Hvis fremmede roder eller smider affald i din skraldespand, kan du i princippet godt ringe efter politiet, da det kan være en overtrædelse af flere love med bødestraf til følge.

Ud over, at du betaler et gebyr til din kommune for afhentning affald, står du også til ansvar for, at affaldet både er håndteret korrekt og matcher den container eller det skraldestativ/de skraldestativer, kommunen har fået stillet op hos dig. 

Derfor må andre ikke bare benytte din affaldsordning.

Flere love overtrædes, når andre smider affald i din skraldespand

Dertil kommer, at din affaldscontainer står på en privat grund, hvorfor en fremmed ved at smide affald i din container både overtræder Straffelovens § 264, Mark- og vejfredslovens § 17 og muligvis også § 28 i Naturbeskyttelsesloven.

De tre love siger i de nævnte paragraffer:

  • Straffeloven, § 264: ”Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til fremmed hus eller andet ikke frit tilgængeligt sted”.
  • Mark- og vejfredsloven, § 17: ” Den, som uden ejerens tilladelse eller anden hjemmel færdes på anden mands grund eller som færdes ad en privat vej, hvor det ved færdselstavle eller andet lovligt opslag er tilkendegivet, at færdsel eller færdsel af den pågældende art er forbudt, straffes med bøde”.
  • Naturbeskyttelsesloven, § 28: ”På fremmed ejendom må der ikke uden ejerens tilladelse henkastes eller anbringes affald eller lignende”.

Hvis en fremmed smider affald i din private skraldespand, overtræder vedkommende muligvis også § 9 i Affaldsaktørbekendtgørelsen.

Hvad kan du gøre?

Hvis fremmede smider noget i din affaldsspand, som du ikke har givet tilladelse til, er det i første omgang bedst at gøre opmærksom på, at det er ulovligt.

Hvis det ikke har nogen virkning, og vedkommende fortsætter med sit forehavende, kan du overveje at ringe til politiet, der i sidste ende kan udskrive en bøde.

Tillad andre at smide hundeposer i din affaldsbeholder

Vil du omvendt tillade hundeejere at smide en hundepose med deres hunds efterladenskaber i din skraldespand, kan du gøre det. Dansk Kennel Klub og Hold Danmark Rent har udviklet et klistermærke, som husejere kan sætte på deres private, udendørs skraldespand med teksten "Her må du gerne smide din hundepose". Køb klistermærkerne i Hold Danmark Rent's webshop. Det koster 19 kr. plus porto.