Badning forbudt! Privat Strand!

Mange boligejere, der bor ned til en kyststrand, sætter skilte op, der advarer om, at du er på privat strand, og at du nu skal følge deres regler. Det betyder ifølge disse boligejere, at du hverken må bade, sætte dig eller passere stranden i det hele taget.

Bad løs på private strande

Men ifølge Naturbeskyttelsesloven må boligejere generelt ikke forbeholde stranden til sig selv. Ifølge styrelsen må andre gerne færdes på såkaldt private strande, ligesom det er tilladt at gøre kortvarigt ophold.

Et kortvarigt ophold defineres som et ophold, der ikke varer længere end en dag. Selvom det kortvarige ophold godt må finde sted i nattetimerne, må du ikke slå lejr, som det kan være tilfældet i andre nordiske lande.

Du må også gerne bade i vandet på "private" strande, men det foregår på eget ansvar.

Regler om hunde på strande

Hunde må bade på størstedelen af den danske kyststrækning, men fra 2014 må de firbenede kæledyr ikke længere bade på strande, der har opnået den internationale miljømærkning Blå Flag, der er lig med rent badevand og sikkerhed ved vandet.

Kilde: Hunden.dk

Det siger loven

I Naturbeskyttelseslovens § 22 står der:

Strandbredder og andre kyststrækninger er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning på arealer mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation, der ikke er domineret af salttålende planter eller anden strandbredsvegetation. Adgang sker på eget ansvar.

Kilde: Naturbeskyttelsesloven

Adgang til alle (næsten) private strande

Generelt har du lov til uhindret at passere strande til fods rundt langs hele den danske kyst. Og ejerne, der bor ned til stranden, må ikke hegne stranden ind med mindre de opfylder et af følgende kriterier:

 • Haven går helt ud til vandet, dvs. at strandarealet er have til huset og har været det siden 1. januar 1916 og at arealet uafbrudt har fungeret som have lige siden.
 • Haven har siden 1916 har været inddraget under en erhvervsvirksomhed eller fungeret som forsvarsanlæg og havneanlæg.

Opfylder stranden ikke et af punkterne, må strandejeren ikke hindre adgang til stranden eller gøre adgangen besværlig med hegn, skilte, trusler eller andet.

På privatejede strandbredder og kyststrækninger må du kun opholde dig og bade, hvis det i praksis kan foregå mere end 50 meter fra beboelsesbygninger.

Må hunde og heste gå på private strande?

Yderligere står der i Naturbeskyttelsesloven, at:

 • Du må gerne have en båd uden motor liggende på en strandbred, hvis den ellers lever op til før beskrevne kriterier.
 • Din hund skal føres i snor fra 1. april til 30. september. På alle strande.
 • Er der græssende husdyr (fx køer), skal hunde altid føres i snor.
 • Ridning på stranden eller kyststrækningen er tilladt fra 1. september til 31. maj, hvis strandbredden er ubevokset, og der er lovlig adgang til stranden.

Må du lave bål på en privat strand?

I teorien ja. Naturbeskyttelsesloven forbyder ikke bål på ubevoksede strandbredder generelt, men bål kan være forbudt ifølge din lokale brandlovgivning m.v. Undersøg de gældende brandvedtægter i kommunen.

På bevoksede, fredede klitarealer er det ikke tilladt at tænde bål, bruge kogeapparater eller andre åbne ildsteder, bruge fyrværkeri eller på anden måde skabe risiko for brand.

Tobaksrygning er ikke tilladt på lyngklædte arealer fra 1. marts til 31. oktober.

Må du gå ned ad en privat vej for at komme til en strand?

Ja. Anlagte veje og befæstede stier i det åbne land er åbne for færdsel til fods og på cykel for alle.

Ejeren af vejen kan dog ved skiltning efter bestemmelserne i Mark- og vejfredslovens § 17 helt eller delvis forbyde færdsel, hvis den er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, hvis den i særlige grad generer privatlivets fred, eller hvis der er behov for beskyttelse af plante- og dyreliv.

Hvor kan du spørge eller klage?

Generelt skal du forhøre dig om regler og klagemuligheder hos din kommune det er her, afgørelser efter Naturbeskyttelsesloven administreres.

Når der er sket en overtrædelse af reglerne for skiltning i det åbne land, når adgangen til et areal bliver hindret, eller du mistænker en vejnedlæggelse for at være ulovlig, er det derfor kommunen, du skal kontakte.

Lokale regler for at færdes på stranden

Mange kommuner har på deres hjemmesider flere regler for ophold på de lokale strande, der går ud over den gældende lovgivning. Følgende ting går igen på flere kommuners hjemmesider:

 • Du må kun færdes på selve strandbredden - ikke de bagvedliggende arealer op mod private boliger.
 • Vis hensyn til andre, ryd op efter dig selv og begræns din og dine børns larm.
 • Støjende adfærd, ghettoblastere, musikinstrumenter og lignende er ikke tilladt.
 • Du må ikke sætte telt op og overnatte på stranden.
 • Grundejeren må gerne sætte skilte op med konkrete anvisninger og ordensregler, og dem skal du følge, så længe de ikke er i strid med Naturbeskyttelsesloven.