Her får du overblik over, hvilke vejrfænomener der hyppigst giver oversvømmelser, og hvad du kan gøre for at beskytte din bolig, hvis det er nødvendigt.

Højtstående grundvand

Årsag: Grundvandet står ofte højt langs kyster, tæt på søer og vandløb samt i lavtliggende områder. Efter lange perioder med nedbør kan grundvandsspejlet stige selv i områder, hvor det normalt ikke er et problem.

Symptomer: Højt grundvand kan lægge stort tryk på kældervægge og give vandskader. Det kan også føre til oversvømmede græsplæner og boliger, når vandet samler sig på overfladen, fordi jorden er mættet og regnen derfor ikke kan nedsive.

Løsninger: Det kan være svært som boligejer at løse problemerne alene, men et omfangsdræn kan hjælpe, hvis du har kælder. Grundvandet kan også pumpes væk med en grundvandspumpe, ligesom der findes forskellige drænløsninger, hvor vandet ledes bort til kloak.

Længere perioder med regn

Årsag: I perioder med meget nedbør gennem længere tid stiger risikoen for oversvømmelse, selvom der ikke er tale om skybrud.

Symptomer: Jorden vil blive mættet, så vandet ikke kan nå at nedsive. Vandet vil derfor samle sig i lavtliggende områder og på overflader, så risikoen stiger for oversvømmelse og indtrængende vand fra revner eller huller i kældervæggen eller soklen. Risikoen for oversvømmelse fra åer, søer og vandløb stiger også, fordi vandet ophober sig.

Løsninger: Vær ekstra opmærksom på, at der er fald væk fra boligen, så regnvandet ledes væk og soklen holdes tør. I haven kan du lave lavninger, som lokker vandet væk fra boligen, eller anlægge regnbede med træer og planter, der suger vand. Et omfangsdræn kan også afhjælpe problemet.

Skybrud

Årsag: Mellem maj og oktober topper risikoen for skybrud, hvor der falder over 15 millimeter regn på 30 minutter. Den massive regn medfører hvert år oversvømmelser, materielle skader for millioner og stort besvær for mange boligejere.

Symptomer: Kældre kan under et skybrud blive ramt af opstigende kloakvand fra afløb. Kældre er ligeledes sårbare over for overfladevand, som løber ned i trappeskakter og lyskasser. Utætte tagbrønde eller kloakledninger kan medføre vandskader, ligesom tilstoppede tagrender, nedløb og brønde kan føre til ødelæggelser.

Løsninger: Et højvandslukke i kælderen kan forhindre, at kloakvand står op fra kælderafløb, ligesom et omfangsdræn kan beskytte kælderen mod vand udefra. Faskiner kan hjælpe med at aflaste kloakkerne. Almindeligt vedligehold som at rense tagrender, brønde, nedløbsrør og riste forebygger også oversvømmelse.

Stormflod

Årsag: En stormflod er en oversvømmelse forårsaget af, at kraftig vind presser store vandmasser fra havet ind over land. Stormflod forekommer hyppigst i lave marskområder som Vadehavet og i fjorde, hvor vinden kan presse vandet ind, uden at det har mulighed for at komme ud igen.

Symptomer: Stormflod kan forårsage massive oversvømmelser i boliger, når havvand og bølger vælter ind over landet.

Løsninger: Bor du i et område, hvor der er varslet stormflod, er der ikke meget, du kan gøre ud over at montere skodder for vinduer og døre og have sandsække klar. Nogle steder vil det være muligt at bygge en form for dæmning rundt om grunden/huset. Den bedste løsning er at gå i dialog med naboer, grundejerforeningen og kommunen om en fælles løsning.

Tøbrud

Årsag: I perioder med sne eller frost kan der ske tøbrud, hvis temperaturen pludselig stiger meget over en periode og skaber store mængder smeltevand, der kan trænge ind i boligen.

Symptomer: Smeltevand kan trænge ind under tagryggen og skabe fugt- og vandskader på loftet. Vandet kan også trænge ind gennem vindues- og dørlysninger.

Løsninger: Du kan dæmme op for tøbrud ved at fjerne istapper og eventuel fygesne på loftet, før det smelter. Fjern også snebunker og snedriver, der ligger tæt på huset. Grav, hvor det er muligt, render, der kan lede smeltevandet væk.