandskade.
 • Hvis der er tale om vand fra kloak, er der risiko for, at vandet kan være fyldt med bakterier. Så husk at du skal undlade at komme i berøring med det.

Hvordan får du vandet ud af kælderen igen?

Det er meget vigtigt, at du hurtigst muligt får fjernet vandet. Alt efter hvor stort omfanget af skaden er, kan du enten selv suge vandet op med en vandstøvsuger, som du kan leje i større byggemarkeder. Eller du kan kontakte et professionelt firma, som har forstand på affugtning og udtørring og få dem til at udføre opgaven for dig.

Efter tømningen skal der sættes affugtere op. De skal stå i de fugtramte rum i en periode, der kan variere fra en uge op til flere måneder alt efter, hvor fugtigt der er. Affugteren kan indstilles til at stoppe ved en bestemt luftfugtighed i rummet.

Da affugtningsprocessen kræver erfaring, kan det anbefales at få professionel hjælp. Undervejs bør du desuden sørge for, at der bliver luftet tilstrækkeligt ud.

Hvis dit forsikringsselskab har givet tilsagn om dækning, vil de ofte stå for affugtning mv.

Hvilken betydning har det, at der er fugt i gulve og vægge efter en vandskade?

Der kan overraskende hurtigt dannes skimmelsvamp, hvis du ikke reagerer hurtigt på din vandskade og får bugt med den fugt, der har sat sig i konstruktionen. Så længe konstruktionen er fugtig, er der risiko for angreb af skimmelsvamp. Der går kun 1-2 uger, før skimmelsvampen har udviklet sig.

Hvis der kommer skimmelsvamp, kan det være nødvendigt at få afrenset og evt. fjernet de overflader, som er angrebet af skimmelsvamp. Sørg for af gennemtørrede angrebne bygningsdele og genstande, så skimmelsvampen ikke kan vokse.

Ved stærke angreb kan det være nødvendigt helt at fjerne de overflader eller konstruktioner, hvor der har været skimmelsvamp, også selvom angrebet ikke længere er aktivt. Det skyldes, at svampesporerne stadig sidder på overfladen.

Hvis du har haft en vandskade gennem lang tid, kan det være en god idé at få en rådgiver til at undersøge, om der har udviklet sig skimmelsvamp eller andet svampeangreb.

Hvordan dækker forsikringen ved vandskader?

Din indbo- og husforsikring dækker kun vandskader, hvis det er et skybrud, der er årsagen til vandskaden. Et skybrud defineres som "når nedbøren er så kraftig, at utilstoppede, normalt konstruerede og vel vedligeholdte afløbssystemer ikke kan klare afledningen". I praksis vil det være i de situationer, hvor vandet presses tilbage i kloakken og ind i boligen gennem toiletter og gulvriste, eller det kommer ind i boligen igennem døre og vinduer, da det ikke har mulighed for at blive ledt bort via kloakkerne.

Om der er tale om et skybrud, er en vurdering i hvert enkelt tilfælde. Et skybrud kræver som regel 40-50 mm vand på et døgn eller mindst 15 mm regn over 30 minutter. 

Har du udgifter i forbindelse med oprydning mv. efter en vandskade, vil forsikringen oftest dække disse, såfremt vandskaden dækkes af forsikringen. Få derfor altid kvitteringer, hvis du har fået udført arbejde både til udbedring af skader og i forbindelse med selve oprydningen. De fleste forsikringer giver et vist beløb for den tid, du selv har brugt på oprydning. Beløbet er på omkring 80-100 kr. pr. time, du har brugt.

Skader på bygningerne dækkes med nyt for gammelt. Er det fx en gammel væg, der er blevet beskadiget, vil du få betaling for en ny væg. Man vil kunne opleve, at forsikringen vil anbefale, at det kun er den nederste del af en vandbeskadiget væg, der udskiftes.

På indbo er der afskrivninger på de fleste ting. De betyder, at du fx ikke vil kunne få fuld erstatning for en 10 år gammel sofa.

Oftest er der en selvrisiko, som du skal betale ved forsikringsskader. Selvrisikoens størrelse er individuel og fremgår af din police.

Forsikringen dækker ikke oversvømmelser fra sø, hav, fjord eller åer, som er løbet over deres bredder.

Hvis vandet skyldes en storm, hvor vand fra hav eller fjord har givet anledning til oversvømmelser, kan der i visse tilfælde være mulighed for at få erstatning fra Stormrådets stormflodspulje.

I hvert enkelt tilfælde vil der ofte komme en taksator fra dit forsikringsselskab ud og besigtige skaden og vurdere, om du er berettiget til erstatning. Hvis skaden bliver anerkendt, skal du kunne dokumentere de ting, som er blevet ødelagt. Derfor er det vigtigt, at du ikke smider noget ud, inden du har talt med dit forsikringsselskab.

Hvis ikke du kan dokumentere dit beskadigede indbo, kan du risikere at miste en eventuel erstatning eller blot få et skønnet beløb, som kan være mindre end den egentlige værdi.

Efter de voldsomme skybrud de seneste år er der flere forsikringsselskaber, der har ændret på policen. For eksempel er det ikke unormalt, at forsikringsselskaberne ikke længere vil erstatte organiske bygningsmaterialer i kældre, eksempelvis trægulve og gipsvægge, medmindre man har installeret et højvandslukke.